LEGE nr. 259 din 31 decembrie 1998privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 31 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1999, sa emita ordonanţe în următoarele domenii:1. Ratificarea unor acorduri internaţionale privind credite externe acordate României, transportul internaţional, navigaţia pe Dunăre, Programul Naţional PHARE pe anul 1998: a) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi B.I.R.D., în valoare de 5 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului privind patrimoniul cultural; b) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi B.I.R.D., în valoare de 10 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului privind Fondul român de dezvoltare socială; c) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, în valoare de 2,5 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului privind extinderea caminului-spital Gura Ocnitei; d) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultima perioadă; e) majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional; f) aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pentru anul 1999; g) ratificarea Actului Final al Convenţiei Diplomatice privind Protocolul care armonizeaza Convenţia internationala de cooperare pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări (Bruxelles, 27 iunie 1997), şi a Protocolului privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de ruta din 12 februarie 1981 la regimul anexei nr. IV - "Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de ruta" - a Convenţiei internaţionale privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL, armonizata prin Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în 1997; h) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998; i) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxembourg la 21 iulie 1998 şi la Bucureşti la 24 iulie 1998; j) ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, adoptat la Baku la 8 septembrie 1998; k) ratificarea Protocolului adiţional din 26 martie 1998 la Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre din august 1948, semnat la Budapesta; l) ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori modificând Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri; m) ratificarea Deciziei Consiliului de Asociere dintre România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, privind amendarea Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi pentru ratificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al art. 15 din acelaşi protocol; n) ratificarea Protocolului adiţional nr. 7 la Acordul Central European de Comerţ Liber, care modifica Protocolul nr. 7 al Acordului Central European de Comerţ Liber referitor la definirea notiunii de produse originare şi la metodele de cooperare administrativă şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al art. 15 din acelaşi protocol; o) ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul S.U.A. privind cooperarea în domeniul contracararii, proliferarii armelor de distrugere în masa şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare; p) ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre (C.E.M.N.) de colaborare, intervenţie şi răspunsul de urgenta la dezastre naturale şi provocate de om; q) ratificarea Memorandumului financiar privind Programul naţional PHARE pentru România pe anul 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998; r) declararea municipiului Sibiu şi a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes naţional.2. Finanţe, contabilitate, taxe şi impozite: a) modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, în sensul reasezarii acestora; b) impunerea veniturilor instituţiilor financiare; c) organizarea şi funcţionarea controlului financiar-fiscal şi activitatea de audit financiar; d) completarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 130/1992, republicată şi cu modificările ulterioare, cu Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"; e) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente, referitor la persoanele juridice participante la realizarea obiectivului "Centrala nuclearelectrica Cernavoda"; f) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare; g) modificarea Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor; h) accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructura; i) completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării posibilităţii de efectuare a cheltuielilor pentru acţiunile de protocol ale Ministerului Justiţiei din veniturile încasate din timbrul judiciar, precum şi a folosirii acestor venituri pentru construirea şi cumpărarea de locuinţe de serviciu; j) modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare; k) constituirea fondurilor de garantare; l) unele reglementări privind taxele de timbru.3. Accelerarea procesului de privatizare a unor societăţi comerciale mari din domeniul industriei:- reglementarea unor măsuri privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral, ale agenţilor economici din domeniul industriei.4. Producţie militară: a) măsuri de reglementare în domeniul producţiei militare; b) modificarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările ulterioare, în sensul că, printre unităţile bugetare ce beneficiază de paza cu efective de jandarmi, exceptate de la plata, să fie incluse şi unităţile producătoare de tehnica militară.5. Standardizare:- modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii.6. Politici de sustinere financiară a producătorilor agricoli prin: a) modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000; b) aprobarea primei la export la grâu şi porumb boabe; c) prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morarit şi/sau panificatie, cu modificările ulterioare; d) instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999; e) sprijinirea de către stat a producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini, utilaje şi instalaţii pentru agricultura din producţia interna; f) reesalonarea datoriilor producătorilor agricoli; g) completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994; h) completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1995.7. Transporturi: a) constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol şi Salvare; b) constituirea şi utilizarea Fondului special al porturilor, porturilor, administrarea porturilor, serviciilor în porturi; c) unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond; d) acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral.8. Lucrări publice şi amenajarea teritoriului: a) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, republicată; b) programul prioritar de construcţie a autostrazilor din România; c) constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor şi instalaţiilor industriale, al exploziilor mari la suprafaţa şi subteran şi al accidentelor chimice; d) reglementări tehnice privind calitatea lucrărilor de montaj, reparaţii-instalaţii şi echipamente tehnologice din industrie şi comerţ.9. Educaţie naţionala: a) reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin bănci comerciale; b) autorizarea instituţiilor de învăţământ de a efectua împrumuturi bancare; c) reglementarea utilizării în sistem descentralizat a resurselor financiare în învăţământul preuniversitar; d) înfiinţarea Academiei Române de Aviatie.10. Turism:- regimul juridic al staţiunilor turistice.11. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:- reglementarea participării României la Programul-cadru V pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiecte demonstrative (1998-2002) al Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1999, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 al prezentei legi vor fi depuse la Camera Deputaţilor şi la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atragand încetarea efectelor acestora. (2) Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. (1) vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU--------