PLAN din 12 decembrie 2014operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 bis din 15 ianuarie 2015  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.113 din 12 decembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 33 din 15 ianuarie 2015.

  Planul operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru
  protecția și promovarea drepturilor copilului
  2014 - 2016
  1. OBIECTIV GENERAL Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate
  OBIECTIV SPECIFIC 1.1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local
  Măsuri Acțiuni Indicatori Indicatori de referință*) Țintă interme- diară (2016)*) Țintă finală (2020)*) Surse de finanțare Institu-ții res- ponsa- bile/ Insti- ții par- tenere **)
  1.1.1. Asigurarea unui serviciu public de asistențăsocială funcțional în fiecare unitate administrativ- teritorială 1.1.1.1. Ocuparea posturilor vacante din serviciile destinate protecției copiluluiPonderea posturilor ocupate din total posturi normate 93,1% comune;83,5% orașe; 84,8% municipii; 84,1% DGASPC 100% 100% Buget de statBuget local MMFPSPV ANPDCA MDRAP APL
  1.1.1.2. Asigurarea de personal specializat la nivelul fiecărui SPAS Ponderea SPAS care au cel puțin un asistent social NA 60% 80% Buget local Fonduri europene MMFPSPV ANPDCA MDRAP APL
  1.1.1.3. Asocierea a două sau mai multe localitățile în mediul rural pentru crearea unui SPAS funcțional, acolo unde resursele nu permit crearea unei structuri autonome Ponderea comunelor care beneficiază de un SPAS funcțional; 55,30% 75% 100% Buget local Fonduri europene MMFPSPV ANPDCA MDRAP APL
  Număr de SPAS-uri care funcționează în baza unei asocieri NA NC NC Buget local Fonduri europene MDRAP APL
  1.1.1.4. Înființarea de SPAS în localitățile urbane unde nu există Ponderea localităților urbane care beneficiază de un SPAS funcțional; 93% 100% 100% Buget local Fonduri europene APL
  1.1.2. Creșterea accesului copiilor la servicii de sănătate de tip preventiv și curativ 1.1.2.1. Diversificarea serviciilor de asistență medicală primară, cu accent pe serviciile preventive care să fie furnizate prin pachetulde servicii de bază, bazate pe riscuri specifice și pe grupe de vârstă % copii care beneficiază de serviciile curative și preventive din pachetul de bază NA 90% 100% FNUASS Buget de statMS CNAS APL
  % copii care beneficiază de programele naționale de sănătate cu caracter preventiv NA 90% 95% FNUASS Buget de statMS CNAS APL
  1.1.2.2. Dezvoltarea sistemului de asistență medicală comunitară (inclusiv prin mediatori sanitari) și constituirea de servicii comunitare integrate Număr servicii comunitare integrate constituite; 0 9 20 Buget de statProgramul Elvețian de Cooperare și Programul Norvegian; Fonduri Europene Buget local MS ANPDCA MMFPSPV APL
  Numărul asistentelor medicale comunitare 1000 2000 3000 Buget de statProgramul Elvețian de Cooperare și Programul Norvegian; Fonduri Europene Buget local MS APL
  1.1.2.3. Dezvoltarea asistenței medicale în unitățile de învățământ antepreșcolar, preșcolar, școlar și studențesc. Număr cabinete medicale școlare cu personal angajat conform normativelor în vigoare; % elevi care beneficiază de servicii de asistență medicală în unități de învățământ 1000 1600 2000 Buget de statBuget local MEN, APL MS
  1.1.2.4. Definirea și implicarea activă a medicului de familie și al specialiștilor medicali din comunitate în depistarea copiilor aflați în situații de risc și în orientarea lor către servicii eficace de prevenție primară și secundară. % consultații active la copii din totalul consultațiilor la copii ale medicului de familie NA creștere cu 20% față de valoarea de referințăcreștere cu 40% față de valoarea dereferință FNUASS MS CNAS CMR APL
  1.1.2.5. Identificarea de modalități flexibile de asigurare a accesului tuturor copiilor la servicii de medicină dentară preventive și curative, pe cât posibil gratuite Ponderea copiilor care au beneficiat de consultații medicină dentară în sistemul ASS/an NA creștere cu 30% creștere cu 50% FNUASS MS CNAS CMD
  1.1.2.6. Identificarea de modalități flexibile de asigurare a accesului copiilorla serviciile necesare de asistență medicală de specialitate ambulatorie Nr. copii care au beneficiatde asistență ambulatorie de specialitate în sistemul ASS/an NA NA NA FNUASS MS CNAS
  1.1.2.7. Identificarea de modalități flexibile de asigurare a accesului copiilorcu tulburări de sănătate mintală la servicii de tip preventiv, diagnosticare precoce și de tip curativ Nr. copii cu TSA care au beneficiat de asistență de specialitate în sistemul ASS/an NA NA NA FNUASS, Buget de statMS CNAS
  1.1.2.8. Asigurarea unei acoperiri vaccinale adecvate pentru copii % copii vaccinați DTP la 12 luni 89% 91% 95% Buget de statMS CNAS APL CMI
  % copii vaccinați ROR la 12 luni 95% 95% 95% Buget de statMS APL CMI
  % copii vaccinați antipolio la 12 luni 89% 91% 95% Buget de statMS APL CMI
  % copii vaccinați antiHepatita B la 12 luni 96% 96% 96% Buget de statMS APL CMI
  1.1.2.9. Asigurarea preveniriiprimare a HIV și ITS prin intervenții adaptate specificului beneficiarilor. % copii care au beneficiat de servicii de prevenție pe niveluri de învățământ NA 30% 60% Buget de statBuget local MS MEN APL CMI
  1.1.2.10. Dezvoltarea cu prioritate a paletei de servicii prenatale, perinataleși postnatale și a alternativelor de facilitare aaccesului la aceste servicii acordând o atenție aparte persoanelor și comunităților defavorizate mortalitate infantilă 9,9 8,9 7,9 FNUASS Buget de statBuget local MS CNAS APL CMI
  % nou născuți sub 2500 g 8,50% 7,50% 6% FNUASS Buget de statBuget local MS CNAS APL CMI
  1.1.2.11. Întărirea capacității instituționale pentru identificarea de riscuri și pentru monitori- zarea și evaluarea calității serviciilor la toate nivelurile de asistență medicală nr. examene de screening adresate copiilor 3 5 7 FNUASS Buget de statBuget local MS CNAS APL
  % copii la risc examinați NA 20% - 60% 60 - 80% FNUASS Buget de statBuget local MS CNAS APL
  1.1.2.12.Implementarea de intervenții de prevenție primară, secundară și terțiarăpentru copii/adolescenți privind principalele riscuri legate de sănătate - consum de alcool, tutun, droguri, nutriție sănătoasă, activitatefizică, consum media, comportament sexual. % copii/adolescenți care beneficiază de intervenții de prevenție primară, secundară, terțiară privind principalii determinanți ai sănătății. NA 25% 50% Buget de statBuget local MS MEN MMFPSPV ANPDCA APL ANA MAI
  1.1.2.13. Îmbunătățirea sistemului informațional în domeniul sănătății pentru a asigura identificarea corectă a nevoilor de servicii, a acoperirii cu servicii de sănătate NC NA Sistem informa- țional revizuit NC Buget de statMS
  1.1.3. Creșterea accesului copiilor la educație 1.1.3.1. Creșterea accesului copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani în învățămîntul antrepreșcolar și preșcolar Număr de unități care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară 313 450 600 Buget de statBuget local MEN MMFPSPV ANPDCA APL
  % copiilor în vârstă de 3-6 ani înscriși în învățământulpreșcolar 82% 86% 95%
  1.1.3.2. Dezvoltarea sistemului de monitorizare a participării copiilor în învățământul primar și gimnazial Rata de participare în învățământul primar și gimnazial 90,6% 93,5% 98% Buget de statMEN
  1.1.3.3. Multiplicarea la nivel de sistem a unor intervenții integrate (inclusiv de tip Zone de Educație Prioritară) în zoneledezavantajate socio-economic pentru prevenirea fenomenului de absenteism și abandon școlar în învățământul obligatoriu Număr intervenții integrate promovate 234 400 1000 Buget de statMEN MMFPSPV ANPDCA
  1.1.3.4. Îmbunătățirea serviciilor de sprijin în învățământul obligatoriu prin dezvoltarea rețelei de mediatori, consilieri și psihologi școlari, profesori de sprijin, profesori itineranți Număr mediatori, consilieri și psihologi școlari, profesori de sprijin, profesori itineranți 3000 3800 5000 Buget de statFonduri europene MEN
  1.1.3.5. Dezvoltarea unei oferte de învățământ profe- sional și tehnologic atractiv și implicarea agenților economici pentru creșterea șanselor de angajare ale absolvenților Număr elevi înscriși în învățământul profesional și tehnologic 19732 30.000 45.000 Buget de statMEN
  Număr parteneriate dezvoltate la nivel naționalîntre unități de învățământ profesional și tehnologic și angajatori 350 (estimat) 500 650 Buget de statBuget local Fonduri europene MMFPSPV MEN APL
  1.1.3.6. Dezvoltarea serviciilor de asistență educațională pentru copiii care au părăsit sistemul de învățământ și s-au reîntors și sunt înscriși în programe de sprijin Număr copii care au părăsit sistemul de învățământ și s-au reîntors și care beneficiază de servicii de asistență educațională NA 12.000 copii 50.000 copii Buget de statMEN
  1.1.4. Dezvoltarea de facilități destinate activităților recreative și petrecere a timpului liber de către copii 1.1.4.1. Realizarea unei analize detaliate a nevoilor de investiții pentru creștereaaccesului copiilor, în speciala celor din medii dezavantajate socio-economic, la facilități destinate activităților și recreative și de petrecere a timpului liber Numărul de facilități pentrucopii destinate activită- ților recreative și de petrecere a timpului liber din fonduri ale autorităților locale/ centrale NA Analiză detaliatăa nevoilor de in- vestiții realizatăDublarea numărului de facilități Buget de statFSE MTS MEN MMFPSPV ANPDCA APL
  1.1.5. Analizarea oportunității acordării unui pachet minim de servicii sociale pentru copii 1.1.5.1 Realizarea unui studiula nivel național cu privire la conținutul pachetului minim de servicii sociale pentru copil NC NC Studiu realizat NC Buget de statANPDCA
  1.1.5.2 Stabilirea standardului de cost pentru pachetul minim de servicii sociale pentru copil NC NC Standard de cost stabilit NC Buget de statANPDCA
  1.1.5.3 Testare pachetului minim de servicii sociale NC NC NC Testare realizată Fonduri europene Cofinanțare ministere ANPDCA MS MEN
  1.1.6. Dezvoltarea de servicii comunitare integrate 1.1.6.1. Realizarea unui studiu cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor comunitare integrate. NC NC Studiu realizat NC Buget de statMMFPSPV ANPDCA MS MEN
  1.1.6.2. Implementarea și evaluarea rezultatelor unor programe pilot la nivelul a 4 județe care au ca obiectiv dezvoltarea și implementarea serviciilor comunitare integrate NC NC Proiect pilot realizat NC Fonduri europene Cofinanțare ministere MMFPSPV ANPDCA MS MEN APL
  1.1.6.3. Extinderea serviciilor comunitare integrate conform studiului 1) Ponderea localităților vulnerabile în care există servicii comunitare integrate NA NA 5% din totalul locali- tăților vulne- rabile 25% din totalul locali- tăților vulne- rabile Fonduri europene Cofinanțare ministere MMFPSPV ANPDCA MS MEN APL
  1.1.7. Creștere capacității instituționale de definire și de implementare de politici intersectoriale pentru protecția drepturilor copilului la nivel central și local 1.1.7.1. Definirea de politicipublice multisectoriale, integrate, coordonate și adaptate contextului național Număr de inițiative intersectoriale NA 2 5 Nu este cazulMMFPSPV ANPDCA MS MEN MAI MTS MJ MDRAP APL MFP
  1.1.7.2. Formarea/dezvoltarea profesională a decidenților /experților din grupurile inter/multisectoriale în domeniul analizei, definirii și implementării de politici intersectoriale Număr decidenți/experți participanți la cursurile de formare în domeniul analizei, definirii și implementării politicilor intersectoriale NA 140 280 Fonduri europene Cofinanțare bugete ministere MMFPSPV ANPDCA MS MEN MAI MTS MDRAP- ANFP APL MFP
  1.1.7.3. Dezvoltarea de mecanisme și proceduri pentru intervenții multisectoriale NC NC NC Mecanisme și proceduri dezvoltate Nu este cazulMMFPSPV ANPDCA MS MEN MAI MTS MJ
  1.1.7.4. Integrarea acțiunilorde protecție a copiilor aflațiîn situații vulnerabile în Strategia de incluziune, precum și în ansamblul strategiilor de acțiune și al politicilor MMFPSPV NA NC Strategiede in- cluziune realizatăși corelată cu prezenta Strategie NC Nu este cazulMMFPSPV ANPDCA
  1.1.7.5. Integrarea acțiunilorde protecție a copiilor aflațiîn situații vulnerabile în strategiile sectoriale NC NC Strategiisector- riale în care suntintegrateacțiuni de protecțiea copiilor Strategii sectoriale în care sunt integrate acțiuni de protecție acopiilor Nu este cazulMS MEN MTS MAI MJ
  1.1.7.6 Includerea parteneriatului public-privat în politicile publice destinate copiilor NC NC Politici publice destinatecopiluluicare includ partene- riatul public- privat realizatePolitici publice destinate copilului care includ partene- riatul public- privat realizate Nu este cazulMS MEN MTS MAI MJ
  1.1.7. Creșterea capacității instituționale de definire și de implementare de politici intersectoriale pentru protecția drepturilor copilului la nivel central și local
  OBIECTIV SPECIFIC 1.2. Creșterea calității serviciilor furnizate copiilor
  1.2.1. Creșterea calității serviciilor sociale destinate copiilor 1.2.1.1. Revizuirea standardelor minime de calitate și de cost privind furnizarea de servicii destinate protecției copilului și elaborarea de standarde pentru serviciile care nu au astfel de standarde NC NC Standardeminime decalitate și de cost elaborateși difuzate la nivelul tuturor unități- lor admi-nistrativterito- riale. NC Nu este cazulANPDCA MMFPSPV
  1.2.1.2. Elaborarea și implementarea unor proceduri de lucru și ghiduri de bune practici pentru activitatea desfășurată cu principalele categorii de copii vulnerabili la nivelul tuturor SPAS și DGASPC NC NC Metodo- logii de lucru elaborateși imple-mentate la nivelul SPAS și DGASPC NC Nu este cazulANPDCA MMFPSPV
  1.2.2. Asigurarea calității serviciilor medicale pentru copii la toate nivelurile de asistență medicală 1.2.2.1. Elaborarea de proceduri și ghiduri de bune practici pentru monitorizarea stării de sănătate a copiilor Nr ghiduri de bune practici/proceduri elaborate NA 3 6 Buget de statMS
  1.2.2.2. Elaborarea și utilizarea în practica medicală de ghiduri de bune practici și instrumente validepentru identificarea precoce a unor afecțiuni /condiții cronice și pentru tratamentul adecvat al acestora, care să permită dezvoltarea normală a copiilor % medici de familie care utilizează instrumente de screening pentru afecțiuni /condiții cronice și pentru tratamentul adecvat al acestora 0 25% 50% Buget de statMS
  1.2.2.3. Dezvoltarea continuă a capacităților profesionale ale personalului medical la toate nivelurile de asistență medicală, cu accent pe asistența primară, asistența în unitățile de învățământ și asistența comunitară Pondere personal format în funcție de nevoile specificedin total personal pe categorii NA 40% 75% Fonduri europene Cofinanțare bugete ministere MS MMFPSPV APL
  1.2.2.4. Asigurarea unei infrastructuri adecvate pentruacordarea de servicii medicalede calitate la nivelul asistenței medicale primare, inclusiv în unitățile de învățământ Pondere cabinete medici de familie cu condiții corespunzătoare ASF în total cabinete verificate; % cabinete școlare cu condiții corespunzătoare ASFdin total cabinete școlare NA 80%; 50% 90%; 70% Fonduri europene Cofinanțare Buget de statBuget local MS MEN APL
  1.2.2.5. Asigurarea dezvoltării rețelei de medicină școlară prin creșterea numărului de personal medical specific (medici, asistenți) % medici % asistenți Ponderea unităților școlare care au personal medical specific Urban: Medici 600,5 Asistenți 2380 Rural: Medici 2 Asistenți 9 Medici 20% Asistenți40% Medici 40% Asistenți 60% Fonduri europene Cofinanțare minister Buget de statBuget local MS MEN APL
  1.2.3. Creșterea calității serviciilor de educație 1.2.3.1. Promovarea unor programe de formare continuă pentru profesori, adaptate nevoilor copiilor în risc de abandon școlar și absenteism, precum și celor din medii dezavantajate socio-economic Număr programe de formare NA 2 6 Fonduri europene Cofinanțare Buget de statBuget local MEN
  1.2.3.2. Continuarea procesului de reformă a curriculumului național și a sistemului de evaluare pentru îmbunătățirea competențelor elevilor în domeniul lecturii, matematiciiși științelor, cu efecte vizibile la evaluările naționale și internaționale (PISA, TIMSS, PIRLS) Scăderea procentului elevilor care obțin rezultate slabe la matematică, științe și lectură, la evaluările naționale și internaționale 38-40% 32-34% sub 25% Nu este cazulMEN
  1.2.3.3.Identificarea unor mecanisme de finanțare viabilepentru dezvoltarea programelorde sprijin tip: școală după școală, A doua șansă, ZEP, Centre multifuncționale etc. care au ca beneficiari copii vulnerabili NC NC Mecanismede finan-țare a diferi- telor programe de sprijin stabiliteMecanisme de finan- țare a diferitelorprograme de sprijin aplicate Nu este cazulMEN ANPDCA MFP
  1.2.4. Stimularea transferului de bune practici în domeniul serviciilor și politicilor pentru copil 1.2.4.1. Identificarea/ Mediatizarea intervențiilor/ experiențelor de bună practică, în special în cazul categoriilor de copii cu oportunități reduse și promovarea lor la nivel național. NC NC Inter- venții/ experi- ențe de bună practică recunos- cute și promovate 100 Nu este cazulMMFPSPV MEN MS
  1.2.4.2. Elaborarea unui set de standarde privind practicile prietenoase furnizate copilului și mediatizarea acestora. NC NC Set de standardeelaborat NC Nu este cazulANPDCA MEN MS
  1.2.4.3. Promovarea și implementarea conceptului de comunități prietenoase pentru copii Număr de comunități care implementează modelul de comunitate prietenoasă NA 25 50 Nu este cazulANPDCA MDRAP APL MEN MS
  1.2.5. Creșterea calității profesionale a resurselor umane din serviciile sociale, de educație și de sănătate pentru copii 1.2.5.1. Creșterea gradului de înțelegere și de respectarea drepturilor copilului în rândul profesioniștilor ce lucrează cu și pentru copii Număr de profesioniști formați în domeniul protecției drepturilor copilului și adopției NA 20000 50000 Fonduri europene Cofinanțare Buget de statANPDCA MS MEN
  Număr de acțiuni de sensibilizare organizate în vederea introducerii cursului opțional referitor la drepturile și îndatoririle copilului NA 2 6 Nu este cazulMEN
  1.2.5.2. Implementarea unui sistem de recrutare și selecție a personalului care lucrează cu și pentru copii bazat pe examene de cunoștințePonderea noilor angajați recrutați pe baza unui examen care include și testarea cunoșțintelor specifice domeniului protecției copilului NC 1) Sistemde recrutareși selecție a perso- nalului bazat pe examene de cunoș-tințe realizat 2) 20% 50% Nu este cazulMMFPSPV ANPDCA
  1.2.5.3. Includerea unor tematici relevante pentru drepturile copilului în cursurile de formare inițială și continuă ale specialiștilorcare lucrează cu și pentru copii. NC NC Tematici relevanteincluse NC Nu este cazulANPDCA MEN
  1.2.5.4. Dezvoltarea competențelor de atragere de fonduri și management de proiect a autorităților locale cu responsabilități în domeniul protecției drepturilor copilului Ponderea angajaților participanți la cursuri în domeniul managementului de proiect NA 20% 50% Fonduri europene MDRAP MMFPSPV ANPDCA APL
  OBIECTIV SPECIFIC 1.3. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului și familiei
  1.3.1. Creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare de către copii și familiile acestora a drepturilor și responsabilitățilorlor și a servici- ilor pe care aceștia le pot accesa 1.3.1.1. Elaborarea și distribuirea de materiale informative, ghiduri, site-uriprietenoase pentru informarea copiilor, pentru transformareaconținutului lor în deprindericomportamentale durabile. NC NC Materialeinforma- tive, ghiduri ce vizează dreptu- rile și îndato- ririle copiluluielaborateși distri- buite NC Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  NC NC Materialeinforma- tive, ghiduri ce vizează servciilepe care copiii lepot accesa elaborateși distri- buite NC Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  1.3.1.2. Evaluarea impactului și ajustarea acțiunilor de informare NC NC 1) Studiude impactrealizat 2) Plan de imple-mentare revizuit NC Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  1.3.1.3. Informarea periodică și cu mijloace adecvate a părinților cu privire la drepturile copilului și la accesul la serviciile existente pentru copii, inclusiv prin campanii de informare/educare/ conștientizare NC NC Materialeinforma- tive, ghiduri pentru părinți ce vizează dreptu- rile și îndato- ririle copiluluielaborateși dis- tribuite NC Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  NC NC Materialeinforma- tive, ghiduri pentru părinți ce vizează servi- ciile pe care copiii lepot accesa elaborateși dis- tribuite NC Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  1.3.1.4. Identificarea unui mecanism de promovare și susținere a numerelor unice europene destinate copilului care funcționează în România NA NC Mecanism de pro- movare șisusținereidenti- ficat NC Fonduri europene Cofinanțare minister Buget de statANPDCA
  1.3.1.5. Organizarea de campanii de promovare a adopției Număr de campanii organizate NC 2 6 Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  1.3.2. Dezvoltarea competențelor parentale în ceea ce privește creșterea, îngrijirea și educarea copiilor 1.3.2.1. Implicarea/Cooptarea categoriilor de personal care lucrează cu copiii în programede formare în aria educației parentale Număr persoane care lucrează cu copiii care au participat și finalizat cel puțin un program de formare în aria educației parentale. NA 20000 50000 Buget de statMEN MS ANPDCA
  1.3.2.2. Implicarea părințilorîn planificarea și derularea unor activități extracurri- culare în vederea creșterii competențelor parentale, în parteneriat cu actorii școlari; Ponderea elevilor ai căror părinți sunt implicați NA 15% 45% Nu este cazulMEN
  1.3.2.3. Crearea și dezvoltarea serviciilor de consiliere și educație parentală la nivelul medicineide familie, precum și în instituțiile de învățământ și în serviciile sociale, în vederea dezvoltării abilităților parentale. Număr beneficiari servicii de consiliere și educație parentală la nivelul medicinei de familie, precum și în unitățile de învățământ și în serviciile sociale Număr programe structurate de educație parentală derulate la nivel național în instituțiile de învățământ și în serviciile sociale NA NA 40000 2 90000 4 Buget de statBuget local MS ANPDCA MEN APL
  1.3.3. Implicarea comunității în asigurarea respectării drepturilor copiilor 1.3.3.1. Elaborarea unei metodologii de lucru pentru structurile comunitare consultative (SCC) NC NC Metodo- logie de lucru realizată NC Nu este cazulANPDCA
  1.3.3.2. Pregătirea personalului din structurile comunitare consultative în problematica drepturilor copilului și adopției Ponderea membrilor SCC participanți la cursuri cu tematici relevante pentru drepturile copilului și adopției NA 20% 50% Fonduri europene Cofinanțare MMFPSPV ANPDCA
  1.3.3.3. Activarea structurilor comunitare consultative Număr de SCC funcționale și susținute (prin asistență tehnică) în cadrul unui proiect pilot 2036 1)Proiectpilot realizat 2)creș- terea cu 20% a SCCcreșterea cu 40% a SCC Fonduri europene Cofinanțare MMFPSPV ANPDCA
  OBIECTIV SPECIFIC 1.4. Întărirea capacității de evaluare și monitorizare a drepturilor copilului și a situației sociale a acestuia
  1.4.1. Instituirea și implementarea unui sistem național de monitorizare și evaluare cu privirela situația copiilor din România 1.4.1.1.Instituirea și implementarea unui sistem național de indicatori socialicu privire la copil, cu raportarea regulată , care să includă date privind sărăcia/ situația socio-economică, excluziunea socială, educație,sănătate etc. NC NC Set de indica- tori elaborat și im- plementatîn sistemul de raportareal insti-tuțiilor relevante NC Nu este cazulANPDCA MMFPSPV MEN MS MJ
  1.4.1.2.Realizarea de schimburi de date pe bază de protocoale de colaborare, între instituțiile relevante pentru respectarea drepturilorcopilului și instituțiile furnizoare de date statistice Număr de protocoale semnate între instituții relevante pentru respectarea drepturilor copilului 0 6 6 Nu este cazulANPDCA MMFPSPV MEN MS
  1.4.1.3. Efectuarea de studii periodice despre respectarea drepturilor copiilor pentru care nu se poate realiza o colectare continuă de date Număr studii periodice efectuate NA 1 3 Buget de statANPDCA
  1.4.1.4.Realizarea de studii care să ofere puncte de pornire pentru îmbunătățirea cadrului normativ al adopțiilor, în acord cu contextul social actual. Număr studii efectuate NC 1 3 Buget de statANPDCA
  1.4.2. Crearea și implementarea unui mecanism de identificare și monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili 1.4.2.1.Identificarea la nivelnațional a tuturor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate NC NC Identi- ficare lanivel național realizată NC Nu este cazulANPDCA APL
  1.4.2.2. Elaborarea unei hărția sărăciei și excluziunii sociale la nivel comunitar, cu date defalcate pe vârste, nivel de educație și participare școlară NC NC Hartă a sărăciei și ex- cluziuniisociale pentru copii realizată NC Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA MMFPSPV APL
  1.4.2.3. Monitorizarea comunităților vulnerabile Ponderea comunităților vulnerabile identificate prin studiul realizat prin acțiunea 1.4.2.2. monitorizate NC 100% 100% Nu este cazulANPDCA MMFPSPV
  1.4.3. Stimularea culturii organizațională în utilizarea evaluării în toate instituțiile publice cu un rol activ în promovareadrepturilor copilului 1.4.3.1. Dezvoltarea periodicăa unor studii de diagnoză organizațională în instituțiile cu un rol activ în promovarea drepturilor copilului în vederea elaborării de recomandări ameliorative în urma analizei și monitorizarea ulterioară a progresului NC NC NC 1) Studii de diagnozăorganiza- țională realizate 2) Monito- rizare a progresuluirealizată Nu este cazulANPDCA MEN MS
  1.4.3.2 Instituirea unui mecanism de monitorizare și de supervizare prin care să seasigure că alocarea resurselorși efectuarea cheltuielilor se fac într-un mod cât mai eficient NC NC Metodo- logie de monito- rizare realizatăMecanism de monito- rizare testat Nu este cazulANPDCA MFP
  OBIECTIV GENERAL 2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile
  OBIECTIV SPECIFIC 2.1. Asigurarea unui minim de resurse pentru copii, în cadrul unui program național antisărăcie, cu atenție specială pe copii
  2.1.1. Creșterea accesului copiilor săraci la serviciile de bază 2.1.1.1 Testarea pachetului minim de servicii în câteva dintre zonele vulnerabile cu ponderi dintre cele mai ridicate de copii săraci NC NC NC Pachet minim testat Fonduri europene ANPDCA APL
  2.1.1.2.Includerea în formula de finanțare per capita a unuicoeficient de corecție pentru școlile care au minim 50% elevi școlarizați ce provin din familii sărace NC NC Metodo- logie de corecție finan- ciară realizată NC Nu este cazulMEN MFP
  2.1.1.3. Analizarea posibilității acordării unui sprijin financiar sub formă devoucher pentru acoperirea costurilor de participare a elevilor la programe de tip școală după școală, a doua șansă, ZEP, Centre multifuncționale etc. NC NA Studiu realizat NC Nu este cazulMEN ANPDCA MFP
  2.1.1.4. Îmbunătățirea calității serviciilor medicaleoferite în zonele vulnerabile social % copii din zonele vulnerabile înscriși la medicul de familie ponderea copiilor care au beneficiat de un consult pe an NA NA 80% 100% Nu este cazulMS
  2.1.1.5.Dezvoltarea asistențeimedicale primare, în unitățilede învățământ și a asistenței medicale comunitare, cu prioritate în zonele vulnerabile social % unități de învățământ cu personal medical NA NC 50% din comunită- țile identi- ficate la acțiunea 1.4.2.2. Buget local MS MEN
  2.1.1.6. Dezvoltarea abordărilor active de asigurare a accesului la serviciile medicale din pachetul de bază, în special în zonele vulnerabile social % copiilor din zonele vulnerabile care au beneficiat de un consult pe an NA creștere cu 10% creștere cu 20% Nu este cazulMS
  OBIECTIV SPECIFIC 2.2. Reducerea decalajelor existente între copiii din mediul rural și copiii din mediul urban
  2.2.1. Creșterea accesului la educație, sănătate și servicii socialea copiilor din mediul rural 2.2.1.2. Dezvoltarea unor programe de sprijin de tipul școală după școală, ZEP, Centre multifuncționale etc. pentru scăderea riscului de absenteism și abandon școlar al copiilor din mediul rural Scăderea ratei abandonului școlar în învățământul ruralla nivelul educației de bază(înv. primar și gimnazial) 1,9-2,3% 1,5-2,0% 1,5% - 1% Buget de statBuget local Fonduri europene MEN APL
  2.2.1.3. Dezvoltarea unor programe integrate de sprijin pentru creșterea șanselor de continuare a studiilor după finalizarea ciclului secundar inferior într-un nivel superior de educație (liceal, profesional, postliceal și universitar) Număr beneficiari programe de sprijin, pe forme de studiu și nivel de educație NA 60000 200000 Buget de statBuget local Fonduri europene MEN APL
  2.2.1.4. Îmbunătățirea condițiilor de învățare (inclusiv materiale și echipamente didactice, laboratoare, acces la internet etc.) Număr unități de învățământ care au condiții adecvate de învățare (indicator calitativ, cf. declarațiilorreprezentanților unității deînvățământ ) NA 40% minim 80% Buget de statBuget local Fonduri europene MEN APL
  2.2.1.5. Instituirea unui sistem formal prin care copiilor din mediul rural să li se ofere oportunități de educație antepreșcolară % copiilor din mediul rural care participă la programe de educație antepreșcolară NA creștere cu 20% creștere cu 40% Buget de statFonduri europene Buget local MEN ANPDCA APL
  2.2.1.6. Dezvoltarea de alternative flexibile pentru asigurarea accesului echitabilla servicii medicale de asistență primară pentru copiii din mediul rural % copii din mediul rural înscriși pe lista MF; NA 70%; 90% FNUASS Buget de statBuget local MS CNAS APL
  2.2.1.7. Dezvoltarea de alternative flexibile pentru asigurarea accesului echitabilla servicii medicale de asistență de medicină dentară pentru copiii din mediul rural% copii din mediul rural beneficiari de asistență de medicină dentară; NA 20% 40% FNUASS Buget de statBuget local MS CNAS APL
  2.2.1.8. Dezvoltarea de alternative flexibile pentru asigurarea accesului echitabilla servicii medicale de asistență de specialitate pentru copiii din mediul rural% copii din mediul rural beneficiari de asistență medicală de specialitate NA 30% 50% FNUASS Buget de statBuget local MS CNAS APL
  OBIECTIV SPECIFIC 2.3. Eliminarea barierelor de atitudine și mediu în vederea reabilitării și reintegrării sociale a copiilor cu dizabilități
  2.3.1. Dezvoltarea unui sistem integrat de depistare precoce și evaluare complexă a copilului cu dizabilități 2.3.1.1. Implementarea de programe complete de screeningpentru depistarea precoce a dizabilității % copiii cu dizabilități care au acces la serviciile necesare într-un interval rezonabil de timp NA 60% 100% Buget de statMS ANPDCA APL CMI
  2.3.1.2. Stabilirea unui traseu simplificat și cu costuri cât mai mici pentru familia copilului cu dizabilități în obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap, a certificatului de orientare școlară/profesională și a planificării serviciilor NC NC Traseu simpli- ficat definit și imple-mentat Traseu simplificatimplementatNu este cazulANPDCA MS MEN
  2.3.2. Furnizare de servicii integrate sociale, de sănătate și educaționale prietenoase și accesibile pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora 2.3.2.1. Includerea tuturor serviciilor medicale necesare în pachetul de servicii de bază % servicii necesare copiilorcu dizabilități incluse în pachetul de servicii de bază NA 80% 100% Buget de statMS
  2.3.2.2. Dezvoltarea serviciilor de abilitare/ reabilitare Ponderea copiilor cu dizabilități cu nevoi de abilitare/reabilitare care beneficiază de servicii NA 40% 60% Buget de statMS
  2.3.2.3. Înființarea de echipemobile specializate, în zoneleîn care dezvoltarea serviciilor de abilitare/ reabilitare nu a fost posibilăNumăr echipe mobile specializate Numărul copiilor care beneficiază de serviciile echipelor mobile specializate 20 30 creștere cu 50% 41 creștere cu 100% Buget local APL
  2.3.2.4. Promovarea sănătății mintale, prevenirea cazurilor de suicid și a comportamentului agresiv % copii cu dizabilități expuși la intervenții de promovare a sănătății mintale NA 10% 20% Buget de statMS
  2.3.3. Susținerea familiilor cu copii cu dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii în familie 2.3.3.1. Dezvoltarea abilităților parentale specifice cu suportul profesioniștilor din comunitate Număr de părinți ai copiilorcu dizabilități care au participat și finalizat un astfel de program NA 10000 20000 Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA MEC APL
  2.3.3.2. Informarea completă și într-un limbaj accesibil a părinților privind dizabilitatea, alternativele de abilitare/reabilitare, tratament și integrare educațională și socială disponibile pentru copil Ponderea părinților informați NA 50% dintre părinții care au în îngrijirecopii cu dizabi- lități 90% dintre părinții care au în îngrijire copii cu dizabili- tăți Buget de statFonduri europene Buget local ANPDCA APL MS
  2.3.4. Dezvoltarea de atitudini pozitive în familieși societate, față de copiii cu dizabilități. 2.3.4.1. Implementarea de acțiuni de informare, educare și comunicare Ponderea populației informate cu privire la nevoile și drepturile copiilor cu dizabilități NA 30% din populațianeinfor- mată 50% din populația neinformatăFonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA APL MS
  2.3.4.2. Promovarea conceptului de abilitate versus dizabilitate Număr campanii de informare implementate la nivel național NA 1 3 Nu este cazulANPDCA MMFPSPV
  2.3.4.3. Formarea profesioniștilor care lucreazăcu copilul cu dizabilități Ponderea profesioniștilor care lucrează cu copilul cu dizabilități cuprinși în programe de formare NA 30% 70% Fonduri europene Cofinanțare ministere ANPDCA MMFPSPV MS MEN
  2.3.5. Creșterea incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale 2.3.5.1 Promovarea educației incluzive prin definirea clarăîn legislație și planificarea unor măsuri concrete în acest sens, inclusiv prin cooperare interinstituțională NC NC Cadru legis- lativ revizuit NC Nu este cazulMEN ANPDCA
  2.3.5.2. Identificarea numărului și profilului copiilor cu dizabilități și/ sau cu CES școlarizați în învățământul de masă (medii derezidență, localitate/județ, caracteristici familie, caracteristici copil) cât și a celor care au vârsta corespunzătoare învățământuluiobligatoriu dar nu mai frecventează școala NC NC 1) Meto- dologie de identi- ficare realizată2) Bază de date la nivel național realizatăprivind copiii cu CES NC Nu este cazulMEN ANPDCA
  2.3.5.3. Dezvoltarea la nivel național a unor programe de formare a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive, cu prioritate pentru cei care lucrează la clasă/grupă, în prezent, cu cel puțin doi/trei copii cu dizabilități și/sau cu CES Număr programe naționale de formare a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive NA 3 7 Buget de statFonduri europene MEN
  2.3.5.4. Promovarea dreptului copiilor cu dizabilități și/sau cu CES integrați în învățământul de masă la un program individualizat de pregătire și la un profesor de sprijin, precum și la alte servicii de sprijin % Copiilor cu CES integrați în învățământul de masă carebeneficiază de profesor de sprijin NA 30% 90% Buget de statMEN
  2.3.5.5. Dezvoltarea unor noi resurse/materiale de învățare pentru elevii/copiii cu CES, din perspectiva curriculumuluiadaptat și facilitarea accesului la aceste resurse pentru toți cei care fac partedin această categorie Ponderea elevilor/copiilor care beneficiază de cel puțin o resursă nouă de învățare din totalul copiilor/elevilor cu CES NA 20% 40% Buget de statMEN
  OBIECTIV SPECIFIC 2.4. Reducerea decalajului de oportunități dintre copiii romi și ne-romi
  2.4.1. Combaterea atitudinii negativea societății față de romi, în generalși față de copiii romi în special 2.4.1.1. Continuarea campaniilor media la nivel național pentru reducerea stereotipurilor negative față de romi, în general și față de copiii romi în special Număr campanii NA 1 3 Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  2.4.2. Facilitarea accesului copiilor romi la serviciile sociale, educaționale și medicale 2.4.2.1. Implicarea activă a personalului specializat în facilitarea accesului copiilorromi la servicii sociale, educaționale și medicale la nivelul comunităților de romi (mediatori școlari, mediatori sanitari, experți romi locali)Ponderea comunităților rome care au personal specializatîn intervenția la nivelul comunităților de romi NA 15% 40% Buget de statBuget local MS MEN ANPDCA MMFPSPV ANR
  2.4.2.2. Sprijinirea programelor de formare în ariaeducației inter-culturale, a istoriei/tradițiilor rome pentru toți profesorii care predau în școli cu minim 25% populație școlară romă % profesorilor care predau în școli cu minim 25% populație școlară romă care a beneficiat de formare în aria educației inter- culturale și istoriei/ tradițiilor rome. NA 25% 70% Nu este cazulMEN
  2.4.3. Eliminarea segregării în unitățile de învățământ care au primit recomandări în acest sens din partea autorităților competente 2.4.3.1. Promovarea recomandărilor autorităților competente în aria combaterii discriminării cu privire la eliminarea segregării în unitățile de învățământ % unităților școlare care au inițiat măsuri corective în urma recomandărilor formulate de autoritățile competente, din total cazuri NA 80% 100% Nu este cazulMEN
  OBIECTIV SPECIFIC 2.5. Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijire comunitară
  2.5.1. Creșterea eficienței și eficacității actualului sistem de servicii de îngrijire de tip familial 2.5.1.1. Evaluarea oportunității specializării rețelei de asistență maternalăpentru anumite categorii de copii, cum ar fi copilul mic pentru care este interzisă instituționalizarea, copilul cu dizabilități și copilul cu tulburări de comportament NC NA Studiu deevaluare a opor- tunitățiirealizat Rețea de asistență maternală specia- lizată pe anumite categorii de copii constituităBuget de statANPDCA
  2.5.1.2. Revizuirea, completarea și modificarea legii privind regimul juridic al adopției și a normelor metodologice ale acesteia. NC NC Legis- lație revizuităcomple- tată și modifi- cată NC Nu este cazulANPDCA
  2.5.2. Interzicereainstituționalizăriicopilului de vârstă mică 2.5.2.1. Creșterea vârstei minime de instituționalizare a copilului de la 2 la 3 ani. Număr de copii cu vârste sub3 ani instituționalizați 738 0 copii cu vârstesub 3 aniinstitu- ționali- zați NC Nu este cazulANPDCA
  2.5.3. Închiderea de instituții de tip vechi și dezvoltarea de servicii comunitare2.5.3.1. Închiderea tuturor instituțiilor din sistemul de protecție a copilului care funcționează în structura preluată în anul 1997, respectiv anul 2000 și înființarea de case de tip familial și apartamente Număr instituții de plasament organizate clasic închise 90 70 0 Buget de statFonduri europene Cofinanțare Buget local ANPDCA APL
  2.5.3.2. Înființarea a cel puțin un serviciu de îngrijirede zi (exemplu: centru de consiliere, serviciu comunitarintegrat) la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale până în anul 2020,în funcție de nevoile identificate în planurile elaborate de DGASPC și APL Ponderea unităților administrativ teritoriale cu cel puțin un serviciu de îngrijire de zi NA 60% 100% Fonduri europene Buget local ANPDCA MS APL
  2.5.4. Dezvoltarea abilităților de viață independentă ale copiilor, în vederea pregătirii acestora pentru părăsirea sistemului de protecție specială 2.5.4.1. Formarea personaluluiimplicat în creșterea și îngrijirea copiilor din instituțiile de tip familial în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Ponderea personalului din instituții format în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă NA 50% 100% Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA APL
  2.5.4.2. Asigurarea condițiilor de mediu pentru exercitarea deprinderilor de viață independentă, în instituțiile destinate protecției copilului NC NC Cadru legis- lativ revizuit NC Nu este cazulMS ANPDCA MEN
  OBIECTIV SPECIFIC 2.6. Reducerea fenomenului copiii străzii
  2.6.1. Dezvoltarea serviciilor specializate destinate copiilor străzii, în acord cu nevoile existente 2.6.1.1. Evaluarea fenomenuluicopiilor străzii în vederea stabilirii dimensiunii fenomenului și a cauzelor principale ale acestui fenomen NC NA Studiu la nivel național realizat NC Buget de statANPDCA MMFPSPV
  2.6.1.2. Întărirea rețelei de echipe mobile (serviciul social stradal) din cadrul DGASPC Număr de localități cu copiiai străzii deservite de echipe mobile NA NA 100% Nu este cazulAPL
  2.6.1.3. Dezvoltarea adăposturilor de zi și de noapte și a centrelor de primire în regim de urgență pentru copiii străzii Număr de localități cu copiiai străzii în care este disponibil sprijin de urgență NA NA 100% Fonduri europene APL
  2.6.2. Reducerea cauzelor ajungerii copiilor în stradă 2.6.2.1. Sprijinirea copiilor expuși riscului de a rămâne fără locuință NC NC Procedurăde iden- tificare a copi- ilor în risc de arămâne fără locuință realizată NC Nu este cazulMMFPSPV ANPDCA
  2.6.2.2. Campanii de descurajare a cerșetoriei Număr de campanii NA 1 3 Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  2.6.2.3. Elaborarea de proceduri interinstituționale pentru intervenția imediată în cazul copiilor străzii NC NC Procedurăinterin- stituți- onală de inter- venție realizată NC Nu este cazulANPDCA MAI APL
  OBIECTIV SPECIFIC 2.7. Încurajarea reintegrării sociale și familiale a copiilor în conflict cu legea și prevenirea recidivelor
  2.7.1. Dezvoltarea rețelei de serviciiimplicate în lucrulcu copiii aflați înconflict cu legea 2.7.1.1.Specializarea personalului implicat în investigarea cauzelor penale cu autori minori Ponderea personalului implicat în investigarea cauzelor penale cu autori minori care a participat la programe de specializare NC 50% 100% Buget de statMJ IMN MAI
  2.7.1.2. Crearea de servicii specializate pentru copilul care săvârșește fapte penale și care nu răspunde penal Număr camere de audiere care să asigure un cadru favorabil unei audieri optime a minorului aflat în conflict cu legea 2 10 40 Buget de statBuget local MJ MAI ANPDCA APL
  Număr servicii specializate 12 20 30 Fonduri europene Buget local ANPDCA APL
  2.7.1.3.Dezvoltarea componentei de asistență psiho-socială pentru copiii din penitenciare, centre educative și centre de detenție Ponderea copiilor din penitenciare, centre educative și centre de detenție care beneficiază de servicii de asistență psiho-socială NA 50% 100% Buget de statFonduri europene MJ
  2.7.2. Eliminarea culturii impunității față de copilul aflat în conflict cu legea 2.7.2.1. Instituirea unui mecanism accesibil copiilor privați de libertate, pentru a putea depune plângeri legatede tortură și alte pedepse sautratamente crude, inumane sau degradante NC NC Mecanism accesibilcopiilor privați de li- bertate, pentru a putea depune plângeri creat NC Nu este cazulMJ ANPDCA
  OBIECTIV SPECIFIC 2.8. Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție la consumul de droguri și alte substanțe nocive pentru copii, corelat cu diversificarea serviciilor de asistență integrată a consumului de substanțe
  2.8.1. Conștienti- zarea de către copii, familie și comunitate a efectelor grave aleconsumului de droguri sau de altesubstanțe nocive în rândul copiilor 2.8.1.1. Derularea de acțiuni de informare, educare, sensibilizare și conștientizare în vederea neînceperii consumului de droguri și alte substanțe nocive, precum și în vederea evitării transformării consumului experimental și ocazional în consumul regulat de către copii, prin intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate Număr de campanii NA 2 6 Buget de statBuget local Fonduri europene MAI prinANA MEN MS ANPDCA APL
  2.8.2. Asigurarea funcționării la nivel comunitar a unor servicii de asistență integrate, adecvateși accesibile, care să corespundă nevoilor copiilor consumatori de droguri sau alte substanțe nocive 2.8.2.1. Dezvoltarea la nivel comunitar a intervențiilor de identificare, atragere și motivare a copiilor care consumă droguri și alte substanțe nocive în servicii specializate de asistență integrată, adaptate nevoilor acestora NC NC Inter- venții deidenti- ficare, atragere și motivare a copiilor dezvol- tate NC Nu este cazulMAI prinANA MS MEN ANPDCA APL
  2.8.2.2. Derularea de activități de promovare și dezvoltare a serviciilor de tratament specializat (medicalși social) pentru reducerea riscului de consum și prevenirea recăderilor % copii consumatori de droguri cu acces la tratament corect și complet NA 50% 100% Buget de statBuget local MAI prinANA MS APL
  2.8.2.3. Dezvoltarea și susținerea programelor de tip "harm reduction" destinate copiilor și adolescenților consumatori de droguri % copii și adolescenți consumatori de droguri care beneficiază de programe de tip "harm reduction NA 30% 50% Fonduri europene MS MAI prinANA
  OBIECTIV SPECIFIC 2.9. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate precum și persoanelor care îi îngrijesc.
  2.9.1. Dezvoltarea de măsuri specificeși servicii de suport pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate 2.9.1.1. Identificarea tuturorcopiilor cu ambii părinți/ părintele unic susținător plecați la muncă în străinătate NC NC Evidență a copi- ilor cu părinți plecați în stră- inătate realizată NC Nu este cazulANPDCA APL
  2.9.1.2. Elaborarea unei metodologii specifice de intervenție pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate și care se confruntă cu probleme de integrare socială NC NC Metodo- logie de lucru cu copiii cupărinți plecați la muncă în străi-nătate realizată NC Nu este cazulANPDCA
  2.9.1.3. Dezvoltarea unor programe personalizate de consiliere și suport pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate % copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate care au acces la servicii de suport NA 40% 80% Buget de statBuget local ANPDCA MEN APL
  2.9.2. Creșterea rolului școlii în compensarea deficitului de suport generat de lipsa părinților 2.9.2.1. Dezvoltarea unor programe personalizate de sprijin educațional pentru elevii care înregistrează o scădere a randamentului școlarNumărul copiilor care beneficiază de programe personalizate de sprijin educațional NA X X Nu este cazulMEN
  OBIECTIV SPECIFIC 2.10. Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul adolescenților
  2.10.1. Asigurarea de servicii de sănătate în rândul copiilor și adolescenților 2.10.1.1. Diversificarea și extinderea intervențiilor de educație pentru sănătate în rândul copiilor/adolescențilorNr. Campanii naționale de educație pentru sănătate NA 2 6 Buget de statBuget local Fonduri europene MS MEN APL
  2.10.1.2. Asigurarea unei acoperiri adecvate cu serviciide planificare familială pentru adolescenți Ponderea nașterilor survenite în cazul unor tinere sub 20 ani 10% 9% 7% Buget de statMS MEN APL
  2.10.1.3. Stimularea instituțiilor școlare de a oferi elevilor cursuri de educație pentru sănătate sau a altor programe sau proiecte.Număr de acțiuni de sensibilizare organizate în vederea introducerii cursului opțional referitor la educația pentru sănătate NA 2 6 Nu este cazulMEN APL MS
  OBIECTIV GENERAL 3 Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență
  OBIECTIV SPECIFIC 3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare
  3.1.1. Creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare de către copii, părinți, profesioniști și populația generală a tuturor formelor de violență. 3.1.1.1. Campanii de schimbarea percepției colective cu privire la violență, cu accentpe impactul negativ asupra dezvoltării copilului Ponderea persoanelor care conștientizează efectele negative ale tuturor formelor de violență NA NA 70% Fonduri europene Cofinanțare minister ANPDCA
  3.1.1.2. Continuarea programelor de formare pentru personalul din educație în aria prevenirii și combaterii violenței în spațiul școlar Ponderea personalului din școli participant la programele de prevenire și combatere a violenței în spațiul școlar NA 20% 50% Buget de statBuget local MEN APL
  3.1.1.3. Implicarea copiilor, prin educația de la egal la egal, în activități derulate la nivelul școlii de prevenireși diminuare a violenței asupra copiilor Ponderea copiilor din școli participanți în educație de la egal la egal în activități de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor NA 15% 30% Buget de statBuget local MEN APL
  3.1.1.4. Implicarea părințilorîn activități derulate la nivelul școlii de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor Ponderea părinților cu copiiînscriși în școală, care participă la activități de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor NA 10% 25% Buget de statBuget local MEN APL
  3.1.1.5. Realizarea unei baze de date cu bune practici în domeniu Bază de date realizată și actualizată periodic NA 100% NC Buget de statANPDCA
  3.1.1.6. Întărirea capacitățiiși promovarea telefonului copilului de la nivelul DGASPCînființat pentru semnalarea tuturor situațiilor de violență asupra copilului și intervenție în urgență Ponderea serviciilor telefonul copilului de la nivelul DGASPC organizate conform standardelor existente NA 25% 50% Fonduri europene Cofinanțare minister Buget de statBuget local ANPDCA APL
  3.1.2. Scăderea expunerii copiilor la violență în mass-media și mediul on-line 3.1.2.1. Revizuirea legislației cu privire la protecția copilului de formele de violență promovate în mass-media și mediul onlineNumăr de acte normative modificate și completate NC 1) Iden- tificarealacunelorla nivelul legis- lației privind violența asupra copiluluipromovatăîn mass- media și mediul online 2) Reco- mandări elaborateLegislație completată și modificată Nu este cazulANPDCA MAI CNA
  OBIECTIV SPECIFIC 3.2. Reducerea fenomenului violenței în rândul copiilor
  3.2.1. Întărirea capacității furnizorilor de servicii publice în ceea ce privește prevenireași combaterea oricăror forme de violență asupra copilului 3.2.1.1. Revizuirea sistemuluiactual de monitorizare a situațiilor de violență în spațiul școlar și includerea cadrelor didactice la nivelul școlii în procesul de monitorizare a situațiilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului Sistem de monitorizare a situațiilor de violență în spațiul școlar revizuit NA NC Sistem de monitori- zare revizuit Nu este cazulMEN
  3.2.1.2. Implementarea mecanismului de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență, indiferent de locul de producere (familie, școală, comunitate, instituții) Ponderea instituțiilor cu atribuții în protecția copilului care utilizează mecanismul de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență 21 EIL 60% 100% Nu este cazulANPDCA APL
  3.2.1.3. Stabilirea unui sistem de indicatori de monitorizare și evaluare a numărului de cazuri și a dimensiunii abuzului, neglijării, exploatării sau oricărei forme de violență asupra copilului, în familie, instituții și comunitate NC NC Sistem demonito- rizare șievaluare creat NC Nu este cazulANPDCA MEN MS APL
  OBIECTIV GENERAL 4 Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc
  OBIECTIV SPECIFIC 4.1. Dezvoltarea mecanismelor care să asigure participarea copiilor
  4.1.1. Asigurarea accesului echitabilla informații adecvate pentru toți copiii 4.1.1.1. Derularea unor campanii naționale de informare în școli cu privire la formele și activitățile concrete prin care copiii pot participa la procesul de luarea deciziilor care-i privesc Număr de campanii implementate NA 2 6 Buget de statMEN
  4.1.2. Susținerea diversificării formelor de participare a copiilor 4.1.1.2. Evaluarea nevoilor de dezvoltare organizațională a Consiliului Național al Elevilor la nivel național și identificarea unor forme desuport pentru creșterea capacității acestora de participare activă NC Analiză de nevoi privinddezvoltarea organiza- țională a Consiliului Național al Elevilor la nivel național realizată Program de susținerea struc- turilor partici- pative ale elevilor imple- mentat NC Buget de statMEN ANPDCA
  4.1.1.3. Stimularea participării copiilor din mediul rural la structurile reprezentative ale elevilor Pondere copii /adolescenți din mediul rural care participă activ la structurile reprezentative ale elevilor NA 10% 30% Nu este cazulMEN ANPDCA APL
  4.1.1.4. Stimularea implicăriiorganizațiilor societății civile în programe și proiectepentru și alături de structurile asociative ale elevilor Număr de parteneriate NA 20% față de prezent 40% față de prezent Nu este cazulMEN
  4.1.1.5. Consultarea structurilor reprezentative ale copiilor în elaborarea strategiilor și documentelor de politică publică NC NA Strategiiși documentede politică publică realizatecu con- sultarea structu- rilor reprezen-tative ale copiilor Strategii și documente de politicăpublică realizate cu con- sultarea structu- rilor reprezen- tative ale copiilor Nu este cazulMEN
  *) NA - nu avem date, NC - nu e cazul**) prima instituție menționată este responsabilăLISTĂ ABREVIERI
  ANA ANITP ANPDCA APL ASF CAS CES CMD CMI CMR CNA CNAS DGASPC EIL FNUASS ITS MAI MDRAP MEN MF MFP MJ MMFPSPV MS MTS PIRLS Agenția Națională Antidrog Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție Autoritățile Publice Locale Autorizație Sanitară de Funcționare Colegiul Asistenților Sociali Cerințe Educative Speciale Colegiul Medicilor Dentiști Cabinet Medical Individual Colegiul Medicilor din România Consiliul Național al Audiovizualului Casa Națională de Asigurări de Sănătate Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția CopiluluiEchipa intersectorială locală Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate Infecții cu transmitere sexuală Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Ministerul Educației Naționale Medic de Familie Ministerul Finanțelor Publice Ministerul Justiției Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și PersoaneloVârstnice Ministerul Sănătății Ministerul Tineretului și Sportului Progress in Internațional Reading Literacy Study
  -------