ORDIN nr. 101/3.180/2015pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 101 din 2 februarie 2015
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Nr. 3.180 din 6 februarie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,ministrul sănătății și ministrul educației și cercetării științifice emit prezentul ordin.  +  Articolul IDupă articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc șapte noi articole, articolele 21^1-21^7, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al șefului de secție/secție clinică din unitatea sanitară respectivă.  +  Articolul 21^2Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenții și specialiștii prevăzuți la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al șefului de secție/secție clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcției de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, însoțite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  +  Articolul 21^3Structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică prelucrează solicitările și întocmește o adresă de repartiție către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea și o adresă de repartiție către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiștilor aflați în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, întocmește numai adresa de repartiție către secția/secția clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcția de sănătate publică transmite unităților sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiție.  +  Articolul 21^4La primirea adreselor de repartiție unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenților/specialiștilor adresele de repartiție prevăzute la art. 21^3, pe care aceștia au obligația să le depună la secția/secția clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfășoară modulul și, după caz, la unitatea angajatoare.  +  Articolul 21^5După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenții/specialiștii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina și pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică.  +  Articolul 21^6Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidențiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 21^7Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi și altele asemenea).  +  Articolul IIPrezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  +  Articolul III(1) Pentru Centrul Universitar București, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 21^2 și 21^5 din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor prin rezidențiat și a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul București, care realizează activitățile prevăzute la art. 21^3.(2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul educației
  și cercetării științifice,
  Mihai Sorin Cîmpeanu
   +  Anexăla regulamentDe acord.CERERESubsemnatul (a), ......., cod rezident ......, rezident/specialist în specialitatea .........,vă rog să binevoiți a-mi aproba efectuarea stagiului ............ din curricula de pregătire în specialitate în perioada .........., în secția/secția clinică ............. pe care o conduceți.Data...............Semnătura..................Domnului prof. univ./conf. univ./șef lucrări dr.,................................----