ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Salariaţii societăţilor sau ai companiilor naţionale rezultate prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum şi ai societăţilor comerciale din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, definite potrivit art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, cu modificările ulterioare, beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective, în cazul încetării activităţii sau închiderii unor mine, subunitati fără personalitate juridică din subordinea unităţilor prevăzute la alin. (1), la care se înregistrează pierderi şi arierate. (3) Aprobarea programelor de restructurare, de reorganizare a companiilor naţionale, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, precum şi încetarea activităţii unor mine din cadrul unităţilor menţionate se fac prin ordin al ministrului industriei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României. (4) Desfacerea contractului individual de muncă este dispusă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii. (5) Posturile celor cărora le încetează contractul individual de muncă în condiţiile alin. (1) se desfiinţează şi nu pot fi reinfiintate timp de 12 luni."2. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1 . - (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se achită în rate lunare. (2) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se pot achită, după caz: a) într-o singura transa, dacă:- beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol sau pentru cumpărarea de acţiuni;- personalul disponibilizat, constituit în asociaţii ale salariaţilor cărora li s-au atribuit cu titlu gratuit unele mine la care s-a dispus încetarea activităţii sau a fost aprobată închiderea lor prin hotărâre a Guvernului, solicita ca plata compensatorie să fie utilizata ca aport la capitalul social al asociaţiei; b) în doua transe, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani în scopul infiintarii sau asocierii în vederea infiintarii unei societăţi comerciale sau a unei asociaţii familiale, după cum urmează:- în prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar şi a altor cheltuieli privind înfiinţarea acestora;- după prezentarea actelor doveditoare infiintarii asociaţiei familiale sau societăţii comerciale, se va achită a doua transa, reprezentând diferenţa cuvenită drept plata compensatorie. (3) Beneficiarul care a cumpărat acţiuni nu le poate instraina timp de 12 luni. (4) În situaţia în care beneficiarul care a primit suma de bani în condiţiile alin. (2) nu poate face dovada utilizării acesteia în scopurile menţionate, în termen de 90 de zile de la data încasării, este obligat la restituirea comisionului perceput de C.E.C. în condiţiile legii."3. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Dreptul la plata compensatorie a beneficiarului încetează la data reincadrarii în munca în cadrul societăţii naţionale, companiei naţionale sau al societăţii comerciale din care a fost disponibilizat sau în cadrul unei unităţi rezultate din reorganizarea acestora, iar sumele primite în condiţiile art. 2^1 alin. (2) din prezenta ordonanţă se restituie în limita plăţilor aferente perioadei ulterioare încadrării în munca."4. La articolul 6 alineatul (1), după sintagma "transferarea ei" se introduce cuvântul "lunar".5. La articolul 6 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Conturile curente personale purtătoare de dobânda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei."6. La articolul 7 alin. (1) sintagma "regiile autonome" va fi înlocuită cu sintagma "societăţile sau companiile naţionale".7. În toate articolele în care apare formularea "Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997", se va completa cu sintagma "cu modificările ulterioare".  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 22/1997, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobare, în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------