ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 31 decembrie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 88 va avea următorul cuprins:"Art. 88. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998, cu excepţia prevederilor referitoare la funcţionarea caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, ca instituţii publice autonome, care intră în vigoare la data de 31 martie 1999, dacă prin legi speciale nu de prevede altfel. (2) În perioada 1 ianuarie-31 martie 1999, din totalitatea fondurilor colectate o cota de 75% va fi utilizata pentru plata medicamentelor şi a serviciilor medicale acordate, 20% pentru cheltuieli de organizare şi de capital ale sistemului de asigurări sociale de sănătate şi 5% pentru cheltuieli de administrare şi de capital ale acestui sistem.Administrarea cotei de 75% prevăzute va fi realizată de către Ministerul Sănătăţii, iar cotele de 20%, respectiv de 5%, vor fi administrate de către Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Utilizarea cotei de 75% pentru plata medicamentelor şi a serviciilor medicale acordate se va face pe baza contractului-cadru, elaborat de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (4) Colectarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi a altor fonduri în perioada prevăzută la alin. (2), se face de către Ministerul Finanţelor prin direcţiile teritoriale de specialitate, conform reglementărilor în vigoare. (5) În perioada prevăzută la alin. (2) vor fi elaborate norme şi se va asigura logistica funcţionarii sistemului asigurărilor sociale de sănătate începând cu data de 31 martie 1999, după cum urmează: a) elaborarea contractului-cadru de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, împreună cu Colegiul Medicilor din România, până la data de 15 februarie 1999 şi a normativelor de aplicare a acestuia, până la data de 15 martie 1999; b) iniţierea procesului de informatizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate prin elaborarea termenilor de referinţa şi finalizarea demersurilor pentru achiziţionarea sistemului informatic corespunzător până la data de 31 martie 1999; c) pregătirea personalului managerial necesar funcţionarii sistemului de asigurări sociale de sănătate de către Ministerul Sănătăţii, împreună cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (6) Colectarea contribuţiilor pentru asigurările de sănătate în transporturi, precum şi a altor fonduri se face de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, care asigura utilizarea acestora în cotele prevăzute la alin. (2)."2. După articolul 107 se introduce articolul 108 cu următorul cuprins:"Art. 108. - Casa de Asigurări de Sănătate, constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, va funcţiona începând cu data de 31 martie 1999, potrivit prevederilor art. 88 şi 89 din prezenta lege."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare, cu excepţia celor cuprinse în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de statMinistrul transporturilor,Traian Basescup. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea Plangu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statp. Ministru de interne,Nicolae Lângă,secretar de stat------