ORDIN nr. 150 din 11 februarie 2015privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015  În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. - În înţelesul prezentelor reglementări şi al legislaţiei contabile, entităţile prevăzute la pct. 1 reprezintă entităţi de interes public."2. După punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 7^1-7^3, cu următorul cuprins:"7^1. - Raportările contabile anuale, precum şi cele depuse în cursul anului la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se întocmesc în formatul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice. Prezentarea în aceste raportări a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situaţiile financiare anuale întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară, aceasta fiind determinată de cerinţele de informaţii ale instituţiilor statului.7^2. - Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor comparative, raportările menţionate la pct. 7^1 conţin informaţii comparative retratate. În acest caz, informaţiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.7^3. - Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii situaţiei veniturilor şi cheltuielilor, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite şi taxe."3. La punctul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Entităţile care intră sub incidenţa Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare*1) prezintă în aceeaşi secţiune a raportului administratorilor referitoare la guvernanţa corporativă următoarele informaţii: Notă

  ──────────

  *1) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 142 din 30 aprilie 2004, p. 12.

  ──────────
  - participaţiile semnificative la capital, directe sau indirecte (inclusiv participaţiile indirecte prin intermediul unor structuri piramidale sau de acţionariat încrucişat), în sensul legislaţiei privind piaţa de capital;- deţinătorii oricărei valori mobiliare care conferă drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;- orice restricţie a dreptului de vot, cum ar fi limitarea dreptului de vot pentru deţinătorii unui anumit procentaj sau ai unui anumit număr de voturi, termenele impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele în care, cu cooperarea societăţii, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea acestora din urmă;- regulile aplicabile numirii şi înlocuirii membrilor organului administrativ sau de conducere, precum şi modificării statutului societăţii;- competenţele membrilor organului administrativ sau de conducere, în special competenţa de a emite sau de a răscumpăra valori mobiliare."4. La punctul 12, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) În scopul de a îmbunătăţi şi mai mult transparenţa pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate şi în plus faţă de informaţiile cu privire la elementele menţionate la alin. (1) şi (2), societăţile trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanţă corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanţă pentru acţionari. (4) Informaţiile menţionate la prezentul punct trebuie să fie suficient de clare, precise şi exhaustive pentru a permite acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să dobândească o bună înţelegere a modului în care este administrată societatea. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile şi situaţia specifică a societăţii, cum ar fi mărimea, structura societăţii sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante. (5) În scopul de a facilita accesul pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate, societăţile trebuie să pună la dispoziţie periodic, pe site-urile lor, informaţiile menţionate la prezentul punct şi să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informaţii prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări."5. După punctul 12 se introduc două noi puncte, punctele 12^1 şi 12^2, cu următorul cuprins:"12^1. - (1) În caz de abatere de la recomandările codului de guvernanţă corporativă sub incidenţa căruia se află sau pe care au decis să îl aplice în mod voluntar, societăţile trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut şi, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală: a) să explice în ce mod s-a abătut societatea de la o recomandare; b) să descrie motivele abaterii; c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul societăţii; d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează societatea că se va conforma cu o anumită recomandare; e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării şi să explice în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu ori să clarifice modul în care contribuie la o bună guvernanţă corporativă a societăţii. (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie suficient de clare, exacte şi complete astfel încât să permită acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să evalueze consecinţele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere şi la caracteristicile şi situaţia specifică a societăţii, cum ar fi mărimea, structura societăţii sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante. (3) Explicaţiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declaraţia de guvernanţă corporativă, astfel încât să fie uşor de găsit de către acţionari, investitori şi alte părţi interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeaşi ordine a recomandărilor ca şi în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicaţiilor privind abaterea din aceeaşi secţiune din declaraţia de guvernanţă corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar.12^2. - Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, în conformitate cu pct. 15^1 alin. (1), opinia referitoare la informaţiile pregătite în temeiul pct. 12 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la pct. 12 alin. (1) lit. a), b), d) şi e)."6. După punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:"15^1. - (1) Totodată, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit: a) exprimă o opinie privind:(i) consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar; şi(ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile; b) declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la societate şi la mediul acesteia, a (au) identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate şi rapoartelor consolidate ale administratorilor."7. Punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"16. - (1) Raportul de audit conţine: a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:(i) dacă situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; şi(ii) după caz, dacă situaţiile financiare anuale sunt conforme cerinţelor legale aplicabile.Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menţionează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii; d) o menţiune privind aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia prin evidenţiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 15^1. (2) Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care auditul statutar este efectuat de o firmă de audit, raportul de audit poartă semnătura cel puţin a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmei de audit."8. După punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:"16^1. - (1) În notele explicative la situaţiile financiare, societăţile prezintă, pe lângă informaţiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exerciţiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanţă fiscală şi pentru alte servicii decât cele de audit. (2) Filialele care sunt consolidate în situaţiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor reglementări, sunt scutite de la obligaţia prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii să fie furnizate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. (3) În cazul unui grup, informaţiile menţionate la alin. (1) se prezintă nu numai în ceea ce priveşte auditorul grupului, dar şi pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entităţi din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată, în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate."9. Punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"24. - Perimetrul de consolidare şi regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale consolidate se stabilesc potrivit IFRS."10. După punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:"24^1. - Perimetrul de consolidare stabilit potrivit pct. 24 este folosit şi pentru aplicarea prevederilor cap. III^1 «Raportarea plăţilor efectuate către guverne»."11. După punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins:"27^1. - Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport."12. Punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"30. - Raportul de audit privind situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să respecte cerinţele prevăzute la pct. 16. În cazul situaţiilor financiare anuale consolidate, atunci când raportează asupra consecvenţei raportului administratorilor cu situaţiile financiare, aşa cum se prevede la pct. 16 alin. (1) lit. e), auditorul statutar sau firma de audit are în vedere situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor. Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport."13. Punctele 31 şi 32 se abrogă.14. După punctul 36 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, "Raportarea plăţilor efectuate către guverne", cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Raportarea plăţilor efectuate către guverne  +  Secţiunea 1 Definiţii referitoare la raportarea privind plăţile către guverne36^1. - (1) În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii:1. entitate activă în industria extractivă înseamnă o entitate care desfăşoară activităţi ce implică explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea şi extracţia zăcămintelor de minerale, petrol, gaze naturale sau alte materiale, în cadrul activităţilor economice enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice*2), la secţiunea B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI EXPLOATAREA ÎN CARIERE, diviziunile 05 Extracţia cărbunelui şi lignitului, 06 Extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale, 07 Extracţia minereurilor metalifere şi 08 Alte activităţi din industria extractivă; Notă

  ──────────

  *2) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 393 din 30 decembrie 2006, p. 1.

  ──────────
  2. entitate activă în sectorul exploatării pădurilor primare înseamnă o întreprindere care desfăşoară, în pădurile primare, activităţi prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, respectiv secţiunea A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT, diviziunea 02 Silvicultură şi exploatare forestieră, grupa 02.2 Exploatare forestieră, din anexa I la acel Regulament;3. guvern înseamnă orice autoritate naţională, regională sau locală a unui stat membru sau a unei ţări terţe. Sunt incluse departamentele, agenţiile sau întreprinderile controlate de acea autoritate;4. proiect înseamnă activităţi operaţionale care sunt reglementate de un singur contract, licenţă, locaţie, concesiune sau alte acorduri juridice similare şi care formează baza pentru o obligaţie de plată cu un guvern. Cu toate acestea, dacă mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond şi formează baza pentru o obligaţie de plată cu un guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect;5. plată înseamnă o sumă plătită fie în numerar, fie în natură, pentru activităţile menţionate la pct. 1 şi 2, de următoarele tipuri: a) drepturi de producţie; b) impozite percepute asupra venitului, producţiei sau profiturilor societăţilor, cu excepţia impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vânzări; c) redevenţe; d) dividende; e) prime de semnare, descoperire şi producţie; f) taxe de licenţă, taxe de închiriere, taxe de înregistrare şi alte taxe aferente licenţelor şi/sau concesiunilor; şi g) plăţi pentru îmbunătăţiri aduse infrastructurii. (2) Plăţile menţionate la alin. (1) pct. 5 sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabilă societăţii. Plăţile respective presupun transfer de beneficii economice incluzând fluxuri de trezorerie, transferuri de bunuri sau prestări de servicii efectuate în cursul exerciţiului financiar de raportare, indiferent de perioada în care a fost înregistrată obligaţia corespunzătoare.36^2. - În accepţiunea prezentului capitol, plăţile către guverne pot lua forma cotizaţiilor definite potrivit interpretării IFRIC 21 «Cotizaţii», atunci când o autoritate impune o cotizaţie societăţilor care operează pe o piaţă specifică sau într-o anumită ţară.36^3. - (1) Pentru a determina dacă o entitate este activă sau un grup este activ în industria extractivă ori în sectorul exploatării pădurilor primare, definiţiile respective se referă la clasificarea activităţilor economice pentru scopuri statistice, prezentate în secţiunile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006. (2) Se consideră, de asemenea, că o entitate care este parte a unei asocieri în participaţie sau a unei entităţi controlate în comun este activă în industria extractivă ori în sectorul exploatării pădurilor primare dacă acea asociere în participaţie sau entitate controlată în comun se califică pentru clasificarea NACE.
   +  Secţiunea a 2-a Obligaţia de raportare a plăţilor către guverne36^4. - (1) Toate societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, indiferent de natura acţionarilor, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare au obligaţia de a întocmi şi a publica anual un raport asupra plăţilor către guverne. (2) Cerinţele de raportare prevăzute de prezentul capitol se aplică şi în cazul în care societatea este parte a unei asocieri în participaţie care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare. În acest caz, în scopul întocmirii raportului prevăzut de prezenta secţiune, sunt avute în vedere plăţile corespunzătoare participaţiei deţinute în acea asociere în participaţie.  +  Secţiunea a 3-a Conţinutul raportului36^5. - Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăţi conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 100.000 EUR în cursul unui exerciţiu financiar.36^6. - (1) Raportul prezintă următoarele informaţii în legătură cu activităţile descrise la pct. 36^1 alin. (1) pct. 1 şi 2, aferente exerciţiului financiar în cauză: a) suma totală a plăţilor efectuate către fiecare guvern; b) suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 36^1 alin. (1) pct. 5 lit. a)-g) efectuată către fiecare guvern; c) dacă plăţile au fost atribuite unui proiect specific, suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 36^1 alin. (1) pct. 5 lit. a)-g), efectuată pentru fiecare astfel de proiect, şi suma totală a plăţilor pentru fiecare astfel de proiect. (2) Plăţile efectuate de societate pentru obligaţii impuse la nivelul societăţii pot fi prezentate la nivelul acesteia, şi nu la nivel de proiect.36^7. - Dacă se efectuează plăţi în natură către guverne, ele sunt raportate în valoare şi, dacă este cazul, în volum. Se prezintă note justificative pentru a explica modul în care a fost determinată această valoare.36^8. - Informaţiile publicate cu privire la plăţile menţionate în prezenta secţiune reflectă substanţa mai curând decât forma plăţii sau a activităţii în cauză. Plăţile şi activităţile nu pot fi separate sau agregate în mod artificial, în vederea evitării aplicării cerinţelor prezentelor reglementări.  +  Secţiunea a 4-a Raportul consolidat asupra plăţilor către guverne36^9. - (1) Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, care intră sub incidenţa legislaţiei naţionale, au obligaţia de a întocmi un raport consolidat asupra plăţilor efectuate către guverne în conformitate cu pct. 36^4-36^8 dacă, în calitate de societăţi-mamă, au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate. (2) O societate-mamă este considerată, de asemenea, a fi activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare dacă oricare dintre filialele sale este activă în industria sau în sectorul menţionat. Filialele avute în vedere în acest scop sunt aceleaşi cu cele cuprinse în perimetrul de consolidare utilizat la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.36^10. - (1) Raportul consolidat cuprinde numai plăţile către guverne rezultate în urma operaţiunilor de extracţie şi/sau de exploatare forestieră. (2) În cazul în care o entitate controlată în comun, cuprinsă în consolidare, îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, în scopul întocmirii raportului consolidat prevăzut de prezenta secţiune sunt avute în vedere plăţile corespunzătoare participaţiei deţinute în acea entitate controlată în comun.  +  Secţiunea a 5-a Publicarea36^11. - Raportul prevăzut la pct. 36^4 şi raportul consolidat prevăzut la pct. 36^9 asupra plăţilor către guverne se publică potrivit legislaţiei naţionale.36^12. - Membrii organelor responsabile ale unei societăţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea de a se asigura, aplicând la nivel maxim cunoştinţele şi abilităţile de care dispun, că raportul asupra plăţilor către guverne este întocmit şi publicat în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale. Entităţile menţionate la pct. 36^4 şi 36^9, care întocmesc şi publică un raport în conformitate cu cerinţe de raportare ale unei ţări terţe evaluate ca fiind echivalente cu cele prevăzute în prezentele reglementări, sunt exceptate de la cerinţele prezentului capitol, cu excepţia obligaţiei de a publica respectivul raport potrivit legislaţiei naţionale în vigoare."15. După punctul 42^1 se introduce un nou punct, punctul 42^2, cu următorul cuprins:"42^2. - În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate."16. La punctul 67, alineatul (2) se abrogă.17. La punctul 70, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"70. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional."18. La punctul 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"95. - (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale entităţii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor în cadrul tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, sunt înregistrate în contul 643 «Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii», în contrapartida contului 1031 «Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii», la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoaşterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajaţi are loc în momentul prestării acestuia."19. Punctul 128 se modifică şi va avea următorul cuprins:"128. - În contul 117 «Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29» se evidenţiază distinct: rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29, precum şi rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus."20. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, soldul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se transferă fie asupra contului 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile", fie în contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" sau contul 208 "Alte imobilizări necorporale", în funcţie de stadiul realizării proiectului şi modul de îndeplinire a condiţiilor de recunoaştere a acestuia ca activ.Eventualele ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie se transferă, de asemenea, fie asupra rezultatului reportat (articol contabil 2933 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie" = 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile"), fie asupra contului 2903 "Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare" sau contului 2908 "Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale".Entităţile a căror activitate presupune cheltuieli de explorare şi evaluare a resurselor minerale care au fost înregistrate în contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" transferă soldul contului respectiv în contul 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale". Ajustările pentru depreciere corespunzătoare acestora se transferă în contul 2907 "Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost".Conturile 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" şi 2933 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie" se elimină din Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi din tot cuprinsul reglementărilor.21. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea Clasei 1 "Conturi de capitaluri şi provizioane" se modifică şi va avea următorul cuprins: "Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate".22. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se modifică şi se completează astfel:"1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A)1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)"23. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii".24. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se modifică şi se completează astfel:"2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale (P)2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi (P)2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun (P)2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)."25. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 507 "Certificate verzi acordate" se modifică şi va avea următorul cuprins: 507 "Certificate verzi primite".26. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, simbolul contului 5412 "Acreditive în valută" se modifică astfel: 5414 "Acreditive în valută".27. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor".28. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor" se modifică şi va avea următorul cuprins: 6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii".29. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 7412 "Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile" se modifică şi va avea următorul cuprins: 7412 "Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale".30. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor, conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt" se modifică şi se completează astfel:"7611. Venituri din acţiuni deţinute la filiale7612. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun7615. Venituri din alte imobilizări financiare7617. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt".31. Din Planul de conturi prevăzut la punctul 143 se elimină conturile 643 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" şi 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii".32. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143 se introduc următoarele noi conturi: 1691 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" (A), 1692 "Prime privind rambursarea altor datorii" (A), 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului", 6421 "Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor", 6422 "Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor", 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", 644 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" şi 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale"*3). Notă

  ──────────

  *3) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  33. În funcţiunea conturilor prevăzută la punctul 144, funcţiunea contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Contul 169Cu ajutorul contului 169 «Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii» se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, pe de o parte, şi valoarea iniţială a acestora, pe de altă parte.În debitul contului 169 «Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii» se înregistrează suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni şi altor datorii.În creditul contului 169 «Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii» se înregistrează valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate.Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii, neamortizate."34. În funcţiunea conturilor prevăzută la punctul 144, funcţiunea contului 265 "Alte titluri imobilizate" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Contul 265Cu ajutorul contului 265 «Alte titluri imobilizate» se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele decât filialele, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun."35. În funcţiunea conturilor prevăzută la punctul 144, funcţiunea contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Contul 293Cu ajutorul contului 293 «Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie» se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie, evaluate la cost."36. Din funcţiunea conturilor prevăzută la punctul 144 se elimină funcţiunea următoarelor conturi: 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie", 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor", 643 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" şi 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii".37. În funcţiunea conturilor prevăzută la punctul 144 se adaugă funcţiunea următoarelor conturi:"Contul 615Cu ajutorul contului 615 «Cheltuieli cu pregătirea personalului» se ţine evidenţa cheltuielilor cu pregătirea personalului.Contul 642Cu ajutorul contului 642 «Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor» se ţine evidenţa cheltuielilor cu avantajele în natură, respectiv cu tichetele de masă, de vacanţă, de creşă şi cadou acordate salariaţilor, potrivit legii.Contul 643Cu ajutorul contului 643 «Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii» se ţine evidenţa cheltuielilor cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.Contul 644Cu ajutorul contului 644 «Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit» se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii."
   +  Articolul IIPrezentul ordin transpune parţial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 5 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2012.  +  Articolul VSocietăţile care au aplicat prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, dar ale căror valori mobiliare la data bilanţului nu mai sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, pot aplica în continuare prevederile ordinului respectiv sau pot aplica reglementările contabile specifice entităţilor ale căror valori mobiliare la data bilanţului nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 11 februarie 2015.Nr. 150.------