ORDIN nr. 32 din 19 ianuarie 2015pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 106 din 3 februarie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 32 din 19 ianuarie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 48 din 19 ianuarie 2015 al secretarului general al Ministerului Sănătăţii şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 210 alin. (1) lit. f), art. 244 şi art. 245 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (1) pct. 10 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,- Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1 din 12 ianuarie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare de la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Se aprobă standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, conform anexei nr. 4.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 5 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 şi 923 bis din 14 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cererile de evaluare înregistrate la casele de asigurări de sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează în vederea eliberării deciziei de evaluare conform dispoziţiilor legale în vigoare la data înregistrării cererilor la casele de asigurări de sănătate. (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin actele, documentele şi lucrările existente la nivelul subcomisiilor naţionale de evaluare/comisiilor de evaluare organizate pe fiecare tip de furnizor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, organizate în temeiul Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi predate pe bază de proces-verbal comisiilor naţionale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare pe fiecare tip de furnizor/comisiilor de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate constituite conform prevederilor prezentului ordin. Actele, documentele şi lucrările rezultate potrivit alin. (2) vor fi predate în aceleaşi condiţii pe măsură ce acestea sunt finalizate. (4) Deciziile de evaluare emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, precum şi cele emise în condiţiile alin. (2) îşi păstrează perioada de valabilitate prevăzute în acestea conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, direcţiilor de sănătate publică şi caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea  +  Anexa 1REGULAMENT 19/01/2015  +  Anexa 2REGULAMENT 19/01/2015  +  Anexa 3STANDARD 19/01/2015  +  Anexa 4METODOLOGIE 19/01/2015