HOTĂRÂRE nr. 936 din 23 decembrie 1998privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti
EMITENT
  • Guvern
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 29 decembrie 1998    În temeiul art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti, prin reorganizarea Institutului de Cercetări în Informatica Bucureşti care îşi încetează activitatea. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti este persoana juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, sectorul 1, şi funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, în coordonarea Comisiei Naţionale de Informatica.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări ştiinţifice şi dezvoltări tehnologice, reglementări de interes naţional privind domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date. Institutul desfăşoară activităţi de informatizare a administraţiei publice, a sectoarelor economiei naţionale şi a societăţii în ansamblu, precum şi activităţi de comerţ interior şi exterior, marketing, servicii cu valoare adăugată în domeniul tehnologiilor informatiei şi comunicaţiilor de date.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetări în Informatica şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă. (2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Imobilul, anexele şi terenul aferent, situate în municipiul Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 8-10 şi str. Roma nr. 4-6, sectorul 1, în care a funcţionat Institutul de Cercetări în Informatica, trec în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Activul şi pasivul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti, stabilite pe baza situaţiei patrimoniului la data de 30 septembrie 1998, în suma de 13.475.668 mii lei, se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetări în Informatica. (2) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti, stabilit la data de 30 septembrie 1998, este de 5.947.670 mii lei.  +  Articolul 7Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Comisia Naţionala de Informatica, în calitate de organ coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatura, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Preşedintele Comisiei Naţionale de Informatica,Sergiu Stelian IliescuMinistrul cercetării şi tehnologiei,Mircea PuscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti                     ----------------------------                   | CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE |                    ----------------------------                                 |                                 |                         ------------------ ----------------------  ----------------------| DIRECTOR GENERAL |----------| CONSILIUL ŞTIINŢIFIC | | ------------------ ---------------------- | | | |  | ----------------------- | | COMITETUL DE DIRECŢIE |  | ----------------------- | | | ------------------------|-------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | ------------ ------------- | ---------- -------------- || DIRECTOR |------ | DIRECTOR | | | DIRECTOR | | DIRECTOR | || ŞTIINŢIFIC | | | PRODUCŢIE | | | TEHNIC | | ECONOMIC | | ------------ | |ŞI SERVICII| | ---------- --------------- | | -------------- ----------- | | | | | | | | RELAŢII | | | | | --------- | | | |INTERNAŢIONALE| | | --------------- | |CONTABIL-| | | | -------------- | | |COMPARTIMENTE| | | ŞEF | | | --------------- --------------- | | DE | | --------- | | |COMPARTIMENTE| |COMPARTIMENTE| | | REGLEMENTĂRI| | | | | | DE | | DE TRANSFER | | | ŞI | | | | | |CERCETARE- | | TEHNOLOGIC | | | METODOLOGII | | ---------- | | |DEZVOLTARE | | ŞI SERVICII | | | PENTRU | | |SERVICIUL || | | PENTRU | | PENTRU | | | INFORMATICA | | |FINANCIAR-|| | |INFORMATICA | | INFORMATICA | | --------------- | |CONTABILI-|| | --------------- --------------- | | | TATE || | | | -----------| |--------- | | |          | | -------------- |    ------------ | | SERVICIU | |    | CONTROL | | | ADMINISTRATIV| |    | FINANCIAR| | -------------- |    | DE | ------------------------------------ ------|    | GESTIUNE | | | | | | |    ------------ | | | | | ----------              --------- ------- ------- ---------- | |SERVICIUL |            | MARKETING||RESURSE||JURIDIC||CONSILIERI| | |PROGRAMARE|            |-SERVICII-|| UMANE | ------- | ŞI CTE | | |URMĂRIRE |            | PROTOCOL ||COMPAR-| ---------- | |ACTIVITATE|             ---------- |TIMEN- | | ----------                        | TUL | ----------                        |FORMARE| | SERVICIUL |                        | ŞI | | INFORMARE,|                        |PERFEC-| |DOCUMENTARE|                        |TIONARE| |ŞI EDITARE |                         ------- -----------  +  Anexa 2REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridică aflată în coordonarea Comisiei Naţionale de Informatica, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică a institutului este cuprinsă în anexa nr. 1 la hotărâre. (2) Institutul poate înfiinţa în cadrul structurii sale subunitati fără personalitate juridică, în scopul realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 3Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor de date, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date şi a strategiei de informatizare a societăţii româneşti.Obiectul de activitate al institutului consta în:- activităţi de cercetare-dezvoltare;- elaborarea de produse şi sisteme informatice pentru diverse domenii de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public;- dezvoltarea şi implementarea de reţele utilizator de calculatoare;- elaborarea de studii de diagnoza şi prognoza privind dezvoltarea domeniului;- servicii informatice pentru diverse domenii ale activităţii economico-sociale;- organizarea Bibliotecii naţionale de programe şi a producţiei de programe informatice;- organizarea perfecţionării personalului din informatica, organizarea de forme de învăţământ postuniversitar, doctorate, şcoli postuniversitare etc.;- elaborarea de propuneri de documente normative, metodologice şi de standardizare privind regimul juridic şi economic în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date şi al produselor şi serviciilor asociate acestora, armonizate cu reglementările Uniunii Europene;- participarea la realizarea lucrărilor în cadrul colaborării cu alte tari pe linia academiilor de ştiinţa, a unor organisme internaţionale şi a unor institute similare ca profil;- preluarea directa a unor proiecte mari de interes naţional, ca integrator (antreprenor general), în domeniul informatizarii şi conducerii;- preluarea directa sau prin licitaţie a unor proiecte mari internaţionale ca integrator (antreprenor general);- efectuarea de activităţi de comerţ intern şi activităţi de import-export, potrivit legii, exclusiv în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor;- formarea de echipe specializate pentru anumite tipuri de produse în domeniul tehnologiilor informatiei şi comunicatiei de date, care, apoi, să se transforme în societăţi comerciale, persoane juridice independente, cu sediu diferit, care astfel vor deveni parteneri de încredere ai institutului;- transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date;- valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date;- activităţi de producţie şi servicii în vederea sustinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date, precum şi expoziţii de profil;- editarea şi tipărirea de publicaţii în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date.În acest scop, institutul efectuează: a) cercetări fundamentale de baza şi orientate pentru diferite domenii ale tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date; b) cercetare avansată şi aplicată în informatica; c) diseminarea rezultatelor cercetării în informatica; d) analiza, proiectarea, programarea şi implementarea de sisteme complexe de informaţii pentru industrie şi organisme ale administraţiei publice; e) elaborarea de reglementări, standarde, norme şi metodologii în domeniu; f) consultanţa în informatica, control şi management automat (studii de fezabilitate, specificaţii tehnice pentru oferte, studii de modernizare etc.); g) livrarea de sisteme "la cheie", dezvoltate pe baza cerinţelor beneficiarilor; h) dezvoltarea de software de aplicaţie, cu înalte caracteristici de generalizare; i) pregătire şi specializare în informatica, în şcoli post-universitare, doctorate; j) evaluarea de soluţii, proiecte şi sisteme informatice, standardizare în tehnologia informatiei; k) asistenţa tehnica la implementarea de software în institut sau la alte firme, informare şi documentare în informatica; l) preluarea de la alte firme a unor produse software de aplicaţie, în scopul dezvoltării acestora în comun.În cadrul obiectului sau de activitate, institutul colaborează şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind apărarea naţionala.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 4Conform bilanţului contabil la data de 30 septembrie 1998, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 5.947.670 mii lei.  +  Articolul 5 (1) Institutul administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor, concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului. (3) În exercitarea drepturilor sale institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. (4) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Comisiei Naţionale de Informatica şi a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 6 (1) Institutul poate avea în structura subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. (2) În funcţie de specificul activităţii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.  +  Articolul 7Modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului se propune de către directorul general, cu avizul consiliului de administraţie, şi se aproba de Comisia Naţionala de Informatica. Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda conducătorilor acestor subunitati împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.  +  Articolul 8Conducătorii subunitatilor din structura institutului răspund faţă de consiliul de administraţie şi faţă de directorul general pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 9 (1) Conducerea institutului este asigurata de către:- consiliul de administraţie;- comitetul de direcţie;- directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice din institut sunt asigurate de consiliul ştiinţific.Consiliul de administraţie  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) Structura consiliului de administraţie este:- un preşedinte;- un vicepreşedinte;- 5 membri.  +  Articolul 11 (1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:- directorul general al institutului, preşedinte;- un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;- un reprezentant al Comisiei Naţionale de Informatica; - un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- preşedintele consiliului ştiinţific. (2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie pot fi ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din institut, precum şi reprezentanţi ai agenţilor economici de profil. (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele. (4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Informatica. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru inactivitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care i-a numit.  +  Articolul 12 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români, având următoarele drepturi şi obligaţii: a) îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate; b) sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie; c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie şi nu pot participa în aceeaşi calitate la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese concurente. (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, sotia sau rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe concurente.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna şi ori de câte ori interesele institutului o impun, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile în consiliul de administraţie sunt conduse de preşedintele acestuia, iar în lipsa lui, de către vicepreşedinte.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.  +  Articolul 16La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi reprezentantul sindicatului.  +  Articolul 17Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate.Activitatea acestora va fi compensata material, conform prevederilor legale.  +  Articolul 18 (1) Membrii consiliului de administraţie răspund, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris despre aceasta organul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 12 alin (1) lit. c) răspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizează organizarea de subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al institutului; b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu; c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei; d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl depune la organul coordonator, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; e) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobării Ministerului Finanţelor, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent; f) analizează raportarea semestriala privind activitatea realizată de institut, aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; g) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează să fie realizate de institut; h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii şi subunitati de producţie din patrimoniul institutului; i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice, în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale; j) aproba valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale; k) fundamentează şi prezintă Comisiei Naţionale de Informatica propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, pentru finanţarea obiectivelor de interes naţional specifice activităţii institutului; l) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 34 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare a acestora; m) aproba utilizarea disponibilităţilor în valută; n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; o) executa orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 20În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă organului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 21Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie  +  Articolul 22Conducerea operativă a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi din directorii din structura organizatorică a institutului.  +  Articolul 23Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete, necesare pentru realizarea obiectivelor, rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice; d) bugetul de venituri şi cheltuieli; e) programul de investiţii; f) sistemul de asigurare a calităţii; g) alte obligaţii.  +  Articolul 24Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.  +  Articolul 25Comitetul de direcţie exercita atribuţii şi are răspundere în limita competentei stabilite de conducerea institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.Directorul general  +  Articolul 26Activitatea curenta a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Informatica, cu acordul ministrului cercetării şi tehnologiei, dintre cercetatorii ştiinţifici principali care lucrează în domeniu şi au pregătire managerială.  +  Articolul 27Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate; b) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului; c) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii; d) numeşte şi revoca conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi directorii din structura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul propriu; f) asigura negocierea contractului colectiv de muncă şi a salariilor personalului din institut prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adopta măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior prin compartimente proprii specializate; i) exercita atribuţiile şi are răspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe; j) exercita orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului; l) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 28 (1) Consiliul ştiinţific este format din 19 membri reprezentând toate compartimentele ştiinţifice din cadrul institutului. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, din cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afară acestuia, aleşi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut. (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe o perioadă de 2 ani, prin vot secret, de către membrii acestuia. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorii institutului. (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.  +  Articolul 29Atribuţiile consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare-dezvoltare tehnologică în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date; b) întocmeşte programul anual de elaborare a reglementărilor în domeniul informaticii; c) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; d) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora; e) avizează hotărârile care implica politica de cercetare a institutului; f) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare; h) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetator ştiinţific şi cercetator principal gradele III, II şi I; i) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; j) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; k) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 30 (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil anual se avizează de către consiliul de administraţie, se aproba de Comisia Naţionala de Informatica şi se prezintă Ministerului Finanţelor, după care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 31 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de către Guvern, la propunerea Comisiei Naţionale de Informatica, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 32Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul veniturilor de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.  +  Articolul 33Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.  +  Articolul 34 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu băncile, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 35 (1) Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa art. 6 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993. (2) În cazul altor investiţii decât cele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) Contractarea de credite mai mari de 500 de milioane lei, în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectuează cu aprobarea Comisiei Naţionale de Informatica, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36 (1) Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România. (2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutară, stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la societăţi comerciale cu sediul în România.  +  Articolul 37Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.  +  Capitolul 7 Reglementarea litigiilor  +  Articolul 38Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 39 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările prezentului regulament de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Comisiei Naţionale de Informatica.  +  Articolul 40Statutul de institut naţional de cercetare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.  +  Articolul 41Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se completează, în cazul unor aspecte nereglementate în conţinutul acestuia, cu dispoziţiile legale aplicabile regiilor autonome. --------------