HOTĂRÂRE nr. 38 din 21 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, infrastructura de mediu, gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, arii naturale protejate, gestionarea deşeurilor, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, conservarea biodiversităţii, biosecurităţii, gestionarea calităţii aerului şi zgomotului ambiant, managementul fondului forestier şi cinegetic. (3) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor realizează politica la nivel naţional în domeniile mediului, schimbărilor climatice, gospodăririi apelor şi silviculturii cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii. (4) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, implementare, monitorizare şi revizuire a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă. (5) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale. (6) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante şi respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru sectoarele mediu, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020. (7) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+). (8) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat Operator de program, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, pentru Programele RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, RO04 - Reducerea substanţelor periculoase şi RO07 - Adaptarea la schimbările climatice.  +  Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.  +  Articolul 3Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură sunt părţi.  +  Articolul 4Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor exercită, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, următoarele funcţii: a) de strategie şi planificare; b) de reglementare şi avizare; c) de reprezentare; d) de autoritate de stat; e) de gestionare a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacţionarea surplusului cantităţii atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001, denumit în continuare Protocolul de la Kyoto, a veniturilor obţinute din licitaţiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a altor fonduri externe nerambursabile sau naţionale, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de competenţă, în condiţiile legii; f) de monitorizare, inspecţie şi control; g) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate; h) de administrare.  +  Articolul 5Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor exercită, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general: a) organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate; b) colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent; c) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea relaţiilor de colaborare dintre acestea; d) participă, cu experţi proprii desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate; e) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii; f) asigură, în funcţie de necesităţi, finanţarea activităţii de reglementare din domeniile sale de activitate; g) finanţează, în condiţiile legii, versiunile în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale din domeniile sale de activitate; h) susţine şi promovează constituirea de parteneriate la nivel central şi local în domeniile sale de activitate; i) iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate; j) realizează cercetări de opinie publică, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate; k) poate contracta servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică; l) editează, direct sau prin unităţile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; m) organizează şi sprijină activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi; n) monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate; o) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate; p) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa; q) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002; r) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice; s) asigură accesul publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul; ş) desfăşoară activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; t) poate contracta, în condiţiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanţă şi reprezentare juridică internă şi internaţională, de traduceri, documentare şi arhivare de documente; ţ) încheie protocoale, acorduri, convenţii de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice şi private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale, în condiţiile legii; u) emite dispoziţii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii; v) solicită informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; w) efectuează acte de control conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naţionale, europene şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare, iar entităţile controlate sau inspectate au obligaţia să le pună la dispoziţie în termenul solicitat, în condiţiile legii.  +  Articolul 6În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:I. în exercitarea funcţiei de strategie şi planificare:1. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează: a) Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului; b) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice; c) Strategia naţională şi Planul naţional privind contribuţia României în atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050; d) Strategia naţională şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor; e) Planul naţional de prevenire a generării deşeurilor; f) Strategia privind gestionarea substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole; g) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune privind gestionarea siturilor contaminate din România; h) Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii; i) Strategia naţională privind biosecuritatea; j) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; k) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea apelor; l) Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre; m) Strategia forestieră naţională şi Planul de acţiune; n) Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul silviculturii; o) Planul naţional de acţiune pentru extinderea suprafeţelor de păduri în România; p) Programul naţional de reducere progresivă a emisiilor de SO(2), NO(x), COV şi NH(3); q) Strategia naţională pentru securitatea mediului; r) Programul naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură; s) Planul naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001; ş) alte strategii şi planuri ce decurg din angajamentele europene şi internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi din cele stabilite la nivel naţional, prin alte acte normative;2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;3. asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;6. asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, revizuire, implementare şi monitorizare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, prin crearea cadrului instituţional pentru monitorizarea obiectivelor şi raportarea pe domeniul dezvoltării durabile, în acord cu iniţiativele în materie la nivel european şi internaţional;7. participă la elaborarea Foii de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor la nivel naţional, conform principiului optimizării utilizării resurselor, aşa cum se stipulează în Strategia de dezvoltare durabilă a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, şi în conformitate cu Strategia UE 2020 privind creşterea inteligentă durabilă şi incluzivă;8. asigură implementarea angajamentelor în domeniul mediului la nivel naţional, în conformitate cu prevederile documentului final al Conferinţei ONU pentru Dezvoltare Durabilă ("Rio+20"), "Viitorul pe care ni-l dorim", adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale ONU A/RES/66/288;II. în exercitarea funcţiei de reglementare şi avizare:1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum şi pentru asigurarea armonizării legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific şi cerinţele la nivel european şi internaţional;2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au legătură cu sfera sa de competenţă;3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;4. stabileşte metodologia şi măsurile necesare implementării privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;5. aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune în domeniile sale de activitate;6. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;7. stabileşte metodologia şi procedura sistemului de plăţi a programelor şi proiectelor derulate şi finanţate prin Fondul pentru mediu;8. aprobă conţinutul-cadru al Raportului naţional anual privind starea mediului în România, conform cerinţelor Raportului european de starea mediului (SOER);9. elaborează proiecte de acte normative tehnice, juridice şi economice privind fondul forestier naţional, vegetaţia forestieră din afara fondului forestier şi vânătoarea;10. elaborează instrucţiuni, norme tehnice şi regulamente privind amenajarea, cultura şi refacerea pădurilor, conservarea, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier naţional, prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, produsele pădurii;11. elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice pentru gestionarea durabilă a fondului cinegetic;12. realizează strategiile în domeniul pisciculturii;III. în exercitarea funcţiei de reprezentare, reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional;IV. în exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. coordonează, monitorizează şi asigură participarea României în procesul de negociere şi promovare a noului acquis european, precum şi implementarea legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, tratatelor, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte;3. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi internaţional, şi promovarea intereselor naţionale în domeniile sale de activitate, precum şi pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;4. propune şi recomandă autorităţilor ori instituţiilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor obiectivelor de mediu şi schimbări climatice în celelalte politici sectoriale;5. propune şi recomandă autorităţilor sau instituţiilor competente şi, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora;6. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;7. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;8. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanţare şi monitorizare a investiţiilor din domeniile sale de competenţă;9. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile sale de competenţă;10. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile sale de competenţă;11. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de activitate;12. iniţiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează şi implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;13. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului şi societăţii civile;14. solicită autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, în domeniile sale de activitate, şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;15. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaţionale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorităţi responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;16. coordonează realizarea inventarelor instalaţiilor mari de ardere, a inventarelor instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul emisiilor industriale şi a inventarelor amplasamentelor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul managementului riscului;17. coordonează elaborarea inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici, urmăreşte respectarea nivelurilor plafoanelor naţionale de emisii stabilite pentru anumiţi poluanţi atmosferici şi asigură măsurile pentru corelarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene în domeniu;18. coordonează realizarea Inventarului naţional privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu prevederile Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, ratificată prin Legea nr. 8/1991, cu modificările ulterioare;19. asigură măsurile pentru punerea în aplicare şi promovare la nivel naţional a sistemului UE de management de mediu şi audit (EMAS);20. asigură măsurile pentru punerea în aplicare şi promovare la nivel naţional a sistemului UE privind etichetarea ecologică;21. colaborează cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii, în ceea ce priveşte activitatea în domeniul managementului riscului şi al controlului asupra pericolelor de accidente de mediu majore;22. coordonează elaborarea Raportului naţional anual privind starea mediului în România, conform cerinţelor legislaţiei europene;23. asigură administrarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră, prin realizarea anuală a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră;24. asigură dezvoltarea unui sistem naţional privind proiecţiile emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu prevederile europene în domeniu;25. asigură implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România;26. administrează conturile din Registrul unic al emisiilor de gaze cu efect de seră al Uniunii Europene, aflate sub jurisdicţia statului român, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor internaţionale în vigoare;27. asigură cadrul optim de implementare în România a prevederilor Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, pentru sectoarele care nu intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;28. asigură elaborarea comunicărilor naţionale ale României privind schimbările climatice;29. asigură implementarea şi actualizarea politicilor şi măsurilor necesare pentru adaptarea la efectele negative ale schimbărilor climatice;30. asigură Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice;31. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, în colaborare cu celelalte autorităţi competente;32. coordonează Sistemul naţional de evaluare şi gestionare a calităţii aerului şi administrează Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, obiectiv de interes public naţional;33. organizează şi coordonează evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător, potrivit legii;34. asigură menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător, după caz, prin urmărirea aplicării de către autorităţile şi organismele competente a măsurilor pentru gestionarea calităţii aerului înconjurător;35. analizează şi aprobă propunerile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru sistemele de măsurare, metode, echipamente, reţele şi laboratoare utilizate pentru monitorizarea calităţii aerului înconjurător şi metodele, sistemele şi echipamentele pentru controlul şi măsurarea emisiilor;36. asigură realizarea, pe domeniul propriu de competenţă, a datelor spaţiale şi a serviciilor facilitate de reţea, împreună cu metadatele aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată;37. coordonează monitorizarea radioactivităţii, în colaborare cu Laboratorul Naţional de Referinţă de Radioactivitate şi cu celelalte autorităţi competente potrivit legii;38. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind substanţele şi preparatele periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;39. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind prevenirea generării şi gestionării deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;40. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica şi programul de reciclare, precum şi valorificarea energetică a deşeurilor;41. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind protecţia solului şi a subsolului, gestionarea siturilor contaminate, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;42. organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia naturii prin conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor sale, dezvoltarea şi buna administrare a sistemului de arii naturale protejate, în acord cu politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi internaţional;43. asigură administrarea ariilor naturale protejate din sistemul naţional şi controlul activităţilor desfăşurate în interiorul acestora;44. stabileşte, dezvoltă şi actualizează împreună cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului bazele de date privind Reţeaua naţională de arii naturale protejate, stabileşte limitele ariilor naturale protejate din cadrul acestei reţele, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor, hărţile topografice, regiunile biogeografice, actualizează lista naţională a ariilor protejate;45. coordonează, monitorizează şi controlează activitatea administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate;46. înştiinţează deţinătorii şi administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate şi organizează consultări cu toţi factorii interesaţi;47. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;48. coordonează elaborarea şi reactualizarea planurilor de management şi amenajare a bazinelor hidrografice;49. atestă persoanele juridice şi fizice care întocmesc studiile de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie şi asigură baza metodologică studiilor şi proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice;50. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi;51. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;52. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;53. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;54. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a hărţilor de hazard la inundaţii şi a planurilor de management al riscului la inundaţii;55. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;56. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor deţinute de deţinătorii cu orice titlu;57. certifică personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor şi controlează activitatea acestuia;58. elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru analiza şi monitorizarea stării apelor;59. elaborează şi urmăreşte aplicarea Programului de eliminare treptată a emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape;60. organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;61. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apă potabilă, calitatea apei necesare susţinerii vieţii peştilor şi crustaceelor;62. coordonează activitatea comitetelor de bazin;63. coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, şi cooperează în acest sens cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, în condiţiile stabilite în legislaţia europeană în domeniu;64. urmăreşte aplicarea măsurilor necesare pentru întreţinerea şi asigurarea accesului la baza de date şi informaţii cu caracter confidenţial a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki;65. stabileşte, în condiţiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi unităţile din subordinea şi de sub autoritatea acestuia reglementează introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, precum şi proceduri pentru desfăşurarea activităţilor solicitate de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activităţi remunerate de către această instituţie;66. iniţiază şi dezvoltă scheme de investiţii verzi;67. îndeplineşte funcţiile de secretariat pentru tratatele, convenţiile, acordurile şi memorandumurile bilaterale/ internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;68. asigură plata contribuţiilor obligatorii sau, la cererea secretariatelor tratatelor şi convenţiilor internaţionale în domeniile sale de activitate la care România este parte, a contribuţiilor voluntare;69. iniţiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru instituţiile şi administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control;70. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;71. asigură baza metodologică şi întocmeşte Registrul naţional al persoanelor fizice şi juridice care elaborează Raportul de mediu, Raportul privind impactul asupra mediului, Bilanţul de mediu, Raportul de amplasament, Raportul de securitate, Studiul de evaluare adecvată;72. asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor din domeniile sale de competenţă;73. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniile sale de competenţă;74. iniţiază şi sprijină perfecţionarea continuă a personalului, inclusiv a celui aparţinând administratorilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;75. organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigură folosirea rezultatelor obţinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;76. elaborează strategii specifice diferitelor domenii ale sectorului forestier şi cinegetic într-o concepţie unitară, prin corelarea acestora cu obiectivele Strategiei naţionale pentru gospodărirea durabilă a pădurilor;77. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare în domeniul silviculturii în activităţile de formare profesională specifice acestui domeniu;78. asigură evidenţa rapoartelor statistice din domeniul forestier;79. exercită atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier naţional;80. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în concepţie unitară, a amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 19 şi 21 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;81. aprobă solicitările de schimbare a categoriei de folosinţă silvică pentru terenurile forestiere, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;82. aprobă solicitările de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;83. realizează continuu şi actualizează periodic elaborarea inventarului forestier naţional, conform prevederilor art. 89 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;84. aprobă sau avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din circuitul silvic a unor terenuri, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;85. atestă unităţile specializate pentru activitatea de amenajare a pădurilor, ocoalele silvice şi structurile de rang superior, conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;86. atestă persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform prevederilor art. 74 lit. d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;87. autorizează confecţionarea şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, conform prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;88. coordonează tehnic acţiunile de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu completările ulterioare;89. elaborează Programul naţional de împădurire conform prevederilor art. 88 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;V. în exercitarea funcţiei de gestionare a fondurilor externe nerambursabile sau naţionale, precum şi a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacţionarea surplusului cantităţii atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto, a veniturilor obţinute din licitaţiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate:1. fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;2. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;3. avizează şi urmăreşte realizarea investiţiilor din domeniile sale de activitate, finanţate din veniturile cu destinaţie specială, din bugetul de stat şi din sursele proprii ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat;4. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate, pentru finanţarea, în condiţiile legii, a programelor şi proiectelor în domeniile sale de activitate;5. contribuie şi monitorizează finanţarea implementării politicilor, strategiilor şi planurilor naţionale din domeniile sale de activitate;6. asigură finanţarea prin Fondul pentru mediu a proiectelor publice şi private care au ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;7. monitorizează asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;8. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;9. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileşte, împreună cu autoritatea publică competentă, măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor;VI. în exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control:1. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de activitate;2. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea sa implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor europene;4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;6. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;7. asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, controlul respectării legislaţiei în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;8. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;9. coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;VII. în exercitarea funcţiei de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate:1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;2. pune la dispoziţia publicului informaţiile referitoare la evaluarea de mediu pentru planuri/programe, evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte, evaluarea adecvată pentru planuri/programe/proiecte, autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului şi informaţia de mediu;3. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;4. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora;VIII. în exercitarea funcţiei de administrare:1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare, conform prevederilor legale;2. închiriază sau primeşte în administrare, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;4. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public al statului sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin;5. evaluează, atribuie şi reziliază, după caz, administrarea ariilor naturale protejate pe bază de contracte de administrare sau convenţii de custodie şi evaluează modul de realizare a acesteia.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi ori instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa sau prin alte autorităţi, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop. (3) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor este de 409, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) În structura organizatorică a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor. (4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. (5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. (6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii şi numărul de posturi din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în limita numărului maxim de posturi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie, după caz, direct prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor, conform legislaţiei aplicabile în cazul fiecărei unităţi. (4) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 11 (1) În subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectului, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în acest sens. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. (3) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 12 (1) Pe lângă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional; b) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU); c) Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB); d) Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional; e) Comisia pentru eticheta UE ecologică; f) Comitetul EMAS; g) Comisia tehnico-economică; h) Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor; i) Comisia naţională privind schimbările climatice; j) Consiliul interministerial al apelor; k) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom; l) Comisia naţională pentru înscrierea în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului. (2) Comitetul prevăzut la alin. (1) lit. k) are, în principal, următoarele atribuţii: a) analizează, evaluează şi avizează notificările de pretenţii primite de la Societatea Comercială "Petrom" - S.A., ca urmare a contractului de privatizare; b) aprobă realizarea expertizelor acolo unde situaţia o impune; c) analizează Referatul privind notificările preliminare şi intermediare, precum şi notificările de plată primite de la Societatea Comercială "Petrom" - S.A., punctele de vedere, observaţiile şi recomandările exprimate asupra acestora şi decide asupra aprobării sau respingerii lor; d) decide asupra aprobării sau refuzului plăţilor prevăzute în notificările de plată, cu excepţia plăţilor pentru serviciile de consultanţă şi reprezentare juridică internă şi internaţională. (3) Preşedintele Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom este desemnat prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. (4) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom are în structura sa reprezentanţi ai direcţiilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu, ai agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, ai altor ministere cu atribuţii în acest domeniu în baza legii, precum şi experţi externi solicitaţi, după caz. (5) Componenţa nominală a comitetului prevăzut la alin. (1) lit. k), atribuţiile specifice şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. (6) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) nu sunt remuneraţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau de unităţile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat. (7) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.  +  Articolul 13 (1) Conducerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se asigură de către ministrul mediului, apelor şi pădurilor. (2) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor reprezintă ministerul în justiţie, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (3) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pot fi delegate atribuţii şi persoanelor cu funcţii de conducere, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 14 (1) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, numiţi prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. (2) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi. (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor ori încredinţate de ministrul mediului, apelor şi pădurilor. (4) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.  +  Articolul 15 (1) Pe lângă ministrul mediului, apelor şi pădurilor funcţionează ca entitate consultativă Colegiul ministerului. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare al entităţii consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite. (3) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, în caz de alte urgenţe de mediu şi de gospodărire a apelor, precum şi pentru inspecţiile silvice se utilizează un număr de 12 autovehicule cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul.  +  Articolul 17În cadrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sunt încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenţii civile sau de contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, în condiţiile legii. (2) În situaţiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în ţară în interesul instituţiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor poate suporta cheltuielile de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul propriu.  +  Articolul 19 (1) Patrimoniul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se constituie prin preluarea bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi cele ale Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, pe baza protocolului de predare-preluare. (2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului pe noile funcţii se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 24 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:------------------Ministrul mediului,apelor şi pădurilor,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 21 ianuarie 2015.Nr. 38.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor┌──────────────────────────────────┐│Numărul maxim de posturi: 409 ││(exclusiv demnitarii şi posturile ││aferente cabinetului ministrului) │└──────────────────────────────────┘┌───────────────┐│ COLEGIUL ├──┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────────┐│MINISTERULUI*) │ │ │ MINISTRU │ │BIROUL DE INTEGRITATE │└───────────────┘ ├────┼──────────────────┼──┤ ŞI ANTICORUPŢIE │┌───────────────┐ │ │ CABINET MINISTRU │ └──────────────────────┘│ CONSILIUL ├──┘ │ ││ CONSULTATIV*) │ └────────┬─────────┘└───────────────┘ │                                 │       ┌─────────────────────────┼──────────────────────────────┐       │ │ │ ┌─────┴─────┐ ┌───────────┐ │ ┌───────────┐ ┌──────┴────┐ │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE├───┼─────┤SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ │ STAT │ │ STAT │ │ │ STAT │ │ STAT │ └────┬──────┘ └────┬──────┘ │ └─────┬─────┘ └────┬──────┘  ┌───┴───┐ ┌───┴───┐ │ ┌───┴───┐ ┌───┴───┐  │CABINET│ │CABINET│ │ │CABINET│ │CABINET│  │ SS │ │ SS │ │ │ SS │ │ SS │  └───────┘ └───────┘ │ └───────┘ └───────┘                                 │┌────────────────────────────────┤│ ││ ┌───────┴────────┐│ │SECRETAR GENERAL├──────────────┐│ └───────┬────────┘ ││ │ │ ┌───────────────────┐│ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────┐ ├─┤ DIRECŢIA JURIDICĂ ││ │SECRETAR GENERAL│ │ │SECRETAR GENERAL│ │ └───────────────────┘│ │ ADJUNCT ├──┴──┤ ADJUNCT │ │ ┌───────────────────┐│ └────────────────┘ └────────────────┘ ├─┤ DIRECŢIA RESURSE ││ │ │ UMANE ││ │ └───────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐├──┤SERVICIUL DEZVOLTARE DURABILĂ│ │ │DIRECŢIA ECONOMICO-││ │ ŞI POLITICI PUBLICE │ │ │ FINANCIARĂ ││ └─────────────────────────────┘ │ └───────────────────┘│ │ ┌───────────────────┐│ ┌─────────────────────────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ ││ │ DIRECŢIA DE COMUNICARE ŞI │ │ │ INVESTIŢII, │├──┤ RELAŢIA CU PARLAMENTUL │ └─┤ ACHIZIŢII ŞI ││ └─────────────────────────────┘ │ LOGISTICĂ ││ └───────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────┐├──┤ DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ├───┤DIRECŢIA CORP││ └─────────────────────────────┘ │ CONTROL ││ └─────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐├──┤ GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA ││ │INFORMAŢIILOR CLASIFICATE **)││ └─────────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐├──┤ AUDIT PUBLIC INTERN ***) ││ └─────────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐│ │DIRECŢIA GENERALĂ EVALUARE │├──┤IMPACT ŞI CONTROLUL POLUĂRII ││ └─────────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐ ┌────────────────────┐│ │ DIRECŢIA GENERALĂ DEŞEURI, │ │DIRECŢIA GESTIONAREA│├──┤ SITURI CONTAMINATE ŞI ├──┤ DEŞEURILOR ││ │ SUBSTANŢE PERICULOASE │ └────────────────────┘│ └─────────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐├──┤ DIRECŢIA BIODIVERSITATE ││ └─────────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐├──┤ DIRECŢIA GENERALĂ SCHIMBĂRI ├──┤DIRECŢIA IMPLEMENTARE││ │ CLIMATICE │ │ POLITICI ││ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐│ │ DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI │ │DIRECŢIA ACCESARE │├──┤ EUROPENE ŞI RELAŢII ├──┤FONDURI EXTERNE ││ │ INTERNAŢIONALE │ └──────────────────┘│ └─────────────────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐│ │ DIRECŢIA GENERALĂ PĂDURI ├──┐ ┌─────────────────────┐├──┤ │ │ │ DIRECŢIA PĂDURI ŞI ││ └─────────────────────────────┘ ├──┤DEZVOLTARE FORESTIERĂ││ │ └─────────────────────┘│ │ ┌─────────────────────┐│ │ │DIRECŢIA POLITICI ŞI ││ └──┤ STRATEGII ÎN ││ │ SILVICULTURĂ ││ └─────────────────────┘│ ┌─────────────────────────────┐└──┤ DIRECŢIA GENERALĂ APE ├─┐ ┌─────────────────────┐   └─────────────────────────────┘ │ │DIRECŢIA MANAGEMENTUL│                                   ├───┤ RESURSELOR DE APĂ │                                   │ └─────────────────────┘                                   │ ┌──────────────────────┐                                   │ │DIRECŢIA MANAGEMENTUL │                                   └───┤RISCULUI LA INUNDAŢII │                                       │ŞI SIGURANŢA BARAJELOR│                                       └──────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│*) Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.││**) Se organizează la nivel de compartiment. ││***) Se organizează la nivel de serviciu. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 21. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Denumirea unităţii │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul││ de stat │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Garda Naţională de Mediu │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Comisariatele de regim silvic şi cinegetic │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Unităţi de management al proiectului (UMP) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Unităţi de implementare a proiectului (UIP) │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.349, din care:- Garda Naţională de Mediu - 823 de posturi;- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 1.936 de posturi;- Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 133 de posturi;- comisariate de regim silvic şi cinegetic - 457 de posturi.2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Denumirea unităţii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Administraţia Naţională de Meteorologie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Denumirea unităţii │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Unităţi finanţate din venituri proprii │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Administraţia Fondului pentru Mediu │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Administraţia Naţională "Apele Române" │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice┌────┬────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────┐│Nr. │ Ministerul Mediului, │ Tipul │ Numărul │ Consumul maxim de││crt.│ Apelor şi Pădurilor -│ mijlocului │ maxim │ carburant pentru ││ │ aparat propriu │ de transport │ aprobat │ un autovehicul ││ │ │ │ (bucăţi) │ (litri/lună) │├────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│ 1.│Parc auto demnitari, │ │ │ ││ │înalţi funcţionari │ │ │ ││ │publici şi asimilaţi │ │ │ ││ │acestora*) │autoturism │ 7 │ 200 │├────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│ 2.│Parc auto comun*) │autoturism │ 3 │ 150 │├────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│ 3.│Parc auto transport │ │ │ ││ │marfă, persoane, │ │ │ ││ │delegaţii**) │autoturism │ │ ││ │Situaţii de urgenţă │microbuz │ 12 │ 500 │└────┴────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.---