ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 decembrie 1998privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Agenţii economici care organizează şi exploatează activităţi de jocuri de noroc îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei emise de Ministerul Finanţelor, denumita licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc.În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României Guvernul va stabili prin hotărâre condiţiile privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.  +  Articolul 2Autorizaţia se emite în condiţiile perceperii de taxe anuale de autorizare care sunt prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. 3Neplata taxelor percepute înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare, plus rata pe prima luna, în termen de 30 de zile de la data comunicării, atrage după sine anularea acesteia.În cazul taxelor lunare, neplata acestora în termenele stabilite în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe perioada respectiva. Neplata mai mult de 3 luni a taxelor lunare anticipate conduce la anularea licenţei.Nerespectarea normelor privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin hotărârea Guvernului atrage după sine răspunderea administrativă şi poate conduce la suspendarea ori la anularea licenţei.  +  Articolul 4Taxele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc va fi actualizat trimestrial de către Ministerul Finanţelor, prin ordin al ministrului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei.  +  Articolul 6Regia Autonomă "Loteria Naţionala" este unicul organizator, pe întreg teritoriul tarii, al jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic şi "instant loterry" (conform obiectului sau de activitate).Regia Autonomă "Loteria Naţionala" poate organiza, singura sau în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute în alineatul precedent, numai pe bază de licenţă obţinută în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Profitul net obţinut de Regia Autonomă "Loteria Naţionala" din activitatea de pronosticuri sportive va fi virat la Ministerul Tineretului şi Sportului pentru finanţarea activităţilor sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Roman şi Federaţiei Române de Fotbal.  +  Articolul 7Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului de Interne.  +  Articolul 8Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a condiţiilor prevăzute în licenta atrage răspunderea penală sau administrativă, după caz.  +  Articolul 9Desfăşurarea fără licenta a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.Bunurile şi valorile care au servit la săvârşirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la alin. 1 se confisca.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.Agenţii economici autorizaţi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor conformă prevederilor acesteia, fără plata taxelor de autorizare.Pentru luna ianuarie 1999 taxa lunară va fi plătită până la data de 15 ianuarie 1999.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum şi prevederile referitoare la taxele privind jocurile de noroc din art. 25, 27, 30, 31, 32, 33 şi 36 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 196/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 18/1998 (art. 25), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 50/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 18 decembrie 1998. PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 Taxele anuale de autorizare care se percep pentru jocurile de noroc1. Pentru fiecare masina mecanică sau electronică cu câştiguri:- 9.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 3.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenţa de * 6.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.2. Pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou: a) În municipiul Bucureşti:- masa tip ruleta- 550.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 10.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenţa de* 540.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 370.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 10.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenţa de * 360.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare; b) În provincie:- masa tip ruleta- 274.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 10.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenţa de* 264.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 190.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 10.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenţa de * 180.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.3. Pentru o sala de joc de tip "bingo", "keno" şi altele asemenea:- 100.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită anticipat, înainte de eliberarea documentelor de autorizare, şi- 7% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", care se plăteşte în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.4. 15% din încasările estimate la data avizării, dar nu mai puţin de 150.000.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta, prezentată de agentul economic, pentru pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, loterii, tombole, jocuri de bingo, keno, transmise prin reţele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicaţie, precum şi altele ce vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.În cazul în care în timpul execuţiei se înregistrează abateri în plus de la cuantumul încasărilor prevăzute în studiul de eficienta, taxa de licenţă se va regulariza în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii acţiunii pentru care s-a primit autorizaţia. -----------