INSTRUCȚIUNI nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 31 august 2009  Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare.în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următoarele instrucțiuni:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele instrucțiuni reglementează în mod unitar organizarea și desfășurarea în unitățile și structurile Ministerului Administrației și Internelor a următoarelor activități:a) disponibilizarea bunurilor;b) scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;c) valorificarea bunurilor, altele decât clădiri și terenuri;d) casarea mijloacelor fixe;e) declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe.(2) Prevederile prezentelor instrucțiuni se aplică pentru bunurile aflate în uzul curent și pentru cele din rezervele proprii, după efectuarea operațiunii de trecere la uzul curent, în următoarele condiții:a) bunurile nu pot fi împrospătate sau păstrarea lor în depozite ar duce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize și încercări în laboratoare și poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate;b) bunurile nu mai sunt necesare, au devenit excedentare sau atipice, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea unităților, nu se mai fabrică sau din cauza uzurii fizice sau morale nu mai corespund destinației și fac obiectul înlocuirii cu tehnică performantă.  +  Articolul 2În sensul prezentelor instrucțiuni, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) bunuri - produsele, echipamentele și orice alte obiecte de orice fel și cu orice fel de descriere, cu excepția clădirilor și terenurilor;b) bunuri materiale, altele decât mijloace fixe - categoria de bunuri care cuprinde: obiectele de inventar, materialele, piesele de schimb și alte bunuri care nu sunt considerate mijloace fixe și care sunt stabilite prin reglementările în vigoare;c) mijloace fixe - obiecte singulare sau complexe de obiecte ce se utilizează ca atare și îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:1. au valoare mai mare decât limita stabilită de reglementările legale în vigoare; programele informatice (produse software), indiferent de valoare, sunt asimilate mijloacelor fixe în ceea ce privește regimul scoaterii din funcțiune;2. au o durată normală de utilizare mai mare de un an;d) bunuri aflate la uzul curent - mijloacele fixe și bunurile materiale, altele decât mijloace fixe reprezentând tehnica și materialele asigurate potrivit prevederilor tabelelor de înzestrare în timp de pace și a altor norme de dotare și consum, care se găsesc asupra structurilor și se folosesc pentru îndeplinirea misiunilor operative sau în cadrul procesului de pregătire a personalului;e) bunuri din rezervele proprii- produsele greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricație, care se asigură din producția internă sau din import, acestea incluzând:1. stocurile de siguranță: se constituie potrivit nivelurilor stabilite prin ordine și instrucțiuni de specialitate, pentru executarea unor întrețineri și reparații neprevăzute în condiții de exploatare normale sau pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice;2. rezervele de înlocuire: se constituie pentru diferite categorii de tehnică și materiale la nivelul fiecărei structuri, potrivit nivelurilor stabilite prin normele de înzestrare din timp de pace, în funcție de misiunile specifice;3. rezervele de mobilizare: se realizează, din timp de pace, potrivit nomenclatorului și nivelurilor maxime stabilite, în condițiile legii, de către fiecare unitate pentru dotarea structurilor subordonate care se înființează sau se completează, corespunzător sarcinilor de mobilizare prevăzute în cadrul organizatoric de război;4. rezerva operativă: se constituie prin ordin al ministrului și se asigură de către direcțiile de specialitate, potrivit domeniului de competență, precum și de către inspectoratele generale, potrivit nivelurilor aprobate, pentru dotarea unităților nou-înființate, completarea consumurilor structurilor pe timpul participării la operațiuni în afara teritoriului național, la înlăturarea efectelor urmărilor unor situații de urgență și pe timpul acțiunilor specifice în timp de război, în limita unei perioade de timp stabilite;f) bunuri scoase din funcțiune - mijloacele fixe scoase din funcțiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de funcționare, precum și alte bunuri, în starea în care se află, declasate sau clasate;g) bunuri atipice - mijloacele fixe care au fost aprobate pentru scoatere din înzestrarea unităților Ministerului Administrației și Internelor, de către Consiliul de Supraveghere a Înzestrării, piesele de schimb aferente, precum și alte bunuri care nu mai pot fi utilizate conform destinației;h) bunuri excedentare - mijloacele fixe și alte bunuri materiale care depășesc necesarul prevăzut în tabelele de înzestrare sau nevoile unității deținătoare;i) scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe - scoaterea definitivă din utilizare a mijloacelor fixe care au îndeplinit condițiile stabilite prin prezentele instrucțiuni și care se realizează prin întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor prevăzute în acest scop;j) declasarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe - trecerea bunurilor de la starea de utilizare corespunzătoare destinației acestora la starea de casare în cazurile când sunt îndeplinite condițiile stabilite prin prezentele instrucțiuni, operațiunea realizându-se prin întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor prevăzute în acest scop;k) disponibilizare - activitatea de stabilire a bunurilor ce nu mai sunt necesare unității care le are în administrare și se propun spre a fi puse la dispoziție, spre folosința altor unități din Ministerul Administrației și Internelor sau spre valorificare;l) valorificare - activitatea de punere în vânzare prin proceduri de atribuire, conform reglementărilor în vigoare, a bunurilor disponibilizate sau a componentelor acestora obținute în urma dezmembrării;m) casare - totalitatea operațiunilor de dezmembrare, demolare, demontare, desfacere, tăiere, spargere și alte asemenea operațiuni care se efectuează astfel încât bunurile în cauză să-și piardă forma inițială ca obiect de sine stătător și să nu mai poată fi folosite potrivit destinației pentru care au fost create; pentru animalele de serviciu și reproducție care au contactat boli incurabile ori tare fizice, se procedează potrivit măsurilor stabilite de către personalul care îndeplinește atribuții de medic veterinar oficial în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, cu respectarea prevederilor legale privind protecția animalelor;n) tineret în creștere- tineret canin și cabalin, cu vârste cuprinse până la 1 an și 6 luni la câini și până la 3 ani împliniți la cai;o) redistribuire - transferul între unitățile Ministerului Administrației și Internelor, pe bază de ordin de distribuție, al bunurilor care nu mai sunt necesare unității deținătoare;p) valoarea de înlocuire - costul de achiziție a unui bun similar.  +  Capitolul II Disponibilizarea bunurilor  +  Articolul 3(1) Mijloacele fixe aflate în stare de funcționare, indiferent de durata de folosință, care nu mai sunt necesare unităților în a căror administrare se află pot fi valorificate conform prevederilor art. 23, numai dacă au devenit disponibile în urma procesului de redistribuire între unități din structura Ministerului Administrației și Internelor.(2) Se disponibilizează și bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, care nu mai sunt necesare unităților Ministerului Administrației și Internelor, cu excepția celor care sunt rezultate din procesul de reparații și care fac obiectul valorificării direct ca deșeuri sau sunt reintroduse în utilizare după efectuarea reparațiilor.(3) Animalele de serviciu pentru care, în urma evaluării calităților psiho-fizice și de serviciu de către comisia de specialitate din cadrul Centrului Chinologic "Dr. Aurel Greblea" Sibiu sau de către personalul ce îndeplinește atribuții de medic veterinar pentru unitățile Ministerului Afacerilor Interne, se constată că nu au calitățile necesare niciunei categorii de serviciu sau și-au pierdut aptitudinile de serviciu se propun direct pentru scoaterea din funcțiune, respectiv declasare, în vederea valorificării. (la 10-02-2015, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost introdus de Punctul 1, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. )  +  Articolul 4Rapoartele de disponibilizare se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1a și 1b.  +  Articolul 5(1) Consultarea structurilor Ministerului Administrației și Internelor, în vederea disponibilizării unor mijloace fixe și bunuri materiale, altele decât mijloace fixe de resortul Direcției logistică, Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației sau Direcției medicale, aflate în administrare proprie sau a structurilor subordonate, se realizează astfel:a) ordonatorii terțiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite transmit acestora din urmă propunerile de disponibilizare a mijloacelor fixe și a celorlalte bunuri materiale; ordonatorii secundari de credite supun consultării structurilor Ministerului Administrației și Internelor ce ar putea fi interesate de preluarea bunurilor propunerile de disponibilizare a bunurilor din aparatul propriu, precum și pentru cele aflate în administrarea ordonatorilor terțiari de credite din subordinea lor;b) ordonatorii terțiari din finanțarea ordonatorului principal de credite transmit propunerile de disponibilizare structurilor Ministerului Administrației și Internelor ce ar putea fi interesate de preluarea bunurilor respective;c) transmiterea propunerilor de disponibilizare se poate face în scris și prin e-mail, atunci când nivelul de clasificare permite această formă de comunicare;d) termenul în care structurile Ministerului Administrației și Internelor au obligația să răspundă solicitărilor privind disponibilizările este de 15 zile.(2) În situația existenței unor opțiuni de preluare care necesită redistribuirea bunurilor între unitățile din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, precum și/sau unitățile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite, se solicită Direcției logistice, Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației sau Direcției medicale, după caz, emiterea ordinelor de distribuție aferente.(3) Rapoartele de disponibilizare întocmite de către unitățile din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele financiare proprii, se înaintează, după caz, la Direcția logistică, Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației sau Direcția medicală, împreună cu solicitările unităților interesate de preluarea bunurilor respective sau corespondența aferentă consultării.(4) Rapoartele de disponibilizare întocmite de unitățile subordonate ordonatorilor secundari de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele financiare proprii, se înaintează la structurile de specialitate spre analiză. Structurile de specialitate le difuzează spre consultare unităților subordonate, precum și altor structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.(5) Pentru tineretul canin și cabalin până la vârsta de intrare în serviciu și animalele de serviciu care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplinește atribuții de medic veterinar oficial pentru unitățile Ministerului Administrației și Internelor, nu au sau și-au pierdut aptitudinile de serviciu, rapoartele de disponibilizare, întocmite de unitățile deținătoare în condițiile prevăzute la alin. (4), se înaintează la Direcția medicală, prin ordonatorul secundar de credite, pentru promovare spre consultarea altor unități din structura Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 6(1) Direcția Logistică, Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației și Direcția medicală analizează cererile de redistribuire primite și emit ordine de distribuție în baza documentelor transmise de către unitățile din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite și de către ordonatorii secundari de credite.(2) Direcția logistică, Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației și Direcția medicală, în funcție de competențe, promovează rapoartele de disponibilizare cu bunurile neredistribuite ale unităților prevăzute la alin. (1), ca anexe la un raport explicativ privind disponibilizarea și valorificarea acestora, pentru a fi aprobate. Raportul explicativ prezentat ordonatorului principal de credite se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Direcției generale financiare și se avizează pentru legalitate de către directorul Direcției juridice. Pe toate filele lucrării prezentate se aplică ștampila ordonatorului principal de credite.(3) După aprobarea lor de către ordonatorul principal de credite, rapoartele de disponibilizare cu bunurile neredistribuite se restituie de către Direcția logistică, Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației, respectiv Direcția medicală unităților emitente, în vederea valorificării.(4) Pentru bunurile rămase neredistribuite structurile de specialitate cu atribuții logistice/similari promovează ordonatorilor secundari de credite rapoartele de disponibilizare cu bunurile unităților din structură, ca anexe la un raport explicativ privind disponibilizarea și valorificarea acestora, pentru a fi aprobate.(5) Ordonatorii secundari de credite analizează rapoartele de disponibilizare primite de la ordonatorii terțiari de credite, le transmit spre consultare unităților subordonate și emit ordine de distribuție în baza documentelor transmise de aceștia.(6) Raportul explicativ prezentat ordonatorului secundar de credite se avizează pentru legalitate de către compartimentul juridic propriu și se vizează pentru control financiar preventiv propriu. Pe toate filele lucrării prezentate se aplică ștampila ordonatorului secundar de credite.  +  Capitolul III Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe  +  Articolul 7(1) Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cu durata normală de utilizare îndeplinită sau înainte de expirarea duratei normale de utilizare se aprobă astfel:a) de către ordonatorul principal de credite pentru unitățile din finanțarea directă a acestuia și ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, precum și pentru unitățile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite și administrează nemijlocit bunuri;b) de către ordonatorul secundar de credite pentru unitățile din subordine ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite.(2) Organul financiar al structurii care aprobă scoaterea din funcțiune acordă viza pentru control financiar preventiv propriu.  +  Articolul 8(1) Mijloacele fixe pot fi scoase din funcțiune dacă au durata normală de utilizare îndeplinită, cu excepția celor prevăzute la art. 11.(2) Pentru scoaterea din funcțiune și verificarea stării mijloacelor fixe, ordonatorul de credite care are în evidență mijloace fixe stabilește prin dispoziție zilnică/ordin de zi pe unitate/document similar o comisie tehnică formată din 2-3 specialiști în domeniu, care analizează fiecare mijloc fix în parte și în funcție de starea constatată, înaintează propuneri de utilizare în continuare sau de scoatere din funcțiune.(3) Utilizarea în continuare se aprobă de către ordonatorul de credite care are în evidență mijloacele fixe, pe baza propunerilor formulate în scris, pentru fiecare mijloc fix, de către comisia tehnică de verificare a acestora, cu excepția celor care pot afecta protecția vieții, a sănătății și a mediului, pentru care sunt necesare și documente emise de organismele abilitate în acest sens, care să certifice că starea tehnică permite exploatarea în continuare în siguranță.(4) Mijloacele fixe pot fi scoase din funcțiune dacă, potrivit legii, au durata de utilizare îndeplinită și numai dacă îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:a) costul reparației depășește 60% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective. Această prevedere se aplică pentru mijloacele fixe a căror stare tehnică inițială poate fi restabilită prin înlocuirea componentelor uzate;b) nu mai prezintă siguranță în funcționare întrucât și-au îndeplinit normele de utilizare exprimate, după caz, în mii kilometri, mii ore de funcționare, număr de lovituri, prevăzute prin normativele tehnice în vigoare sau instrucțiunile constructorului, iar prin reparare nu mai pot fi readuse la parametrii tehnici impuși de normativele sau instrucțiunile menționate;c) nu mai pot fi reparate din cauza lipsei pieselor de schimb necesare sau inexistenței capacităților de reparare a mijloacelor respective, precum și în situațiile când nu există materiale necesare întreținerii și funcționării acestora;d) organele autorizate de organismele abilitate din stat și cele de metrologie au interzis folosirea sau exploatarea în continuare, ca urmare a modificării parametrilor funcționali și de siguranță;e) când mijloacele fixe au devenit inutilizabile datorită avariilor sau distrugerilor provocate de accidente, incendii, calamități naturale ori alte întâmplări neprevăzute și de neînlăturat, în situația în care costul reparației depășește 60% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2);f) nu mai pot fi utilizate bunurile scoase din înzestrare, așa cum provin din construcție, unitățile nemaiavând acest drept;g) au devenit excedentare ca urmare a depășirii necesarului prevăzut în tabelele sau normele de înzestrare sau nu mai sunt necesare unităților.  +  Articolul 9Nu se propun pentru scoaterea din funcțiune mijloace fixe care, deși au îndeplinit durata normală de utilizare, se găsesc în una dintre următoarele situații:a) starea tehnică permite exploatarea lor în continuare;b) din rațiuni militare sau economice se justifică menținerea acestora în funcțiune, chiar dacă costul reparației depășește 60% din valoarea de înlocuire;c) sunt strict necesare unităților Ministerului Administrației și Internelor și nu sunt posibilități de înlocuire, iar prin reparații și recondiționări mai pot fi folosite o anumită perioadă.  +  Articolul 10(1) Scoaterea din funcțiune a animalelor de serviciu se efectuează când îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) pierderea aptitudinilor corespunzătoare unei categorii de serviciu, prin depășirea limitei de vârstă ori neîndeplinirea criteriilor zootehnice stabilite pentru animalele de serviciu sau tineretul în creștere;b) contractarea unor boli incurabile sau existența unor tare dobândite, stabilite de către personalul care îndeplinește atribuții de medic veterinar oficial în unitățile Ministerului Administrației și Internelor.(2) Animalele care au depășit limita de vârstă pentru serviciu, dar își păstrează capacitatea de muncă și au o stare de sănătate bună pot fi menținute în aceeași categorie de serviciu, până la limita posibilităților normale de muncă.(3) Animalele de reproducție care nu mai îndeplinesc criteriile zootehnice pentru a fi menținute în această categorie întrucât nu mai dau randamentul stabilit prin norme se scot din funcțiune concomitent cu propunerea de valorificare conform prevederilor art. 23.(4) Scoaterea din funcțiune a animalelor de serviciu la nivelul unităților deținătoare se face în baza documentelor sanitar-veterinare emise de personalul care îndeplinește atribuții de medic veterinar oficial în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, iar avizarea tehnică a listelor de scoatere din funcțiune pentru toate animalele de serviciu din dotarea unităților ministerului se realizează de Direcția medicală.  +  Articolul 11(1) Mijloacele fixe care au durata normală de utilizare neîndeplinită se propun pentru scoaterea din funcțiune numai dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) când există aprobare pentru executarea unor obiective noi de investiții sau pentru dezvoltarea capacităților existente, al căror amplasament afectează unele clădiri, instalații sau alte mijloace;b) când clădirea prezintă pericol evident de pierdere a stabilității, aspect constatat de inspectorul de specialitate din cadrul serviciului de control al calității în construcții și consemnat în procesul-verbal de inspecție încheiat în acest sens;c) când prin expertizarea construcției expertul tehnic fundamentează și propune decizia de intervenție privind demolarea totală a clădirilor ce prezintă risc în exploatare sau risc seismic;d) când mijloacele fixe au devenit inutilizabile înaintea expirării duratei normale de utilizare, ca urmare a uzurii morale și fizice avansate, precum și în situațiile când au fost avariate sau distruse, indiferent de cauză;e) nu mai sunt necesare unităților Ministerului Administrației și Internelor;f) bunurile au fost scoase din înzestrare și nu mai pot fi utilizate, unitățile nemaiavând acest drept;g) când există hotărâre judecătorească privind restituirea terenului către persoane îndreptățite, în condițiile legii, pentru clădirile situate pe aceste terenuri.(2) Situația bunurilor avariate sau distruse menționate în cuprinsul lit. d) face obiectul cercetării administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind răspunderea materială în Ministerul Administrației și Internelor.  +  Articolul 12Mijloacele fixe care provin din confiscări, au fost abandonate sau sunt intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu situația juridică clarificată, și care nu fac obiectul introducerii în dotarea unităților, al transferului fără plată către alte instituții publice sau al valorificării, se propun pentru declasare și casare.  +  Articolul 13(1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune se întocmesc de către compartimentele de resortul cărora sunt aceste mijloace, cu participarea nemijlocită a specialiștilor care cunosc caracteristicile tehnico-funcționale ale bunurilor respective. În cazul aparaturii medicale este obligatoriu avizul organelor de specialitate din structura Direcției medicale.(2) Propunerile pentru scoaterea din funcțiune a construcțiilor se fac în baza avizelor tehnice de desființare emise de Serviciul controlul calității în construcții din cadrul Direcției logistice.(3) Activele corporale de natura mijloacelor fixe care fac parte din domeniul public al statului se scot din funcțiune numai după aprobarea hotărârii Guvernului de trecere a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.(4) Proiectele de acte normative sunt însoțite de lista prevăzută în anexa nr. 2b, avizată de structurile abilitate, documentația justificativă prevăzută la art. 16, extrasul de carte funciară al imobilului, documentul de deținere, planul de situație și planul de încadrare în zonă, vizate de oficiul județean de cadastru și publicitate imobiliară.(5) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de trecere a mijlocului fix în domeniul privat al statului, Direcția logistică emite autorizația de desființare pentru construcții și instalații.(6) Lucrările de desființare a obiectivelor de construcții amplasate în imobile reprezentând monumente și ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă și cultură și cele din zonele lor de protecție se autorizează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protecția bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu.(7) Pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se întocmesc liste separate, pe compartimente de activitate, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2a, 2b și 2c.(8) Lista al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a se întocmește pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și casare directă enumerate la art. 20 lit. b.(9) Lista prevăzută în anexa nr. 2b se întocmește pentru scoaterea din funcțiune a construcțiilor.(10) Lista prevăzută în anexa nr. 2c se întocmește pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, altele decât clădiri, aflate în stare de funcționare, pentru care, conform reglementărilor în vigoare, urmează a se aplica procedurile de valorificare.  +  Articolul 14(1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, întocmite potrivit prevederilor art. 13, se prezintă conducătorului unității care are calitatea de ordonator de credite și are în subordine gestiunile materiale de resortul cărora sunt mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune.(2) La primirea listelor cu propuneri, conducătorul unității numește, prin ordin de zi pe unitate/dispoziție zilnică/document similar, o comisie de analiză compusă din 3-5 persoane din care, obligatoriu, fac parte: șeful formațiunii logistice/similar, șeful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile respective, precum și alți specialiști care cunosc caracteristicile și regulile de folosire ale acestora.(3) Gestionarii nu pot face parte din comisia de analiză, dar sunt obligați să prezinte bunurile și să dea relații și explicații referitoare la existența și starea acestora.  +  Articolul 15(1) Comisia de analiză verifică la fața locului starea bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune, pe de o parte, și conformitatea datelor cuprinse în documentația referitoare la acestea, pe de altă parte, consemnând în coloanele corespunzătoare din lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune rezultatul analizei efectuate.(2) După ce a fost avizată și semnată de comisia de analiză, lista cu propuneri, vizată pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar propriu și avizată pentru legalitate, se prezintă conducătorului unității care are calitatea de ordonator de credite pentru a o semna și a dispune, după caz, următoarele:a) înaintarea acesteia la direcțiile centrale de specialitate cu atribuții logistice, pentru avizare tehnică și prezentarea, spre aprobare, ordonatorului principal de credite pentru unitățile din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, precum și pentru unitățile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite și administrează nemijlocit bunurile respective;b) înaintarea acesteia la ordonatorii secundari de credite pentru avizare tehnică și aprobarea ordonatorului secundar de credite, de către unitățile care fac parte din structura acestora.(3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din funcțiune în condițiile art. 11 lit. e), ordonatorii secundari de credite aprobă listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune numai după epuizarea tuturor posibilităților de redistribuire la unitățile din subordine sau la celelalte unități ale Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 16(1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune trebuie să fie însoțite, după caz, de următoarele documente justificative:a) raportul tehnic justificativ din care să rezulte explicit motivele pentru care mijloacele fixe sunt propuse pentru scoaterea din funcțiune (pierderea caracteristicilor tehnice sau performanțelor, starea fizică a acestora, defecțiuni majore, dacă mai sunt în stare de funcționare sau nu, plus dotare, devenite atipice etc.), întocmit de șeful compartimentului de resortul căruia sunt mijloacele fixe în cauză, verificat de șeful formațiunii logistice/similar și semnat de conducătorul unității;b) documentul legal de evidență a exploatării, respectiv cartea tehnică, livretul, carnetul, fișa de evidență a funcționării sau alt asemenea document, pentru mijloacele fixe a căror durată normală de utilizare este stabilită prin norme;c) devizul estimativ de reparații întocmit de organe de specialitate din unitate. În situația când unitățile nu dispun de specialiști, unitățile Ministerului Administrației și Internelor specializate în reparații asigură consultanță de specialitate la cererea expresă a beneficiarului sau se apelează la operatori economici specializați;d) documentul emis de autoritatea competentă din care să rezulte că mijloacele fixe respective nu se încadrează în parametrii de siguranță; (la 10-02-2015, Litera d) din Alineatul (1), Articolul 16 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) e) raportul justificativ prin care se solicită Direcției logistice eliberarea autorizației de desființare a construcțiilor. Raportul justificativ se înaintează pe cale ierarhică și trebuie să fie însoțit de fișa cu datele tehnice ale construcției, fotografii ale obiectivului, copia documentului de aprobare a investiției al cărei amplasament impune demolarea ori avizul tehnic de desființare emis de Serviciul controlul calității în construcții din cadrul Direcției logistice pentru construcțiile existente ce prezintă pericol evident de pierdere a stabilității, risc în exploatare sau risc seismic;f) procesul-verbal de cercetare administrativă, pentru mijloace fixe degradate datorită exploatării/manipulării/păstrării necorespunzătoare, precum și pentru cele avariate sau distruse, indiferent de cauză; în situația când la data întocmirii procesului-verbal de scoatere din funcțiune cercetarea administrativă nu este încheiată, se anexează actul de constatare tehnică, din care să rezulte natura și cauza degradării mijlocului fix;g) actul de constatare tehnică sau fișa utilajului, pentru instalații, utilaje sau alte mijloace fixe de acest gen, din care să rezulte natura și cauza uzurii;h) carnetele de serviciu și foile matricole, certificatele sanitar-veterinare, foile de observații și tratament, buletinul de analiză, referatele instructorilor sau conductorilor calificați în probleme de dresaj, pentru animalele de serviciu;i) în cazul mijloacelor fixe care au fost scoase din înzestrare prin hotărâre a Consiliului de Supraveghere a Înzestrării al Ministerului Administrației și Internelor, la raportul justificativ se anexează copia acestui document.(2) Documentele justificative menționate la lit. a) - i) se asigură prin grija compartimentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) și însoțesc, ca anexe, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din funcțiune, urmând ca după aprobarea acestora să fie returnate unităților.  +  Articolul 17(1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune se avizează din punct de vedere tehnic, după caz, astfel:a) de către directorul Direcției logistice, Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației sau Direcției medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, pentru listele întocmite de unitățile din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, precum și pentru listele întocmite de unitățile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite și administrează nemijlocit bunuri și se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Direcției generale financiare;b) de către șeful compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite, pentru unitățile din subordine, și se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către șefii organelor financiare ale ordonatorului secundar de credite;c) pentru armamentul din dotarea proprie, precum și pentru cel provenit din confiscări sau intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, indiferent de competența de aprobare, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune se transmit ierarhic și se avizează din punct de vedere tehnic și de compartimentul de specialitate din Direcția logistică.(2) Listele întocmite de unitățile din subordinea ordonatorilor secundari de credite, care se avizează și de către direcțiile centrale de specialitate cu atribuții logistice, se înaintează către acestea după ce au fost avizate din punct de vedere tehnic de compartimentul de specialitate al ordonatorului secundar de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către șefii organelor logistice și financiare de la nivelul ordonatorului secundar de credite și avizate pentru legalitate de către compartimentul juridic al ordonatorului terțiar de credite, cu excepția animalelor de serviciu și a aparaturii medicale.(3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din funcțiune în condițiile art. 11 lit. e), direcțiile centrale de specialitate cu atribuții logistice își dau acordul pe listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune numai după verificarea derulării procedurilor de redistribuire de către unitățile din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, precum și de către unitățile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite.  +  Articolul 18(1) Conducătorii unităților/compartimentelor care avizează din punct de vedere tehnic listele cu propuneri, atunci când apreciază că unele mijloace fixe înscrise în liste nu trebuie supuse acestei operațiuni, sunt obligați să facă precizări, în scris, privind modul de repunere în funcțiune a respectivelor bunuri.(2) În cazul când se consideră necesar, se verifică pe teren starea mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune și realitatea datelor consemnate în documentele întocmite în acest scop.  +  Articolul 19(1) După derularea procedurilor cuprinse la art. 17, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune se prezintă, ierarhic, spre aprobare, ordonatorului principal, respectiv secundar de credite, de către unitățile/compartimentele ai căror șefi le avizează din punct de vedere tehnic, însoțite de un raport justificativ/de prezentare privind cauzele care determină scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe respective, care se avizează pentru legalitate de către directorul Direcției juridice/compartimentul juridic al ordonatorului secundar de credite și se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Direcției generale financiare/compartimentul financiar contabil al ordonatorului secundar de credite.(2) Pe toate filele listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune se aplică ștampila ordonatorului principal de credite, respectiv secundar de credite.(3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru casare directă, direcțiile centrale de specialitate cu atribuții logistice, atunci când consideră necesar, fac precizări cu privire la casarea centralizată a acestora, specificând centrele desemnate în acest sens. Bunurile se predau la centrele de casare împreună cu listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, aprobate de cei în drept, și copiile rapoartelor justificative.(4) Centrele de casare, la primirea bunurilor enunțate la alin. (3), emit documentele legale de primire, după care dispun formarea unei comisii compuse din specialiști cu experiență în domeniu, procedând la casarea propriu-zisă a bunurilor.  +  Articolul 20Prin raportul justificativ, întocmit în condițiile art. 19, se propune aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, simultan cu una dintre următoarele operațiuni:a) aplicarea procedurilor de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune, altele decât clădiri și terenuri;b) casarea directă, în cazul următoarelor bunuri improprii valorificării:1. armamentul și aparatura electronooptică uzată, din dotarea proprie, precum și bunurile cu regim de "corp delict", cu situația juridică clarificată în urma unei hotărâri judecătorești rămase definitivă;2. mijloacele de geniu-chimic cu utilizare strict militară;3. mijloacele fixe care au fost avariate sau distruse prin accidente, incendii, calamități naturale ori în alte împrejurări neprevăzute și de neînlăturat și ale căror costuri de reparație pentru repunerea în stare de funcționare, stabilite potrivit reglementărilor specifice, depășesc 60% din valoarea de înlocuire a acestora;4. mijloacele fixe cu durată normală de utilizare depășită/nedepășită și care, din cauza uzurii fizice și morale avansate, nu mai corespund din punct de vedere tehnico-economic și al siguranței în exploatare sau sunt generatoare de noxe ori a căror funcționare contravine altor reglementări legale în vigoare, precum și cele devenite atipice;5. bunuri utilizate în activitatea aeronautică, cu resursa de exploatare expirată;6. aparatura radiofonică, aparatura radiotelefonică, echipamente și stații radio și radioreleu, aparatura de secretizare, părți sau ansamble din acestea ori componente speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la furnizarea de informații cu caracter secret;7. mijloacele specifice de control și supraveghere a traficului rutier - aparatură radar, etiloteste, etilometre etc. - microscoape și stereomicroscoape, aparatură pentru analize fizico-chimice și de biologie judiciară, sisteme de implementare și comparare automată a urmelor/impresiunilor, sisteme audio/video, aparatură foto și de prelucrare a fotografiilor, mijloace tehnice de determinare a falsurilor;8. animalele de serviciu care au contractat boli incurabile ori tare fizice, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 10 lit. b);9. mijloacele specifice de supraveghere și control al trecerii frontierei: aparate cu raze X pentru controlul bagajelor și coletelor poștale; aparate cu raze X pentru controlul scrisorilor și trimiterilor poștale; detectoare portabile de substanțe explozive; aparate de detectare a drogurilor; inventarul de complet al laboratoarelor criminalistice; spectrografe pentru detectarea și identificarea drogurilor și explozibililor; echipamente pentru înregistrarea rapidă a amprentelor; truse de măsurare a densității; echipamente de supraveghere aflate în dotarea autospecialelor de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii, după delotizarea acestora; echipamente portabile de supraveghere cu intensificator de imagine/pe principiul termoviziunii/pe principiul conversiei radiației infraroșii; echipamente de detecție radiații nucleare/materiale radioactive; echipamente radiologice, altele decât cele medicale; echipamente criminalistice aflate în dotarea autolaboratoarelor criminalistice, după delotizarea acestora. (la 10-02-2015, Punctul 9 de la litera b) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. )  +  Articolul 21După aprobarea de către ordonatorul principal, respectiv secundar de credite a listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, Direcția logistică, Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației sau Direcția medicală, precum și ordonatorii secundari de credite desfășoară următoarele activități:a) restituie unităților emitente listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, în vederea demarării procedurilor de valorificare de către unitățile deținătoare, potrivit reglementărilor în vigoare, a mijloacelor fixe scoase din funcțiune, altele decât clădiri și terenuri;b) stabilesc și comunică, prin adresa de restituire a listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, destinația și modul de folosire a mijloacelor fixe a căror scoatere din funcțiune nu a fost aprobată, conform art. 18.  +  Articolul 22După primirea listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, aprobate, unitățile care dețin mijloacele fixe desfășoară următoarele activități:a) valorifică mijloacele fixe scoase din funcțiune, altele decât clădiri și terenuri, în conformitate cu prevederile art. 23;b) casează/demolează mijloacele fixe a căror casare/demolare directă a fost aprobată.  +  Capitolul IV Valorificarea bunurilor, altele decât clădiri și terenuri  +  Articolul 23Bunurile, altele decât clădiri și terenuri, se valorifică în starea fizică în care se află sau ca bunuri rezultate în urma dezmembrării sau demolării lor, astfel:a) prin licitație publică deschisă cu strigare, selecție de oferte, negociere directă, în condițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare;b) prin valorificare directă fără organizare de licitație, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunului cu altul nou având aceeași destinație și caracteristici tehnico-funcționale cel puțin egale cu ale bunului schimbat, această schimbare fiind supusă acceptării producătorului sau a altui ofertant;c) prin transmitere fără plată la alte instituții publice sau la unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.  +  Articolul 24(1) Armamentul în stare de funcționare, cu regim de "corp delict", cu situația juridică clarificată, care nu poate intra în dotarea structurilor Ministerului Administrației și Internelor se valorifică în conformitate cu reglementările cu caracter intern privind evidența, evaluarea în vederea valorificării, asigurarea dotării cu armament și muniții a persoanelor fizice și instituțiilor publice, precum și destinația armamentului, munițiilor și materialelor explozive, provenite din confiscări sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.(2) Armamentul cu regim de "corp delict" aflat la starea de casare poate fi valorificat, în condițiile legii, în vederea transformării acestuia în obiecte de panoplie sau de muzeu, dacă există solicitări în acest sens, după informarea în scris a Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, respectiv a direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național.  +  Secţiunea 1 Valorificarea prin vânzare sau schimb a bunurilor  +  Articolul 25(1) După aprobarea listelor cuprinzând mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, respectiv a rapoartelor de disponibilizare a bunurilor materiale, altele decât mijloace fixe, ordonatorii secundari de credite și unitățile din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite dispun unităților din subordine care dețin bunurile respective valorificarea acestora prin vânzare, organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Conducătorul unității organizatoare numește cu cel puțin 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii o comisie formată din minimum 3 membri cu experiență profesională și probitate morală. Aceștia trebuie să fie specialiști din domeniul logistic, juridic și financiar.(3) Procedura de valorificare se poate organiza și prin bursele de mărfuri.  +  Articolul 26Prețul inițial de vânzare se stabilește conform precizărilor cuprinse în anexa nr. 3, de către comisia de evaluare constituită în acest scop. Aceasta întocmește un raport de evaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care se supune aprobării conducătorului unității ce are calitatea de ordonator de credite, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) În situația în care bunurile nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a), acestea pot fi valorificate direct fără organizare de licitație, conform prevederilor art. 23 lit. b), cu aprobarea ordonatorului superior de credite, prin schimbarea acestora cu bunuri noi având aceeași destinație și caracteristici tehnico-funcționale cel puțin egale cu ale bunului schimbat.(2) În situația prevăzută la alin. (1) diferențele de preț se aprobă de ordonatorul superior de credite, la propunerea ordonatorului de credite care are bunurile în administrare, pe baza testării pieței efectuată de persoanele cu atribuții logistice desemnate de acesta.(3) Valorificarea directă fără organizare de proceduri de valorificare poate fi aprobată înainte de desfășurarea altei proceduri, de către ordonatorul principal de credite, la propunerea motivată, transmisă pe cale ierarhică de ordonatorul de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea.(4) Propunerea prevăzută la alin. (3) trebuie să cuprindă criterii de eficiență tehnico-economică, precum și documente care să ateste existența confirmării producătorului sau a potențialilor ofertanți privind realizarea operațiunii de schimb.  +  Articolul 28Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri au destinația prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Transmiterea fără plată a bunurilor  +  Articolul 29(1) Bunurile scoase din funcțiune sau disponibilizate, aflate în stare de funcționare, care nu au fost valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) și b), se supun procedurii de transmitere fără plată. În acest sens, Direcția logistică, Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației, Direcția medicală, respectiv ordonatorii secundari de credite, în baza comunicărilor primite de la unitățile deținătoare, informează prin intermediul publicității alte instituții publice sau unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România care ar putea fi interesate despre posibilitatea preluării fără plată a bunurilor respective aflate în stare de funcționare.(2) Publicitatea în vederea transmiterii fără plată a bunurilor scoase din funcțiune care nu au fost valorificate se realizează pe internet astfel:a) pe pagina web a fiecărui ordonator secundar de credite, inclusiv pentru structurile din subordinea sa, respectând reglementările interne, emise la nivelul ordonatorului secundar de credite, pentru activitatea de publicare pe internet;b) pe pagina web principală a Ministerului Administrației și Internelor - www.mai.gov.ro - pentru unitățile din aparatul central și ordonatorii terțiari de credite din finanțarea ordonatorului principal de credite, în conformitate cu Metodologia de lucru pentru actualizarea site-ului web al Ministerului Administrației și Internelor, aprobată de conducerea ministerului. Publicarea pe pagina web centrală a ministerului se face numai cu avizul Direcției informare și relații publice, care transmite, în format electronic, Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației lista mijloacelor fixe destinate transmiterii fără plată, în vederea publicării;c) în afara datelor de identificare a bunurilor respective - categoria, marca, tipul, seria de identificare pentru mijloacele fixe, respectiv denumirea și cantitatea pentru celelalte bunuri - se menționează: unitatea deținătoare, adresa, persoanele de legătură, coordonatele acestora. Aceste liste se transmit și pe suport magnetic unităților desemnate să avizeze conținutul paginilor web;d) anunțurile prevăzute la lit. a) și b) se publică pe internet timp de 30 de zile.(3) Pentru animalele de serviciu și de reproducție care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplinește atribuții de medic veterinar oficial pentru unitățile Ministerului Administrației și Internelor, și-au pierdut aptitudinile specifice și nu au fost valorificate conform prevederilor prezentelor instrucțiuni, unitatea care deține în evidență aceste animale asigură publicarea ofertei pentru cedarea cu titlu gratuit și într-un ziar de mare tiraj.  +  Articolul 30Solicitările de preluare fără plată a bunurilor scoase din funcțiune se adresează direct ordonatorului de credite care le administrează.  +  Articolul 31Pentru bunurile cu specific strict militar se informează numai instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, Poliția Comunitară și serviciile publice de pază din cadrul consiliilor județene.  +  Articolul 32(1) Bunurile solicitate în scris în termenul maxim de 30 de zile de la data comunicării se transmit, fără plată, de către unitățile deținătoare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituției publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum și de ordonatorul de credite care îl are în administrare și vizat pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar al acestuia.(2) Solicitările de preluare fără plată a bunurilor scoase din funcțiune, formulate de autoritățile administrației publice locale, se avizează de prefect și se însoțesc de hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, după caz, din care să reiasă necesitatea și destinația bunurilor respective.  +  Articolul 33În cazul transmiterii fără plată sau vânzării vehiculelor, unitățile deținătoare au obligația să predea, odată cu mijlocul de transport, cartea de identitate a vehiculului, din care să rezulte radierea din evidență a numerelor de înregistrare de către Baza pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor din cadrul Direcției economico-administrative, în conformitate cu prevederile normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule.  +  Articolul 34În situația în care mijlocului de transport valorificat nu i-a fost eliberată carte de identitate, structura deținătoare are obligația de a elibera noului proprietar o adeverință din care să rezulte că vehiculul a fost înregistrat în sistem propriu M.A.I. și care servește pentru înmatriculare organelor abilitate conform legii.  +  Articolul 35(1) Animalele de serviciu și de reproducție care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplinește atribuții de medic veterinar oficial pentru unitățile Ministerului Afacerilor Interne, și-au pierdut aptitudinile specifice și nu au fost valorificate conform prevederilor prezentelor instrucțiuni se pot ceda cu titlu gratuit către persoane fizice sau juridice, în termen de 15 zile de la data parcurgerii procedurilor de valorificare, la solicitarea acestora, pe baza aprobării ordonatorului de credite. Conductorii câinilor de serviciu și îngrijitorii cailor de serviciu scoși din funcțiune și nevalorificați au prioritate la preluarea acestora cu titlu gratuit. Documentul care stă la baza cedării cu titlu gratuit la persoane juridice/fizice este procesul-verbal de predare-preluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5a. (la 10-02-2015, Alineatul (1) din Articolul 35 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) (2) Unitatea care deține în evidență animalele prevăzute la alin. (1) asigură publicitatea pentru cedarea cu titlu gratuit, în condițiile prevăzute la art. 29 alin. (3).(3) Măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) privind animalele de serviciu și de reproducție care au contractat boli incurabile sau tare fizice ori nu au putut fi cedate cu titlu gratuit potrivit alineatelor precedente se stabilesc, potrivit constatărilor proprii, de către personalul de specialitate prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale privind protecția animalelor.(4) Prevederile prezentului articol se aplică și tineretului canin și cabalin, cu vârste cuprinse până la 1 an și 6 luni la câini și până la 3 ani împliniți la cai, care prezintă deficiențe de creștere și dezvoltare, lipsa caracterelor de rasă, lipsa aptitudinilor de serviciu, retivitate.  +  Articolul 36(1) Mijloacele de transport care nu au fost vândute prin licitație, selecție de oferte sau negociere directă, valorificate direct fără organizare de licitație ori care nu au fost transmise fără plată altor instituții publice sau unităților de cult religios recunoscute în România pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite care le are în administrare, prin operatori economici autorizați care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile. În acest sens se solicită, în scris, oferte de preț de la operatorii economici autorizați care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile, respectiv activități de colectare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, la nivelul fiecărei unități deținătoare de astfel de vehicule se constituie o comisie care analizează ofertele ținând cont inclusiv de eventualele cheltuieli de transport, urmând ca negocierea de preț să se facă cu operatorul economic care a depus cea mai bună ofertă. În situația în care pe raza județului/municipiului București nu este autorizat decât un singur operator economic, negocierea se face cu acesta.(2) Scăderea din evidența contabilă a bunurilor care se valorifică astfel se face în baza procesului-verbal de negociere, a avizului de însoțire a mărfii și a facturii la care se anexează copie după certificatul de distrugere emis în condițiile specificate în art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către operatorul economic specializat și autorizat care a preluat vehiculul.(3) Certificatul de distrugere în original se folosește pentru radierea din circulație a mijlocului de transport.  +  Articolul 37(1) Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, ce nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 se declasează și casează conform prezentelor instrucțiuni.(2) În cazul mijloacelor fixe scoase din funcțiune, ce nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23, acestea se casează conform prezentelor instrucțiuni și se valorifică, sub formă de deșeuri, prin operatori economici autorizați care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile. Înainte de casarea mijloacelor de transport, indiferent de modalitatea aprobată odată cu scoaterea din funcțiune, structura deținătoare poate desfășura procedura prevăzută la art. 36, privind predarea acestora la operatorii autorizați să primească vehicule scoase din uz, în condițiile reglementărilor în vigoare.(3) Bunurile transmise fără plată sau vândute se scad din evidență conform reglementărilor contabile în vigoare.(4) În cazul transmiterii fără plată sau vânzării autovehiculelor care nu au cărți de identitate, unitatea deținătoare achită taxa percepută de Registrul Auto Român de la titlul II "Bunuri și servicii", articolul bugetar 20.30 "Alte cheltuieli" alin. 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".(5) În cazul mijloacelor de transport auto, de mobilitate navală și căi ferate valorificate în condițiile prezentelor instrucțiuni se respectă prevederile legale privind radierea numerelor de înregistrare sau de înmatriculare, după caz.(6) La predarea-primirea fără plată a bunurilor, conducătorii unităților care au calitatea de ordonator de credite, împreună cu șefii compartimentelor financiar-contabile, răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.(7) La întocmirea documentelor aferente operațiunii de transmitere fără plată - raport de disponibilizare, proces-verbal de predare-preluare - în coloana destinată valorii de transmitere se trece valoarea de intrare contabilă a bunurilor în cauză.  +  Capitolul V Casarea mijloacelor fixe  +  Articolul 38Casarea mijloacelor fixe se aprobă de către ordonatorul superior de credite bugetare, după caz.  +  Articolul 39(1) Casarea mijloacelor fixe din gestiunile unităților care sunt administrate nemijlocit de ordonatorii secundari de credite, precum și cele din gestiunile unităților din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite se realizează de către o comisie stabilită în acest scop și cu aprobarea ordonatorului de credite care are în evidență mijloacele fixe.(2) Lista întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2a și 2b pentru mijloacele fixe aprobate la scoatere din funcțiune cu casare directă, respectiv conform modelelor prevăzute în anexa nr. 6 pentru cele care au fost aprobate la scoatere din funcțiune cu aplicarea procedurilor de valorificare și nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aprobată potrivit competențelor legale, constituie documentul în baza căruia se execută casarea. Ulterior, comisia nominalizată în listă întocmește procesul-verbal de casare pe care îl prezintă spre aprobare ordonatorului de credite al unității gestionare, vizat pentru control financiar preventiv propriu de organul financiar al aceleiași unități. Procesul-verbal de casare este documentul prin care se scad din evidența contabilă bunurile casate și se înregistrează materialele rezultate.  +  Articolul 40Mijloacele fixe, cu excepția celor aprobate direct pentru casare/demolare conform art. 20 lit. b), se propun pentru casare numai dacă au fost scoase din funcțiune și nu au putut fi valorificate sau transmise fără plată în condițiile prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 41Mijloacele fixe care fac obiectul unei cauze civile sau penale se propun pentru casare numai după ce hotărârea instanței de judecată a rămas definitivă și irevocabilă.  +  Articolul 42(1) Listele cu propunerile de casare a mijloacelor fixe se întocmesc, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe compartimente de specialitate, de către persoanele care țin evidența acestora, la ordinul/dispoziția șefilor compartimentelor de resortul cărora sunt bunurile respective. În cazul aprobării casării directe în condițiile art. 20 lit. b), nu se mai întocmesc liste cu propuneri, casarea executându-se în baza listei mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, aprobată de ordonatorul principal sau secundar de credite.(2) Confirmarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 40 pentru casarea mijloacelor fixe se face de către șeful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile respective, prin avizarea listelor cu propuneri de casare.  +  Articolul 43(1) Listele cu propuneri de casare se verifică și se semnează de către șeful formațiunii logistice/similar, se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar, după care se prezintă conducătorului unității care are calitatea de ordonator de credite, însoțite de propuneri privind componența comisiei de casare.(2) Propunerile privind comisia de casare se fac avându-se în vedere faptul că trebuie să fie compusă din minimum 3 persoane, dintre care cel puțin două să aibă cunoștințe de specialitate.(3) Gestionarii din a căror gestiune sunt bunurile, precum și contabilii care țin evidența gestiunii respective nu pot face parte din comisia de casare.(4) După obținerea acordului conducătorului unității, persoanele desemnate în compunerea comisiei de casare se înscriu în capitolul corespunzător din listele cu propuneri de casare.(5) În cazul lipsei de personal cu cunoștințe de specialitate în domeniu, conducătorul unității poate solicita numirea în comisia de casare a mijloacelor fixe a unor persoane din alte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 44(1) Listele cu propuneri de casare se însoțesc în mod obligatoriu de un raport explicativ privind propunerile de casare, care trebuie să motiveze, succint, îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 40.(2) Raportul explicativ se întocmește de șeful compartimentului de resortul căruia sunt mijloacele fixe în cauză, verificat de șeful formațiunii logistice/similar și semnat de conducătorul unității.(3) Raportul explicativ întocmit pentru listele ce conțin bunuri provenite de la "corp delict" se avizează pentru legalitate de compartimentul juridic al unității.  +  Articolul 45La primirea listelor cu propuneri de casare vizate de șeful organului financiar, conducătorul unității care are calitatea de ordonator terțiar de credite le semnează și le înaintează eșaloanelor superioare în vederea obținerii aprobării ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.  +  Articolul 46(1) Listele cu propuneri de casare se avizează din punct de vedere tehnic, după caz, de directorul Direcției logistice, Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației, Direcției medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, și respectiv de adjuncții pentru logistică/similar, șeful compartimentului medical și șeful compartimentului transmisiuni și informatică din cadrul unităților ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite.(2) Listele menționate la alin. (1) se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit competențelor, de către persoana desemnată din cadrul Direcției generale financiare, respectiv șeful organului financiar al ordonatorului secundar de credite.(3) Cu ocazia avizării, unitățile menționate la alin. (1) pot desemna, dacă apreciază necesar, un delegat care să asiste la executarea casării propriu-zise. Numele delegatului împuternicit se înscrie pe lista cu propuneri de casare.(4) Delegatul împuternicit are următoarele atribuții:a) urmărește și controlează modul de executare a operațiunii de casare, în sensul respectării prevederilor prezentelor instrucțiuni și a dispozițiilor tehnice de casare elaborate de unitățile centrale de specialitate cu atribuții logistice;b) în situații justificate, poate dispune sistarea acțiunii, despre care raportează imediat unității centrale de specialitate care l-a desemnat și care decide în consecință;c) confirmă prin semnarea procesului-verbal de casare că operațiunea de casare propriu-zisă a materialelor s-a efectuat cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 47(1) După respectarea procedurilor cuprinse la art. 46, listele cu propuneri de casare se prezintă spre aprobare ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, de către unitățile/compartimentele care le-au avizat din punct de vedere tehnic, însoțite de un raport justificativ privind cauzele care determină casarea bunurilor respective, care se vizează pentru control financiar preventiv propriu de persoana desemnată din cadrul Direcției generale financiare, respectiv organul financiar al ordonatorului secundar de credite și se avizează pentru legalitate de către directorul Direcției juridice, respectiv șeful compartimentului juridic al ordonatorului secundar de credite.(2) Pe toate filele listelor cu propuneri de casare se aplică ștampila ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.  +  Articolul 48(1) Listele cu propunerile de casare, aprobate de ordonatorul principal sau secundar de credite, se restituie de către unitățile centrale de specialitate cu atribuții logistice, respectiv de organele de specialitate ale ordonatorului secundar de credite, unităților care le-au înaintat, în vederea executării casării propriu-zise.(2) Pentru mijloacele fixe a căror casare nu a fost aprobată, organele care au avut competența de avizare sunt obligate să comunice, prin adresa de restituire, destinația și modul de folosire a bunurilor în cauză.  +  Articolul 49(1) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe se execută de către comisia care a fost numită de ordonatorul principal sau secundar de credite, cu ocazia aprobării listei cu propunerile de casare. Modificarea componenței comisiei se face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.(2) În cazul demolării construcțiilor, comisia de casare urmărește ca operațiunile efective să se realizeze în regie proprie sau prin intermediul unor întreprinderi specializate, cu respectarea legislației în domeniu.(3) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe de natura armamentului și tehnicii de luptă se poate face și de către operatorii economici autorizați în producerea și comercializarea de astfel de mijloace tehnice, conform legii, în baza unui contract încheiat între operatorul economic autorizat și unitatea deținătoare a bunurilor în cauză, cu respectarea reglementărilor privind achizițiile publice.(4) Casarea propriu-zisă a vehiculelor rutiere se poate executa numai la unitățile din structură autorizate în acest sens. La nivelul Ministerului Administrației și Internelor, unitatea autorizată este Baza de Asigurare Tehnică a Misiunilor din cadrul Direcției economico-administrative.  +  Articolul 50(1) Comisia de casare a mijloacelor fixe are următoarele obligații:a) să verifice, obiect cu obiect, pentru a se convinge dacă bunurile au fost propuse pentru casare ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 40;b) să urmărească existența ansamblurilor, subansamblurilor, părților componente și a altor elemente ale bunurilor respective, inclusiv a celor din inventarele de complet. În cazul când se constată lipsa nejustificată a unora din acestea, bunurile în cauză se casează numai după executarea cercetării administrative;c) să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare și să stabilească părțile componente, piesele și materialele refolosibile ce trebuie recuperate;d) să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc condițiile stabilite la art. 40;e) să verifice dacă listele cu propuneri de casare au toate avizele și aprobările prevăzute la art. 46 și 47;f) să își desfășoare activitatea în prezența tuturor membrilor comisiei, pe timpul operațiunii de casare;g) să evalueze componentele - ansambluri, subansambluri, piese etc. - rezultate în urma dezmembrării care pot fi folosite în starea în care se află sau prin recondiționare;h) să întocmească procesul-verbal de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe/de declasare și casare a unor bunuri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, și să îl supună aprobării celor în drept.(2) În cazul demolării construcțiilor, comisia de casare îndeplinește obligațiile de la alin. (1) lit. a), b), d), e), g), h).  +  Articolul 51(1) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe se execută în unitatea în a cărei evidență sunt bunurile respective.(2) Unitățile centrale de specialitate cu atribuții logistice și ordonatorii secundari de credite pot dispune, după caz, ca operația de casare a unor mijloace fixe să se efectueze în centre de casare, în funcție de cantitatea și regimul bunurilor, economicitatea și operativitatea acțiunii, posibilitățile tehnice sau alte criterii de acest gen.(3) În situația în care ordonatorul de credite are în administrare mijloace fixe pentru care nu are capacitatea tehnică de a efectua operațiuni de dezmembrare și casare, se organizează proceduri de achiziție a unor astfel de servicii.(4) În cazul unităților care au scos din funcțiune mijloace fixe de mobilitate navală sau căi ferate și care nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acestea solicită fonduri care să le permită organizarea unei proceduri de achiziție pentru prestarea de servicii pentru lucrarea de dezmembrare și casare efectivă. Aceste operațiuni se execută în prezența comisiei de casare a unității deținătoare.(5) Demolarea construcțiilor de orice fel se face în condițiile prezentelor instrucțiuni, cu respectarea avizelor stabilite de dispozițiile legale referitoare la protejarea și valorificarea materialelor, obiectelor, instalațiilor și altor elemente de interes istoric, artistic, documentar, memorial sau tehnico-științific.(6) Un exemplar al documentelor care să ateste aprobarea pentru demolarea construcției și efectuarea acesteia se înaintează Direcției logistice pentru actualizarea evidenței de cadastru.  +  Articolul 52Mijloacele fixe existente în afara unității se casează acolo unde se găsesc, dacă aducerea lor în unitate generează cheltuieli suplimentare sau nu este posibilă.  +  Articolul 53Operațiunile de dezmembrare, demontare, desfacere, tăiere, spargere sau alte modalități de casare a bunurilor se fac conform normelor tehnice în vigoare, astfel încât obiectul să își piardă forma inițială, asigurându-se recuperarea ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor componente, care pot fi folosite în starea fizică în care se află sau prin recondiționare.  +  Articolul 54(1) Părțile componente - ansambluri, subansambluri, piese etc. - rezultate în urma operațiunii propriu-zise de casare, care pot fi folosite în starea fizică în care se află sau prin recondiționare, se identifică și se evaluează de către comisia de casare.(2) Evaluarea părților componente se face avându-se în vedere utilitatea, prețul pieței, valoarea bunurilor din aceeași grupă de produse cu caracteristici identice/similare, gradul de uzură.  +  Articolul 55(1) Piesele și materialele rezultate în urma operațiunii de casare care nu sunt necesare unităților pot fi valorificate conform prevederilor cap. IV secțiunea 1.(2) Materialele de natura deșeurilor rezultate în urma procesului de casare, care nu sunt necesare unității, se pot valorifica direct, prin operatori economici autorizați, care au ca obiect de activitate achiziționarea de astfel de materiale.  +  Articolul 56Materialele care nu se pot folosi în cadrul unităților Ministerului Administrației și Internelor și nici nu se pot valorifica prin operatorii economici autorizați care au ca obiect de activitate achiziționarea de astfel de materiale se distrug, consemnându-se despre aceasta în procesul-verbal încheiat de comisia de casare. Distrugerea bunurilor se face cu respectarea normelor legale în vigoare privind protecția mediului.  +  Articolul 57(1) Rezultatul operațiunii de casare propriu-zisă se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Tabelele cuprinse în modelul de proces-verbal de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe/de declasare și casare a unor bunuri materiale se completează, după caz, numai în situația în care comisia de casare constată existența unor bunuri care fac obiectul acestora. Comisia de casare semnează pe fiecare filă a procesului-verbal.(2) Procesul-verbal de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe/de declasare și casare a unor bunuri se înregistrează la secretariatul unității unde s-a executat casarea.(3) Casarea propriu-zisă a animalelor de serviciu se efectuează în prezența comisiei stabilite de conducerea unității deținătoare și a medicului veterinar oficial din structurile Ministerului Administrației și Internelor specializate. Scăderea din gestiunea unității deținătoare se face în baza procesului-verbal de predare-primire întocmit cu ocazia executării operațiunii de eutanasiere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7a.  +  Articolul 58Documentația privind casarea bunurilor cuprinde următoarele acte:a) procesul-verbal de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe/de declasare și casare a unor bunuri materiale, după caz;b) listele cu propuneri de casare sau, după caz, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, avizate și aprobate de cei în drept;c) delegația de împuternicire a delegatului desemnat conform prevederilor art. 46 alin. (3);d) documentele de predare pentru bunurile care au fost predate la unitățile care au ca obiect de activitate achiziționarea de astfel de materiale. În cazul casării unor autovehicule în documente se consemnează seria șasiului predat.  +  Articolul 59(1) Procesul-verbal de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe/de declasare și casare a unor bunuri materiale se întocmește în două exemplare și, împreună cu anexele, după vizarea pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar propriu, se supune aprobării conducătorului unității care are calitatea de ordonator de credite.(2) După aprobare, cele două exemplare se ștampilează pe fiecare filă, exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, iar exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul logistic de resortul căruia sunt bunurile respective.  +  Articolul 60Scăderea din evidență a bunurilor casate și înregistrarea în evidență a ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente și a celorlalte materiale refolosibile rezultate se face pe baza procesului-verbal de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe/de declasare și casare a unor bunuri, semnat, vizat și aprobat de cei în drept.  +  Articolul 61Justificarea predării unor materiale sau piese la unitățile care au ca obiect de activitate achiziționarea de asemenea materiale sau piese se face potrivit reglementărilor privind evidența cantitativ-valorică în unitățile Ministerului Administrației și Internelor.  +  Capitolul VI Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe  +  Articolul 62(1) Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se aprobă de ordonatorul superior de credite bugetare, după caz.(2) Nu se propun pentru declasare și casare bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe rezultate din procesul de reparații sau ca urmare a îndeplinirii normelor de utilizare și care sunt retrase ca deșeuri - piese de schimb, materiale - și care se valorifică prin operatori economici autorizați care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile, în starea în care se află, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 63Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, se propun pentru declasare și casare numai dacă îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:a) au îndeplinit durata de serviciu și au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, iar prin recondiționare nu mai pot fi readuse la parametrii corespunzători sau nu mai prezintă siguranță sau precizie în exploatare, iar repararea nu este posibilă prin înlocuirea unor părți sau piese cu altele noi;b) piesele de schimb necesare reparației nu mai sunt fabricate de către producători și nici nu se mai găsesc în rețeaua comercială;c) au un grad avansat de uzură sau sunt depășite din punctul de vedere al conținutului, aceste condiții fiind aplicabile pentru filme, pelicule de cinema, diafilme, diapozitive, discuri fotografice, cărți, broșuri, pliante, bunuri de reprezentare, planșe, ștampile, sigilii, insigne și altele asemenea, cu excepția celor care prezintă interes documentar istoric;c^1) substanțele speciale pentru stingerea incendiilor și-au pierdut caracteristicile fizico-chimice și drept urmare au fost declarate necorespunzătoare pe baza analizelor de laborator și a rapoartelor de încercare emise de organisme abilitate în acest sens; (la 10-02-2015, Litera c^1) din Articolul 63 a fost introdusă de Punctul 5, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) d) organismele abilitate - metrologie, ISCIR - au constatat că nu se mai pot repara, au interzis folosirea sau exploatarea în continuare, ca urmare a modificării parametrilor funcționali și de siguranță la aparatura sau sculele a căror funcționare, potrivit legii, este supusă avizului acestor organe;e) au fost disponibilizate și nu au putut fi valorificate în condițiile legislației în domeniu;f) a fost interzisă utilizarea în procesul de instrucție, fiind declarate periculoase, prin dispoziții ale Direcției logistice pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice, verificărilor de laborator și tragerilor experimentale periodice. Această condiție se aplică munițiilor, explozivilor, materialelor de geniu și chimice;g) nu au dat rezultate corespunzătoare în urma activităților de experimentare, avizare sau omologare. Această condiție se aplică modelelor experimentale, prototipurilor și seriilor zero;h) provin din confiscări sau sunt intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - armament, muniții, mijloace explozive și de dare a focului și chimice periculoase - cu situația juridică clarificată și care nu fac obiectul introducerii în dotarea unităților, a transferului fără plată către alte unități publice sau al valorificării;i) au devenit inutilizabile ca urmare a uzurii morale sau fizice avansate, precum și în situațiile când au fost avariate sau distruse, indiferent de cauză;j) piesele de schimb care au devenit atipice ca urmare a scoaterii din înzestrare a mijloacelor de transport și utilajelor;k) bunurile de resortul echipamentului, distribuite conform normelor legale în vigoare, după îndeplinirea duratei minime de serviciu, pe baza analizei și propunerilor comisiei de inventariere;l) bunurile de natura echipamentului devenite atipice;m) tineretul canin și cabalin, cu vârste până la 1 an și 6 luni la câini și până la 3 ani împliniți la cai, care prezintă tare dobândite ca urmare a unor boli incurabile.  +  Articolul 64(1) Listele cu propunerile de declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se întocmesc de către compartimentele/persoanele care țin evidența acestora, cu consultarea, acolo unde situația o impune, și a specialiștilor care cunosc caracteristicile tehnico-funcționale ale bunurilor respective.(2) Propunerile se întocmesc după cunoașterea și analizarea rezultatelor inventarierii, întocmindu-se liste separate pe compartimente de activitate și pe nivele de competență, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, care se prezintă conducătorului unității care are calitatea de ordonator de credite, în vederea semnării și înaintării către eșaloanele superioare.(3) În cazul bunurilor materiale de resortul armament, muniții și tehnică specială, la care nu se poate determina durata de folosință din cauza necunoașterii anului de achiziție sau a anului de fabricație, se va lua în considerare anul de fabricație cel mai recent al unui produs identic sau anul cel mai recent în care a fost achiziționat un produs identic, aflat în dotare. Acest fapt se menționează în Raportul tehnic justificativ care însoțește documentele de declasare și casare. (la 10-02-2015, Alineatul (3) din Articolul 64 a fost introdus de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. )  +  Articolul 65(1) La primirea listelor cu propuneri, conducătorul unității care are calitatea de ordonator de credite numește, prin ordin de zi pe unitate/dispoziție zilnică/document similar, o comisie de analiză compusă din minimum 3 persoane, din care fac parte în mod obligatoriu: șeful formațiunii logistice/similar, șeful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile în cauză, precum și alți specialiști care cunosc caracteristicile tehnice și funcționale ale acestora.(2) Gestionarii din a căror gestiune sunt bunurile, precum și contabilii care țin evidența gestiunii respective nu pot face parte din comisia de analiză, dar sunt obligați să prezinte bunurile și să dea explicații referitoare la existența și starea acestora.  +  Articolul 66(1) Comisia de analiză verifică la fața locului starea bunurilor propuse pentru declasare și casare, pe de o parte, și datele cuprinse în documentația referitoare la acestea, pe de altă parte, după care completează coloanele corespunzătoare din lista cu propunerile de declasare și casare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, și o semnează.(2) Listele de declasare și casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, avizate și semnate de comisia de analiză, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar, se aprobă de ordonatorul superior de credite.(3) Pentru armament, muniții, mijloace de marcare a focului, explozivi și materiale explozive, din dotarea proprie, precum și pentru cele provenite din confiscări sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, indiferent de competența de aprobare, listele cu propuneri pentru declasare și casare, avizate de șeful structurii logistice și vizate pentru control financiar preventiv propriu de șeful compartimentului financiar-contabil de la nivelul ordonatorilor secundari de credite, se transmit ierarhic și se avizează din punct de vedere tehnic și de compartimentul de specialitate din cadrul Direcției logistice. Cu ocazia avizării, aceasta poate desemna, dacă apreciază necesar, un delegat care să asiste la executarea casării propriu-zise. Numele delegatului împuternicit se înscrie pe lista cu propuneri pentru declasare și casare.  +  Articolul 67Listele cu propunerile de declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se însoțesc, în mod obligatoriu, după caz, de următoarele documente justificative:a) tabele cu seriile armamentului și ale altor materiale înseriate;b) fișe de lot semnate pentru conformitate, ale bunurilor - muniții, explozivi, materiale chimice - care au fost interzise de la trageri, depozitare sau în procesul de instrucție;c) liste nominale, pentru publicații;d) procese-verbale încheiate cu ocazia experimentărilor, avizărilor sau omologărilor, în cazul modelelor experimentale, prototipurilor și seriilor zero;e) buletine de verificare metrologică, documente de autorizare ISCIR etc.;f) alte documente stabilite de direcțiile centrale de specialitate cu atribuții logistice;g) raportul tehnic justificativ din care să rezulte explicit motivele pentru care bunurile, altele decât mijloacele fixe, sunt propuse pentru declasare și casare: pierderea caracteristicilor tehnice sau a performanțelor, starea fizică a acestora, defecțiuni majore, dacă mai sunt în stare de funcționare sau nu, plus dotare, devenite atipice etc.; raportul tehnic justificativ se întocmește de șeful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile în cauză, se verifică de șeful formațiunii logistice/similar și se semnează de conducătorul unității;h) carnete de serviciu și foi matricole, certificate sanitare veterinare, foi de observații și tratament, buletin de analiză, referate ale instructorilor, conductorilor calificați în probleme de dresaj, pentru animalele de serviciu.  +  Articolul 68În cazul bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, a căror casare intră în competența de aprobare a ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, listele cu propuneri de declasare se avizează din punct de vedere tehnic și se vizează pentru control financiar preventiv propriu, conform prevederilor art. 46, 47 și art. 66 alin. (3).  +  Articolul 69(1) După aprobarea de ordonatorul principal sau secundar de credite, listele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 cu propuneri de declasare și casare se restituie unităților de la care s-au primit, în vederea executării casării propriu-zise, valorificării materialelor rezultate și scăderii din evidență a bunurilor casate.(2) Pentru bunurile ale căror declasare și casare nu au fost aprobate, organele care au obligația de avizare trebuie să comunice, prin adresa de restituire a listelor, destinația și modul de folosire a bunurilor în cauză.  +  Articolul 70(1) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, se execută de către o comisie numită prin ordin de zi pe unitate/dispoziție zilnică/document similar de către conducătorul unității care are calitatea de ordonator de credite, compusă din minimum 3 persoane, dintre care cel puțin două persoane trebuie să aibă cunoștințe de specialitate. Gestionarii nu pot face parte din comisia de casare, iar scăderea din evidență a bunurilor casate și înregistrarea deșeurilor rezultate se fac în baza procesului-verbal de casare întocmit de comisia de casare, avizat pentru control financiar preventiv propriu de organul financiar și aprobat de conducătorul unității care are în evidență bunurile casate.(2) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, de natura armamentului, tehnicii de luptă, munițiilor, materialelor explozive și de dare a focului, materialelor chimice periculoase, se poate efectua și de către operatorii economici autorizați în producerea și comercializarea de astfel de mijloace tehnice, conform legii, pe baza unui contract încheiat între operatorul economic și unitatea deținătoare a bunurilor în cauză, cu respectarea reglementărilor privind achizițiile publice.(3) În cazul lipsei de personal cu cunoștințe de specialitate în domeniu, conducătorul unității poate solicita numirea în comisia de casare a unor persoane din alte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 71Comisia de casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, are următoarele obligații:a) să verifice, obiect cu obiect, dacă bunurile propuse pentru casare îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 63;b) să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare, și să stabilească care sunt materialele refolosibile ce trebuie recuperate;c) să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc condițiile stabilite la art. 63;d) să verifice dacă listele cu propuneri de declasare și casare au toate avizele și aprobările necesare;e) să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor, conform modelului prevăzut în anexele nr. 7 și 7a și să îl supună aprobării celor în drept.  +  Articolul 72(1) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, se execută în unitatea în a cărei evidență sunt bunurile respective.(2) În funcție de specificul bunurilor, organele care avizează listele cu propuneri de declasare pot dispune ca operațiunea de casare să se execute în anumite unități/centre de casare.  +  Articolul 73(1) Operațiunile de dezmembrare, desfacere, tăiere, spargere sau alte modalități de casare se fac conform normelor tehnice în vigoare astfel încât obiectul să își piardă forma inițială, asigurându-se recuperarea materialelor refolosibile.(2) Excepție fac deșeurile de echipamente electrice și electronice, care se predau centrelor de colectare în starea fizică în care se află, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.(3) Materialele refolosibile rezultate în urma casării se înscriu în procesul-verbal de casare și se înregistrează în evidența contabilă a unității, urmând a primi destinația conform prevederilor legislației în vigoare.  +  Articolul 74(1) Materialele care nu se pot folosi în cadrul unităților Ministerului Administrației și Internelor și nici nu se pot valorifica prin operatorii economici autorizați care au ca obiect de activitate achiziționarea de astfel de materiale se distrug, consemnându-se despre aceasta în procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe/de declasare și casare a unor bunuri materiale. Distrugerea materialelor care intră în aceste categorii se face cu respectarea normelor legale în vigoare privind protecția mediului.(2) După caz, deșeurile pot fi predate gratuit sau contra cost operatorilor economici autorizați să le distrugă, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 75După efectuarea operațiunii de casare propriu-zisă se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57-61.  +  Articolul 76(1) Unitățile au obligația să opereze în contabilitate modificările apărute în urma dezmembrării mijloacelor fixe scoase din funcțiune și casate și să evidențieze în conturi distincte sumele rezultate din valorificarea acestora.(2) Veniturile realizate din valorificarea bunurilor potrivit prezentelor instrucțiuni au destinația prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.(3) În scopul eliminării cheltuielilor în valută determinate de transportul în țară al bunurilor care îndeplinesc condițiile pentru scoaterea din funcțiune/declasare și casare, aflate în dotarea birourilor atașaților de afaceri interne, se procedează la scoaterea din funcțiune/declasare și casarea acestora la posturi, pe timpul activităților de conducere, îndrumare și control desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniu. (la 10-02-2015, Alineatul (3) din Articolul 76 a fost introdus de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) (4) Scoaterea din funcțiune/Declasarea, respectiv casarea bunurilor prevăzute la alin. (3) se efectuează după primirea aprobării ordonatorului de credite, potrivit competențelor, iar deșeurile rezultate în urma casării se predau la serviciile de salubritate ale localității în care este prevăzut postul. (la 10-02-2015, Alineatul (4) din Articolul 76 a fost introdus de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. )  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 77Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a și 8 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 78Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  București, 30 iulie 2009.Nr. 167.  +  Anexa nr. 1a MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR UNITATEA ................ COMPARTIMENTUL ................ Nr. tel. .............. Nr. ............ din ............... Aprob*1) Ordonator de credite Cu nr. ........ din ........
  RAPORT DE DISPONIBILIZARE
  În conformitate cu prevederile Instrucțiunilor viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor,
  nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului
  Administrației și Internelor, unitatea ....................... disponibilizează, în vederea valorificării,
  următoarele piese de schimb și materiale de întreținere:
  Nr. crt.Denumirea pieselor de schimb și materialelor de întreținere U.M.CantitateaValoarea*)Cantitatea redistribuită în cadrul ordonatorilor secundari de credite**) Cantitatea redistribuită în alte unități ale M.A.I.***)Cantitatea rămasă pentru valorificare
  0 1 2 3 4 5 6 7
  Întocmit ............... (gradul, numele, prenumele și semnătura) Șeful structurii logistice, ........................... (gradul, numele, prenumele și semnătura) Vizat pentru control financiar preventiv propriu*4) .................... De acord. Rog să aprobați. Conducătorul unității, ...................... L.S.
  Avizat*2) Șeful compartimentului de specialitate, ....................................... Vizat*3) pentru control financiar preventiv propriu ..........................................
  *1) Ordonatorul de credite bugetare superior ordonatorului de credite care are în administrare bunurile respective.*) Se va trece valoarea de intrare (contabilă) a bunurilor.**) Se completează, dacă este cazul, de către ordonatorii secundari de credite.***) Se completează, dacă este cazul, de către Direcția logistică.*2) Se acordă de către compartimentul de specialitate al ordonatorilor secundari de credite, respectiv de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției logistică, în cazul unităților din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror șefi/comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de credite.*3) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorilor secundari de credite. În cazul unităților din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror șefi/comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de credite, se acordă de către compartimentul financiar propriu.*4) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorului terțiar de credite.
   +  Anexa nr. 1b MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR UNITATEA ...................... COMPARTIMENTUL ................ Nr. .......... din ............ Aprob*1) Ordonator de credite Cu nr. ........ din ...........
  RAPORT DE DISPONIBILIZARE
  În conformitate cu prevederile Instrucțiunilor viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor,
  nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației
  și Internelor, unitatea ..................... disponibilizează, în vederea valorificării, următoarele bunurile materiale*):
  Nr. crt.Denumirea bunurilor materiale [pentru autovehicule se vor înscrie numărul de înregistrare și numărul de identificare (VIN)] U.M.CantitateAnul fabricației (în cazul autovehiculelor se va înscrie și numărul de kilometri parcurși) Data dării în folosințăDurata de folosințăValoarea*2)Cantitatea redistribuită*3) în cadrul ordonatorilor secundari de crediteCantitatea*4) redistribuită la alte unitățiale M.A.I. Cantitatea rămasă pentru valorificare
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Întocmit ................. (gradul, numele, prenumele și semnătura) Șeful structurii logistice, ........................... (gradul, numele, prenumele și semnătura) Vizat pentru control financiar preventiv propriu*7) .................... De acord. Rog să aprobați. Conducătorul unității, ...................... L.S.
  Avizat*5) ----------- Șeful compartimentului de specialitate, ....................................... Vizat*6) -------- pentru control financiar preventiv propriu .......................................... .
  (la 10-02-2015, Denumirea rubricii nr. 1 din tabelul de la Anexa nr. 1b a fost modificat[ de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) (la 10-02-2015, Denumirea rubricii nr. 4 din tabelul de la Anexa nr. 1b a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) *) Altele decât piese de schimb și materiale de întreținere auto.*1) Ordonatorul de credite bugetare superior ordonatorului de credite care are în administrare bunurile respective.*2) Se trece valoarea de intrare (contabilă) a bunurilor.*3) Se completează, dacă este cazul, de către ordonatorii secundari de credite.*4) Se completează, dacă este cazul, de către direcțiile centrale de specialitate.*5) Se acordă de către compartimentul de specialitate al ordonatorilor secundari de credite, respectiv din Direcția logistică, Direcția generală comunicații și tehnologia informației și Direcția medicală în cazul unităților din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror șefi/comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de credite.*6) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorilor secundari de credite. În cazul unităților din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror șefi/comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de credite, se acordă de către compartimentele financiare proprii.*7) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorului terțiar de credite.
   +  Anexa nr. 2a MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR UNITATEA ...................... COMPARTIMENTUL ................ Nr. .......... din ............
  Aprob1. Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe avizate de compartimentul tehnic2. Casare directă3. Împuternicire ca delegat pentru a asista la operațiunea de casare
  Avizat din punct de vedere tehnic*2).................................. (funcția, gradul, numele și prenumele) L.S. ............... Vizat pentru control financiar preventiv propriu*3) .............................. (gradul, numele și prenumele) L.S. ............. Ordonator de credite,*1) .............................. (funcția, numele și prenumele) Data .............. L.S. ................

  LISTA
  mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea
  din funcțiune și casare directă
  I. Constatările comisiei de analizăNoi, comisia de analiză numită prin D.Z/OZU. nr. ................ din ................., am procedat la verificarea mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, constatând următoarele:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune:
  Nr. crt.CodDenumirea mijloacelorfixe Caracteristicide identificare (serie, an de fabricație, marca, alte date tehnice) U.M.Valoareade intrare (contabilă)*4)Cantitatea Condiția tehnică din Instrucțiunile viceprim-ministrului,ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 care justifică scoaterea din funcțiune (art. și lit.) Durata normalăde utilizare Viza comisiei deanaliză privind admiterea sau respingerea propunerilor și semnătura președintelui comisiei Viza, indicațiile și semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul direcției centrale de specialitate sau al ordonatorului secundar de credite care acordă avizultehnic conform art. 17 dinInstrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009
  Stabilită prin norme Îndeplinităefectiv
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  III. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie*5) Președinte .................................... (funcția, gradul, numele și prenumele) Membri: ............................... ....................................... (funcția, gradul, numele și prenumele)IV. Se anexează*6)
  Întocmit -------- ....................... (funcția, gradul, numele și prenumele) De acord Rog a aproba. Conducătorul unității, ............................ (gradul, numele și prenumele) L.S. ..................
  Verificat Comisia de analiză ................... ................... ................... ................... (gradul, numele, prenumele și semnătura) Vizat pentru control financiar preventiv propriu ................................ (gradul, numele și prenumele) Avizat pentru legalitate ........................... (gradul, numele și prenumele)

  ACORDUL EȘALOANELOR SUPERIOARE
  Unitatea ...............*7) Șeful compartimentului, ........................... (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. ................. Unitatea ..............*8) Șeful compartimentului, .......................... (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. ................. Unitatea ...............*9) Șeful compartimentului, .......................... (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. .................
  *1) Se va trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competenței de aprobare.*2) Avizul tehnic se dă potrivit competențelor.*3) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcției generale financiare sau șeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.*4) Valoarea cu care este înscris mijlocul fix în documentele contabile.*5) Se va trece numai în cazurile prevăzute la art. 20 lit. b) din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.*6) Se vor menționa documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instrucțiunile viceprim ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.*7) Se acordă de către șefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite.*8) Se acordă de către șeful compartimentului de specialitate din cadrul direcției centrale de resort.*9) Se acordă de către directorul adjunct al direcției centrale de specialitate.
   +  Anexa nr. 2b
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR UNITATEA ...................... COMPARTIMENTUL ................ Nr. .......... din ............ Avizat din punct de vedere tehnic*2) .................................... (funcția, gradul, numele și prenumele) L.S. .................. Vizat pentru control financiar preventiv propriu*3) .............................. (gradul, numele și prenumele) L.S. ................ Aprob ............................ (funcția, numele și prenumele) Ordonator de credite,*1) ............................. (funcția, numele și prenumele) Data ........... L.S. .........

  LISTA
  construcțiilor propuse a fi scoase din funcțiune în vederea casării
  Nr. crt.Cod conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare Denumireaconstrucțiilor Nr. cadastru Valoarea contabilă Condiția tehnică din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 care justifică scoaterea din funcțiune (art. și lit.) Durata normală de utilizare Viza comisiei de analiză privind admiterea sau respingerea propunerilor și semnătura președintelui comisiei Viza, indicațiile și semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul direcției centrale de specialitate sau al ordonatorului secundar de credite care acordă avizul tehnic conform art. 17 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009
  Stabilită prin normeÎndeplinităefectiv
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  I. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie: Președinte ...................................... (funcția, gradul, numele și prenumele) Membri: ..................................... ............................................. (funcția, gradul, numele și prenumele)II. Se anexează*4)
  Întocmit .................................... (funcția, gradul, numele și prenumele) De acord Rog a aproba. Conducătorul unității, ......................... (gradul, numele și prenumele) L.S. ..............
  Verificat Comisia de analiză ................... ................... ................... ................... (gradul, numele,prenumele și semnătura) Vizat pentru control financiar preventiv propriu .............................. (gradul, numele și prenumele) Avizat pentru legalitate ........................... (gradul, numele și prenumele)

  ACORDUL EȘALOANELOR SUPERIOARE
  Unitatea ................. Șeful compartimentului, .......................... (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. ................. Unitatea ................. Șeful compartimentului, ............................ (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. ................. Unitatea ................. Șeful compartimentului, ......................... (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. .................
  *1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competenței de aprobare.*2) Avizul tehnic se dă potrivit competențelor prevăzute la art. 17 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.*3) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcției generale financiare sau șeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.*4) Se vor menționa documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.
   +  Anexa nr. 2c
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR UNITATEA ................................ COMPARTIMENTUL .......................... Nr. ............... din ................. Aprob*1) Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe avizate de compartimentul tehnic Ordonator de credite, ...........................
  Avizat din punct de vedere tehnic*3) ..................................... (funcția, gradul, numele și prenumele) L.S. ........................ Vizat pentru control financiar preventiv propriu*2) .......................................... (gradul, numele și prenumele) L.S. ...........................

  LISTA
  mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din
  funcțiune în vederea valorificării
  I. Constatările comisiei de analizăNoi, comisia de analiză numită prin D.Z./O.Z.U. nr. .............. din ................, am procedat la verificarea mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, constatând următoarele:....................................................................................................................................................II. Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune:
  Nr. crt.CodDenumirea mijloacelor fixe Caracteristici de identificare (serie, an de fabricație, marca, alte date tehnice) U.M.Valoarea de intrare (contabilă) *4) Cantitatea Condiția tehnică din Instrucțiunileviceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 care justifică scoaterea din funcțiune (art. și lit.)Durata normală de utilizare Viza comisieide analiză privind admiterea saurespingerea propunerilor și semnătura președinteluicomisiei Viza, indicațiile și semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentului de specialitate al direcției centrale de specialitate sau al ordonatorului secundar de credite care acordă avizul tehnic conform art. 17 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației șiinternelor, nr. 167/2009
  Stabilităprin norme Îndeplinită efectiv
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  IIII. Se anexează ....................*5)
  Întocmit .................. (funcția, gradul, numele și prenumele) De acord. Conducătorul unității, ........................... (gradul, numele și prenumele) L.S. ..............
  Verificat Comisia de analiză ..................... ..................... ..................... ..................... (gradul, numele, prenumele și semnătura)Vizat pentru control financiar preventiv propriu ................................................ (gradul, numele și prenumele) Avizat pentru legalitate .......................... (gradul, numele și prenumele)

  ACORDUL EȘALOANELOR SUPERIOARE
  Unitatea ...............*6) Șeful compartimentului, .......................... (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. ................. Unitatea ...............*7) Șeful compartimentului, ............................ (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. ................. Unitatea ...............*8) Șeful compartimentului, .......................... (gradul, numele și prenumele) Data ................. L.S. .................
  *1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competenței de aprobare.*2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcției generale financiare sau șeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.*3) Avizul tehnic se dă potrivit competențelor prevăzute la art. 17 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.*4) Valoarea cu care este înscris mijlocul fix în documentele contabile.*5) Se vor menționa documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.*6) Se acordă de către șefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite.*7) Se acordă de către șeful compartimentului de specialitate din cadrul direcției centrale de resort.*8) Se acordă de către directorul adjunct al direcției centrale de specialitate.
   +  Anexa nr. 3
  MODUL DE STABILIRE
  a prețului inițial de vânzare al bunurilor materiale disponibilizate,
  altele decât clădiri și terenuri
  I. Evaluarea mijloacelor fixe de natura vehiculelor rutiereMijloacele fixe de natura vehiculelor rutiere (autovehicule, remorci și semiremorci, inclusiv cele speciale), se evaluează cu ajutorul relației: P(v) = P(a) x C(nt) x C(st)[1-0,6 x D(e)/D(n)],în care:P(v) - prețul inițial de vânzare (prețul de începere a licitației conform Hotărârii Guvernului nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare), exprimat în lei;P(a) - prețul actualizat al bunului, exprimat în lei la data evaluării, care se stabilește astfel:– pentru vehiculele aflate în fabricația curentă sau pe piață, se consideră prețul de achiziție al bunului respectiv la data evaluării;– pentru vehiculele care nu se mai fabrică sau nu se mai află pe piață, prețul actualizat se obține prin aplicarea la valoarea contabilă a coeficientului de inflație publicat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, aferent perioadei de timp scurse de la data înregistrării valorii contabile până la data evaluării, pentru grupa de produse corespunzătoare;C(nt) - coeficientul de nivel tehnic, determinat cu relația: C(nt) = 1 - 0,03 x n, unde: n - vechimea în ani a vehiculului rutier; pentru n mai mare sau egal cu 25 se va considera C(nt) = 0,25;C(st) - coeficientul de stare tehnică (numai pentru autovehicule), care este variabil în funcție de rulajul autovehiculului și va avea valori cuprinse în intervalul [1; 0,5], astfel:– 1 când autovehiculul a efectuat un rulaj mai mic de 10.000 kilometri;– 0,9 când autovehiculul a efectuat un rulaj cuprins între 10.001 și 50.000 kilometri;– 0,8 când autovehiculul a efectuat un rulaj cuprins între 50.001 și 100.000 kilometri;– 0,7 când autovehiculul a efectuat un rulaj cuprins între 100.001 și 150.000 kilometri;– 0,6 când autovehiculul a efectuat un rulaj cuprins între 150.001 și 200.000 kilometri;– 0,5 când autovehiculul a efectuat un rulaj de peste 200.001 kilometri;D(e) - durata de exploatare, reprezentând vechimea vehiculului rutier exprimată în ani;D(n) - durata normală de utilizare a vehiculului rutier exprimată în ani, conform reglementărilor în vigoare.În cazul în care este îndeplinită condiția D(e) > 1,4 x D(n), se va aplica relația: D(e)/D(n) = 1,4.Prețul inițial astfel obținut poate fi corectat cu până la +/-10% de către comisia de evaluare pentru fiecare vehicul, atunci când apreciază pe bază de argumente, că starea tehnică a vehiculului rutier justifică modificarea prețului. În cazul modificării, prețul corectat devine prețul inițial.---------- (la 10-02-2015, Punctul I din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) II. Evaluarea altor categorii de bunuri materialeEvaluarea bunurilor materiale la care durata normală de utilizare depinde de durata de utilizare, starea tehnică și uzura morală, precum și toate categoriile de bunuri de resortul armament, muniții și tehnică specială, se va face cu formula: P(v) = P(a) x C(ut) x C(st) x C(um),unde P(v) și P(a) sunt explicitați la pct. I, iar:C(ut) - coeficient de utilizare, care reprezintă diminuarea valorii bunului din cauza funcționării, determinat în funcție de numărul de ani în care a fost utilizat, având ca bază anul introducerii în dotare și anul scoaterii din funcțiune/declasării, având următoarele valori:– 1 pentru bunurile care nu au fost utilizate. Pentru toate categoriile de muniții nu se aplică coeficientul 1, indiferent de anul de fabricație;– 0,9 pentru bunurile cu utilizare până la 2 ani inclusiv;– 0,8 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 2 ani și până la 5 ani inclusiv;– 0,6 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 5 ani și până la 8 ani inclusiv;– 0,55 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 8 ani și până la 10 ani inclusiv;– 0,5 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 10 ani și până la 15 ani inclusiv;– 0,4 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 15 ani și până la 20 de ani inclusiv;– 0,3 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 20 de ani și până la 25 de ani inclusiv;– 0,2 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv;– 0,1 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 30 de ani;Durata de utilizare a fiecărui bun supus evaluării se calculează cu formula:D(u) = (anul retragerii din folosință) - (anul dării în folosință)C(st) - coeficientul de stare tehnică reprezintă diminuarea valorii în funcție de situația stării tehnice în care se găsește bunul la data evaluării și este egal cu:– 1 pentru bunuri în stare de funcționare, care nu au îndeplinit durata normală de utilizare;– 0,6 pentru bunuri în stare de funcționare, care au durata normală de utilizare îndeplinită;– 0,5 pentru bunuri cu nevoi de reparații;– 0,15 pentru bunuri de pe care a fost retras cu documente legale cel puțin un ansamblu de bază, precum și pentru bunurile aflate la starea de casare;C(um) - coeficient de uzură morală, reprezintă diminuarea valorii bunului din cauza vechimii și este determinat în funcție de numărul de ani, având ca bază anul fabricației și anul în care se face evaluarea și are următoarele valori:a) pentru muniție și elementele de muniție, cu excepția muniției de infanterie:– 1 pentru bunurile cu vechimea cuprinsă între 0 și 15 ani;– 0,5 pentru bunurile cu vechimea cuprinsă între 16 și 30 de ani;– 0,2 pentru bunurile cu vechimea mai mare de 30 de ani;b) pentru muniția de infanterie:– 1 pentru bunurile cu vechimea cuprinsă între 0 și 25 de ani;– 0,5 pentru bunurile cu vechimea cuprinsă între 26 și 35 de ani;– 0,2 pentru bunurile cu vechimea mai mare 35 de ani;c) pentru armamentul de infanterie:– 1 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 0 și 15 ani;– 0,6 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 16 și 20 de ani;– 0,4 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 21 și 30 de ani;– 0,2 pentru bunuri cu vechimea mai mare de 30 de ani;d) pentru celelalte bunuri: C(um) = C(nt)Vechimea V a fiecărui bun supus evaluării se calculează cu formula: V = (anul curent) - (anul de fabricație)---------- (la 10-02-2015, Punctul II din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) III Formula de evaluare și metodologia de evaluare a aeronavelor și navelorEvaluarea reală a produselor trebuie să țină seama de prețul de achiziție, uzura în funcționare, influența vechimii în funcționare, consumul de resursă, numărul și felul reparațiilor executate, nivelul tehnic etc.Determinarea prețului inițial de vânzare [P(v)] la data aprobării scoaterii din funcțiune, în lei, se face cu formula: n(m) ┌ Def(i) ┐ Σ │ 1 - 0,9 x ──────── │ Tef i=1 └ Dnorm(i) ┘ ( 1 - 0,9 ───── ) + ────────────────────────── Tnorm n(m) P(v) = P(a) x ────────────────────────────────────────────── x C(st) x C(nt) 2în care:P(a) - prețul actualizat al bunului, exprimat în lei, la data evaluării, care se stabilește în mod similar cu cel de la pct. I. (la 10-02-2015, Definirea termenului P(a) din formula prețului inițial de vânzare P(v) a Punctului III din Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) Tef (1 - 0,9 ─────── ) = coeficientul de diminuare a valorii Tnorm produsului datorită îmbătrânirii,în care:Tef = durata efectivă de exploatare;Tnorm = timpul total de viață normat (dacă nu este prevăzut în normative, se va considera Tnorm) = 30 de ani.Dacă Tef > Tnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită îmbătrânirii se va lua egal cu 0,1. n(m) ┌ Def(i) ┐ Σ │ 1 - 0,9 x ──────── │ i=1 └ Dnorm(i) ┘ coeficientul de diminuare a valorii ────────────────────────── = produsului datorită uzurii fizice în timpul n(m) funcționării, fiind influențat de numărul de motoare ce echipează produsul,unde:n(m) = numărul de motoare ce echipează produsul;Def = durata de funcționare efectivă (durata în ore);Dnorm = durata normală totală de funcționare (ore).Dacă Def > Dnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită uzurii fizice se va lua egal cu 0,1.Dacă un bun nu are stabilită durata de funcționare totală normată, prin acte normative, coeficientul de diminuare a valorii bunului datorită uzurii fizice se ia egal cu cel datorat îmbătrânirii.C(st) = coeficientul de stare tehnică, egal cu:– 1, dacă produsul este înaintea primei reparații medii sau echivalent;– 0,8, dacă s-a efectuat prima reparație medie sau echivalent;– 0,75, dacă s-a îndeplinit norma și nu s-a efectuat prima reparație medie;– 0,6, dacă s-a efectuat prima reparație capitală sau echivalent;– 0,5, dacă s-a îndeplinit norma și nu s-a efectuat prima reparație capitală sau echivalent;– 0,45, dacă s-a efectuat a doua reparație medie sau echivalent;– 0,4, dacă s-a îndeplinit norma, dar nu s-a efectuat a doua reparație medie sau echivalent;– 0,3, dacă s-a efectuat o a doua reparație capitală sau echivalent;– 0,2, dacă s-a îndeplinit norma, dar nu s-a efectuat a doua reparație capitală sau echivalent.Coeficientul de stare tehnică astfel determinat se diminuează cu 0,1 pentru fiecare 5 ani vechime în exploatare (sau diviziuni, care urmare a deteriorării stării tehnice prin coroziune, îmbătrânire etc.). În cazul când valoarea astfel determinată este mai mică de 0,2, C(st) = 0,2.Pentru bunurile la care nu sunt stabilite norme de reparații medii sau capitale, coeficientul de stare tehnică se apreciază de către comisia de evaluare ținând seama de starea tehnică reală, utilitatea și parametrii dimensionali ai bunului respectiv și nu poate fi mai mic de 0,2. Pentru produsele nefolosite, valorificate direct din depozit, coeficientul de stare tehnică nu va fi mai mic de 0,75;C(nt) = coeficient de nivel tehnic, care reprezintă diminuarea valorii produsului datorită uzurii morale.C(nt) = 1 - 0,03 x n,unde n este vechimea în ani a produsului.Dacă n > 30, coeficientul de nivel tehnic se va lua egal cu 0,1.IV. Evaluarea celorlalte bunuri, altele decât mijloace fixeBunurile materiale care nu sunt mijloace fixe se vor evalua după cum urmează:– bunuri cu stare tehnică foarte bună = Pa x 1;– bunuri cu stare tehnică bună = Pa x 0,7;– bunuri cu stare tehnică corespunzătoare (de reparat) = Pa x 0,4;– bunuri cu stare tehnică necorespunzătoare = Pa x 0,16.Stabilirea valorilor 1; 0,7; 0,4 și 0,16 se va face de comisiile tehnice ale unității cu ocazia evaluării bunurilor, sens în care se vor întocmi procese-verbale nominalizându-se bunurile și cantitățile respective.Calculul prețului de valorificare la animalele de serviciu1. Comisia de evaluare numită în baza art. 9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare, determină care este prețul de piață actual (Pa) la categoria animale de serviciu pentru care se calculează prețul de valorificare (Pv).2. Se calculează gradul de uzură (Gu %) și val area gradului de uzură (VGu lei).A. Determinarea gradului de uzură (Gu) se face ținând cont de următoarele elemente:
  - vârsta medie de intrare în serviciu (Vm), care este de: - durata în serviciu (după intrarea în serviciu) (Ds), care este de: - vârsta reală a animalului (Vr) care corespunde scoaterii definitive din serviciu sau valorificării și poate fi mai mare sau mai mică decât: Vr (ani) - Vm (ani) = Ds (ani) CÂINI 1,5 ani 6,0 ani 7,5 ani (90 luni) CAI 3,0 ani 10,0 ani 13,0 ani (156 luni)
  Se transformă durata folosirii animalelor în serviciu (Ds) din ani în luni pentru a se putea calcula gradul de uzură (Gu) după următoarea formulă: Gradul de uzură câini = Ds (luni) x 100 = Gu (%) ───────── 90 luni Gradul de uzură cai = Ds (luni) x 100 = Gu (%) ───────── 156 luni
  B Valoarea gradului de uzură (VGu) se calculează după următoarea relație:Pa x Gu (%) = VGu (lei)
  3. Din prețul actual (Pa) se scade valoarea gradului de uzură (VGu) pentru a afla prețul de valorificare (Pv):Pa - VGu = Pv (lei)4. Pe baza recomandărilor medicilor veterinari în funcție de starea de sănătate și aptitudinile pe care le au animalele de serviciu, comisia de evaluare poate modifica prețul de valorificare (Pv) prin aplicarea unor coeficienți:– pentru stare de sănătate foarte bună - 1;– pentru stare de sănătate bună - 0,7;– pentru stare de sănătate corespunzătoare - 0,4;– pentru stare de sănătate necorespunzătoare - 0,16.Pv x (1; 0,7; 0,4; 0,16) = Pvf (preț de valorificare final)
  5. Pentru animalele care nu au intrat în serviciu, prețul de valorificare (Pv) este egal cu prețul actual al pieței (Pa), la care, în funcție de situație, se pot aplica coeficienții de la pct. 4.Pv = PaPv x (1; 0,7; 0,4; 0,16) = Pvf (preț de valorificare final)
   +  Anexa nr. 4
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Unitatea ............................... Aprob Conducătorul ..................

  RAPORT DE EVALUARE
  Nr. ....... din ......... 200......
  I. Comisia de evaluare compusă din (se vor înscrie gradele, numele și prenumele, conform art. 14 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor):– președinte:● șeful compartimentului în a cărui evidență se află bunurile în cauză;– membri:● un cadru din compartimentul financiar● un cadru din compartimentul logistic● alți specialiști în domeniu din unitate sau eșaloanele superioare,numită prin dispoziție zilnică/ordin de zi pe unitate ............................. din ..................., în baza .................................................., a procedat la stabilirea prețului inițial de vânzare al bunurilor disponibilizate cuprinse în raportul de disponibilizare nr. ................... din ..................., după cum urmează:A. Date de identificare și exploatare*):Bunul material aprobat pentru vânzarea prin licitație este .........(denumirea, modelul sau tipul, puterea, capacitatea etc.).........Este înregistrat în evidență cu .........(seria de motor, șasiu, lot, capacitatea etc.)........, în registrul nr. ........... la fila ................... .Bunul material ...........(denumirea)......... este fabricat în ....(anul)...... și față de durata normală de funcționare (utilizare) de ......(ani, km, ore)....... are o durată de exploatare de .....(km, ore)....Au fost efectuate ....................................... reparații capitale, înregistrându-se o durată normală de funcționare (rulaj) de .....(ani, km, ore)........ de la ultima reparație capitală.B. Starea tehnică a bunului materialBunul material a fost disponibilizat ca urmare a ..........(uzurii fizice sau morale, accidentări etc.)......., fiind în stare de funcționare.Bunul material este complet sau se înregistrează lipsuri (Dacă este cazul, se menționează degradările.)C. Prețul inițial de vânzare al bunului material1. Prețul inițial de vânzare este de ................lei.Bunul material se evaluează conform prevederilor anexei nr. 3 la instrucțiuni. (Se va înscrie calculul desfășurat, conform formularelor folosite.)2. Prețul de vânzare al bunului material la a doua licitație este de ................................lei. (Acesta reprezintă prețul inițial de vânzare, diminuat cu până la 20%.)3. Prețul de vânzare al bunului material la a treia licitație este de ................................lei. (Acesta reprezintă prețul inițial de vânzare, diminuat cu până la 40%.)Raportul de evaluare a fost încheiat la ................................................., în două exemplare, dintre care:– exemplarul nr. 1 pentru comisia de licitație;– exemplarul nr. 2 pentru compartimentul care are în evidență bunul scos din funcțiune (disponibilizat).
  COMISIA DE EVALUARE Președinte: ............................. (gradul, numele și prenumele) (semnătura) Vizat pentru control financiar preventiv propriu ....................................... Membri: ....................... (gradul, numele și prenumele) (semnătura)
  *) Se completează numai pentru bunurile materiale de natura mijloacelor fixe.
   +  Anexa nr. 5
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Unitatea .............................. Aprob Ordonatorul principal de credite al instituției care solicită bunul Aprob Ordonatorul de credite care are în administrare bunul

  PROCES-VERBAL
  de predare-preluare
  Nr. ....... din ...........
  Încheiat astăzi ........... la ..................
  În baza .........................................Noi, ..............., din partea unității ............, și ............, din partea ..............., împuternicit cu Delegația nr. .............................. din ................................, am procedat primul la predarea, iar al doilea la primirea auto ....................*1), marca ............, seria șasiu ..............., seria motor .............., an de fabricație ............, aparținând ................................... .*1) În situația predării altor bunuri materiale, acestea se înscriu în locul datelor de identificare ale autovehiculului, într-un tabel conform următorului model:Auto ................... se predă în stare de funcționare și are un rulaj de la începutul exploatării de .................km.Auto ................... nu (a) suferit un nr. de ............reparații capitale, iar de la ultima reparație capitală a mai parcurs ............. km.Auto ................... este echipat cu:1. ..................... acumulatori de ..............., montat la data de ..................;2. ..................... anvelope și camere de aer:
  Nr. crt.Marca Dimensiunea Seria Rulaj km efectiviData montării
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  Auto .............. se predă echipat (ă) cu sculele și accesoriile conform inventarului seria ........ nr. ........., anexat la prezentul proces-verbal.Valoarea de transmitere a auto .................. este de ................... lei.Unitatea primitoare se obligă să trimită, în scris, unității predătoare confirmarea înregistrării în evidență a bunurilor materiale primite până la data de .................*2).*2) 30 de zile de la data predării-primirii.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, dintre care două exemplare pentru unitatea predătoare, un exemplar se trimite la unitatea primitoare și un exemplar la ordonatorul secundar de credite, Direcția generală comunicații și tehnologia informației, Direcția medicală, după caz.
  Am predat Conducătorul unități, ......................... Am primit Conducătorul unității, ...........................
  Vizatpentru control financiar preventiv propriuOrganul financiar al ordonatorului de credite care are bunul în administrare
  Nr. crt.Denumirea materialuluiU/M CantitateaValoarea de transmitereObservații
  1.
  2.
  3.
   +  Anexa nr. 5a
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Unitatea .............................. Aprob Ordonatorul de credite care are în administrare bunul

  PROCES-VERBAL
  de predare-preluare
  Nr. .......... din ...............
  Încheiat astăzi ............. la ................................................, în baza cererii ...............Noi, ................., din partea unității ............................ și ....................... (Se trec datele de identificare ale persoanei juridice și fizice.), solicitant/solicitantă, am procedat primul la predarea, iar secundul la primirea animalului de serviciu/reproducție, nr. matricol ......., rasă ......, sex ....., în vârstă de ......., care nu a fost valorificat prin procedurile legale în vigoare.Animalul ................... se predă în stare de sănătate, conform certificatului sanitar-veterinar ......................, eliberat de ..............Valoarea de cedare cu titlu gratuit este ...............Beneficiarul se obligă să transmită în scris unității predătoare în termen de 30 de zile confirmarea din partea Consiliului Local din localitatea ............ că sunt asigurate condițiile de hrănire și asistență medicală, cu respectarea prevederilor legale privind protecția animalelor.
  Am primit Nume și prenume, Am predat Unitatea ......................
   +  Anexa nr. 6
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR UNITATEA ................................... COMPARTIMENTUL ............................. Nr. ............. din ...................... Aprob 1. Trecerea la executarea casării de către comisia stabilită la pct. II, cu respectarea indicațiilor compartimentului tehnic 2. Împuternicirea ca delegat pentru a asista la operațiunea de casare a ...................................
  Avizat din punct de vedere tehnic*3) .................. (funcția, gradul, numele și prenumele) L.S. .............. Vizat pentru control financiar preventiv propriu*2) ............................. (gradul, numele și prenumele) L.S. ..................... Ordonator de credite,*1) ................ (funcția, numele și prenumele) Data ............. L.S. .............

  LISTA
  cu mijloacele fixe care se propun pentru casare
  în compartimentul .............................
  Nr. crt.CodDenumirea mijloacelor fixe Caracteristici de identificare (serie, an de fabricație, marca, alte date tehnice) U/MValoarea unitară de intrare (contabilă)CantitateaCondiția din Instrucțiunileviceprim- ministrului, ministrul administrațieiși internelor,nr. 167/2009care justificăpropunerea de casare (art. și lit.) Viza șefului compartimentului tehnic din unitate ce se acordă în condițiile stabilitede prevederile art. 42 din Instrucțiunile viceprim- ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 Viza, indicațiile și semnătura persoanei careverifică din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul direcției centrale de specialitate, care acordă avizul tehnic conform art. 46 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrațieiși internelor, nr. 167/2009
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  I. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie: Președinte ...................................... (funcția, gradul, numele și prenumele) Membri: .................................. .................................. (funcția, gradul, numele și prenumele)II. Se anexează raportul explicativ privind propunerile de casare*4)
  Întocmit .................. (funcția, gradul, numele și prenumele) De acord Rog a aproba. Conducătorul unității, ..................... (gradul, numele și prenumele) L.S. ....................
  Verificat Șeful formațiunii logistice (similari), ........................ (gradul, numele, prenumele și semnătura) L.S. .......... Vizat pentru control financiar preventiv propriu ......................... Avizat pentru legalitate ..............

  ACORDUL EȘALOANELOR SUPERIOARE
  Unitatea ...........*5) Șeful compartimentului, ..................... (gradul, numele și prenumele) Data ................ L.S. ................ Unitatea ............*6) Șeful compartimentului, ....................... (gradul, numele și prenumele) Data .................. L.S. .................. Unitatea ...........*7) Șeful compartimentului, ...................... (gradul, numele și prenumele) Data ................ L.S. ................
  *1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competenței de aprobare.*2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcției generale financiare sau șeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.*3) Avizul tehnic se dă potrivit competențelor prevăzute la art. 43 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.*4) Raportul explicativ se va întocmi conform prevederilor art. 44 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.*5) Se acordă de către șefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari.*6) Se acordă de către șeful compartimentului de specialitate din cadrul direcției centrale de resort.*7) Se acordă de către directorul adjunct al direcției centrale de specialitate.
   +  Anexa nr. 7
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR UNITATEA .............................. COMPARTIMENTUL ........................ Nr. ............... din ............... Aprob Conducătorul unității, .............................. (funcția, gradul, numele, prenumele)

  PROCE-VERBAL
  de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe
  de declasare și casare a unor bunuri
  materiale a ............................*1)
  Nr. .............. din ..............
  Subsemnații, ........(gradul, numele, prenumele și calitatea în comisie)...., constituiți în comisie în baza ...................... din ..................... și în prezența delegatului împuternicit*2) .........................., am procedat la casarea efectivă a bunurilor materiale din situația de mai jos, prevăzute în Lista cu propuneri nr. ............. din ............ aprobată de ordonatorul .................. de credite.
  Nr. crt.Denumirea Cod U.M. Cantitatea Prețul unitarValoarea Amortizarea până la scoaterea din funcțiune
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. Următoarele bunuri materiale, prevăzute în Lista cu propuneri nr. ................ din .............., nu au fost casate.a) *3) Bunuri materiale respinse la casare:
  Nr. crt.Cod Denumirea Caracteristicile de identificare (seria,an de fabricație, alte date) U.M. Modul de repunere în folosință Înregistrat Volumul, fila
  0 1 2 3 4 5 6
  b) Bunuri materiale ce nu au fost prezentate de gestionar la casare:
  Nr. crt.Cod Denumirea bunurilor materiale Caracteristicile de identificare (seria, an de fabricație, alte date)U.M. Cantitatea Observații
  În cifreÎn litere
  0 1 2 3 4 5 6 7
  2. Ansamble, subansamble, piese componente, materiale rezultate:
  Numărul documentuluiData Cod predător Cod primitor
  Ziua Luna Anul
  0 1 2 3 4 5
  Nr. crt.Denumirea Cod U/M Cantitatea Prețul unitar Valoarea
  0 1 2 3 4 5 6
  3. *3) Materiale nefolosibile care nu se valorifică și au fost distruse potrivit dispozițiilor legale:
  Nr. crt.Denumirea materialelor U.M. Cantitatea Justificarea distrugerii
  În cifre În litere
  0 1 2 3 4 5
  4. Materiale (trotil, fitil, oxigen, carbid etc.) consumate la executarea casării și care urmează să se scadă din gestiune:
  Nr. crt.Denumirea U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea
  0 1 2 3 4 5
  5. Concluziile comisiei cu privire la îndeplinirea de către bunurile supuse casării a condițiilor prevăzute în instrucțiuni.6. Propuneri:– scăderea din gestiune a bunurilor casate în fapt;– înregistrarea în gestiune a bunurilor recuperate și reținute pentru a fi folosite în unitate sau valorificate conform prevederilor legale;– scăderea din gestiune a materialelor consumate la executarea casării;– alte propuneri.
  Președinte, ...................(semnătura) Delegat împuternicit*2) ....................................... (gradul, numele, prenumele, nr. delegație) Vizat pentru control financiar preventiv propriu .......................................... Membri: ....................... ....................... (semnătura)
  *1) Se completează corespunzător naturii bunurilor casate, respectiv mijloace fixe sau bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe.*2) Se completează numai în situația prevăzută la art. 46 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor.*3) Nu fac obiectul înregistrării în evidența contabilă.
   +  Anexa nr. 7a
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Unitatea ....................... Nr. ................ din ............... Aprob Ordonatorul de credite care are în administrare bunurile, .......................

  PROCES-VERBAL
  de predare-primire
  Nr. ............. din ..........
  încheiat astăzi la Centrul/Unitatea ........................Noi, comisia: ......................., și medicul veterinar oficial inspector de stat din rețeaua Ministerului Administrației și Internelor ......... și ........................ (Se trec datele de identificare a centrului, respectiv unității care execută eutanasierea.), am procedat primul la predarea, iar secundul la primirea animalului de serviciu ......................., nr. matr. ..................., rasă ......................, sex ..................., vârstă ......................, în vederea eutanasierii acestuia, aprobat pentru casare prin lista nr. ........................................Animalul ...................... se predă cu următoarele boli înscrise în certificatul sanitar-veterinar nr. ....................., eliberat de .................................... .Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare cu următoarea destinație: două exemplare la unitatea predătoare și un exemplar la unitatea primitoare.
  Am primit Centrul/Unitatea reprezentat/reprezentată prin medic Am predat - membrii comisiei - medicul veterinar oficial inspector de stat
   +  Anexa nr. 8
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR UNITATEA ...................... COMPARTIMENTUL .................................... Nr. ............... din ........................... Aprob 1. Declasarea bunurilor cuprinse în listă și avizate de compartimentul tehnic 2. Trecerea la executarea casării, cu respectarea precizărilor compartimentului tehnic 3. Împuternicire ca delegat pentru a participa la operațiunea de casare a .................................. (gradul, numele și prenumele)
  Avizat din punct de vedere tehnic*1) ............................ (funcția, gradul, numele și prenumele) L.S. ....................... Vizat pentru control financiar preventiv propriu Organul financiar al ordonatorului de credite care aprobă lista*2) ................................... (gradul, numele și prenumele) L.S. ...................... Ordonator de credite*3), ....................... (funcția, numele și prenumele) Data .................. L.S. ..................

  LISTA
  cu bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe ce se propun
  pentru declasare și casare în compartimentul .................
  I. Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, propuse pentru declasare și casare
  Nr. crt.CodDenumireabunurilormaterialeCaracteristicilede identificare (serie, an de fabricație, marca, alte datetehnice) U.M.Valoarea contabilăCantitateaCondiția tehnică din Instrucțiunileviceprim- ministrului, ministrul administrațieiși internelor,nr. 167/2009care justificădeclasarea și casarea (art. și lit.)Durata de utilizare Viza comisieide analiză privind admiterea saurespingerea propunerilor și semnătura președinteluicomisiei Viza, indicațiile și semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentuluide specialitate din cadrul direcției centrale de specialitate sau al ordonatorilor secundaride credite care acordă avizul tehnic conform art. 68 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009
  Stabilităprin norme Îndeplinităefectiv
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  (la 10-02-2015, Denumirea rubricii nr. 7 din tabelul de la Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. ) (la 10-02-2015, Denumirea comună a rubricilor nr. 8 și 9 din tabelul de la Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 10 din 5 februarie 2015 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015. )
  II. Se anexează..........................*4)
  Întocmit ...................... (funcția, gradul, numele și prenumele) De acord Rog a aproba. Conducătorul unității, ...................... (gradul, numele și prenumele) L.S. ....................
  Verificat Comisia de analiză ....................... ....................... ....................... ....................... (gradul, numele, prenumele și semnătura) Vizat pentru control financiar preventiv propriu ......................... (gradul, numele și prenumele) Avizat pentru legalitate .............. (gradul, numele și prenumele)

  ACORDUL EȘALOANELOR SUPERIOARE
  Unitatea ...........*5) Șeful compartimentului, ..................... (gradul, numele și prenumele) Data ................ L.S. ................ Unitatea ............*6) Șeful compartimentului, ....................... (gradul, numele și prenumele) Data .................. L.S. .................. Unitatea ...........*7) Șeful compartimentului, ...................... (gradul, numele și prenumele) Data ................ L.S. ................
  *1) Avizul tehnic se dă conform prevederilor art. 68 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009, potrivit competențelor.*2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcției generale financiare sau șeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.*3) Se va completa calitatea de ordonator principal sau secundar, după caz.*4) Se vor menționa documentele justificative prevăzute la art. 67 din Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009.*5) Se acordă de către șefii compartimentelor de specialitate ai ordonatorilor secundari.*6) Se acordă de către șeful compartimentului de specialitate din cadrul direcției centrale de resort.*7) Se acordă de către directorul adjunct al direcției centrale de specialitate.
  ------