HOTĂRÂRE nr. 48 din 28 ianuarie 2015privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015    Având în vedere prevederile:- Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor;- Regulamentului (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului;- Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE;- Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului şi de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE şi nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului;- Regulamentului delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit;- Hotărârii Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul de reglementare (1) Prin prezenta hotărâre se stabileşte sistemul de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, pentru cofinanţarea programelor naţionale, respectiv: a) Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, denumit în continuare FAMI, instituit de Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului şi de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE şi nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014; b) Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI, care cuprinde instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, instituit de Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, şi instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere şi vize, instituit de Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a Deciziei 574/2007/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014. (2) Sistemul de management şi control defineşte competenţele cu privire la asigurarea corectitudinii şi regularităţii cheltuielilor declarate în cadrul programelor naţionale, identificarea şi definirea funcţiilor îndeplinite de autorităţile implicate în gestionarea FAMI şi FSI, denumite în continuare fondurile din domeniul afacerilor interne, activităţi privind punerea în aplicare a sarcinilor delegate, raportare şi monitorizare a neregulilor şi de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat, controale la faţa locului, în vederea asigurării existenţei unei piste de audit suficiente.  +  Articolul 2Definiţii (1) Termenii "program naţional", "acţiune", "proiect", "beneficiar", "autorităţi competente", "SFC 2014", "autoritate responsabilă" şi "autoritate delegată" au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentarul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, şi în Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 289 din 3 octombrie 2014. (2) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) regulamentele specifice - actele normative emise sau care vor fi emise de instituţiile Uniunii Europene pentru implementarea fondurilor din domeniul afacerilor interne; b) ofiţer responsabil de program - persoana din cadrul administraţiei publice centrale care conduce structura Ministerului Afacerilor Interne desemnată ca autoritate responsabilă, având întreaga responsabilitate a managementului fondurilor din domeniul afacerilor interne; c) cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar, aferente acţiunilor finanţate în cadrul programelor naţionale, care pot fi finanţate atât din contribuţia financiară UE, cât şi din contribuţia naţională, conform regulamentelor specifice şi reglementărilor naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor; d) cheltuieli neeligibile - cheltuielile ocazionate şi necesare pentru implementarea proiectelor şi programelor naţionale care nu pot fi finanţate din contribuţia financiară UE şi nici din contribuţia naţională, conform regulamentelor specifice şi reglementărilor naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor, precum şi cheltuielile declarate şi neautorizate în urma unor controale ale autorităţilor competente naţionale sau europene; e) cofinanţare publică naţională - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat sau din bugetele locale; f) cofinanţare privată - orice contribuţie a beneficiarului de drept privat la finanţarea cheltuielilor eligibile, aferentă proiectelor finanţate prin intermediul fondurilor din domeniul afacerilor interne; g) contribuţia financiară UE - sumele alocate României de către Uniunea Europeană pentru finanţarea obiectivelor aprobate prin programele naţionale; h) contribuţia naţională - cofinanţarea publică naţională şi cofinanţarea privată; i) contribuţia financiară nerambursabilă - contribuţia financiară UE şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat sau din bugetele locale; j) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a neregulilor identificate în cadrul proiectelor şi săvârşite ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, a legislaţiei europene relevante sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României şi care au cauzat un prejudiciu bugetului din care au fost finanţate; k) cerere de fonduri - documentul întocmit de către beneficiar prin care solicită autorităţii delegate sau autorităţii responsabile transferul sumelor reprezentând contribuţia financiară nerambursabilă, cu titlul de prefinanţare sau rambursare; l) cerere de transfer de fonduri - documentul întocmit de către autorităţile competente prin care solicită de la autoritatea responsabilă transferul sumelor reprezentând contribuţia financiară UE, cu titlul de prefinanţare sau rambursare, aferentă proiectelor de grant acordate ori actelor de finanţare încheiate; m) act de finanţare - un acord, un contract, o decizie administrativă sau un alt instrument juridic în baza căruia autoritatea responsabilă ori autoritatea delegată FAMI acordă finanţare nerambursabilă beneficiarului în vederea punerii în aplicare a unui proiect; n) proiect de monopol - proiect aprobat direct pentru finanţare de către autoritatea responsabilă sau în baza unei cereri restrânse de propuneri, din cauza competenţelor administrative sau a expertizei tehnice ori din cauza faptului că nu există alte opţiuni de punere în aplicare având în vedere caracteristicile proiectului, precum un monopol de drept sau din raţiuni de securitate; o) proiect de grant - proiect aprobat pentru finanţare în baza unei cereri deschise de propuneri.  +  Articolul 3Suport decizional şi coordonare (1) În vederea asigurării suportului decizional şi coordonării necesare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea fondurilor din domeniul afacerilor interne, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne se constituie următoarele structuri fără personalitate juridică: a) Comitetul director; b) Comitetul de monitorizare a programelor naţionale; c) Comitetul tehnic. (2) Comitetul director este compus din reprezentanţi ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi îndeplineşte atribuţii circumscrise aprobării şi implementării programelor naţionale. (3) Comitetul de monitorizare a programelor naţionale este compus din reprezentanţi la nivel decizional ai autorităţii responsabile şi ai autorităţilor delegate şi îndeplineşte atribuţii circumscrise analizării stadiului proiectelor şi acţiunilor finanţate din fondurile din domeniul afacerilor interne şi stabilirii măsurilor necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor şi a acţiunilor cuprinse în programele naţionale. (4) Comitetul tehnic se compune din reprezentanţi la nivel de expert ai autorităţii responsabile, ai autorităţilor delegate şi ai beneficiarilor proiectelor de monopol şi îndeplineşte atribuţii circumscrise analizării stadiului proiectelor şi acţiunilor finanţate din fondurile din domeniul afacerilor interne şi fundamentării măsurilor necesare pentru implementarea programelor naţionale.  +  Articolul 4Autoritatea responsabilă (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin regulamentele specifice, structura Ministerului Afacerilor Interne desemnată ca autoritate responsabilă prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, realizează în mod direct următoarele activităţi: a) organizează procedurile de evaluare şi selectare a proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică şi semnează actele de finanţare aferente proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică; b) elaborează, împreună cu beneficiarii, propunerea de program naţional FSI şi revizuirile ulterioare ale acestuia, coordonează procesul de elaborare şi de revizuire a programului naţional FAMI şi le supune aprobării Comitetului director; c) elaborează, împreună cu autorităţile delegate, proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor; d) organizează şedinţele comitetului de monitorizare şi asigură buna funcţionare a acestuia; e) înaintează Comisiei Europene propuneri de programe naţionale şi eventualele revizuiri ulterioare, utilizând SFC 2014; f) organizează, în conformitate cu normele şi practicile naţionale în vigoare, consultări cu autorităţile şi organismele implicate în aplicarea programului naţional FSI şi furnizează consultanţă şi sprijin beneficiarilor în elaborarea propunerilor de proiecte; g) monitorizează obţinerea rezultatelor generale şi a impactului, astfel cum acestea au fost definite prin programele naţionale; h) efectuează, individual sau împreună cu autorităţile delegate, controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, precum şi controale la faţa locului pe bază de eşantion, în vederea obţinerii unui nivel suficient de asigurare; i) efectuează, individual sau împreună cu autorităţile delegate, misiuni de monitorizare, precum şi controale la faţa locului pe bază de eşantion, în vederea obţinerii unui nivel suficient de asigurare, pentru proiectele de grant; j) verifică şi autorizează cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, precum şi cererile de transfer de fonduri întocmite de autoritatea delegată FAMI şi le transmite autorităţii delegate financiare; k) asigură coerenţa şi complementaritatea dintre cofinanţarea în temeiul regulamentelor specifice şi alte instrumente ale Uniunii Europene şi naţionale relevante; l) monitorizează proiectele de monopol şi de asistenţă tehnică şi verifică dacă cheltuielile declarate pentru aceste proiecte au fost suportate efectiv şi dacă sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene şi cele naţionale; m) monitorizează îndeplinirea atribuţiilor autorităţilor delegate; n) desfăşoară activităţi de identificare şi organizează echipele de control pentru constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, în calitatea de autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, conform atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile în care autorităţile delegate şi beneficiarii proiectelor de monopol finanţate din FAMI pot fi stabiliţi ca debitori; o) participă la verificarea sesizărilor interne sau externe, a aspectelor de natură administrativă, fizică şi tehnică a proiectelor, precum şi a alertelor la neregulă sau fraudă primite de către autoritatea responsabilă ori autoritatea delegată, pentru proiectele de monopol finanţate din FSI, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; p) raportează Comisiei Europene orice neregulă şi progresele semnificative în desfăşurarea procedurilor administrative şi judiciare aferente; q) reprezintă punct unic de contact răspunzător de schimbul de informaţii cu unităţile angajate în folosirea fondurilor şi de menţinere a contactului cu reprezentanţii Comisiei Europene; r) se asigură că activitatea de evaluare a programelor naţionale este efectuată în conformitate cu Regulamentul nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului; s) se asigură că autoritatea de audit primeşte, în scopul desfăşurării misiunilor de audit, toate informaţiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate şi privind proiectele şi acţiunile cofinanţate din FAMI şi FSI; ş) elaborează şi prezintă Comisiei Europene rapoartele anuale şi finale privind punerea în aplicare a programelor naţionale şi cererile de plată a soldului, conform prevederilor regulamentelor specifice; t) desfăşoară activităţi de informare şi publicitate şi difuzează rezultatele programului; ţ) aprobă documentele privind publicitatea şi vizibilitatea programelor naţionale, a proiectelor de monopol şi a acţiunilor finanţate; u) asigură, împreună cu autoritatea delegată financiară, implementarea componentelor de asistenţă tehnică, în care autoritatea de audit are calitatea de beneficiar; v) implementează, împreună cu autorităţile delegate, activităţile aferente asistenţei tehnice prevăzute în programele naţionale, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică. (2) Autoritatea responsabilă încheie cu fiecare autoritate delegată acorduri de delegare, potrivit art. 5 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014. (3) Ofiţerul responsabil de program emite instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru toate autorităţile delegate şi pentru beneficiari.  +  Articolul 5Autoritatea delegată financiară (1) Structura de specialitate din Direcţia generală financiară a Ministerului Afacerilor Interne îndeplineşte funcţia de autoritate delegată financiară pentru gestionarea asistenţei europene acordate României prin fondurile din domeniul afacerilor interne. (2) Autoritatea delegată financiară are următoarele atribuţii: a) asigură managementul financiar-contabil şi bugetar al programelor naţionale; b) gestionează sumele primite de la Comisia Europeană, precum şi eventualele sume de plătit Comisiei Europene; c) deschide şi utilizează conturi bancare şi de trezorerie pentru derularea operaţiunilor financiare la nivelul programelor naţionale; d) organizează evidenţa contabilă, la nivel de program, a angajamentelor bugetare şi legale privind proiectele de monopol şi de asistenţă tehnică; e) avizează şi/sau acordă viza de control financiar preventiv propriu şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite angajamentele legale la nivel de program şi documentele specifice angajării şi ordonanţării cheltuielilor la nivel de program privind proiectele de monopol şi asistenţă tehnică; f) transferă sumele cuvenite beneficiarilor de proiecte de monopol şi de asistenţă tehnică, în conformitate cu prevederile actelor de finanţare; g) transferă sumele solicitate de autoritatea delegată FAMI, în baza cererilor de transfer de fonduri depuse şi aprobate potrivit prevederilor acordului de delegare; h) solicită finanţarea şi implementează activităţile aferente asistenţei tehnice prevăzute în programele naţionale, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică; i) asigură funcţia de structură financiar-contabilă a autorităţii responsabile; j) efectuează, individual sau împreună cu autoritatea responsabilă şi/sau autoritatea delegată FSI, controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, precum şi controale la faţa locului pe bază de eşantion privind respectarea reglementărilor în domeniul financiar, fiscal şi contabil; k) elaborează situaţiile şi raportările financiare solicitate de Comisia Europeană, precum şi cererile de plată transmise Comisiei Europene, în baza cheltuielilor declarate şi autorizate de autoritatea responsabilă; l) elaborează şi transmite situaţiile şi raportările financiare solicitate de Ministerul Finanţelor Publice sau de alte autorităţi naţionale cu competenţe în domeniu; m) avizează acordurile de delegare încheiate de autoritatea responsabilă; n) emite instrucţiuni privind managementul financiar-bugetar al proiectelor, obligatorii pentru toţi beneficiarii şi celelalte autorităţi delegate, cu informarea prealabilă a autorităţii responsabile; o) participă în echipele de control pentru constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, dacă celelalte autorităţi delegate sau beneficiarii proiectelor de monopol finanţate din FAMI pot fi stabiliţi ca debitori; p) recuperează creanţele bugetare rezultate din nereguli aferente proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, prin modalităţile prevăzute la art. 38 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; q) transmite şi/sau pune la dispoziţia celorlalte autorităţi competente toate informaţiile şi documentele solicitate privind îndeplinirea atribuţiilor ce i-au fost delegate.  +  Articolul 6Autoritatea delegată FSI (1) Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de autoritate delegată FSI. (2) Autoritatea delegată FSI are următoarele atribuţii: a) îndeplineşte funcţia de structură de control pentru FSI, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b) efectuează, la solicitarea autorităţii responsabile, controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol finanţate din FSI, precum şi controale la faţa locului pe bază de eşantion, pentru verificarea conformităţii cheltuielilor cu reglementările naţionale privind achiziţiile publice şi cu prevederile contractuale; c) solicită finanţare şi implementează activităţile aferente asistenţei tehnice prevăzute în programul naţional FSI, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică; d) transmite şi/sau pune la dispoziţia celorlalte autorităţi competente toate informaţiile şi documentele solicitate privind îndeplinirea atribuţiilor ce i-au fost delegate; e) emite instrucţiuni privind atribuţiile delegate, obligatorii pentru beneficiarii FSI, cu avizul prealabil al autorităţii responsabile.  +  Articolul 7Autoritatea delegată FAMI (1) Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne îndeplineşte funcţia de autoritate delegată FAMI. (2) Autoritatea delegată FAMI are următoarele atribuţii: a) organizează, în conformitate cu normele şi practicile naţionale în vigoare, consultări în parteneriat cu autorităţile şi organismele implicate în aplicarea programului naţional FAMI; b) elaborează propunerea de program naţional FAMI şi propunerile de modificare a acestuia; c) organizează şi publică anunţurile privind cererile deschise de propuneri, organizează şi asigură publicitatea ulterioară, selectarea şi atribuirea proiectelor de grant; d) elaborează proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor de grant, cu informarea prealabilă a autorităţii responsabile; e) verifică şi validează eligibilitatea cheltuielilor şi autorizează plata sumelor cuvenite beneficiarilor proiectelor de grant; f) elaborează cereri de transfer de fonduri prin care solicită autorităţii responsabile transferarea sumelor din contribuţia financiară UE aferentă proiectelor de grant atribuite sau care urmează să fie atribuite; g) transferă sumele cuvenite beneficiarilor proiectelor de grant, în baza cererilor de fonduri depuse şi aprobate conform prevederilor actului de finanţare; h) deschide şi utilizează conturi bancare şi de trezorerie pentru derularea operaţiunilor financiare aferente proiectelor de grant; i) asigură managementul financiar-contabil şi bugetar şi organizează evidenţa contabilă, la nivel de program, a angajamentelor bugetare şi legale aferente proiectelor de grant; j) monitorizează proiectele de grant şi verifică dacă cheltuielile declarate pentru aceste proiecte au fost suportate efectiv şi dacă sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene şi cele naţionale; k) efectuează controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de grant, precum şi controale la faţa locului pe bază de eşantion, în vederea obţinerii unui nivel suficient de asigurare; l) solicită finanţare şi implementează activităţile aferente asistenţei tehnice prevăzute în programul naţional FAMI, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică; m) asigură activitatea de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor, inclusiv recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, în calitatea de autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, conform atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de grant; n) desfăşoară activităţi de informare şi consultare în scopul întăririi capacităţii potenţialilor beneficiari şi a colaboratorilor acestora şi a promovării programului naţional FAMI, precum şi a activităţilor finanţate şi rezultatelor obţinute în cadrul acestuia; o) transmite şi/sau pune la dispoziţia celorlalte autorităţi competente toate informaţiile şi documentele solicitate privind îndeplinirea atribuţiilor ce i-au fost delegate; p) aprobă documentele privind publicitatea şi vizibilitatea proiectelor de grant şi a acţiunilor finanţate; q) emite instrucţiuni privind atribuţiile delegate, obligatorii pentru beneficiarii FAMI, cu avizul prealabil al autorităţii responsabile.  +  Articolul 8Autoritatea de audit (1) Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României este abilitată să îndeplinească funcţia de autoritate de audit pentru fondurile din domeniul afacerilor interne. (2) Atribuţiile autorităţii de audit pentru fondurile din domeniul afacerilor interne sunt prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, Regulamentele de implementare ale Comisiei Europene şi art. 14 din Regulamentul delegat UE nr. 1.042/2014 al Comisiei. (3) Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României este abilitată să îndeplinească funcţia organismului de audit prevăzut la art. 26 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.  +  Articolul 9Managementul financiar al fondurilor (1) Sumele primite de la Comisia Europeană sub formă de prefinanţare iniţială, prefinanţări anuale, plăţi ale soldului anual şi plăţi ale soldului final, precum şi eventualele sume de plătit Comisiei Europene se gestionează prin conturile în euro şi în lei deschise de către autoritatea delegată financiară la Trezoreria Statului sau la bănci comerciale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Echivalentul în lei al sumelor primite se gestionează de către autoritatea delegată financiară prin conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului, distinct pentru asistenţă tehnică şi pentru fiecare program naţional. (3) Pentru implementarea proiectelor şi asistenţei tehnice se pot aplica următoarele modele de finanţare: a) modelul prefinanţării şi plata soldului, caz în care beneficiarii primesc în conturile proprii maximum 100% din contribuţia financiară nerambursabilă, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceştia, restul sumelor cuvenite urmând a fi rambursate prin plata soldului, dacă este cazul; b) modelul rambursării integrale, caz în care beneficiarii efectuează cheltuielile din bugetul propriu, urmând a fi solicitate autorităţii responsabile la rambursare. (4) Procentul aferent contribuţiei financiare nerambursabile şi modelul de finanţare a proiectelor şi activităţilor aferente asistenţei tehnice se stabilesc prin actele de finanţare, în funcţie de sumele disponibile în conturile menţionate la alin. (1) şi de sumele prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale beneficiarilor de drept public sau autorităţilor competente, după caz. (5) Autoritatea delegată financiară efectuează transferuri de fonduri cu titlul de prefinanţare sau rambursare către: a) autoritatea delegată FAMI, în baza cererilor de transfer de fonduri depuse şi aprobate potrivit acordului de delegare; b) beneficiarii proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, în baza cererilor de fonduri depuse şi aprobate potrivit actelor de finanţare. (6) Autoritatea delegată FAMI efectuează transferuri de fonduri cu titlul de prefinanţare sau rambursare către beneficiarii proiectelor de grant, în baza cererilor de fonduri depuse şi aprobate în conformitate cu prevederile actelor de finanţare. (7) În cazul proiectelor de grant, contribuţia financiară nerambursabilă este de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului. (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în funcţie de importanţa pe care obiectivele proiectului de grant o reprezintă pentru politica de azil şi migraţie a României, înainte de demararea procedurii de selecţie, ministrul afacerilor interne poate aproba majorarea contribuţiei financiare nerambursabile la maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Criteriile în funcţie de care se stabileşte importanţa pe care obiectivele proiectului de grant o reprezintă pentru politica de azil şi migraţie a României, procentele şi modalitatea lor de aplicare se vor stabili ulterior, prin ordin al ministrului afacerilor interne. (9) După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea responsabilă, sumele reprezentând contribuţia financiară UE cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de monopol sau beneficiarilor de asistenţă tehnică, conform actelor de finanţare încheiate, se virează de autoritatea delegată financiară, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele sau activităţile respective. (10) După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea delegată FAMI, sumele reprezentând contribuţia financiară nerambursabilă cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de grant, conform actelor de finanţare încheiate, se virează de autoritatea delegată FAMI, în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor proiectelor de grant. (11) După rambursarea cheltuielilor de către Comisia Europeană, sumele cuvenite autorităţii delegate FAMI în contul contribuţiei financiare UE neacoperită de prefinanţările primite se virează de autoritatea delegată financiară, în conturile de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 10Programarea bugetară a fondurilor (1) În bugetul de stat, la poziţiile distincte de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", autorităţile competente cuprind, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, credite bugetare şi credite de angajament aferente: a) sumelor reprezentând contribuţia financiară UE neacoperită de prefinanţările primite pentru proiectele menţionate la art. 9 alin. (7) şi (8); b) sumelor reprezentând cofinanţarea publică naţională pentru proiectele menţionate la art. 9 alin. (7) şi (8); c) sumelor aferente achitării debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv, dar fără a se limita la dobânzi de întârziere, creanţe şi corecţii rezultate din nereguli; d) sumelor necesare finanţării cheltuielilor neeligibile la nivel de program. (2) În bugetul de stat, la poziţiile distincte de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, inclusiv beneficiarii de asistenţă tehnică, cuprind, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, credite bugetare şi credite de angajament aferente: a) sumelor reprezentând valoarea totală a proiectelor sau activităţilor, dacă se aplică modelul rambursării integrale; b) sumelor reprezentând cofinanţarea publică naţională şi contribuţia financiară UE neacoperită de prefinanţările primite, dacă se aplică modelul prefinanţării şi plata soldului; c) sumelor necesare finanţării cheltuielilor neeligibile la nivel de proiect; d) sumelor aferente achitării debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv, dar fără a se limita la dobânzi de întârziere, creanţe şi corecţii rezultate din nereguli. (3) În bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziţiile distincte de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat cuprind sumele aferente contribuţiei financiare UE pentru proiectele sau activităţile de asistenţă tehnică finanţate prin modelul prefinanţării şi plăţii soldului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării programelor naţionale se reflectă în anexele specifice la bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate naţională responsabilă de managementul fondurilor din domeniul afacerilor interne. (5) Disponibilităţile aferente contribuţiei financiare UE pentru proiectele finanţate prin modelul prefinanţării şi plăţii soldului, rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, în conturile autorităţilor competente şi beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 11Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la nivelul programelor naţionale (1) Valoarea totală a proiectelor se exprimă în lei, calculată la cursul InforEuro valabil la data semnării actelor de finanţare. (2) Actele de finanţare sunt angajamentele legale la nivel de program. Acestea se semnează de către ordonatorul de credite al autorităţii publice care acordă finanţarea şi de către reprezentantul legal al beneficiarului. (3) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la nivelul programelor naţionale se efectuează în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la art. 10 alin. (4). (4) Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor la nivelul programelor naţionale se propun de către compartimentele sau structurile de specialitate cu atribuţii privind elaborarea propunerilor de programe naţionale. (5) Controlul financiar preventiv la nivelul programelor naţionale se exercită la nivelul autorităţii delegate financiare şi la nivelul autorităţii delegate FAMI, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 12BeneficiariiPrin actele de finanţare se are în vedere ca obligaţiile stabilite în sarcina beneficiarilor să asigure cel puţin următoarele: a) angajarea răspunderii beneficiarilor, împreună cu autoritatea responsabilă şi autorităţile delegate, pentru respectarea măsurilor din programele naţionale aprobate şi pentru eligibilitatea operaţiunilor finanţate, precum şi aplicarea de către aceştia a unui management financiar şi tehnic riguros şi transparent; b) implementarea proiectului cu toată atenţia, eficienţa, transparenţa şi diligenţa necesare, în concordanţă cu regulile bunei practici din domeniul de activitate vizat şi în conformitate cu prevederile actului de finanţare încheiat, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, precum şi conform instrucţiunilor emise de către ofiţerul responsabil de program şi de autorităţile delegate; c) accesul la bunurile achiziţionate şi punerea la dispoziţia autorităţilor şi organismelor naţionale şi europene cu competenţe de verificare, control, audit sau evaluare a fondurilor din domeniul afacerilor interne a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate legate de implementarea proiectului, pe toată perioada de implementare şi după finalizarea acestuia; d) restituirea sau suportarea tuturor sumelor solicitate de autorităţile competente, cum ar fi sume plătite nejustificat, debite faţă de bugetul Uniunii Europene, creanţe bugetare rezultate din nereguli sau corecţii financiare.  +  Articolul 13Acte subsecvente (1) Regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. (2) Procedura de evaluare şi selecţie pentru finanţarea proiectelor de grant se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. (3) Organizarea şi atribuţiile structurilor fără personalitate juridică prevăzute la art. 3 se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 28 ianuarie 2015.Nr. 48.------