REGULAMENT nr. 3 din 27 februarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015    Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) şi ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Articolul UNICRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor de la alin. (7) operaţiunile realizate exclusiv în conformitate cu actele normative care prevăd acordarea de către stat a unor facilităţi fiscale sau a altor avantaje debitorilor, persoane fizice."PreşedinteleConsiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 27 februarie 2015.Nr. 3.----