HOTĂRÎRE nr. 170 din 7 martie 1991privind înfiinţarea Regiei autonome a imprimeriilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 martie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia autonomă a imprimeriilor, cu sediul în Bucureşti, piaţa Presei Libere nr. 1.Regia autonomă a imprimeriilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.Regia autonomă a imprimeriilor este persoana juridică care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.Ministerul Culturii şi Ministerul Finanţelor reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 2Regia autonomă a imprimeriilor are ca obiect de activitate: executarea de tiparituri şi alte lucrări poligrafice; editarea şi comercializarea de tiparituri şi produse poligrafice; exportul de tiparituri în sistem lohn şi alte tiparituri; importul de maşini, piese de schimb şi materiale poligrafice, aprovizionarea cu hirtie, cerneluri şi cu alte materiale tehnologice din ţara şi din import; cercetări şi proiectari în domeniul tehnologiei poligrafice; prestarea de servicii de specialitate în ţara şi în străinătate; pregătirea forţei de muncă necesare prin grupul şcolar poligrafic.  +  Articolul 3Patrimoniul Regiei autonome a imprimeriilor este de 738 milioane lei, constituit prin preluarea activului şi pasivului de la unităţile prezentate în anexa nr. 1 care, la data prezentei hotărîri, se desfiinţează.Valoarea patrimoniului regiei se va modifica în mod corespunzător pe baza reevaluarii acestuia în condiţiile prevăzute de lege.Regia autonomă a imprimeriilor este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.În exercitarea drepturilor de proprietate regia foloseşte şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestuia.  +  Articolul 4Organizarea şi funcţionarea Regiei autonome a imprimeriilor se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare din anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 5Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislaţiei muncii şi reglementărilor interne ale Regiei autonome a imprimeriilor, aprobate de consiliul de administraţie.Personalul care trece la Regia autonomă a imprimeriilor se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar şi sporul de vechime avut, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 7H.C.M. nr. 969/31 iulie 1973 - anexa nr. 1, pct. 3 se abroga.p. PRIM-MINISTRUANTON VATASESCU  +  Anexa 1 LISTAunităţilor şi subunitatilor ce se reorganizează ca filiale şi subunitati ale Regiei autonome a imprimeriilor
             
    Nr. crt.Denumirea actuală a întreprinderiiDenumirea filialelorSubunităţi ale filialelor
    1.Combinatul poligrafic "Bucureşti"Imprimeria "Coresi"1.Slobozia
        2.Călăraşi
          3.Tîrgovişte
          4.Buzău
          5.Rîmnicu Sărat
    2.Întreprinderea poligrafică BacăuImprimeria "Bacovia" - Bacău1.Piatra-Neamţ
        2.Focşani
          3.Roman
          4.Tîrgu-Neamţ
    3.Întreprinderea poligrafică ClujImprimeria "Ardealul" - Cluj1.Turda
        2.Bistriţa
          3.Zalău
          4.Dej
    4.Întreprinderea poligrafică CraiovaImprimeria "Oltenia" - Craiova1.Slatina
      2.Caracal
          3.Tîrgu Jiu
          4.Drobeta-Turnu Severin
    5.Întreprinderea poligrafică OradeaImprimeria de Vest - Oradea    
    6.Laboratorul de cercetări poligraficeCentrul de servicii şi cercetări poligrafice "SERTI"    
    7.Baza de aprovizionare şi desfacereFiliala comercială de aprovizionare şi desfacere    
    8.Compartiment de export- import "TIPEXIM"Oficiul de export-import    
   +  Anexa 2 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Regiei autonome şi imprimeriilor  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Denumirea regiei este Regia autonomă a imprimeriilor, înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului nr. 170/7.03.1991.  +  Articolul 2Regia autonomă este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea conform prezentului regulament.  +  Articolul 3Sediul principal al regiei este în Bucureşti, piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1. Subunitatile regiei sînt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 170/7.03.1991.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4Obiectul de activitate al Regiei autonome a imprimeriilor îl constituie: executarea de tiparituri şi lucrări poligrafice; editarea şi comercializarea de tiparituri şi produse poligrafice; exportul de tiparituri în sistem lohn şi alte tiparituri; aprovizionarea cu hirtie, cerneluri şi cu alte materiale tehnologice din ţara şi din import; cercetări şi proiectari în domeniul tehnologiei poligrafice; prestarea de servicii de specialitate în ţara şi în străinătate; pregătirea forţei de muncă necesare prin unităţile şcolare proprii (liceu industrial, şcoala de maiştri şi şcoala profesională).  +  Articolul 5Regia autonomă a imprimeriilor aplica strategia Ministerului Culturii privind prioritatea în domeniul apariţiei tipariturilor de interes naţional şi contribuie la raspindirea actului de cultura pe întreg teritoriul tarii şi în teritoriile cu populaţie românească din exterior.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6Regia autonomă a imprimeriilor are un patrimoniu în valoare de 738 milioane lei, prin însuşirea patrimoniului subunitatilor din structura, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990. Patrimoniul astfel constituit se transmite regiei, prin hotărîrea de înfiinţare.  +  Articolul 7Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, exercitind dreptul de proprietate în condiţiile art. 5 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.  +  Capitolul 4 Modalitatea de constituire a filialelor şi altor subunitatiRelaţiile lor în cadrul regiei autonome şi relaţiile cu terţii  +  Articolul 8Regia autonomă a imprimeriilor are în structura sa subunitatile menţionate în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 170/7.03.1991.Aceste subunitati din structura regiei, în cadrul autonomiei functionale acordate de consiliul de administraţie, au gestiune economică proprie şi sînt împuternicite cu largi atribuţii în toate domeniile de activitate ale producţiei, putind încheia contracte cu terţii şi alte acte juridice în nume propriu.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale regiei  +  Articolul 9Conducerea regiei se asigura de consiliul de administraţie, compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, numite prin ordinul ministrului culturii.Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi un reprezentant al Ministerului Culturii.Ceilalţi membri sînt numiţi dintre ingineri, jurişti, economişti, tehnicieni specializaţi în domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome a imprimeriilor, numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor, precum şi înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale sau alte subunitati; b) numeşte directorii din aparatul propriu al regiei, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca; c) stabileşte remunerarea membrilor consiliului de administraţie, nivelul de salarizare a directorilor, precum şi nivelurile de salarizare a personalului regiei în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, în condiţiile legii; d) aproba programele economice ale regiei; e) hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate şi îşi exercită competentele ce decurg din regulamentul propriu privind operaţiunile de încasare şi plati în lei şi valuta, concesionarea, închirierea şi locaţia gestiunii, asocierea şi libera concurenta, operaţiunile de comerţ exterior, încheierea de contracte de vînzare, executarea de lucrări şi prestarea de servicii cu întreprinzători străini, practicarea preţurilor, precum şi celelalte competente ce îi revin în baza Legii nr. 15/1990; f) stabileşte organizarea subunitatilor, obiectul de activitate, delegarile de competente, organele de conducere şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii acestora.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare şi extraordinare.Şedinţele ordinare se desfăşoară lunar, iar cele extraordinare ori de cîte ori este nevoie, după procedura stabilită de regulament.Consiliul de administraţie ia hotărîri valabile dacă la şedinţa sînt prezenţi 3/4 din numărul membrilor.Hotărîrile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.  +  Articolul 14Activitatea curenta a regiei este condusă de directorul general, numit de consiliul de administraţie, cu avizul Ministerului Culturii.Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia şi angajează sau destituie personalul regiei.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15Regia autonomă a imprimeriilor întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi. Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 16Evaluarea veniturilor, cheltuielilor şi a profiturilor se face în lei, pentru operaţiunile efectuate în valută utilizîndu-se cursul de revenire.  +  Articolul 17Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se sfirseste la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Articolul 18Activitatea economico-financiară a regiei este controlată de organele de specialitate ale acesteia.  +  Capitolul 7 Relaţiile Regiei autonome a imprimeriilor  +  Articolul 19Relaţiile comerciale dintre Regia autonomă a imprimeriilor şi alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se vor desfăşura pe baze contractuale, guvernate de principiul libertăţii contractuale, potrivit Codului civil şi Codului comercial român.  +  Articolul 20Regia autonomă a imprimeriilor va putea practica în raporturile sale preţuri decurgind din acţiunea conjugata a cererii şi ofertei, în condiţiile Legii nr. 15/1990.  +  Articolul 21Litigiile Regiei autonome a imprimeriilor cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre regie şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.Dispoziţii finale  +  Articolul 22Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei autonome a imprimeriilor reprezintă cadrul constitutiv pentru desfăşurarea şi realizarea obiectului de activitate al regiei şi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi ale celorlalte reglementări în vigoare.----------------