ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. -Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban şi de 0,1% în mediul rural asupra valorii clădirii, determinata pe baza normelor prevăzute în anexa nr. 1." 2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice şi al altor contribuabili decât cei prevăzuţi la art. 5, se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5-1,0% asupra valorii de inventar a clădirilor, actualizată conform prevederilor legale şi înregistrată în contabilitatea acestora. Aceleaşi cote se aplică şi asupra valorii clădirilor aparţinând persoanelor fizice autorizate care conduc evidente contabile. Dacă valoarea din evidentele contabile este mai mica decât valoarea rezultată din aplicarea normelor prevăzute în anexa nr. 1, cota de impozit se aplică la valoarea rezultată din aplicarea respectivelor norme." 3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice, se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de către proprietar, în condiţiile prezentei legi, la serviciul de specialitate al consiliului local teritorial pe raza căruia se afla clădirea sau construcţia. Pentru ceilalţi contribuabili impozitul se calculează de către aceştia prin declaraţia de impunere, care se depune la serviciile de specialitate ale consiliilor locale." 4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Impozitul pe teren se stabileşte anual, în suma fixa pe metru patrat de teren, diferenţiat pe categorii de localităţi, iar în cadrul localităţilor, pe zone, în perimetrul construibil, după cum urmează:
    - lei/m2 -
    Zona în cadrul localităţiiCategoria localităţii
    012345
      BucureştiBraşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, TimişoaraMunicipii şi localităţi urbane atestate ca staţiuni turistice*)Oraşe şi localităţi rurale atestate ca staţiuni turistice*)Comune, sate- reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor
    A2.4002.0001.5001.000100
    B2.0001.5001.00050050
    C1.5001.000500250X
    D1.000500250150X"
  ------------- Notă *) Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.5. La articolul 18, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Pentru terenurile construite, proprietatea contribuabililor definiţi la art. 3, pentru terenurile fără construcţii, de până la 1.000 mp inclusiv, aferente curţilor situate în categoria a 5-a din intravilanul localităţilor şi aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum şi pentru terenul folosit în scop agricol, proprietate a persoanelor juridice, nu se datorează impozit pe teren.Pentru terenurile din extravilanul localităţilor se datorează impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale.Impozitul pe teren nu se aplică terenurilor ocupate de clădirile şi de construcţiile prevăzute în anexa nr. 2, precum şi terenurilor din perimetrul cimitirelor. 6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, care aparţin contribuabililor, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune de capacitate sub 500 cmc, după cum urmează:
      - lei/an -
    -autoturisme24.000
    -autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel48.000
    -autotrenuri de orice fel56.000
    -tractoare înmatriculate în evidenţele organelor de poliţie32.000
    -motociclete, motorete şi scutere12.000
    -biciclete şi tricicluri cu motor9.000
  Pentru remorci de orice fel, semiremorci şi rulote, aparţinând contribuabililor, taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora, astfel:
    Capacitatea- lei/an -
      a)până la o tonă inclusiv24.000
      b)între 1-3 tone inclusiv80.000
      c)între 3-5 tone inclusiv120.000
      d)peste 5 tone152.000
  Pentru atase taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete şi scutere. Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas şi triciclurile cu motor care aparţin invalizilor şi care sunt adaptate invaliditatii acestora." 7. La articolul 22, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport în parte, după cum urmează:
      - lei/an -
    -luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal4.000
    -bărci fără motor, folosite în alte scopuri28.000
    -bărci cu motor80.000
    -bacuri, poduri plutitoare60.000
    -şalupe160.000
    -iahturi2.000.000
    -remorchere şi şlepuri800.000
    -vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune de 1.000 tdw200.000"
  8. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte de către serviciile de specialitate ale consiliilor locale în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul sau sediul, după caz, pe baza declaraţiei de impunere, depusa în condiţiile prezentei legi." 9. La articolul 27, punctele 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 şi 13 vor avea următorul cuprins:"1. Certificatul de urbanism:Suprafaţa terenurilor pentru care se solicita certificatulPentru mediul urban
    - m2 -"Taxa - lei -
    a)până la 15010.000-14.500
    b)până la 25015.000-19.500
    c)până la 50020.000-24.500
    d)până la 75025.000-29.500
    e)până la 1.00030.000-35.000
    f)peste 1.00035.000+50 lei/m2  pentru suprafeţele mai mari de 1.000 m2
  Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban." "2. Autorizaţia de construire pentru lucrările care se autorizeaza potrivit legii:- 1% din valoarea autorizata a lucrării, inclusiv a instalaţiilor aferente acesteia.Pentru construcţiile de locuinţe taxele de autorizare se reduc cu 50% .Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţii publice.""3. Autorizaţia de foraje şi excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări:
    - pentru fiecare m215.000-20.000 lei"
    ................................................................................
      "6. Autorizarea construcţiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi reclamelor:
    - pentru fiecare m220.000 lei"
    ................................................................................
      "9. Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi bransamente la reţele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica şi telefonie:
    - pentru fiecare instalaţie20.000-30.000  lei"
      "10. Avizul comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului                                                   100.000-150.000 lei"    "11. Certificat nomenclatura stradala şi adresa                                                    20.000-25.000 lei"    "12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, precum şi viza anuală a acestora:    A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:
      a)pentru meseriaşi şi cărăuşi17.000-25.000 lei
      b)pentru cazane de fabricat rachiu25.000-50.000 lei
      c)pentru liber-profesionişti50.000-80.000 lei
      d)pentru mori, prese de ulei şi darace83.000-190.000 lei
      e)pentru alte activităţi neprevăzute mai sus166.000-250.000 lei
      B. Autorizaţii sanitare de funcţionare eliberate contribuabililor                                                     34.000-50.000 lei""13. Alte lucrări: a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, de fiecare mp de plan:
      -la scara: 1:500100.000 lei
      -la scara 1:1.000150.000 lei
      -la scara 1:2.000200.000 lei
      b) eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte  150.000 lei"10. Articolul 28 se completează cu alineatul 3 cu următorul cuprins:"În cazul persoanelor fizice, valoarea declarata nu va putea fi mai mica decât valoarea determinata potrivit anexei nr. 1." 11. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Contribuabilii definiţi potrivit art. 3, care folosesc afişe şi panouri în scopuri publicitare, datorează taxa ce se va determina în funcţie de dimensiunile acestora, astfel:
    a)pentru expunerea de afişe şi panouri325.000-650.000 lei/ an/m2 sau fracţiune.
    b)pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii50.000-80.000 lei/an/m2sau fracţiune.
  Cuantumul taxelor prevăzute la lit. a) şi b) se stabileşte de către consiliile locale pe teritoriul cărora se realizează publicitatea, în limitele prevăzute mai sus." 12. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Taxa datorată potrivit art. 30 se plăteşte la bugetul consiliului local până la data de 10 a lunii următoare expunerii afisului sau panourilor.În situaţiile în care mijloacele de publicitate au o durată mai mare de un an, taxa pentru anul în curs se plăteşte până la data de 31 ianuarie." 13. Articolele 32-37 se abroga. 14. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, persoanele fizice în vârsta de peste 18 ani datorează taxa pentru şederea în respectivele staţiuni.Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5-5%, în mod diferenţiat, în funcţie de categoria unităţii de cazare, la tarifele practicate de acestea." 15. Articolele 43 şi 44 se abroga. 16. Articolul 45 se abroga. 17. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere la serviciile de specialitate ale consiliilor locale pe raza cărora se afla bunurile imobile impozabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea stabilirii valorii impozabile.Pentru mijloacele de transport declaraţiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la organele consiliilor locale teritoriale unde îşi au domiciliul sau sediul.În termen de 30 de zile se depun declaraţii de impunere şi atunci când au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate." 18. Articolul 47 se completează cu alineatul 8 cu următorul cuprins:"Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri de către persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 5%, dacă plata impozitului datorat pe întregul an se efectuează până la data de 15 martie a anului fiscal." 19. La articolul 49, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Impozitul pe clădiri datorat pentru clădirile şi construcţiile utilizate în agricultura se reduce cu 50% până la data de 31 decembrie 2000.Impozitele şi taxele locale, stabilite în sume fixe, vor putea fi majorate sau diminuate, anual, de către consiliile locale şi judeţene cu până la 50%. Hotărârea de modificare trebuie adoptată până la data de 31 octombrie a fiecărui an şi se aplică în anul următor. Pentru impozitele şi taxele datorate în anul 1999 hotărârea de modificare poate fi adoptată în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă." 20. La articolul 50, alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Facilităţile prevăzute în prezentul articol se acordă persoanelor fizice menţionate în proporţie de 100% pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune soţilor." 21. La articolul 52, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Contravenţia menţionată la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 300.000 lei la 750.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 750.000 lei la 3.000.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către serviciile de specialitate ale consiliilor locale." 22. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor formulate la actele de control sau de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetare se efectuează de către serviciile de specialitate ale consiliilor locale sau judeţene, după caz, potrivit legii.Consiliile locale şi judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor sunt obligate ca, în cursul anului 1999, să îşi organizeze servicii proprii de specialitate, în vederea preluării şi exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. 1.Până la data de 31 decembrie 1999 autorităţile administraţiei publice locale vor prelua pe bază de protocol, de la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor, exercitarea atribuţiilor şi efectuarea procedurilor prevăzute la alin. 1.Până la data preluării de către fiecare consiliu local sau judeţean, respectivele atribuţii se aduc la îndeplinire de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor.La solicitarea primarilor şi, respectiv, a preşedinţilor consiliilor judeţene, organele fiscale teritoriale sunt obligate să prezinte trimestrial consiliilor locale sau judeţene, după caz, informări asupra exercitării atribuţiilor ce le revin potrivit alin. 4.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor, împreună cu Departamentul pentru Administraţie Publică Locală va elabora şi va supune aprobării Guvernului proiectul Protocolului-cadru prevăzut la alin. 3." 23. Articolul 54 se abroga. 24. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Impozitele şi taxele locale, stabilite în sume fixe, valorile impozabile prevăzute în anexa nr. 1, precum şi amenzile se indexează anual, prin hotărâre a consiliilor locale sau judeţene, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflaţie aferent unei perioade de 12 luni care sfârşeşte la 1 noiembrie a aceluiaşi an şi numai când creşterea acestuia depăşeşte 5% ." 25. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - Până la preluarea de către autorităţile administraţiei publice locale a exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 53 alin. 1, în cazul impozitelor şi taxelor locale, inclusiv al contestaţiilor aflate pe rol şi al plangerilor adresate instanţelor judecătoreşti se va aplica, în continuare, legislaţia în vigoare."26. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
   +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1999, cu excepţia dispoziţiilor art. 58 care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2000.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi încetează aplicabilitatea scutirile de impozite şi de taxe acordate în temeiul prevederilor: a) art. 16 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990, cu modificările ulterioare; b) art. 23 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991; c) art. 179 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 18 octombrie 1996; d) art. 16 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 4Se menţin în vigoare scutirile sau reducerile cu 50% ale impozitelor şi taxelor locale acordate în temeiul prevederilor: a) art. 20 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 12 aprilie 1995, cu modificările ulterioare; b) art. 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare; c) art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţii terestre - autostrăzi şi cai ferate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1996; d) art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997; e) art. 4 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 5Orice alte dispoziţii legale în vigoare privind acordarea de scutiri sau de reduceri de impozite şi taxe, contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi încetează aplicabilitatea o dată cu intrarea în vigoare a acesteia. PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelorDecebal Traian Remes  +  Anexa 1 VALORILE IMPOZABILEpe metru patrat de suprafaţa construită - desfăşurată - la clădiri şi la alte construcţii aparţinând persoanelor fizice
    Nr. crt.Felul şi destinaţia clădirilor şi a altor construcţii impozabileValoarea impozabilă  - lei/m2 -
    Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzireFără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire
    1.Clădiri*)    
      a)cu pereţi sau cadre din beton armat3.000.0002.100.000
      b)cu pereţii din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armat2.200.0001.300.000
      c)cu pereţii din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi din alte materiale asemănătoare600.000400.000
    2.Construcţii anexe*)    
      -situate în afara corpului principal al clădirii:    
      a)cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton şi din alte materiale asemănătoare;400.000300.000
      b)cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.300.000200.000
    3.Pentru locuinţe situate la subsol sau la mansardă- valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
    4.Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate în subsolul clădirilor- valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
  --------- Notă *) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:- înainte de anul 1950 - reducere 15%;- înainte de anii 1951-1977 - reducere 5% .
   +  Anexa 2 LISTA cuprinzând clădirile şi construcţiile care nu sunt supuse impozitului 1. Clădirile instituţiilor publice, cu excepţia celor folosite în alte scopuri.2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura şi arheologie, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia spaţiilor acestora folosite pentru activităţi economice sau comerciale.3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie lacasuri de cult aparţinând cultelor recunoscute de lege.4. Construcţiile şi amenajările funerare din cimitire.5. Construcţiile speciale:1 (1) sonde de ţiţei, gaze, sare;1 (2) platforme de foraj marin;1 (3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, staţii de transformare, staţii de conexiuni şi posturi de transformare subterane;1 (4) centrale nuclearoelectrice;1 (5) cai de rulare;1 (6) galerii, planuri înclinate subterane şi rampe de put;1 (7) puţuri de mina;1 (8) coşuri de fum;1 (9) tunuri de răcire; (10) baraje şi construcţii accesorii; (11) diguri; (12) construcţii hidromotrice, oceanografice şi hidrometeorologice; (13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri; (14) conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor şi al lichidelor industriale. -----------------