DECIZIE nr. 749 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015        Augustin Zegrean - preşedinte    Valer Dorneanu - judecător    Toni Greblă - judecător    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Puskas Valentin Zoltan - judecător    Tudorel Toader - judecător    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Genel Internaţional" - S.R.L. din localitatea Rebra, judeţul Bistriţa- Năsăud, în Dosarul nr. 219/39/2014/a1 al Curţii de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 702D/2014.2. La apelul nominal lipsesc atât autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, cât şi părţile.3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Consiliul Local Năsăud a depus la dosar o cerere prin care solicită să i se comunice notele scrise prin care Societatea Comercială "Genel Internaţional" - S.R.L. a sesizat Curtea Constituţională cu privire la excepţia de neconstituţionalitate, având în vedere că "parola comunicată în citaţia primită nu este validă pentru accesare".4. Totodată, referitor la procedura de citare efectuată în dosarul cauzei, magistratul-asistent aduce la cunoştinţa Plenului Curţii Constituţionale faptul că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a fost citată sub denumirea de Societatea Comercială "General Internaţional" - S.R.L., în loc de Societatea Comercială "Genel Internaţional" S.R.L., această situaţie fiind generată de împrejurarea că, în cuprinsul încheierii de sesizare, instanţa de judecată a menţionat concomitent cele două denumiri ale autoarei excepţiei. Magistratul-asistent menţionează, de asemenea, faptul că atât autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, cât şi părţile din dosar au primit citaţiile şi au semnat dovezile de îndeplinire a procedurii de citare.5. Cu privire la acest incident procedural, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care menţionează că nu are obiecţiuni în ceea ce priveşte procedura de citare.6. Curtea apreciază că procedura de citare a fost legal îndeplinită.7. Preşedintele constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată prin deciziile nr. 58/2014 şi nr. 100/2014.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:8. Prin Încheierea din 1 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 219/39/2014/a1, Curtea de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială "Genel Internaţional" - S.R.L. din localitatea Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, într-o cauză având ca obiect o contestaţie în anulare.9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate Societatea Comercială "Genel Internaţional" - S.R.L. susţine că are probleme financiare ca urmare a prejudiciilor cauzate de diverşi debitori rău-platnici, astfel încât nu poate efectua plăţi legal, având conturile blocate. În aceste condiţii, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate arată că art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 reglementează doar reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, însă nu şi scutiri de la plata taxei de timbru pentru situaţii precum cea mai sus evocată, ceea ce, în opinia sa, contravine art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie.10. Curtea de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, pe de o parte, nicio dispoziţie constituţională nu garantează accesul gratuit la justiţie, iar, pe de altă parte, atunci când se pune problema protejării unor drepturi concurente, în speţă dreptul de acces la justiţie, legea prevede suficiente mijloace de protecţie, astfel ca dreptul să nu devină pur formal. Sub un alt aspect, arată că, în cadrul controlului de constituţionalitate, nu se poate aprecia impactul pe care un anumit text de lege îl poate avea asupra unor situaţii excepţionale şi nici nu se poate deduce neconstituţionalitatea exclusiv din analizarea unor împrejurări particulare, specifice unui număr restrâns de situaţii, pentru acestea găsirea de remedii juridice fiind în sarcina instanţei de judecată.11. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:13. Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi care au următorul conţinut:Art. 42 alin (2)-(4): "(2) Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii: a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate; b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate. (3) În mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. (4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eşalonarea sau amânarea plăţii."15. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi legale, autoarea excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie.16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că soluţia legislativă criticată a mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici identice celei formulate în prezenta cauză şi prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Legea fundamentală, critici formulate de aceeaşi autoare, şi anume Societatea Comercială "Genel Internaţional" - S.R.L. din Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, soluţia pronunţată de Curte fiind aceea de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.17. Curtea reţine că, în prezenta cauză, neconstituţionalitatea prevederilor legale criticate este dedusă din perspectiva faptului că acestea nu reglementează scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru o societate comercială care se află în imposibilitate de plată din cauza faptului că îi sunt blocate conturile bancare.18. Faţă de critica formulată, prin Decizia nr. 58 din 11 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 23 aprilie 2014, şi Decizia nr. 100 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 9 mai 2014, Curtea a reţinut că numai persoanele fizice pot beneficia de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, acest act normativ vizând exclusiv persoanele fizice, nu şi persoanele juridice.19. Astfel, potrivit prevederilor legale criticate, respectiv art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 (ca şi în vechea reglementare cuprinsă la art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în prezent abrogată), în cazul persoanelor juridice, instanţa poate acorda, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, iar în mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Aşa fiind, persoanele juridice nu pot beneficia de scutirea de plata taxei de timbru, precum persoanele fizice, ci de alte facilităţi legale, ce constau în reducerea cuantumului taxei de timbru, eşalonarea sau amânarea plăţii acesteia. Această măsură legislativă reprezintă însă opţiunea legiuitorului, fiind conformă cu dispoziţiile Legii fundamentale, întrucât, chiar dacă au calitatea de părţi în cadrul unui litigiu, persoanele juridice şi cele fizice nu se pot compara sub aspectul situaţiei juridice în care se află.20. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Genel Internaţional" - S.R.L. din localitatea Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, în Dosarul nr. 219/39/2014/a1 al Curţii de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, şi constată că prevederile art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Curţii de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 16 decembrie 2014.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ingrid Alina Tudora----