ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 decembrie 1998privind energia electrica şi termica
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 30 decembrie 1998    Pentru satisfacerea cerinţelor societăţii privind asigurarea cu combustibil şi energie, promovarea unei economii de piaţa concurentiale a energiei, cu respectarea obligaţiilor internaţionale asumate de statul român prin Tratatul Cartei Energiei, ratificat prin Legea nr. 14/1997, precum şi pentru armonizarea reglementărilor naţionale cu prevederile directivelor comunitare în sectorul energetic,în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleScopul ordonanţei de urgenta  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este securitatea energetica a tarii, prin asigurarea corespunzătoare a economiei naţionale cu energie electrica şi termica, de calitate superioară, la standarde înalte şi la preţuri accesibile, folosirea raţională a combustibililor şi energiei, protejarea intereselor clienţilor-consumatori de energie electrica şi termica - şi realizarea unui mediu concurential normal, cu respectarea întocmai a condiţiilor de protecţie a mediului înconjurător. (2) Politica energetica a statului trebuie să asigure creşterea eficientei energetice şi constituirea cadrului instituţional corespunzător, prin definirea organismelor şi a autorităţilor competente pentru realizarea acestei politici.Obiectivele ordonanţei de urgenta  +  Articolul 2Activităţile de producere, transport, distribuţie, furnizare şi de utilizare a energiei electrice şi termice, precum şi cele de construire a instalaţiilor energetice specifice acestui domeniu sunt permise în vederea realizării următoarelor obiective de baza: a) asigurarea competitiei în producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice, precum şi a accesului producătorilor şi consumatorilor la reţelele de transport şi de distribuţie; b) creşterea eficientei energetice pe tot lantul, de la producere, transformare, transport, distribuţie şi până la utilizarea energiei electrice şi termice; c) transparenta tarifelor şi a taxelor la energia electrica şi termica; d) constituirea stocurilor de siguranţă la combustibili; e) respectarea regimului de conducere prin operatori de sistem (dispeceri), inclusiv pentru realizarea accesului terţilor la reţeaua electrica; f) asigurarea funcţionarii interconectate a sistemului electroenergetic naţional la Uniunea pentru Coordonarea Producţiei şi Transportului Energiei Electrice şi la sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine; g) promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie; h) diversificarea bazei de resurse energetice primare, modificarea structurii producţiei şi a consumului de energie în funcţie de aceasta; i) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi străini la producerea, transportul, distribuţia, comercializarea şi utilizarea energiei electrice şi termice; j) realizarea obiectivelor locale şi globale privind protecţia mediului înconjurător, intensificarea eforturilor de reducere a bioxidului de carbon, oxizilor de azot, oxizilor de sulf sau/şi a emisiilor de particule.Domeniul de reglementare al ordonanţei de urgenta  +  Articolul 3 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează activităţile din sectorul energetic privind producerea, transportul, distribuţia, furnizarea şi valorificarea energiei electrice şi termice, planificarea dezvoltării sectorului acestor activităţi, construirea şi exploatarea instalaţiilor aferente, importul şi exportul de energie electrica. (2) Nu se supun dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă: a) acumulatorii, grupurile mobile, instalaţiile amplasate pe vehicule de orice fel; b) sursele stationare de energie electrica în curent continuu; c) instalaţiile energetice din marea teritorială; d) sursele de încălzire a imobilelor de locuit şi similare, amplasate în interiorul acestora, precum şi sursele cu o putere sub 250 kW.Reglementări speciale  +  Articolul 4Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în domeniul energiei nucleare şi al apelor, în măsura în care legile specifice acestor domenii nu dispun altfel.Definirea unor termeni  +  Articolul 5În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:producător de energie electrica şi/sau termica - persoana juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice şi/sau termice în scopul vânzării;producător independent de energie electrica şi/sau termica - producătorul de energie electrica şi/sau termica, care participa, în nume propriu, distinct de alţi producători preexistenti, la acoperirea consumului de energie electrica şi/sau termica;autoproducator de energie electrica şi/sau termica - agent economic care, în afară activităţilor sale de baza, îşi produce singur - în întregime sau în parte - energia electrica şi/sau termica necesară consumului sau. Acesta livreaza în reţeaua publică de transport sau în reţeaua de distribuţie, respectiv altor consumatori, surplusul de energie pe care îl poate avea în anumite perioade, pe bază de contract;acces la reţea - dreptul unui producător de energie electrica sau al unui consumator eligibil de a se racorda la reţeaua electrica de transport aparţinând Companiei Naţionale de Electricitate, precum şi al oricărui consumator de a se racorda - în condiţiile cerute de normele tehnice - la reţeaua electrica de distribuţie;centrala electrica - ansamblu de instalaţii, construcţii şi de echipamente care, prin destinaţie, produce energie electrica;Compania Naţionala de Electricitate - S.A. - societate comercială de interes public şi naţional care desfăşoară activităţi specifice de transport, de operator de sistem (dispecer), de operator comercial (bursa a energiei) şi de coordonare a planificarii şi dezvoltării sistemului electroenergetic în baza politicii energetice naţionale;consumator de energie electrica sau termica - persoana fizica sau juridică care cumpara sau consuma energie pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator aflat în apropiere;consumator eligibil - consumatorul care poate să aleagă producătorul şi sa contracteze direct cu acesta energia consumată şi care are acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie;consumator captiv - consumatorul care, din motive de configuratie a reţelei, este obligat sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor;subconsumator - consumatorul de energie electrica sau termica alimentat de la un consumator aflat în apropierea sa;furnizor - partea contractantă a contractului de furnizare care asigura alimentarea cu energie electrica sau termica a unui consumator;culoar de trecere (de funcţionare) a liniei electrice - suprafaţa terestra situata de-a lungul liniei electrice şi spaţiul atmosferic de deasupra sa în care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcţiile, cu instalaţiile etc., situate în acest spaţiu;reţea electrica - ansamblu de linii şi staţii electrice conectate între ele, eventual interconectate cu alte reţele. Reţeaua electrica poate fi reţea de transport şi reţea de distribuţie:* reţea electrica de transport - reţea electrica buclata de înaltă tensiune de 220 kV şi mai mult, prin care se transporta la distanta puteri electrice importante;* reţea electrica de distribuţie - reţea care transmite energia electrica în zonele de consum, distribuind-o la sau spre consumatori;* reţea termica - ansamblu de conducte, instalaţii de pompare şi de alte instalaţii auxiliare, cu ajutorul cărora se transporta continuu şi în regim controlat energia termica de la producători la consumatori;sectorul energiei electrice şi termice - ansamblul activităţilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi de furnizare a energiei electrice şi termice, inclusiv importul şi exportul energiei electrice, precum şi schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine;Sistem electroenergetic naţional - SEN - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice;sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, transport, distribuţie şi de utilizare a energiei electrice, care nu este interconectat cu SEN;transportul energiei electrice - activitate organizată pentru transmiterea energiei electrice de la producători până la instalaţiile de distribuţie sau la instalaţiile consumatorilor racordati direct la reţelele de transport;transportul energiei termice - activitate organizată pentru transmiterea energiei termice de la producători la punctele termice de achiziţie ale distribuitorilor sau ale consumatorilor racordati direct la reţelele de transport;distribuţie - transmiterea energiei electrice sau termice în scopul livrării ei la consumatori;utilizator de sistem - persoana fizica sau juridică care livreaza către sau căreia i se livreaza energie electrica sau termica dintr-un sistem de transport sau de distribuţie;ordine de merit - ordinea în care ofertantul producător de energie este luat în considerare de către dispecer pentru acoperirea consumului de energie electrica;zona de protecţie şi de siguranţă - suprafaţa de sub liniile electrice aeriene, extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a liniilor cu o distanta calculată în funcţie de devierea maxima a conductorului sub acţiunea vantului, plus distanta de amorsare, în funcţie de nivelul tensiunii. Suprafaţa de teren, având dimensiunile fundaţiei stalpilor, este bun public;monopol natural - domeniu de activitate în care condiţiile sunt de asemenea natura încât este mai economic să se asigure un bun sau un serviciu necesar de către o singura firma decât de mai multe.  +  Capitolul 2 ProducereaProducerea de energie  +  Articolul 6Producerea de energie electrica şi termica se realizează de către societăţi comerciale, de alte persoane juridice române, de producători independenţi sau autoproducatori cu capital autohton ori străin, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.Egalitatea de tratament  +  Articolul 7 (1) Activitatea de producere a energiei electrice şi termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi producătorii, fiind interzisă orice discriminare pe criteriul proprietăţii. (2) Producătorii se pot asocia sau pot coopera în mod liber, inclusiv cu orice alte persoane fizice ori juridice, cu respectarea dispoziţiilor legale privind concurenta.Obligaţiile producătorilor  +  Articolul 8 (1) Producătorii au următoarele obligaţii principale: a) să asigure livrările de energie electrica şi termica, cu respectarea autorizaţiilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; b) sa alimenteze, în limita capacităţii instalaţiilor, orice persoană fizica sau juridică solicitanta care îndeplineşte condiţiile pentru a fi distribuitor sau consumator; c) sa menţină rezerva de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficienta de apa pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie prevăzute în autorizaţiile şi licentele acordate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu respectarea celorlalte legi şi reglementări în vigoare privind gospodărirea apelor, pentru a asigura continuitatea furnizarii energiei electrice şi termice; d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, dispecerilor de ramura şi sa înfiinţeze, după caz, trepte proprii de dispecer; e) sa exploateze instalaţiile de producere racordate la sistemele de transport şi de distribuţie, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripţiile tehnice în vigoare; f) sa intervină operativ la obiectivele pe care le deţin, în cazul apariţiei unui potenţial pericol de producere a unor avarii, explozii şi altele asemenea, putând ocupa, în mod temporar, zona de acces şi de lucru pentru personal şi cea tehnica de lucru, anuntand despre aceasta organele administrative şi instituţiile abilitate, precum şi pe deţinătorii terenurilor în cauza; g) să obţină autorizaţiile de funcţionare prevăzute de lege pentru instalaţii şi pentru personal şi sa nu dezvolte capacităţi de producţie suplimentare decât pe baza unei noi autorizaţii, inclusiv, după caz, autorizaţiile emise de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare; h) sa nu schimbe combustibilii pentru care instalaţiile de producere au fost proiectate iniţial decât după obţinerea unei noi aprobări; i) sa reabiliteze treptat şi sa retehnologizeze instalaţiile de producere existente, în vederea creşterii eficientei şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante, a participării centralelor electrice la reglajul de putere/frecventa în sistemul electroenergetic naţional, a asigurării calităţii energiei electrice şi termice. (2) În condiţiile convenite cu consumatorii, producătorii pot desfăşura activităţi de informare, consultanţa, finanţare, precum şi executări de lucrări la aceştia, în vederea creşterii eficientei utilizării combustibililor şi energiei în instalaţiile pe care le deţin.Drepturile producătorilor  +  Articolul 9Producătorii de energie au în principal următoarele drepturi: a) să aibă acces la reţelele electrice şi termice de transport şi distribuţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; b) să obţină culoar de trecere pentru liniile electrice de legătură a capacităţii sale de producţie cu sistemul naţional de transport şi pentru conductele de transport al energiei termice între capacitatea de producţie şi distribuitori sau consumatori; c) sa înfiinţeze şi sa menţină un sistem propriu de telecomunicaţii pentru legătură cu capacitatile sale de producţie, cu consumatorii sau cu dispeceratele; d) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respecta distanţele de siguranţă faţă de instalaţiile şi construcţiile proprii.  +  Capitolul 3 Transportul  +  Secţiunea I Dispoziţii comuneTransportul energiei electrice şi termice  +  Articolul 10Transportul energiei electrice şi termice reprezintă activitatea prin care acestea ajung de la o instalatie de producere la distribuitorii sau consumatorii finali de energie.Plan de perspectiva  +  Articolul 11 (1) Transportatorii de energie au obligaţia de a elabora, pentru zona lor de actionare, un plan de perspectiva privind transportul, în concordanta cu stadiul actual şi cu evoluţia viitoare a consumului de energie, cuprinzând modalităţile de finanţare şi de realizare a acestor planuri, cu luarea în considerare şi a planurilor de amenajare şi de sistematizare a teritoriului strabatut de instalaţiile lor de transport. (2) Planurile prevăzute la alin. 1 sunt supuse spre avizare autorităţii competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei - şi spre aprobare ministerului de resort.  +  Secţiunea a II-a Exploatarea sistemului naţional de transport al energiei electriceSistemul naţional de transport al energiei electrice  +  Articolul 12Sistemul naţional de transport al energiei electrice este proprietate publică a statului, de importanţa strategica, şi este alcătuit din liniile şi staţiile electrice de transformare a tensiunilor de 220 kV, 400 kV şi mai mari, concesionate Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., în condiţiile legii.Compania Naţionala de Electricitate  +  Articolul 13 (1) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. prestează serviciu public pentru toţi utilizatorii reţelelor de transport, asigurând accesul la reţelele de transport oricărui solicitant intern care îndeplineşte cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În mod corespunzător, Compania Naţionala de Electricitate - S.A. are obligaţia de a asigura: a) activitatea tehnica legată de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea reţelelor de transport prin operatorul de transport şi coordonarea funcţionarii instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie prin operatorul de sistem (dispecer); b) activitatea comercială privind organizarea licitaţiei pentru stabilirea preţului de achiziţie de la producători şi a preţurilor de cumpărare en gros, precum şi a obligaţiilor de plată pentru distribuitori, brokeri şi alţi intermediari, prin operatorul comercial; c) activitatea de planificare privind realizarea dezvoltării SEN şi facilitarea amplasarii optime, pe principiul minimizarii costurilor obiectivelor energetice; d) convenirea legăturilor şi instalarea echipamentelor necesare pentru interconectarea cu alte sisteme de transport şi exploatarea interconexiunilor; e) realizarea accesului la reţea pentru activităţile de import-export sau de tranzit.Stabilirea condiţiilor tehnice  +  Articolul 14 (1) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. va propune condiţii tehnice minimale pentru instalaţiile consumatorilor racordati direct la reţeaua de transport, precum şi pentru liniile şi echipamentele de interconectare cu sistemele energetice de transport vecine. (2) Condiţiile tehnice prevăzute la alin. (1) se aproba de autoritatea competentă şi trebuie să fie obiective şi nediscriminatorii.Operatorul de sistem  +  Articolul 15 (1) Operatorul de sistem îndeplineşte următoarele obligaţii principale: a) reprogramează exploatarea integrată a Sistemului Energetic Naţional, având ca obiectiv satisfacerea consumului de energie în mod sigur, fiabil şi cu costuri de exploatare minime; b) realizează încărcarea grupurilor pe baza ordinii de merit; c) exercita coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza exploatării Sistemului Energetic Naţional; d) furnizează informaţiile convenite celorlalţi operatori privind funcţionarea sigura a sistemelor interconectate; e) determina valoarea cantităţilor de energie livrate sau cumpărate în sistemul de transport; f) avizează programarea lucrărilor de reparaţii ale instalaţiilor de producere şi transport din Sistemul Energetic Naţional; g) soluţionează problemele care pot aparea în caz de avarie. (2) Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în calitate de operator de sistem, şi operatorii subordonaţi răspund de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor comerciale obţinute pe parcursul activităţii lor.  +  Secţiunea a III-a Exploatarea instalaţiilor de transport al energiei termiceSistemul de alimentare  +  Articolul 16Ansamblul instalaţiilor de producere, transformare, transport şi utilizare a energiei termice, sub forma de abur, apa calda sau apa fierbinte, legate printr-un proces comun de funcţionare, într-o zona de consum, formează un sistem de alimentare centralizata cu energie termica, condus operativ de un dispecer local de termoficare.Dispecerul local de termoficare  +  Articolul 17Coordonarea producţiei de energie termica produse în centralele termice locale şi în centralele electrice de termoficare, racordate electric la Sistemul Energetic Naţional, se realizează prin dispecerul local de termoficare.  +  Capitolul 4 DistribuţiaDistribuţia energiei electrice şi termiceDistribuţia energiei  +  Articolul 18 (1) Distribuţia energiei electrice şi termice cuprinde totalitatea activităţilor referitoare la instalaţiile prin care se preia energia de la un producător sau transportator şi se livreaza clienţilor. (2) Instalaţiile de distribuţie se delimiteaza fizic faţă de instalaţiile de producere sau de transport şi de cele ale clientului, prin puncte specifice. (3) Distribuţia energiei se face conform planurilor de urbanism, respectându-se dreptul de proprietate, protecţia mediului, sănătatea şi viaţa persoanelor şi economisirea energiei conform normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în prescripţiile tehnice în vigoare.Distribuitorii de energie  +  Articolul 19 (1) Distribuitorii de energie sunt agenţi economici autorizaţi în acest scop pentru o zona determinata. (2) Distribuitorii de energie au, în principal, următoarele obligaţii: a) sa racordeze la reţelele lor, în condiţiile legii, orice solicitant din zona, persoana fizica sau juridică; b) să respecte în proiectare, execuţie şi în exploatare normativele şi prescripţiile tehnice, asigurând protejarea populaţiei şi a mediului înconjurător, protecţia pentru funcţionarea normală a liniilor de telecomunicaţii şi a statiilor de emisie-recepţie radio şi televiziune; c) să asigure urmărirea permanenta şi sistematica a comportării construcţiilor şi a echipamentelor energetice; d) să facă operativ reviziile şi reparaţiile necesare. (3) În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), distribuitorii de energie pot: a) sa folosească, cu acordul consiliilor locale sau judeţene, după caz, terenurile domeniului public pentru lucrările de exploatare şi întreţinere; b) sa intrerupa funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, cu anunţarea prealabilă a dispecerului şi, după caz, a consumatorilor.Interdicţii  +  Articolul 20Pentru protecţia instalaţiilor de distribuţie se interzice terţilor: a) să efectueze construcţii, săpături de orice fel sub reţelele electrice aeriene şi peste reţelele de cabluri electrice subterane, reţelele termice, precum şi în zona de protecţie a acestora, fără consimţământul prealabil al titularilor instalaţiilor; b) sa depoziteze materiale pe culoarele de acces şi în zona de protecţie a instalaţiilor; c) sa arunce obiecte de orice fel pe reţelele de distribuţie sau sa intervină în orice mod asupra acestora.Sisteme izolate  +  Articolul 21 (1) Localităţile izolate care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la reţelele sistemului electroenergetic naţional, pot fi alimentate de producătorii locali, aceştia asigurând şi distribuţia energiei electrice în zona. (2) Consumatorii alimentati din sistemele izolate vor plati pentru energia consumată acelaşi preţ ca şi consumatorii alimentati de la sistemul naţional. (3) Autoritatea competenţa împreună cu Ministerul Finanţelor vor stabili modul de recuperare a cheltuielilor producătorului local în sistem izolat, precum şi condiţiile minimale privind continuitatea şi calitatea serviciului de alimentare.  +  Capitolul 5 Furnizarea şi utilizarea energieiContractul de furnizare  +  Articolul 22 (1) Furnizarea energiei electrice şi termice este activitatea prin care un agent economic comercializează energie clienţilor interesaţi. Contractul încheiat în acest scop, denumit în cele ce urmează contract de furnizare, se încheie între furnizor şi client şi trebuie să cuprindă cel puţin clauzele minimale stabilite de autoritatea competentă prin contracte-model elaborate pentru categorii de clienţi. (2) Energia electrica şi termica livrata clientului se factureaza de către furnizor pe baza indicaţiilor echipamentelor de contorizare şi măsurare, montate de acesta, cu excepţia cazurilor stabilite prin reglementări speciale sau prin contract.Asistenţa consumatorilor  +  Articolul 23În condiţiile convenite cu consumatorii, furnizorii pot desfăşura activităţi de informare, consultanţa, finanţare, precum şi executări de lucrări la aceştia, în scopul creşterii eficientei utilizării energiei.Obligaţia de contractare  +  Articolul 24 (1) La cererea scrisă a consumatorilor privind alimentarea cu energie electrica şi termica pentru consumatorii noi ori acordarea unui surplus pentru consumatorii existenţi, precum şi pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie, furnizorul este obligat sa comunice în scris, într-un interval de cel mult 30 de zile, condiţiile tehnico-economice, în vederea satisfacerii cererii, şi sa colaboreze cu clienţii la stabilirea celei mai avantajoase soluţii de alimentare. Necomunicarea în termen a condiţiilor prezuma acceptarea cererii. (2) Furnizorul este obligat sa încheie contractul, cu excepţia cazurilor în care consumatorul nu a îndeplinit condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Contractul de furnizare se încheie pentru o durată nedeterminată sau convenită de părţi. (4) Consumatorul poate rezilia oricând contractul, cu un preaviz de 30 de zile. (5) Furnizorul poate solicita rezilierea contractului numai în caz de consum fraudulos, de neplata repetată a facturilor sau în alte situaţii prevăzute de lege.Retransmiterea energiei  +  Articolul 25 (1) Consumatorul nu poate transmite sau revinde energie electrica şi/sau termica altui consumator decât cu acordul furnizorului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Valoarea serviciilor energetice asigurate de consumatorul principal pentru subconsumatorii pe care îi alimentează trebuie să fie aceeaşi cu a serviciilor prestate de furnizor, indiferent de cantitatea de energie livrata. Acestea se vor plati pe bază de contract de servicii, negociat între părţi. (3) Modificarea reţelelor de distribuţie pentru a putea alimenta subconsumatorii direct din reţeaua furnizorului se va putea face numai de către furnizor, la cererea scrisă a subconsumatorului. (4) Cheltuielile pentru modificări ale instalaţiilor pentru distribuţia publică a energiei electrice sau termice sunt suportate integral de cel care a provocat şi a solicitat modificarea. După modificare, instalatia pentru distribuţia publică modificată rămâne în proprietatea furnizorului, dacă părţile nu convin altfel. (5) Consumatorul principal poate întrerupe livrarea energiei electrice şi termice către subconsumator, numai dacă acesta îşi încalcă obligaţiile asumate prin contract sau dacă obligaţiile de livrare între consumatorul principal şi furnizor se întrerup.Limitarea sau întreruperea furnizarii  +  Articolul 26 (1) Furnizorul este autorizat sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrâns de consumatori şi pe o durată cat mai scurta, furnizarea de energie electrica sau termica în următoarele situaţii: a) când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea electrica sau la nivelul întregului sistem energetic naţional; c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi. (2) Furnizorul este obligat sa anunţe consumatorii afectaţi de întreruperile planificate în modul stabilit prin contracte şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreţinere şi de reparaţii. (3) Furnizorul răspunde pentru daunele rezultate din întreruperile sau din limitarile executate conform alin. (1) şi (2), cauzate din culpa sa. (4) În cazul penuriei naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale, determinate de evoluţia economiei internaţionale, de starea economiei naţionale, de necesităţile de apărare sau de protecţie a mediului înconjurător, la propunerea ministerului de resort Guvernul poate aproba limitarea sau întreruperea furnizarii energiei electrice sau termice, stabilind prin hotărâre condiţiile de aplicare a acestor măsuri.Plata energiei furnizate  +  Articolul 27Consumatorul, în conformitate cu prevederile contractului, este obligat sa plătească energia electrica sau termica consumată după primirea facturii.Raspunderi ale furnizorului  +  Articolul 28Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului prin încălcarea contractului şi, în special, dacă: a) nu începe furnizarea energiei la termenul contractat sau nu livreaza energia în condiţiile stabilite în contract; b) nu anunta consumatorul din timp cu privire la întreruperile programate pentru lucrările planificate; c) după sistarea furnizarii energiei electrice, cerută de consumator, nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea, în scris, a înştiinţării privind încetarea motivului sistării; d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia furnizată.Raspunderi ale consumatorului  +  Articolul 29 (1) Consumatorul răspunde pentru daunele cauzate furnizorului, precum şi dacă periclitează viaţa sau sănătatea unor persoane ori integritatea bunurilor materiale sau dacă deregleaza funcţionarea instalaţiilor furnizorului ori alimentarea altor consumatori. (2) De asemenea, consumatorul răspunde, dacă: a) depăşeşte volumul de energie consumată şi valoarea puterilor stabilite prin contract; b) provoacă, în procesul de consum, perturbatii ale parametrilor de calitate şi siguranţa, care conduc la întreruperea furnizarii energiei electrice sau periclitează continuitatea alimentarii; c) deranjeaza, periclitează ori limitează consumul contractual al altui consumator; d) nu respecta prescripţiile privind racordarea la reţele a instalaţiilor de utilizare; e) deteriorează instalatia de racordare sau instalaţiile de contorizare, voit sau prin grava neglijenţa, violeaza sigiliile sau nu anunta furnizorul despre deteriorarea acestora; f) consuma energie ocolind sau afectand agregatele de măsura ori consuma energia electrica fără acordul furnizorului, după sistarea furnizarii; g) nu plăteşte factura de energie sau o plăteşte cu întârziere; h) consuma energie într-un mod diferit faţă de prevederile contractului; i) nu respecta dispoziţiile privind limitarea consumului. (3) Nerespectarea contractului de furnizare sau consumul fraudulos de energie atrage plata contravalorii energiei consumate şi, după caz, suportarea următoarelor consecinţe precizate în contract: a) penalizări; b) despăgubiri; c) sistarea temporară a furnizarii de energie; d) deconectarea de la reţeaua de furnizare.Obligaţii ale consumatorilor pentru creşterea eficientei energetice  +  Articolul 30 (1) Consumatorii de energie sunt obligaţi: a) să respecte prescripţiile tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea, repararea instalaţiilor proprii şi a receptoarelor de energie, precum şi dotarea acestora cu aparate de măsura şi control; b) sa întocmească periodic auditurile energetice; c) sa recupereze căldură reziduala din procesele tehnologice, acolo unde se justifica economic. (2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 de tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi: a) sa numească un responsabil pentru energie, care să deţină un certificat în managementul energiei; b) sa dezvolte un plan de management al energiei pe o perioadă de 5 ani, care să evidenţieze tehnologiile cerute, sursele şi mecanismele de finanţare şi care să conducă la reducerea consumurilor energetice specifice. (3) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 de tone echivalent petrol pe an vor avea, la fiecare 6 luni, un bilanţ energetic întocmit de un auditor acreditat.Aprobarea reglementărilor de eficienta energetica  +  Articolul 31 (1) Normele şi prescripţiile tehnice, normativele şi reglementările obligatorii pentru exploatarea şi folosirea eficienta a instalaţiilor şi echipamentelor energetice se aproba de autoritatea competentă, cu consultarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei şi a societăţilor specializate din domeniu. (2) Reglementările tehnice stabilite conform alin. (1) cuprind şi valori-limita pentru parametrii importanti şi trebuie să aibă un caracter obiectiv şi impartial.Campanii informative ale Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei  +  Articolul 32Ministerul de resort, prin Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, va edita şi va furniza consumatorilor ghiduri informative privind utilizarea raţională a energiei şi promovarea surselor regenerabile de energie, valorificarea resurselor energetice secundare.Elaborarea şi revizuirea standardelor de eficienta  +  Articolul 33 (1) Institutul Roman de Standardizare împreună cu ministerul de resort elaborează programe privind revizuirea sau, după caz, întocmirea de standarde de eficienta energetica, în vederea armonizării acestora cu normele europene în vigoare. (2) Pentru producătorii de receptoare energetice prevederile standardelor de eficienta energetica sunt obligatorii. (3) Producerea şi importul de receptoare electrice cu puteri mai mari de 0,5 MW sunt permise numai cu avizul prealabil al Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei. (4) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Institutul Roman de Standardizare vor elabora, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, standarde de izolatie termica. (5) Standardele de izolatie termica vor fi revizuite la un interval de cel puţin 5 ani.Dreptul de control  +  Articolul 34Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor este în drept sa controleze performanţele energetice ale aparatelor, utilajelor şi ale echipamentelor energetice destinate consumatorilor.Utilizarea eficienta a resurselor în sectorul energetic  +  Articolul 35În scopul utilizării eficiente a resurselor energetice, agenţii economici cu activitate de producere, transport şi distribuţie a energiei sunt obligaţi, după caz, sa ia măsuri pentru: a) funcţionarea instalaţiilor la parametrii nominali; b) perfecţionarea tehnologiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei; c) reducerea consumului propriu de combustibili şi energie; d) valorificarea optima a energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei şi a biogazului, a energiei produse din deşeuri menajere, a masei lemnoase; e) cercetarea şi consultanţa în domeniul conservării energiei; f) organizarea de acţiuni demonstrative şi promotionale în domeniul utilizării eficiente a combustibililor şi a energiei.  +  Capitolul 6 Preţuri şi tarifeFundamentarea preţurilor şi a tarifelor  +  Articolul 36 (1) Costurile justificate, impuse de funcţionarea agenţilor economici din domeniul producerii, transformarii, transportului, distribuţiei şi al comerţului cu energie electrica şi termica, cheltuielile pentru dezvoltare şi pentru protecţia mediului se acoperă prin preţurile şi tarifele pentru energie electrica sau termica. (2) Preţurile şi tarifele la energie electrica şi termica pot include costurile obiectivelor şi ale serviciilor finanţate de societăţile comerciale de energie, care urmăresc reducerea consumului de energie şi de combustibil la consumator şi care reprezintă o alternativa viabila, prin care se evita costuri neeconomicoase, pentru construirea unor noi surse de energie sau reţele.Tipuri de preţuri şi de tarife  +  Articolul 37 (1) În sectorul energiei electrice şi termice se aplică două categorii de preţuri şi tarife: a) preţuri rezultate din mecanismele concurentiale ale pieţei pentru energia electrica şi termica achizitionata de la producători şi pentru energia electrica ce se contractează de către consumatorii eligibili; b) tarife reglementate pentru activităţile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al energiei electrice şi tarifele pentru alimentarea consumatorilor captivi de către societăţile de distribuţie a energiei electrice. (2) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de energie electrica sunt aceleaşi pe întregul teritoriu al tarii şi se stabilesc de autoritatea competentă. (3) Agentul economic care solicită încheierea unui contract de furnizare a energiei este îndreptăţit să-şi aleagă prin contract sistemul de tarifare dintre cele tehnic posibile practicate de furnizor.Evidentierea costurilor şi a veniturilor  +  Articolul 38Agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice care practica tarife reglementate sunt obligaţi sa ţină contabilitatea de gestiune, conform normelor legale, care să permită autorităţii competente cunoaşterea costurilor fixe şi a celor variabile, precum şi a veniturilor realizate.Principiile pentru fundamentarea propunerilor de tarife reglementate  +  Articolul 39 (1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru energia electrica şi termica se elaborează de către unităţile de producere, transport şi de distribuţie şi, împreună cu baza de calcul, se comunică autorităţii competente. (2) Principiile care stau la baza sistemelor de preţuri şi de tarife pentru energia electrica şi termica sunt următoarele: a) sistemele de tarife să contribuie la utilizarea eficienta a energiei; b) sistemele de tarife să fie diferenţiate, permitand clientului consumator alegerea tipului de tarif care îi este mai favorabil dintre cele practicate de furnizor; c) tarifele trebuie să permită stimularea asigurării cu energie electrica şi termica de calitate, la cele mai mici preţuri; d) tarifele de vânzare a energiei electrice şi termice către consumator nu trebuie să conţină diferentieri nejustificate între diversele tipuri de consumatori; e) la stabilirea tipurilor de tarife trebuie avute în vedere cheltuielile legate de capacitatile de rezerva, necesare unei alimentari sigure şi continue, cele legate de protecţia mediului, precum şi cele pentru închiderea, dezafectarea sau conservarea unor instalaţii; f) pentru consumatorii industriali, precum şi pentru cei asimilaţi acestora tariful trebuie să aibă o structura binomiala, respectiv un termen fix dependent de putere şi un termen variabil în funcţie de cantitatea de energie consumată; g) tarifele nu pot avea caracter promotional; h) tarifele nu pot fi stabilite în funcţie de tipul de utilizare a energiei electrice şi termice; i) structura tarifelor trebuie să permită încurajarea procedeelor de trecere a cererii din perioada de vârf de sarcina la perioadele de gol de sarcina; j) pentru consumatorii captivi de energie electrica care aparţin aceleiaşi categorii tarifele vor fi aceleaşi pe întregul teritoriu al tarii; k) pentru energia termica tarifele se stabilesc local, corelat cu preţul de cost al producerii caldurii, cu tipul instalaţiei şi al combustibilului utilizat; l) tarifele nu pot fi scăzute din considerente de politica socială sau antiinflationista. Asigurarea de către stat a unui anumit nivel de protecţie socială pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subvenţii sau ajutoare direct acestora; m) protecţia intereselor consumatorilor, asigurarea calităţii serviciilor, promovarea concurentei în producerea şi în comercializarea energiei şi a combustibililor. (3) Este interzisă subvenţionarea consumatorilor prin tarifele la energia electrica şi termica sau recuperarea costurilor corespunzătoare serviciului asigurat pentru o anumită categorie de consumatori prin tarifele practicate altor categorii de consumatori, stabilirea de tarife promotionale sau pe alte tipuri de utilizare a energiei.Interdicţia subventionarii în producerea combinata a energiei electrice şi termice  +  Articolul 40Agenţii economici care produc combinat energie electrica şi termica vor repartiza costurile între cele doua forme de energie, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, fiind interzisă subvenţionarea incrucisata între cele doua forme de energie.Revizuirea tarifelor reglementate  +  Articolul 41 (1) Revizuirea tarifelor reglementate la energia electrica şi termica se face de către autoritatea competentă, cu avizul Oficiului Concurentei, având la baza propunerile fundamentate şi prezentate de agenţii economici care desfăşoară activitate cu caracter de monopol natural. (2) Tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al României de către autoritatea competentă şi intră în vigoare după 15 zile de la data publicării lor.Plata apei utilizate  +  Articolul 42Pentru centralele termoelectrice, centralele electrice de termoficare şi centrala nuclearoelectrica se plăteşte cantitatea de apa efectiv consumată, respectiv diferenţa dintre cantitatea de apa prelevata şi cantitatea de apa restituită în emisar, cu respectarea normelor de calitate.Livrarea apei  +  Articolul 43Toate serviciile prestate de societăţile comerciale cu activitate de producere a energiei hidroelectrice, care au primit în patrimoniu baraje sau diguri şi administrează lacurile de acumulare aferente, cum ar fi întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor pentru livrarea apei către industrie, agricultura, localităţi, lucrările de menţinere a luciilor de apa în vederea închirierii etc. se plătesc prestatorului, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii. Valoarea acestor servicii va fi fundamentată şi supusă aprobării autorităţilor competente.  +  Capitolul 7 Autorizari şi concesiuniActivităţi supuse autorizării  +  Articolul 44 (1) Realizarea de noi capacităţi energetice de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, reabilitarea şi retehnologizarea celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora sunt supuse autorizării în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi ale Legii privind regimul autorizaţiilor de construcţie şi ale Legii calităţii în construcţii. (2) Sunt, de asemenea, supuse autorizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, exploatarea comercială a capacităţilor de producere, de transport şi a celor de distribuţie a energiei electrice şi termice, precum şi orice activităţi de intermediere profesională a furnizarii de energie electrica şi termica.Regimul autorizării  +  Articolul 45 (1) Pentru autorizare solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competentă. (2) La cerere trebuie anexate actele şi documentele care probează îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor economice, financiare, tehnice şi profesionale, stabilite pe categorii de capacităţi energetice şi de activităţi în domeniu. (3) Solicitantul trebuie să fie comerciant cu sediul în România. Solicitantul, persoana juridică străină, trebuie să stabilească şi sa menţină în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durata a autorizării. (4) Nu pot primi autorizaţie solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici cei cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizaţie sau o licenta într-o perioadă de 5 ani anteriori datei înregistrării cererii. (5) Procedura de autorizare, termenele, tarifele şi condiţiile - constând în criterii, niveluri, atestări, avize, garanţii şi altele asemenea -, diferenţiate pe categorii de activităţi supuse autorizării, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competentă şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (6) Modelul cererii de autorizare şi documentele ce trebuie anexate la aceasta se stabilesc prin instrucţiuni emise de autoritatea competentă. (7) Refuzul autorizării, lipsa unui răspuns în termen şi orice alta soluţie a autorităţii competente, considerate de solicitant ilegale şi prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii. (8) Pentru obiectivele nucleare condiţiile autorizării sunt cele prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată.Felurile autorizării  +  Articolul 46Autoritatea competenţa eliberează:1. autorizaţii de înfiinţare pentru: a) realizarea de noi capacităţi energetice de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi termice; b) reabilitarea capacităţilor energetice existente; c) retehnologizarea capacităţilor energetice existente;2. permis de punere în funcţiune pentru: a) centrale electrice şi/sau termice; b) instalaţii de transport al energiei; c) instalaţii de distribuţie a energiei;3. autorizaţie de funcţionare pentru: a) centrale electrice şi/sau termice; b) instalaţii de transport al energiei; c) instalaţii de distribuţie a energiei;4. licenta pentru: a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi/sau termice; b) exploatarea comercială a capacităţilor de transport al energiei electrice şi termice; c) exploatarea comercială a capacităţilor de distribuţie a energiei electrice şi termice; d) intermedierea furnizarii energiei electrice şi termice; e) furnizarea de servicii energetice de sistem.Autorizaţia de înfiinţare  +  Articolul 47 (1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de înfiinţare trebuie să fie însoţită de studiul de fezabilitate, cu prezentarea datelor şi a elementelor tehnice şi economice privind construcţia şi instalatia, evaluarea impactului asupra mediului înconjurător şi asigurarea resurselor financiare şi a personalului calificat necesar, precum şi de documentele stabilite potrivit reglementărilor prevăzute la art. 44 alin. (1) şi la art. 45 alin. (6). (2) Autorizaţia de înfiinţare se publică în Monitorul Oficial al României pe cheltuiala solicitantului, persoanele şi instituţiile interesate putând face contestaţie la autoritatea competentă în termen de 30 de zile de la publicare. (3) Autorizaţia de înfiinţare este valabilă pentru întreaga durata prevăzută în studiul de fezabilitate, considerată necesară pentru realizarea obiectivului pentru care este eliberata. Activitatea de realizare a obiectivului trebuie să înceapă cel mai târziu în termen de un an de la data eliberării autorizaţiei de înfiinţare sau, după caz, a respingerii contestaţiei; nerespectarea termenului de un an are ca efect pierderea valabilităţii autorizaţiei, dacă autoritatea competentă nu prelungeşte termenul cu cel mult un an. (4) În cazul în care obiectivul pentru care a fost eliberata autorizaţia de înfiinţare nu este terminat în perioada stabilită prin aceasta, autoritatea competentă poate prelungi durata autorizaţiei la cererea motivată a titularului.Permisul de punere în funcţiune  +  Articolul 48 (1) Punerea în funcţiune a capacităţilor de producere, de transport sau de distribuţie a energiei electrice şi termice, înfiinţate, precum şi a celor reabilitate sau retehnologizate se face pe baza permisului eliberat de autoritatea competentă la cererea titularului autorizaţiei de înfiinţare, respectiv de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru obiective nucleare. (2) Autoritatea competenţa eliberează permisul de punere în funcţiune, după verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de securitate şi ecologice, prevăzute în proiectul tehnic şi în normele aplicabile.Autorizaţia de funcţionare  +  Articolul 49Autorizaţia de funcţionare se eliberează de autoritatea competentă, la cererea titularului permisului de punere în funcţiune în vederea exploatării tehnice a capacităţii energetice autorizate.Licenţe  +  Articolul 50Licenta de exploatare comercială a unei capacităţi energetice sau de intermediere a furnizarii energiei electrice şi termice poate fi acordată de autoritatea competentă numai solicitanţilor având calitatea de comerciant.Responsabilul delegat pentru realizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi funcţionarea capacităţilor energetice  +  Articolul 51 (1) Solicitarea autorizaţiei pentru realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea de capacităţi energetice şi a autorizaţiei de funcţionare a capacităţii energetice se face prin responsabilul delegat în acest scop de către solicitantul autorizaţiei. (2) Responsabilul delegat asigura respectarea dispoziţiilor legale şi îndeplinirea condiţiilor autorizaţiei în realizarea, reabilitarea, retehnologizarea, respectiv în funcţionarea capacităţii energetice, fiind obligat să prezinte datele şi informaţiile, să facă raportarile cerute de autoritatea competentă şi să se îngrijească de aplicarea măsurilor dispuse de aceasta. (3) Solicitantul desemnează ca responsabil delegat un specialist atestat în domeniu, care trebuie aprobat de autoritatea competentă; el poate fi angajat al solicitantului sau un terţ. (4) Mandatul de responsabil delegat este exclusiv şi este incompatibil cu deţinerea de către responsabilul delegat a unei funcţii implicând atribuţii de control în întreprinderea titularului autorizaţiei. (5) În caz de renunţare la mandat, de revocare sau de încetare a acestuia în alt mod, titularul autorizaţiei este obligat sa desemneze un alt responsabil delegat pentru a fi aprobat de autoritatea competentă; până la aprobarea noului responsabil delegat, titularul autorizaţiei trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a evita, în desfăşurarea activităţii autorizate, orice pericole sau defectiuni care ar putea cauza prejudicii angajaţilor, clienţilor sau terţilor ori care ar putea afecta mediul înconjurător.Conţinutul autorizaţiei de înfiinţare şi de funcţionare  +  Articolul 52 (1) În autorizaţia de înfiinţare trebuie să se menţioneze: a) numele responsabilului delegat, aprobat conform art. 51; b) capacitatea energetica a carei realizare, reabilitare sau retehnologizare este autorizata, cu situarea precisa a acesteia şi descrierea minimala a elementelor caracteristice; c) condiţionari, limitări şi restrictii referitoare la materiale, echipamente, instalaţii, procedee şi tehnologii utilizabile; d) interdicţii şi sarcini vizând protecţia persoanelor ori afectarea proprietăţii, a mediului ambiant şi a desfăşurării unor activităţi de interes public în zona (semnalizari, program de lucru, folosirea unor utilităţi etc.); e) delimitarea zonei de protecţie şi de siguranţă; f) conţinutul servituţii, sarcinile, restricţiile şi interdicţiile prevăzute la art. 54 alin. (3) şi (6). (2) În autorizaţia de funcţionare trebuie să se menţioneze: a) numele responsabilului delegat, aprobat conform art. 51; b) capacitatea energetica a carei funcţionare este autorizata, cu situarea precisa a acesteia şi cu descrierea minimala a elementelor caracteristice; c) condiţionari, limitări şi restrictii privind sursele folosite, continuitatea, niveluri şi perioade în funcţionarea capacităţii energetice; d) interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietăţii şi a mediului ambiant, afectarea desfăşurării unor activităţi de interes public. (3) Condiţionarile, limitarile, restricţiile, interdicţiile şi sarcinile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi determinate, în conformitate cu regulamentele stabilite de autoritatea competentă, la eliberarea fiecărei autorizaţii.Drepturi şi obligaţii decurgând din autorizaţia de înfiinţare şi din cea de funcţionare  +  Articolul 53 (1) Lucrările de realizare, reabilitare şi retehnologizare a capacităţilor energetice şi de funcţionare a capacităţilor de producere, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice sunt de utilitate publică, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizaţiei. (2) Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată a altor persoane fizice sau juridice, precum şi în privinta activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare, respectiv de funcţionare, beneficiază, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de funcţionare a capacităţii energetice, de următoarele drepturi: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţii energetice - obiect al autorizaţiei; b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii energetice - obiect al autorizaţiei, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare; c) servitutea de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriană pentru instalarea de reţele de conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora; d) dreptul de a obţine restrangerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri; e) dreptul de acces la utilitatile publice. (3) Drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată se stabilesc prin acord între proprietarul terenului şi titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv de funcţionare, cu stabilirea duratei, conţinutului, a condiţiilor şi limitelor de exercitare, precum şi a despăgubirilor şi indemnizaţiei acordate proprietarului. (4) În caz de nerealizare a acordului prevăzut la alin. (3) între titularul autorizaţiei de înfiinţare ori de funcţionare şi proprietar sau, după caz, titularul activităţii prevăzute la alin. (2) lit. d), la cererea titularului autorizaţiei de înfiinţare/funcţionare, va decide instanţa judecătorească competenţa acesteia constituind titlu pentru drepturile prevăzute la alin. (3). (5) Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrangerea sau încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se stabilesc şi se exercită cu respectarea echităţii şi a principiului minimei afectari a dreptului de proprietate sau, după caz, a activităţii. (6) Titularul autorizaţiei de înfiinţare are următoarele obligaţii: a) sa stabilească şi să aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi a mediului; b) să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat; c) sa despăgubească proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectate de drepturile prevăzute la alin. (2) pentru prejudiciile cauzate acestora prin exercitarea drepturilor respective. (7) Pentru efecte secundare obţinute sau posibil a fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin funcţionarea unei capacităţi de transport şi distribuţie şi altele asemenea, titularul autorizaţiei de funcţionare poate contracta cu persoanele interesate, în calitate de beneficiari, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzătoare.Regimul drepturilor asupra proprietăţii altuia  +  Articolul 54 (1) Dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţilor energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz titularul autorizaţiei poate: a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privată materiale, echipamente, utilaje, instalaţii; b) sa desfiinteze culturi sau plantaţii ori alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizata, în condiţiile legii; c) sa extraga materiale, sa capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; d) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri şi locuinţe de şantier; e) sa oprească ori sa restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizata. (2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înainte de expirarea duratei stabilite, prin acordul părţilor, prin terminarea anticipata a lucrărilor pentru capacitatea autorizata sau prin sistarea lucrărilor şi renunţarea la autorizaţie.Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului. (3) Dreptul de uz pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii energetice autorizate, stabilit prin acord cu fiecare dintre proprietarii terenurilor afectate sau, în lipsa, prin hotărâre judecătorească, se întinde pe toată durata de funcţionare a capacităţii autorizate, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept titularul autorizaţiei de funcţionare poate: a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare asigurării funcţionarii normale a capacităţii autorizate; b) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea; c) sa afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi sa restrângă activităţi ale proprietarului în măsura şi pe durata strict necesară executării operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii autorizate. (4) Titularul autorizaţiei de funcţionare este obligat sa stabilească cu proprietarul, în condiţii rezonabile, perioada, data începerii şi durata operaţiunilor de întreţinere, a reparaţiilor, reviziei pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii autorizate şi afectarile proprietăţii pe care acestea le implica, precum şi indemnizaţia cuvenită, stabilită conform acordului între părţi, iar la terminarea operaţiunilor sau a intervenţiei în caz de avarie, accident sau catastrofa este obligat sa degajeze terenul şi sa îl repuna în situaţia anterioară fără întârziere nejustificată. (5) Servitutea de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriană cuprinde dreptul la instalare de reţele de conducte, linii, stâlpi cu echipamente de transformare, comutatie sau conversie şi alte echipamente aferente capacităţii autorizate, precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizie, modificări şi exploatare, conform prevederilor legale în vigoare. (6) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare de capacităţi energetice, precum şi a operaţiunilor de revizie, întreţinere sau reparatie la capacitatea în funcţiune, titularul autorizaţiei are dreptul de a obţine restrangerea sau sistarea, în măsura necesară şi pe durata lucrărilor sau a operaţiunilor menţionate, a activităţilor desfăşurate în vecinătatea altor persoane. Restrangerea sau sistarea se stabileşte prin acord cu titularul activităţii, iar în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească, cu indemnizarea adecvată a titularului activităţii afectate. Pentru intervenţii în caz de avarie, accident ori catastrofa nu este necesar nici acord şi nici hotărâre judecătorească, dar titularul autorizaţiei datorează titularului activităţii afectate indemnizaţia adecvată, stabilită, la nevoie, prin hotărâre judecătorească. (7) Drepturile de uz şi servituţile prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se înscriu, prin grija titularului autorizaţiei, în cartea funciară şi pot fi exercitate de la data înscrierii; la încetarea lor drepturile respective vor fi radiate prin grija titularului autorizaţiei, în caz contrar proprietarul putând cere radierea şi daune interese pentru pagubele cauzate. (8) La încetarea drepturilor titularul autorizaţiei este obligat să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială, precum şi sa plătească indemnizaţia stabilită conform acordului între părţi. (9) Dreptul de acces la utilitatile publice, prevăzut la art. 53 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaţiei cu buna-credinţa şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice.Conţinutul licenţelor de exploatare şi de intermedieri comerciale în domeniul energiei  +  Articolul 55 (1) Licenta de exploatare comercială a unei capacităţi energetice trebuie să prevadă: a) elementele de identificare şi de localizare a titularului; b) capacitatea energetica exploatată în regim comercial, cu precizarea dacă titularul licenţei este proprietar sau concesionar ori locator; c) operaţiunile comerciale, obiect al licenţei; d) condiţionari, limitări şi restrictii pentru asigurarea egalităţii de tratament a clienţilor şi pentru evitarea oricăror discriminări; e) interdicţii şi sarcini urmărind prezervarea unui mediu concurential normal în domeniu, prin evitarea dezechilibrelor pe piaţa şi a practicilor anticoncurentiale, care ar putea provoca distorsiuni majore ale concurentei. (2) Licenta de intermediere de furnizare a energiei ori de servicii legate de aceasta trebuie să menţioneze: a) elementele de identificare şi de localizare a titularului; b) operaţiunile de intermediere, obiect al licenţei; c) condiţionari, limitări şi interdicţii pentru asigurarea transparenţei activităţii, egalităţii de tratament a clienţilor şi pentru evitarea conflictelor de interese între intermediar şi client.Modificarea autorizaţiilor şi a licenţelor  +  Articolul 56 (1) În cazul schimbării fundamentale a circumstanţelor existente la data eliberării autorizaţiei sau licenţei, precum şi în caz de survenire a unor evenimente care afectează substanţial producerea de energie transportul sau distribuţia de energie ori piaţa energiei, autoritatea competentă poate decide modificarea unor autorizaţii sau licenţe, conform constrangerilor impuse de asemenea împrejurări, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi a proportionalitatii afectării. (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), autoritatea competentă va elibera titularilor noi autorizaţii sau licenţe, cu conţinutul modificat, anulandu-le pe cele iniţiale. (3) În caz de modificări ale statutului titularului autorizaţiei sau al licenţei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social etc. - sau de modificări ale patrimoniului sau, care afectează autorizaţia sau licenta eliberata, titularul va notifica autorităţii competente, fără întârziere nejustificată, intenţia de modificare sau, după caz, situaţia creata. (4) Primind notificarea prevăzută la alin. (3), autoritatea competentă va examina situaţia şi va dispune, dacă apreciază, modificarea corespunzătoare a autorizaţiei sau a licenţei, procedând conform celor stabilite la alin. (2).Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 57 (1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizaţiei, respectiv al licenţei, a obligaţiilor sale legale, precum şi în caz de nerespectare a condiţionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaţie, respectiv prin licenta, constatate de autoritatea competentă din oficiu ori la sesizarea de către terţi sau la notificarea de către titular, autoritatea competentă va proceda după cum urmează: a) pentru neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor neimputabile titularului, va dispune:(i) dacă situaţia creata este remediabila, un termen de conformare, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei, respectiv a licenţei;(îi) dacă situaţia creata este iremediabila, retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei; b) pentru neîndeplinirea sau nerespectarea condiţiilor imputabile titularului, va dispune:(i) dacă situaţia creata este remediabila, suspendarea autorizaţiei, respectiv a licenţei, pe o perioadă fixată pentru remedierea situaţiei create şi conformare cu autorizaţia, respectiv cu licenta;(îi) dacă situaţia creata este iremediabila, retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei. (2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele prejudiciate pot acţiona pe titular în justiţie pentru repararea pagubei cauzate. (3) Autoritatea competenţa va suspenda autorizaţia, respectiv licenta titularului, în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului acestuia. (4) Autoritatea competenţa va retrage autorizaţia, respectiv licenta, în cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului, precum şi la încetarea concesiunii sau a locatiunii capacităţii energetice ori la vânzarea capacităţii de către titular.Zone de protecţie şi zone de siguranţă  +  Articolul 58 (1) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a accesoriilor acestora se instituie zona de protecţie a capacităţii energetice. (2) Delimitarea zonei de protecţie a capacităţii energetice se face, pentru fiecare obiectiv, prin autorizaţia de funcţionare, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă. (3) Asupra proprietăţii terţilor, cuprinsă în zona de protecţie, se stabileşte servitute legală în regimul prevăzut la art. 54, conţinutul servituţii fiind determinat în autorizaţia de funcţionare a capacităţii energetice. (4) În jurul zonei de protecţie a capacităţii energetice se instituie zona de siguranţă a capacităţii energetice pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului. (5) Delimitarea zonei de siguranţă se face, pentru fiecare obiectiv, prin autorizaţia de funcţionare, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă. (6) În perimetrul zonei de siguranţă se stabilesc sarcini, restrictii şi interdicţii asupra proprietăţilor şi activităţilor terţilor din zona, în măsura necesară exigenţelor specifice obiectivului şi în regimul prevăzut la art. 54.Exproprierea  +  Articolul 59 (1) Terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacităţii energetice este fie proprietatea titularului autorizaţiei, fie proprietate publică. (2) Dacă terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacităţii energetice este proprietate privată a unui terţ, titularul autorizaţiei trebuie să initieze procedura legală de expropriere a terenului pentru cauza de utilitate publică şi să obţină concesiunea lui pe durata existenţei capacităţii energetice.Concesionarea  +  Articolul 60 (1) Terenurile şi alte bunuri din domeniul public, cum ar fi linii de transport de energie electrica şi/sau termica, şi serviciile publice de transport, de distribuţie şi alimentare cu energie sau alte servicii din sectorul energiei pot face obiectul concesionarii către persoane fizice şi persoane juridice de drept privat, române sau străine, contra plăţii unei redevenţe către concedent. (2) Capacitatile energetice din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi închiriate în condiţiile legii. (3) Concesiunile se acordă prin licitaţie publică. (4) Pentru terenuri şi alte bunuri din domeniul public al statului şi al entitatilor administrativ-teritoriale, concesiunea poate fi acordată prin negociere directa, după ce va fi fost epuizata fără adjudecare procedura licitaţiei. (5) Apelul public de oferte, documentaţia care trebuie prezentată de persoanele interesate şi caietul de sarcini se fac conform procedurilor legale privind concesiunile. (6) Pentru concesiunile de bunuri din domeniul public şi de servicii publice de interes naţional conţinutul caietului de sarcini se aproba prin hotărâre a Guvernului, iar pentru concesiunile de bunuri din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi de servicii publice de interes judeţean sau local, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local. (7) În afară criteriilor generale, pentru aprobarea concesiunii se vor aplica şi următoarele criterii specifice: a) aprobarea de către autoritatea competentă, în calitate de concedent, a regulamentelor de funcţionare şi a reglementărilor specifice ale concesionarului, precum şi orice modificări ale acestora; b) obligaţia concesionarului de a realiza transportul şi distribuţia energiei termice la parametrii calitativi şi tehnici prevăzuţi de normele în vigoare, în condiţii de eficienta economică, economisirea energiei şi protecţia mediului; c) obligaţia concesionarului de a transporta energia termica într-o anumită zona de consum şi de a alimenta oricare consumator din acea zonă, care face o cerere în acest sens şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; d) obligaţia de a respecta comanda operativă a dispecerului energetic; e) obligaţia concesionarului de a îndeplini la termenele stabilite măsurile prevăzute în actele de control încheiate de concedent. (8) Persoanele fizice sau juridice interesate sa participe la licitaţie în vederea obţinerii unei concesiuni trebuie să obţină o autorizaţie provizorie de la autoritatea competentă, privind desfăşurarea activităţii ce face obiectul concesiunii.După adjudecarea concesiunii, autorizaţia provizorie a castigatorului licitaţiei se va transforma în autorizaţie definitivă. (9) Durata de concesionare pentru instalaţiile energetice se stabileşte prin contractul încheiat între părţi şi poate fi prelungită prin acordul acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare. (10) La expirarea contractului bunurile concesionate revin la concedent, libere de orice sarcini sau obligaţii. (11) Investiţiile pe care concesionarul intenţionează să le promoveze în ultimii 10 ani ai concesiunii trebuie aprobate de concedent. (12) Dacă durata de concesionare acoperă durata de funcţionare a instalaţiei, contractul de concesiune va stipula clauze speciale privind obligaţiile concesionarului, inclusiv clauze financiare, referitoare la dezafectarea acesteia.Transferul concesiunii  +  Articolul 61 (1) Titularul unui contract de concesiune este în drept sa transfere altei persoane juridice drepturile şi obligaţiile contractuale numai cu aprobarea scrisă a concedentului; orice transfer realizat fără aprobare este lovit de nulitate şi atrage după sine şi încetarea valabilităţii contractului de concesiune, prin decizia concedentului. (2) Cesiunea contractului către altă persoană juridică nu exonereaza titularul concesiunii de răspunderea solidară cu cesionarul pentru obligaţiile asumate prin contract.Interdicţia  +  Articolul 62Dreptul concesionarului asupra bunului sau a serviciului public concesionat nu poate fi grevat cu sarcini.Încetarea concesiunii  +  Articolul 63 (1) Concesiunea încetează: a) ca efect al expirării duratei pentru care a fost acordată sau a perioadei de valabilitate a contractelor; b) prin renunţarea de către concesionar; c) prin retragerea dreptului concesiunii de către concedent. (2) La încetarea concesiunii, indiferent de cauzele care au determinat-o, instalaţiile trec în proprietatea concedentului, în condiţiile art. 60 alin. (10). (3) Cu 3 ani înainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situaţia în care vor fi repuse în funcţiune instalaţiile care au făcut obiectul contractului de concesiune după expirare. (4) În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii, prin renunţare sau retragere, concedentul va stabili măsurile ce urmează a fi luate în legătură cu instalaţiile ce au făcut obiectul contractului.Renunţarea la concesiune  +  Articolul 64 (1) Concesionarul poate renunţa la contract, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) comunică în scris autorităţii competente intenţia sa de renunţare; b) pune la dispoziţie concedentului întreaga documentaţie privind activitatea desfăşurată până la data renunţării, precum şi rezultatele acesteia; c) achită concedentului redeventa datorată până la momentul încetării concesiunii. (2) După îndeplinirea de către titular a condiţiilor prevăzute la alin. (1), concedentul emite decizia de încuviinţare a renunţării, care se va publică în Monitorul Oficial al României. (3) Renunţarea la contract devine efectivă la 60 de zile de la notificarea intentiei de renunţare, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1). (4) Titularul va rămâne răspunzător faţă de cei interesaţi atât pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea şi prin lucrările efectuate până la data renunţării, cat şi pentru cele rezultate din relaţiile comerciale, inclusiv a celor constatate după emiterea deciziei de încuviinţare a renunţării.Retragerea concesiunii  +  Articolul 65 (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situaţiile în care titularul: a) nu efectuează volumul de lucrări de dezvoltare şi de exploatare prevăzut în contract pentru o perioadă data şi expirată; b) utilizează şi alte metode sau tehnologii de exploatare decât cele aprobate de concedent; c) încalcă normele referitoare la protecţia mediului înconjurător; d) nu respecta orice alte clauze prevăzute în contract, inclusiv în ceea ce priveşte plata redevenţelor. (2) Decizia de retragere a concesiunii emise de concedent poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competenţa. Decizia rămasă definitivă se va publică în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 8 Autorităţi şi competente  +  Secţiunea I Politica energeticaPolitica energetica  +  Articolul 66 (1) Politica energetica a statului consta în stabilirea obiectivelor sectorului energetic, a modalităţilor optime de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale. (2) Politica energetica este elaborata pe baza programului de guvernare aprobat de Parlament, de către ministerul de resort, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atribuţii în domeniu şi a societăţii civile, pentru un interval mediu, şi cu luarea în considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, având în vedere, în principal: a) asigurarea securităţii în aprovizionarea cu combustibili şi energie; b) prognozarea cererii de resurse de combustibili şi energie, cu luarea în considerare a evoluţiei economiei naţionale; c) prognozarea importurilor şi a exporturilor de combustibili şi de energie; d) elaborarea programelor de investiţii în sectorul energetic; e) asigurarea protecţiei mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activităţi energetice; f) transparenta preţurilor şi a tarifelor la combustibili şi energie; g) creşterea eficientei în utilizarea combustibililor şi energiei; h) dezvoltarea resurselor regenerabile de energie; i) asigurarea stocurilor de siguranţă la combustibili şi a infrastructurii necesare; j) direcţiile cercetării şi dezvoltării specifice sectorului energetic, precum şi introducerea tehnologiilor avansate în domeniu; k) dezvoltarea cooperării energetice internaţionale; l) propuneri de reglementări specifice sectorului energetic.Programul energetic  +  Articolul 67 (1) Politica energetica se concretizează într-un program ce va cuprinde liniile directoare ale acestei politici pentru o perioadă de 2 ani, pe care Guvernul îl va supune spre aprobare Parlamentului. (2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (1) şi examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.  +  Secţiunea a II-a AtribuţiiMinisterul de resort  +  Articolul 68 (1) Ministerul de resort asigura aducerea la îndeplinire a politicii energetice naţionale, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în care scop îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează programe de acţiuni şi de măsuri pentru aplicarea strategiei şi politicii în sectorul energetic, inclusiv programe de eficienta energetica, cu finanţare de la bugetul de stat; b) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energetic; c) asigura elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite priorităţile privind investiţiile din sectorul energetic; d) elaborează programul de constituire a stocurilor de siguranţă la combustibili şi urmăreşte realizarea prevederilor acestuia de către agenţii economici; e) obliga participanţii la activităţile din sectorul energetic sa proiecteze instalaţiile de producere a energiei la un nivel ridicat de performanţă tehnica şi calitativă; f) ia măsuri pentru realizarea de instalaţii de producere a energiei, care să permită utilizarea în condiţii economice a unor cantităţi minimale de combustibili inferiori din resurse interne, precum şi valorificarea unor cantităţi prestabilite de resurse regenerabile şi secundare de energie; g) coordonează acţiunile de cooperare cu instituţii similare din alte tari, precum şi cu organisme internaţionale de profil; h) avizează, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, normativele de protecţia muncii în sectorul energetic; i) elaborează şi fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu organizaţiile patronale şi sindicale propunerile de politica socială specifice sectorului energetic, programe de asistenţa socială şi medicală, de asigurări de risc şi accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale şi a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Ministrul este ordonator principal de credite pentru alocaţiile bugetare privind retehnologizarea, dezvoltarea-cercetarea, prospectiunea şi explorarea geologica, dezvoltarea tehnologică, protecţia mediului ambiant, restructurarea şi alte activităţi specifice sectorului energetic.Autoritatea competenţa  +  Articolul 69 (1) Autoritatea competenţa, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, înfiinţată ca autoritate administrativă-autonomă, cu sediul în Bucureşti. (2) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei are următoarele competente: a) emite norme şi instrucţiuni obligatorii cu privire la funcţionarea sistemului electroenergetic; emite autorizaţiile, permisele şi licentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) negociaza şi încheie acorduri de concesionare în sectorul energetic, face recomandări pentru acordarea concesiunilor şi stabileşte principiile de calcul al redevenţelor pentru concesiunile acordate; c) elaborează metodologia de calcul al preţurilor şi tarifelor aplicabile activităţilor de monopol natural şi aproba sistemele de preţuri şi tarife pentru aceste activităţi, în condiţiile legislaţiei în vigoare, urmărind protecţia corespunzătoare a consumatorilor de energie; urmăreşte şi controlează respectarea de către furnizorii de energie a sistemului de preţuri şi tarife; d) supraveghează funcţionarea mecanismelor de piaţa în sectorul energetic şi stabileşte procedurile de contractare pentru activităţile cu caracter de monopol, în cooperare cu Oficiul Concurentei; e) soluţionează eventualele neintelegeri ivite la încheierea contractului de furnizare; decizia este obligatorie pentru ambele părţi contractante; f) urmăreşte respectarea standardelor de calitate a serviciilor specifice sectorului energetic; g) constata şi aplica contravenţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; h) urmăreşte aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului de către toţi participanţii la activităţile din sectorul energetic; i) creează cadrul necesar de reglementare pentru utilizarea eficienta a energiei electrice şi termice; j) supraveghează activităţile de comerţ exterior ale României în sectorul energiei electrice, în cadrul atribuţiilor sale; k) elaborează normativele (normele de protecţia muncii) în sistemul energetic.Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  +  Articolul 70Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei se exercită, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâri ale preşedintelui acesteia şi privesc: a) emiterea de reglementări privind tarifele şi contractele pentru energia electrica şi termica, pe baza avizului Oficiului Concurentei, în condiţiile prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996; b) emiterea, refuzul acesteia, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor, permiselor şi licenţelor; c) asigurarea alimentarii cu energie electrica şi termica, în condiţii de maxima siguranţa şi calitate; d) prevenirea abuzului de poziţie dominantă pe piaţa; e) crearea sistemului de diseminare a informaţiilor necesare în procesul de planificare, precum şi în stabilirea soluţiilor de creştere a eficientei energetice; f) emiterea de regulamente, norme şi instrucţiuni privind funcţionarea sistemului electroenergetic naţional şi a pieţelor de energie electrica şi termica; g) soluţionarea litigiilor precontractuale şi aplicarea de sancţiuni prevăzute de lege pentru nerespectarea prevederilor cuprinse în hotărârile Agenţiei Naţionale pentru Energie.Consiliile judeţene  +  Articolul 71Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti coordonează activitatea de furnizare a energiei şi a combustibililor pe întreg teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în vederea realizării acesteia.Consiliile locale  +  Articolul 72 (1) Consiliile locale au următoarele atribuţii în domeniul energetic: a) planifica, organizează şi finanţează, împreună cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice şi a combustibililor pe teritoriul localităţilor, în condiţii de continuitate şi de siguranţă a alimentarii şi ţinând seama de necesităţile de consum; în acest scop, pot prelua în gestiune centralele termice şi centralele electrice de termoficare din zona, care au, în principal, ca destinaţie producerea caldurii, reţelele de transport şi de distribuţie locală a energiei termice sau le pot concesiona, cu respectarea reglementărilor emise de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei; îndeplinesc atribuţiile autorităţii competente prevăzute la art. 69 alin. (2) lit. f), g) şi h), având şi alte competente acordate de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei faţă de agenţii privati ce produc, transporta şi distribuie energie pe plan local, sub controlul şi cu respectarea reglementărilor emise de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei; b) planifica, organizează şi finanţează iluminatul public, prevederile lit. a) aplicându-se în mod corespunzător; c) avizează, în condiţiile legii, realizarea noilor capacităţi de investiţii de interes local în domeniul energetic; d) iniţiază programul de utilizare eficienta a energiei şi de promovare a surselor regenerabile de energie; e) iniţiază acţiuni de cooperare cu alte consilii locale pentru soluţionarea unor probleme energetice de interes comun. (2) Dezvoltarea şi realizarea instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei termice se fac sub directa îndrumare şi control ale autorităţilor administraţiei locale care răspund de asigurarea alimentarii cu energie termica a zonelor respective. (3) Pentru îmbunătăţirea alimentarii cu energie termica a localităţilor consiliul local poate iniţia proiecte proprii de modernizare şi extindere a instalaţiilor termice existente în cadrul localităţii sau de construire a unor instalaţii noi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energetic au obligaţia sa pună la dispoziţie consiliilor locale şi judeţene, în mod gratuit, toate datele, informaţiile şi documentele necesare acestora, în vederea elaborării şi fundamentarii planurilor şi programelor energetice şi a îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezentul articol.Electrificarea rurală  +  Articolul 73 (1) Consiliile locale vor include în bugetele lor anuale poziţii destinate electrificarii rurale. (2) De asemenea, în bugetul de stat vor fi prevăzute fonduri cu aceasta destinaţie. (3) Autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Industriei şi Comerţului răspund de implementarea proiectelor şi a programelor de electrificare rurală.  +  Capitolul 9 Sursele regenerabile şi neconventionale de energieDefinirea surselor  +  Articolul 74În condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se definesc ca surse regenerabile şi neconventionale de energie: a) energia radiatiei solare directe, denumita energie solara; b) energia hidraulica a acumularilor de apa, exploatată în amenajări hidrotehnice denumite generic microhidrocentrale şi centrale hidro mici, având putere instalata de maximum 10 MW şi care nu fac parte din amenajări hidroenergetice complexe; c) energia valurilor; d) energia geotermala; e) energia eoliana; f) energia continuta în masa lemnoasă şi în alte materii vegetale, formând împreună categoria de combustibil solid, denumita biomasa; g) energia continuta în produse secundare gazoase obţinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumita biogaz; h) energia continuta în produse lichide obţinute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumita alcool carburant; i) energia obţinută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.Condiţii de utilizare şi de comercializare  +  Articolul 75 (1) Autoritatea competenţa, pe baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, va reglementa condiţiile tehnice de utilizare, din punct de vedere energetic, a resurselor regenerabile de energie şi a surselor neconventionale de gaze. (2) Producerea de energie electrica şi termica pe baza acestor resurse, precum şi comercializarea lor se face în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, prin aplicarea, în mod corespunzător, a reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru energie electrica sau termica şi a altor dispoziţii legale.Facilităţi  +  Articolul 76Facilităţile pentru stimularea dezvoltării şi utilizării surselor regenerabile şi neconventionale de energie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 10 Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi  +  Articolul 77Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă.Infracţiuni  +  Articolul 78 (1) Sustragerea de energie electrica şi/sau termica constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal. (2) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionarii echipamentului de măsurare a energiei electrice şi termice livrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani. (3) Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine, în scopul racordarii directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. (4) Dacă infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt săvârşite de un salariat al unei societăţi de electricitate, maximul pedepsei se majorează cu un spor de un an. (5) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se pedepseşte.Contravenţii  +  Articolul 79 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) desfăşurarea, fără obţinerea autorizaţiei, a licenţei sau a permisului obligatoriu, a oricărei activităţi care necesita un asemenea document potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor elaborate în baza ei; b) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preţurilor pe piaţa energiei electrice; c) reducerea neautorizata a capacităţii de producţie sau de furnizare a energiei electrice şi/sau termice de către producători, precum şi refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului; d) nerespectarea dispoziţiilor operative ale dispecerului energetic; e) exploatarea unor instalaţii care nu respecta condiţiile tehnice de securitate şi pot dăuna persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător; f) refuzul nejustificat al accesului la reţelele de transport şi de distribuţie al oricărui solicitant intern sau extern; g) revânzarea de energie electrica de către un terţ, fără acordul furnizorului; h) exploatarea unor instalaţii care nu respecta condiţiile tehnice de securitate şi care pot dăuna persoanelor fizice sau proprietăţilor inconjuratoare; i) refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi obstructionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; j) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea competentă şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta; k) neasigurarea stocului minim de combustibil, conform art. 8 alin. (1) lit. c); l) depăşirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe; m) nerealizarea obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare către operatorul comercial, de către producătorul de energie care este obligat sa o facă conform prevederilor legale, fără confirmarea operatorului de sistem (a dispecerului); n) orice acţiune din partea operatorului de sistem privind determinarea ordinii de merit a capacităţilor de producere, conducand la alterarea nejustificată a rezultatelor sau a echilibrului cerere-oferta; o) nefurnizarea unor informaţii precise din partea operatorului de sistem pentru asigurarea funcţionarii sigure a sistemelor interconectate; p) transmiterea de date cu caracter confidenţial privind operaţiunile comerciale; q) întârzierea nejustificată în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea lor după întrerupere; r) executarea de săpături sau de orice fel de lucrări în zonele de protecţie a instalaţiilor, fără consimţământul prealabil al titularului acestora; s) nerespectarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin reglementările în vigoare; t) încălcarea reglementărilor prevăzute la art. 3 alin. (3); u) practicarea de tarife care conduc la alterarea preţului mediu la consumator cu peste 15 % . (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 79 lit. a)-j), amenda care se aplică persoanelor fizice este de 3.000.000 lei, iar persoanelor juridice este de 500.000.000 lei.În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 79 lit. k)-u), amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoane juridice este de 100.000.000 lei şi se aplică persoanei care se face vinovata de săvârşirea lor. (3) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei. (4) Constatarea şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţii de reglementare. (5) Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sunt aplicabile contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.Confiscari  +  Articolul 80Lucrările produse, dobândite sau care au servit la săvârşirea infracţiunilor şi/sau a contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv sumele din bănci rezultate sunt supuse confiscării, în condiţiile prevăzute de Codul penal, respectiv de Legea nr. 32/1968.Constatarea infracţiunilor şi a contravenţiilor  +  Articolul 81 (1) În vederea constatării infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute la art. 78 şi 79, agenţii constatatori au acces, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, până la receptoarele de energie, şi au dreptul sa verifice instalatia, precum şi sa exercite măsurători, determinări şi recoltari de probe pentru analize. Proprietarii şi cei care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalaţii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie agenţilor constatatori documentele şi actele specifice activităţilor lor. (2) Organele de poliţie şi ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agenţilor constatatori prevăzuţi la alin. (1).  +  Capitolul 11 Dispoziţii tranzitorii şi finaleAutorizarea instalaţiilor în funcţiune  +  Articolul 82 (1) Pentru instalaţiile privind producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu sunt autorizate sa funcţioneze în condiţiile prevăzute de aceasta, se va obţine autorizaţia necesară în termen de 2 ani. (2) Pentru motive temeinice termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu cel mult un an.Privatizarea  +  Articolul 83 (1) Privatizarea în sectorul energetic se face în condiţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. (2) Capacitatile energetice de producere în curs de execuţie pot fi vândute ca active, cu obligaţia, după caz, a finalizarii lucrărilor.Intrarea în vigoare  +  Articolul 84 (1) Până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă va propune spre aprobare Guvernului reglementările prevăzute în sarcina sa. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- Decretul nr. 76/1950 privind producerea, transportul distribuţia şi vânzarea energiei electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 31 martie 1950, modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasă a combustibililor şi energiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 30 august 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul Consiliului de Stat nr. 202/1974 pentru adoptarea Statutului privind funcţionarea Sistemului energetic naţional şi disciplina lucrătorilor din acest sistem; - Decretul Consiliului de Stat nr. 272/1987 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrica, publicat în Buletinul Oficial nr. 53 din 11 noiembrie 1987;- orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------