ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICLegea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii."2. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999, cu excepţia prevederilor art. 5 pct. 2. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, în cursul anului 1999, să îşi înfiinţeze şi să îşi organizeze compartimente proprii de specialitate pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 5 pct. 2. (3) Prefectii judeţelor şi conducerile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor acorda sprijinul necesar pentru organizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a propriilor compartimente de specialitate. (4) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, consiliile judeţene, cu asistenţa tehnica de specialitate a direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, vor asigura, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3), resursele financiare necesare, inclusiv pentru înfiinţarea şi organizarea compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale. (5) Până la organizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a compartimentelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetare se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor. (6) Stabilirea impozitelor şi taxelor locale se va face de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor, cu avizul primarilor şi, respectiv, al preşedinţilor consiliilor judeţene, după caz. Refuzul de viza va fi motivat în scris. (7) Până la data de 31 decembrie 1999, în funcţie de organizarea propriilor compartimente de specialitate, consiliile locale şi judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prelua, fiecare, pe bază de protocol, de la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor, exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4)."3. După articolul 66 se introduc articolele 67 şi 68 cu următorul cuprins:"Art. 67. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, va propune Guvernului, pe baza şi pentru aplicarea dispoziţiilor art. 5 pct. 2, modificarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 78/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, ale Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997.Art. 68. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: cap. III "Elaborarea, aprobarea, execuţia şi încheierea execuţiei bugetelor locale" şi alte prevederi referitoare la bugetele locale din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996; cap. VIII "Administrarea finanţelor publice" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996; Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinantarea unor activităţi ale instituţiilor de stat -pentru prevederile referitoare la instituţiile publice şi activităţile de subordonare locală ", publicat în Buletinul Oficial nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca-------------