HOTĂRÂRE nr. 26 din 14 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Sediul principal al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliului Minorităţilor Naţionale, sindicatelor reprezentative din învăţământ, asociaţiilor reprezentative ale elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, autorităţilor administraţiei publice, mediului de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale finanţatoare care susţin programe educative.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte atribuţiile în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, înfiinţată conform legii. (2) În calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. (4) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (5) Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, precum şi entităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate; c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri; i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 5Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii principale: a) realizează Programul de guvernare şi strategiile în domeniul educaţiei şi învăţământului; b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă; c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; d) elaborează, aplică, monitorizează, controlează şi evaluează politicile educaţionale naţionale; e) monitorizează activitatea de evaluare externă; f) răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale; g) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ; h) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar; i) propune spre aprobare Guvernului României cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi învăţământul de stat; j) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor şi studenţilor din instituţiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; k) coordonează elaborarea şi aprobă curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare; l) colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite; m) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială; n) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; o) asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii; p) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare ale elevilor şi studenţilor; q) asigură finanţare, evaluează, aprobă şi achiziţionează manuale şcolare şi material didactic potrivit legii; r) aprobă, potrivit legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe; s) elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului; t) analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune Guvernului României şi autorităţilor administraţiei publice locale abilitate măsuri legale corespunzătoare; u) coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional; v) elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane din educaţie şi cercetare; w) stabileşte structura anului şcolar; x) elaborează metodologii, instrucţiuni şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaţionale naţionale; y) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a elevilor şi a tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate; z) elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora; aa) dă publicităţii şi prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului în România; bb) coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia; cc) propune politicile şi strategiile naţionale pentru învăţământ; dd) monitorizează şi verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului şi a furnizorilor de educaţie; ee) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a programelor de studii ale acestora; ff) controlează gestionarea Registrului matricol unic din România; gg) organizează recunoaşterea, echivalarea diplomelor şi certificatelor potrivit normelor interne şi în conformitate cu normele europene, precum şi gestionarea formularelor tipizate ale actelor de studii; hh) asigură controlul periodic al modului de utilizare a actelor de studii, precum şi al modului de utilizare a documentelor şcolare; ii) avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi; jj) elaborează şi propune proiectul de buget, potrivit legii; kk) verifică şi gestionează sistemul de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior şi bazele de date corespunzătoare, în vederea monitorizării şi prognozării evoluţiei învăţământului în raport cu piaţa muncii; ll) elaborează, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice, politicile în domeniul educaţiei nonprofesionale a adulţilor şi vârstnicilor; mm) participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu; nn) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; oo) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; pp) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare; qq) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate; rr) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate; ss) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege; tt) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002; uu) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat; vv) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate; ww) exercită alături de ministerul de resort controlul asupra modului în care se realizează, se desfăşoară şi se finalizează formarea profesională a adulţilor şi aplică, în condiţiile legii, sancţiunile prevăzute de lege; xx) alte atribuţii prevăzute în acte normative în vigoare.  +  Articolul 6În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate; g) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective: a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b) stimularea creativităţii studenţilor; c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european; d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene. (4) În cadrul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, direcţie a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, funcţionează Biroul privind formularele tipizate ale actelor de studii. (5) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 9Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează: a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.  +  Articolul 10În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane".  +  Articolul 11 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.  +  Articolul 12 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se sprijină pe organisme de nivel naţional în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării: consilii consultative, comisii şi colegii care sunt prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b. (2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/ori din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii. (4) Activitatea organismelor naţionale, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor, este coordonată de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), activitatea Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este coordonată de prim-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pot fi remuneraţi în condiţiile legii. (7) Prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se exercită de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului. (2) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice reprezintă Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (4) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii. (5) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop. (6) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 14 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi desfăşoară activitatea 4 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. (2) Subsecretarul de stat are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: a) coordonarea evaluărilor de la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, a evaluării naţionale obligatorii de la finalul clasei a VIII-a, a examenului naţional de bacalaureat; b) coordonarea elaborării Curriculumului naţional; c) coordonarea evaluării, aprobării şi achiziţionării manualelor şcolare. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat şi cele ale subsecretarului de stat pentru educaţie se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 16 (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este de 432, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (5) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (6) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice numeşte personalul unităţilor de management şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 18 (1) Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ori, după caz, în instituţiile şi serviciile publice subordonate acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia ori la unitatea de la care provine. (2) Personalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. (4) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare. (6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu excepţia celor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice preia, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe, precum şi autovehiculele cedate în condiţii legale de către instituţii sau autorităţi publice, regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat.  +  Articolul 21 (1) Patrimoniul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului fostului Minister al Educaţiei Naţionale. (2) Pentru desfăşurarea activităţii, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare preia în administrare de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia, aferent activităţii preluate. (3) Transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 22 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Educaţiei Naţionale. (2) În cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educaţiei Naţionale a fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale în care s-a folosit denumirea de "Ministerul Educaţiei Naţionale", sintagma "Ministerul Educaţiei Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice".  +  Articolul 23 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 24Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 3-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-------------------Ministrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 26.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei şi Cercetării ŞtiinţificeNumărul total de posturi 432,exclusiv demnitarii şi posturileaferente cabinetului ministrului*Font 8*                                   ┌──────────┐                                   │ MINISTRU │                                   └────┬─────┘                       ┌------------┐ │ ┌────────────────┐                       | Colegiul |───┼───┤Cabinet ministru│                       |ministrului | │ └────────────────┘                       └------------┘ │                       ┌────────────┐ │                       │Unitatea de │ │ ┌────────────────┐                       │Strategii şi├───┼───┤ Corpul de │                       │ Politici │ │ │ Control*) │                       │ Publice*) │ │ └────────────────┘                       └────────────┘ │     ┌──────────┬────────┬──────────────┼──────────────────┬─────────────┐┌────┴──────┐ │ ┌────┴──────┐ │ ┌────┴──────┐ ┌────┴──────┐│SECRETAR DE│ │ │SECRETAR DE│ ┌────┴───────────┐ │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE││ STAT │ │ │ STAT │ │SECRETAR GENERAL│ │ STAT │ │ STAT │└───────────┘ │ └───────────┘ └────┬───────────┘ └───────────┘ └───────────┘           ┌────┴──────┐ │           │SECRETAR DE│ ┌───────┼────────┐           │ STAT │ ┌─────┴────┐ │ ┌─────┴────┐           └───────────┘ │ Secretar │ │ │ Secretar │                          │ general │ │ │ general │                          │ adjunct │ │ │ adjunct │                          └──────────┘ │ └──────────┘  ┌──────┬──────┬────────┬──────┬──────┬┴────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │ │ L │ │ M │└─┬─┘ └───┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └───┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘  │ ┌──┴─┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐┌─┴┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐│A1│ │C1 ││C2 ││D1 ││D2 │ │F1 ││F2 ││G1 ││G2 │ │H1 ││H2 │└──┘ └───┘└───┘└───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘└───┘ └───┘└───┘A. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri EuropeneA1. Direcţia Relaţii InternaţionaleB. Direcţia Generală JuridicC. Direcţia Generală Învăţământ UniversitarC1. Direcţia Titluri UniversitareC2. Direcţia Finanţarea Învăţământului UniversitarD. Direcţia Generală Învăţământ PreuniversitarD1. Direcţia Inspecţia ŞcolarăD2. Direcţia Programe şi Învăţare pe Tot Parcursul VieţiiE. Direcţia pentru Învăţământ în Limbile MinorităţilorF. Direcţia Generală Management şi Reţea ŞcolarăF1. Direcţia Formare ContinuăF2. Direcţia Reţeaua Şcolară şi Resurse UmaneG. Direcţia Generală Buget-Finanţe, Salarizare şi Resurse UmaneG1. Direcţia Buget-FinanţeG2. Direcţia Resurse Umane şi SalarizareH. Direcţia Generală LogisticăH1. Direcţia Patrimoniu şi InformatizareH2. Direcţia Administrativ şi AchiziţiiI. OI POSDRU (la nivel de direcţie)J. Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (la nivel de direcţie)K. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (la nivel de direcţie)**)L. Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare (la nivel de direcţie)**)M. Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale (la nivel de direcţie) Notă

  ──────────

  *) Funcţionează la nivel de direcţie.

  **) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ──────────
   +  Anexa 2aConsilii consultative la nivel naţional ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea consiliului consultativ │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.│Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului │ ││ │Superior (C.N.S.P.I.S.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.│Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi │ ││ │Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3.│Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4.│Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare │ ││ │(C.C.C.D.I.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5.│Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior │ ││ │(C.N.F.I.S.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6.│Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7.│Consiliul de Etică şi Management Universitar (C.E.M.U.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8.│Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării │ ││ │Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) │Bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa 2bConsilii consultative la nivel naţional partenere ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea consiliului consultativ │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.│Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.│Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar │ ││ │(C.N.F.P.I.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3.│Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4.│Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) │Bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa 3Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.│Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.│Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3.│Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4.│Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară │ ││ │din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5.│Universitatea din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6.│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7.│Academia de Studii Economice din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8.│Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9.│Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 10.│Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică │ ││ │"Ion Luca Caragiale" din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 11.│Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 12.│Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 13.│Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 14.│Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 15.│Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 16.│Universitatea "Transilvania" din Braşov │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 17.│Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 18.│Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din │ ││ │Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 19.│Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 20.│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din │ ││ │Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 21.│Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 22.│Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 23.│Universitatea "Ovidius" din Constanţa │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 24.│Universitatea Maritimă din Constanţa │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 25.│Universitatea din Craiova │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 26.│Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 27.│Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 28.│Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 29.│Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară │ ││ │"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 30.│Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 31.│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 32.│Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 33.│Universitatea din Oradea │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 34.│Universitatea din Petroşani │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 35.│Universitatea din Piteşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 36.│Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 37.│Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 38.│Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 39.│Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 40.│Universitatea "Valahia" din Târgovişte │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 41.│Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 42.│Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 43.│Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 44.│Universitatea de Arte din Târgu Mureş │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 45.│Universitatea "Politehnica" din Timişoara │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 46.│Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului │ ││ │din Timişoara │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 47.│Universitatea de Vest din Timişoara │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 48.│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara │Venituri proprii │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa 4Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării ŞtiinţificeA. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt. │ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ I.│Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului │ ││ │Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei │ ││ │şi Cercetării Ştiinţifice în a căror subordine funcţionează unităţi │ ││ │conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive │ ││ │şcolare │Bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ II.│Comisia Naţională a României pentru UNESCO │Bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ III.│Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a │Venituri proprii şi ││ │Cercetării, Dezvoltării şi Inovării │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ IV.│Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ V.│Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi │Venituri proprii şi ││ │Formării Profesionale │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ VI.│Agenţia de Credite şi Burse de Studii │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ VII.│Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│VIII.│Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar │Bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ IX.│Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ X.│Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la │Venituri proprii şi ││ │Marea Neagră │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ XI.│Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar│Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ XII.│Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│XIII.│Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti │Bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ XIV.│Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi │Bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ XV.│Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca │Bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ XVI.│Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara │Bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│XVII.│Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘B. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt. │ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 1.│Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" │Venituri proprii │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 2.│Autoritatea Naţională pentru Calificări │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 3.│Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru │Venituri proprii şi ││ │Educaţie şi Cercetare │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘  +  Anexa 5Cluburi sportive studenţeşti*Font 8*┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt. │ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 1│Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 2│Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" │Venituri proprii şi ││ │din Bucureşti │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 3│Clubul Sportiv Universitar "Politehnica" Timişoara │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 4│Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 5│Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 6│Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 7│Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 8│Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 9│Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 10│Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 11│Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 12│Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 13│Clubul Sportiv Universitar din Sibiu │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 14│Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 15│Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 16│Clubul Sportiv Universitar din Oradea │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 17│Clubul Sportiv Universitar din Piteşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 18│Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 19│Clubul Sportiv Universitar din Suceava │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 20│Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 21│Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 22│Clubul Sportiv Universitar din Arad │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 23│Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 24│Clubul Sportiv Universitar "Ştiinţa" Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 25│Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 26│Clubul Sportiv Universitar "Neptun" din Constanţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 27│Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 28│Clubul Sportiv "AGRONOMIA" Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘NOTE: a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.404. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.460.  +  Anexa 6Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 1.│Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 2.│Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 3.│Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 4.│Institutul Limbii Române │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 5.│Centrul de Cercetări Biologice din Jibou │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘  +  Anexa 7Parcul auto al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru activităţi specifice*Font 7*┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐│Nr. │ │ │Numărul│ Consumul maxim de ││crt.│ Activitatea │ Tipul mijlocului de │ maxim │carburanţi/autovehicul││ │ │ transport │ de │ - litri/lună - ││ │ │ │ bucăţi│ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤│ 1. │Proiectul privind învăţământul rural│Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │ │centrală │ 2 │ 200 ││ │ ├────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤│ │ │Autoturism de teren │ 3 │ 200 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤│ 2.│Proiectul privind reabilitarea │Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │infrastructurii şcolare │centrală │ 2 │ 200 ││ │ ├────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤│ │ │Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │ │teritorială │ 7 │ 200 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤│ 3.│Monitorizare şi inspecţie │Autoturism │ 15 │ 200 ││ │ ├────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤│ │ │Microbuz │ 6 │ 200 │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤│ 4.│OI POSDRU │Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │ │centrală │ 2 │ 200 ││ │ ├────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤│ │ │Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │ │teritorială │ 8 │ 200 │└────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘----