METODOLOGIE-CADRU din 19 noiembrie 2014 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România(actualizată până la data de 16 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie-cadru reglementează modul de organizare şi funcţionare a centrelor de consiliere şi orientare în carieră, denumite în continuare CCOC, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particular din România. (2) Consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieţii se referă la totalitatea serviciilor şi activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenţei lor să facă alegeri în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi gestioneze cariera. (3) Prezenta metodologie-cadru are la bază principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 2Activitatea de consiliere şi orientare în carieră a CCOC se adresează: a) studenţilor instituţiei de învăţământ superior în care funcţionează, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învăţământ, inclusiv studenţilor veniţi la studii prin programe de mobilităţi; b) elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate încheiate cu unităţi din învăţământul preuniversitar; c) absolvenţilor proprii sau ai altor universităţi.  +  Articolul 3CCOC are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunităţi de angajare a tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră care vizează: a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional; b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar; c) facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii; d) creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.  +  Articolul 4Activitatea CCOC presupune:1. informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor prin oferirea următoarelor servicii: a) consiliere educaţională şi vocaţională; b) consiliere şi evaluare psihologică; c) consiliere în carieră; d) elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii;2. acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum: a) sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare; b) organizarea de prezentări de companii; c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor; d) realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora; e) elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii; f) participări la activităţi organizate de către alumni;3. informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip "zilele porţilor deschise", târguri educaţionale, vizite tematice etc.;4. informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare.  +  Capitolul II Structura organizatorică  +  Articolul 5 (1) CCOC trebuie să aibă în componenţă: a) psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; b) consilieri de carieră; c) sociologi; d) cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor şi absolvenţilor. (2) Numărul angajaţilor din cadrul CCOC se stabileşte pornind de la numărul de studenţi înmatriculaţi în cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel puţin 1 consilier de carieră/psiholog/2.000 de studenţi înmatriculaţi.  +  Articolul 6 (1) CCOC se subordonează academic senatului universităţii şi administrativ rectorului. (2) CCOC este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională iniţială ori continuă în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, numit director al CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administraţie. Acesta prezintă anual consiliului de administraţie un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul instituţiilor de învăţământ superior.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.070 din 14 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015.  +  Articolul 7În stabilirea planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor curente CCOC poate colabora cu organizaţiile studenţeşti legal constituite din instituţia de învăţământ superior.  +  Articolul 8Baza materială necesară desfăşurării activităţilor CCOC se asigură de către instituţia de învăţământ superior organizatoare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 9Finanţarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universităţii. În scopul asigurării/dezvoltării activităţii CCOC, instituţia de învăţământ superior poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare.  +  Articolul 10În maximum 6 luni de la publicarea prezentei metodologii-cadru în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată va elabora propria metodologie de aplicare, aprobată de către senatul universităţii, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru.  +  Articolul 11Prezenta metodologie-cadru intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.------