LEGE nr. 14 din 24 februarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 24 iunie 2014, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (5) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivele de investiţii aferente Programului pentru terenurile din domeniul public sau privat al statului şi pentru toate terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, indiferent de forma de proprietate, în situaţia în care în obiectivul de investiţii sunt incluse terenuri din domeniul public sau privat al statului. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva organizează procedurile de atribuire a contractelor de servicii având ca obiect întocmirea documentaţiilor cadastrale în sistem stereografic de proiecţie 1970 şi asigură derularea contractelor de servicii pentru toate terenurile din cuprinsul obiectivului de investiţii; planul topografic cu amplasamentul obiectivului de investiţii cuprinde atât terenurile care se expropriază, cât şi pe cele care rămân în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice sau proprietatea publică ori privată a unităţilor administrativ-teritoriale, identificate cu număr cadastral/număr carte funciară;".2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Exprimarea în scris a acordului de către titularii dreptului de proprietate se face în termen de 20 de zile de la data notificării acestora, prin procedura prevăzută la alin. (2).»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,RODICA NASSARPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 24 februarie 2015.Nr. 14.------