NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2008 (*actualizate*)pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice(actualizate până la data de 13 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • ----------  +  Capitolul I Înregistrarea datoriei publice1. În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia de a ţine Registrul datoriei publice, în care sunt înscrise date privind datoria publică a României.2. Registrul datoriei publice reprezintă baza de date în format electronic, care evidenţiază situaţia datoriei publice în ordine cronologică şi cuprinde informaţii privind datoria contractată direct utilizând instrumentele datoriei publice guvernamentale şi locale, prevăzute la pct. 3.2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 şi la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi garanţiile acordate. Registrul datoriei publice include date privind valoarea aferentă fiecărui instrument de datorie publică contractat direct sau garantat, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum şi alte informaţii.Registrul datoriei publice are următoarele componente, prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează: a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, care cuprinde:a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe legi speciale;a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat;a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar;a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - împrumuturi şi alte instrumente de datorie;a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management; b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate, care cuprinde:b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale;b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi şi alte instrumente de datorie; c) Subregistrul datoriei publice locale directe; d) Subregistrul datoriei publice locale garantate.3. Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv instrumentele pentru managementul lichidităţilor, finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în nume propriu (cum ar fi prin leasing financiar sau credite furnizor) sau în baza scrisorilor de confort. Finanţările rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se înregistrează în Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe.4. Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în baza scrisorilor de confort. Finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se înregistrează în Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) în cadrul Programului guvernamental «Prima casă» se înregistrează cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit, în valuta de contract a creditelor garantate.Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, se înregistrează pe categorii de beneficiari.FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice (MFP) informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi cele în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit.----------Pct. 4 din Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.Ultimul alineat al pct. 4 din Cap. I a fost introdus de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014.5. Subregistrul datoriei publice locale directe evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale provenind din finanţările rambursabile angajate direct de către acestea, pe baze contractuale, în condiţiile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare.6. Subregistrul datoriei publice locale garantate evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale provenind din garantarea de către acestea, în condiţiile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a împrumuturilor contractate de operatorii economici ori de serviciile publice din subordinea respectivelor unităţi administrativ-teritoriale, precum şi din avalizarea de către unităţile administrativ-teritoriale a biletelor la ordin emise de operatorii economici ori de serviciile publice din subordinea acestora.7. Înregistrările în subregistrele datoriei publice locale se efectuează în ordine cronologică, pe baza raportărilor transmise Ministerului Economiei şi Finanţelor de autorităţile executive ale administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.3 şi 13.3 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum şi ale prezentelor norme metodologice.8. În Registrul datoriei publice se înregistrează informaţii privind:- valoarea finanţării rambursabile care formează datorie publică;- valuta de contract a finanţării rambursabile;- denumirea creditorului/finanţatorului şi a împrumutatului/ beneficiarului finanţării rambursabile, precum şi cea a garantului, în cazul garanţiilor;- numărul acordului sau contractului aferent finanţării rambursabile, numărul acordului sau contractului de garantare, în cazul garanţiilor, precum şi numărul acordului de subîmprumut/convenţiei de garantare;- nivelul ratelor dobânzilor şi al comisioanelor;- perioada de graţie şi perioada de rambursare;- alte informaţii considerate utile pentru identificarea şi individualizarea finanţărilor rambursabile respective.8^1. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă» cumulat pentru luna de raportare pe instituţie de credit.----------Pct. 8^1 din Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.492 din 17 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009.8.2. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.----------Subpct. 8.2. din Cap. I a fost introdus de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014.8.3. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.----------Subpct. 8.3. din Cap. I a fost introdus de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014.9. Registrele datoriei publice locale, ţinute la nivel localPotrivit prevederilor art. 62 alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile executive ale administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa sau, după caz, de a menţine, pe suport hârtie şi/sau în format electronic, Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativteritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 8.Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale unităţii administrativ-teritoriale provenind din finanţările rambursabile angajate direct de aceasta, pe baze contractuale, în condiţiile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare.Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale unităţii administrativ-teritoriale provenind atât din garantarea de către aceasta a împrumuturilor, cât şi din avalizarea biletelor la ordin, contractate, respectiv emise de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea respectivei unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare.Registrele datoriei publice locale, ţinute la nivel local, pe suport hârtie, se tipăresc în format A3 şi se leagă în registre de 200 de file. În aceste registre nu se admit ştersături, corecturi şi/sau completări fără confirmarea prin numele şi prenumele în clar, precum şi prin semnătura persoanei sau persoanelor care operează modificarea şi fără precizarea datei la care s-au efectuat ştersătura, corectura şi/sau completarea.Persoana care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale se numeşte şi se înlocuieşte, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.Pentru raportarea către Ministerul Economiei şi Finanţelor a finanţărilor rambursabile angajate direct de unităţile administrativ-teritoriale, fără garanţia statului, precum şi a garanţiilor emise de acestea, cu autorizarea prealabilă a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, se întocmeşte Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe baza înregistrărilor efectuate de autorităţile executive ale administraţiei publice locale în propriul Registru de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale, după caz.9^1. Nerespectarea obligaţiilor de obţinere a avizului prealabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale de către autorităţile administraţiei publice locale pentru contractarea sau garantarea finanţărilor rambursabile care constituie datorie publică locală constituie contravenţie conform art. 78 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amenzile prevăzute pentru respectiva contravenţie la art. 78 alin. (2) din acelaşi act normativ.----------Pct. 9^1 din Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.9^2. Se autorizează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu şi prin unităţile sale subordonate, să efectueze controale periodice în baza sesizărilor transmise de direcţia de specialitate din cadrul MFP, pentru verificarea obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale de către autorităţile administraţiei publice locale pentru contractarea sau garantarea finanţărilor rambursabile care constituie datorie publică locală, să aplice contravenţiile şi să încaseze amenzile menţionate la pct. 9^1, care se vor face venit la bugetul de stat.----------Pct. 9^2 din Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.10. În termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice, ordonatorii principali de credite vor raporta finanţările rambursabile contractate până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în nume propriu (cum ar fi prin leasing financiar sau credite furnizor) ori în baza scrisorilor de confort, în vederea înregistrării în Registrul datoriei publice, iar ulterior, lunar, vor raporta tranzacţiile în contul acestor finanţări, potrivit cap. II.  +  Capitolul II Modalitatea de raportare a datoriei publice1. Beneficiarii de finanţări rambursabile care constituie datoria publică guvernamentală au obligaţia de a transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor copii de pe fiecare document primar care atestă contractarea/angajarea împrumutului sau orice act adiţional la contractul de împrumut, dacă au fost aduse modificări la acesta, în termen de 10 zile calendaristice de la semnarea acestora. Aceste documente vor fi însoţite de formularul 1 "Raport privind finanţările rambursabile primite" şi de formularul 1A "Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al plăţilor aferente finanţării rambursabile", prezentate în anexa nr. 2, cu excepţia titlurilor de stat lansate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru care înregistrarea se realizează de direcţia de specialitate din minister. Modul de completare a formularelor este cel redat pe versoul fiecărei file a formularelor.2. Beneficiarii de finanţări rambursabile care constituie datoria publică guvernamentală, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor raporta, până la data de 15 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare şi de rambursare a finanţării rambursabile, informaţii privind datoria contractată/garantată pentru luna anterioară şi estimări trageri/utilizări estimative pentru luna curentă şi cumulat pentru următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2 "Situaţia finanţării rambursabile la data de....", prezentat în anexa nr. 2. Acest formular se raportează şi în cazul în care pentru fiecare tragere există câte o schemă de rambursare, cu menţiunea că este aferent tragerii respective. Acest formular se transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor lunar, indiferent dacă în cursul lunii de raportare au fost sau nu au fost efectuate trageri ori plăţi în contul finanţării rambursabile. Modul de completare este cel redat pe versoul fiecărei file a formularelor.3. În completare la formularul 2 menţionat la pct. 2, beneficiarii finanţărilor rambursabile, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, care constituie datoria publică guvernamentală în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor raporta pe perioada de utilizare şi de rambursare a finanţării rambursabile, până la data de 10 a lunii de raportare, informaţii privind execuţia bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne şi externe pentru luna anterioară şi estimări pentru luna curentă şi cumulat pentru următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2 A "Execuţie bugetară aferentă cheltuielilor cu intrările din credite interne şi externe în luna.....şi cumulat, precum şi cheltuieli estimative pentru perioada următoare".4. Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate, a căror rambursare se efectuează de la bugetul de stat, au obligaţia să transmită, în scris, Ministerului Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în două zile lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente acestora, următoarele informaţii: a) beneficiarul; b) anul contractării; c) destinaţia creditului; d) valoarea creditului; e) data efectuării tragerii/plăţii; f) tragerea/plata în valuta de contract; g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate.Pentru împrumuturile contractate de la instituţiile financiare internaţionale se raportează cheltuiala efectivă care se înregistrează/grevează bugetul de stat.5. Începând cu 1 ianuarie 2009, beneficiarii de împrumuturi, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, care constituie datoria publică guvernamentală în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor raporta, până la data de 10 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare a finanţării rambursabile, numai informaţii privind execuţia bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne şi externe pentru luna anterioară şi estimări pentru luna curentă şi cumulat pentru următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2 A "Execuţia bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne şi externe în luna.....şi cumulat, precum şi cheltuieli estimative pentru perioada următoare".6. Începând cu 1 ianuarie 2009, serviciul datoriei publice guvernamentale care se acoperă de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj se înregistrează de direcţia de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor, fără a mai fi necesară completarea formularelor 1, 1 A şi 2.7. Raportările finanţărilor rambursabile care constituie datorie publică guvernamentală se vor efectua pentru fiecare instrument de datorie (iar în cazul împrumuturilor, pe fiecare împrumut), cu specificarea numărului atribuit în subregistrul datoriei respectiv. Formularele vor fi completate în concordanţă cu prevederile acordului/contractului finanţării rambursabile contractate direct sau garantate, acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie, acordului de implementare, acordului subsidiar, după caz, încheiate, cu datele din evidenţa contabilă proprie a beneficiarilor sau cu alte documente aprobate legal, care se referă la împrumuturile care fac obiectul raportărilor.8. În formularele 1, 1A şi 2, la rândul "Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare" se va completa denumirea exactă şi completă a operatorului economic ori a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, semnatar/semnatară al/a acordului de împrumut subsidiar sau al/a convenţiei de garantare, al/a acordului de implementare sau al/a acordului subsidiar.9. Raportarea se face de către semnatarul acordului de împrumut subsidiar sau al convenţiei de garantare, al acordului de implementare sau al acordului subsidiar, chiar dacă acesta, la rândul lui, încheie subcontracte cu alţi beneficiari finali ai finanţării rambursabile.9^1. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», FNGCIMM va raporta MFP Formularul 1 «Prima casă» «Garanţiile acordate de către FNGCIMM» şi Formularul 1A «Prima casă» - «Scadenţarul rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM» cu informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare prezentate cumulat pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de rate de capital efectuate în luna de raportare, cumulat pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 2 «Prima casă» «Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM». Formularele 1, 1A şi 2 sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM va raporta MFP informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.----------Pct. 9^1 din Cap. II a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.492 din 17 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009.9.2. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de...", agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ...........", cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 "Mihail Kogălniceanu" - "Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ..........." se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 "Mihail Kogălniceanu" - "Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ....". Formularul 5 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ...." se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ...." se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 10. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.----------Subpct. 9.2. din Cap. II a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014.9.3. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 "Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de...", agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 "Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de....", cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 "Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de..." se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 "Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de.....". Formularul 5 "Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de...." se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 "Situaţia executării garanţiilor de stat la data de...." se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 11. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.----------Subpct. 9.3. din Cap. II a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014.10. După contractarea sau garantarea finanţării rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului respectiv, autorităţile executive ale administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor copii de pe fiecare document care atestă, după caz, contractarea sau garantarea finanţării rambursabile, şi anume: a) contractul/acordul aferent angajării directe a finanţării rambursabile, însoţit de toate anexele la acesta; b) contractul/acordul de garantare sau alte documente care atestă garantarea, doar în cazul garantării împrumuturilor contractate de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unităţii administrativ-teritoriale; c) actul/actele adiţional/adiţionale, dacă au fost aduse modificări la contractul/contractele/acordul/acordurile prevăzute la lit. a) şi b), cu respectarea clauzelor contractuale.Autorităţile executive ale administraţiei publice locale vor transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor, în copie, şi înregistrarea documentelor menţionate în Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale, după caz.În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu pct. 12.2.3. din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, pe perioada utilizării şi rambursării finanţării contractate direct sau garantate, autorităţile executive ale administraţiei publice locale vor transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor, lunar, până la data de 15 a lunii, informaţii pentru luna anterioară prin formularul "Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", ale cărui model şi mod de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, păstrează doar raportările lunare privind datoria publică locală aferente anului curent şi pe cele aferente anului anterior celui de raportare, transmise de autorităţile executive ale administraţiei publice. Raportările lunare primite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, datate de emitenţi anterior perioadei menţionate, se distrug.11. Nerespectarea obligaţiilor de raportare de către beneficiarii finanţărilor rambursabile care constituie datorie publică guvernamentală şi locală constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Răspunderea pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor privind datoria publică guvernamentală şi locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de Ministerul Economiei şi Finanţelor, revine furnizorilor de informaţii.12. Se autorizează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu şi prin unităţile sale subordonate, să efectueze controale periodice în baza sesizărilor transmise de direcţia de specialitate din cadrul MFP, pentru verificarea raportărilor transmise de beneficiarii finanţărilor rambursabile care constituie datorie publică guvernamentală şi locală, să aplice contravenţiile şi să încaseze amenzile menţionate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat.----------Pct. 12 din Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Capitolul III Structura Contului general al datoriei publice1. În conformitate cu prevederile pct. 3.1 lit. e) din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte anual Contul general al datoriei publice, care se anexează la Contul general anual de execuţie al bugetului de stat. Contul general al datoriei publice cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale şi Contul general al datoriei publice locale.În Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2007, instrumentele noi de datorie introduse în datoria publică în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, nu se raportează cu sold iniţial, ci doar cu tranzacţii în cursul anului 2007, pentru a nu modifica soldul iniţial al datoriei publice care corespunde soldului datoriei publice raportat prin Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2006.----------Paragraful 2 al pct. 1 din Cap. III a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008.2. Contul general al datoriei publice guvernamentale cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale directe şi Situaţia garanţiilor guvernamentale.3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 4 şi cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare şi instrumentele de cash management, precum şi finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, cu garanţia statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanţările rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:A. Certificate de trezorerie, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiB. Obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă şi externă, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiC. Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiD. Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiE. Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre], din care:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiF. Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statuluitotal: în euroîn leiG. Instrumente structurate, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiH. Leasing financiar, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiI. Instrumente de cash managementtotal: în euroîn leiJ. Plasamente private, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiK. Total în valutele tranzacţiilorL. Total: în euroîn lei.Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:- coloana 1 se completează cu denumirea finanţărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinaţia finanţărilor rambursabile, numărul de referinţă al finanţării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum şi cu denumirea creditorului. Finanţările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexa nr. 4;- în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanţarea;- în coloana 3 se înscrie valuta de contract;- în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanţării rambursabile în valuta de contract, cu excepţia împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi a finanţărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;- în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;- în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacţiei. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;- în coloana 8 se înscrie soldul finanţărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare.Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;- coloanele 9 şi 10 cuprind tragerile efectuate în cursul exerciţiului financiar respectiv, în cadrul finanţărilor rambursabile contractate de stat, precum şi rambursările/refinanţările efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuţia. Pentru împrumuturile din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar creşterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;- coloana 11 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacţiei, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) şi rambursările aferente (coloana 10);- coloana 12 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;- total în valutele tranzacţiilor se completează astfel:- în coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat diferenţiat pe valuta tranzacţiilor, şi anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.;- în coloanele 5, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar la coloanele 5, 8, 9, 10 şi 12 în lei, astfel:- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 4, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;- totalul în lei pentru coloanele 5, 8 şi 12 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.----------Pct. 3 din Cap. III a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014.4. Situaţia garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale cu garanţia statului până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare. Finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se raportează în Situaţia garanţiilor guvernamentale.Situaţia garanţiilor guvernamentale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 5 şi cuprinde:I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte: a) garanţii emise în lei; b) garanţii emise în valută; c) echivalent în lei;iar total general pentru toate legile speciale, astfel: a) garanţii emise în lei; b) garanţii emise în valută; c) echivalent în euro şi în lei.Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:- coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;- coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanţiilor emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora;- coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor acordate de stat în cursul anului de raportare;- coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută, astfel:În cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 şi 7.În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "Prima casă", respectiv în cazul programelor "Reabilitare termică" şi "Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României", coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7;- coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare.În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM coloana 5 se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor aferente garanţiilor emise de către FNGCIMM, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare.- coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare;- coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise de Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM care au fost supuse executării în cursul anului de raportare;- coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:În cazul executării scrisorilor de garanţie emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "Prima casă", respectiv în cazul programelor guvernamentale "Reabilitare termică" şi "Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României" se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.- coloana 9 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută;- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 2-9, astfel:- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 2 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;- totalul în lei pentru coloanele 2 şi 9 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.II. Alte garanţii guvernamentale, care se raportează în următoarea structură:A. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatorii economici:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiB. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale:1. în valuta tranzacţiei;2. total: în euroîn leiC. Total în valuta tranzacţiilorD. Total: în euroîn lei.Datele din această situaţie se completează astfel:- coloana 1 se completează cu numărul garanţiei, în ordinea acordării;- coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garanţiei, cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a băncii sau instituţiei creditoare;- coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garanţiei;- în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei;- coloanele 5 şi 6 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;- coloanele 7 şi 8 cuprind soldul finanţării rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;- în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor;- în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor;- în coloana 11 se stabileşte soldul final în valuta tranzacţiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursările de rate de capital (coloana 10);- în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;- în coloana 13 se completează suma în milioane lei plătită de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc;- totalul în valută se completează astfel:- în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, şi anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc.;- în coloanele 6, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective;- totalul în euro şi în lei se completează în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar în coloanele 6, 8, 9, 10 şi 12 în lei:- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 5, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, excepţie făcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;- totalul în lei se calculează pentru coloanele 6, 8 şi 12 utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.----------Pct. 4 din Cap. III a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014.5. Modul de completare a Contului general al datoriei publice guvernamentaleContul general al datoriei publice guvernamentale se completează pe baza datelor din contabilitatea generală a Trezoreriei Statului pentru finanţările rambursabile care se gestionează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu datele raportate de Banca Naţională a României pentru finanţările rambursabile contractate de aceasta în numele statului, şi pe baza datelor raportate de ordonatorii principali de credite sau de către regii autonome, societăţi comerciale şi autorităţi ale administraţiei publice locale, în calitate de beneficiari de subîmprumuturi şi garanţii de stat.Situaţia garanţiilor guvernamentale se completează pe baza datelor din evidenţa proprie tehnico-operativă a Ministerului Economiei şi Finanţelor, în ceea ce priveşte garanţiile guvernamentale.Contul general al datoriei publice guvernamentale se întocmeşte de direcţia de resort din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor împreună cu Banca Naţională a României.Contul general al datoriei publice guvernamentale este însoţit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice guvernamentale directe şi al serviciului datoriei publice guvernamentale directe.6. Contul general al datoriei publice locale cuprinde Contul datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale pentru finanţările rambursabile contractate direct de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale.7. Contul general al datoriei publice locale cuprinde finanţările rambursabile contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale şi se întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 6.Datele din Contul general al datoriei publice locale se completează astfel:- coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie, valutele în care se contractează instrumentele de datorie;- în coloana 2 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;- coloanele 3 şi 4 cuprind soldul finanţării rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;- în coloana 5 se înscriu tragerile efectuate din finanţarea rambursabilă, în valuta tranzacţiilor;- în coloana 6 se înscriu rambursările de capital din finanţările angajate şi utilizate, în valuta tranzacţiilor;- în coloana 7 se stabileşte soldul la sfârşitul anului în valuta tranzacţiilor, pentru fiecare instrument de datorie publică locală, ca diferenţă între suma soldului de la începutul anului (coloana 3) cu tragerile (coloana 5) şi rambursările (coloana 6);- în coloana 8 se înscrie contravaloarea în lei a soldului instrumentului de datorie publică locală la sfârşitul anului, stabilită la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;- lit. A «Titluri de valoare - obligaţiuni municipale», din care:- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor obligatare, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari SUA, euro etc.;- lit. B «Împrumuturi de la instituţii financiare şi de credit», din care:- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari SUA, euro etc.;- lit. C «Alte tipuri de finanţare», din care:- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile (credite furnizor, leasing financiar), totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari SUA, euro etc.;- lit. D «Totalul în valutele tranzacţiilor», se completează astfel:- în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari SUA, euro etc.;- în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- lit. E «Total în euro şi în lei» se completează la coloanele 3 şi 7 în euro, iar la coloanele 4 şi 8 în lei, astfel:- totalul în euro se stabileşte astfel: valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro;- totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare.----------Paragraful al II-lea al pct. 7 din Cap. III a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008.8. Situaţia garanţiilor locale include garanţiile acordate de unităţile administrativ-teritoriale pentru împrumuturile contractate direct de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi valoarea biletelor la ordin emise de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale şi avalizate de acestea.Situaţia garanţiilor locale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 7, astfel:- coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie pentru care s-a emis garanţia (împrumuturi contractate şi/sau bilete la ordin avalizate), valutele în care se contractează instrumentele de datorie;- în coloana 2 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei;- coloanele 3 şi 4 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se calculează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;- coloanele 5-10 se completează cu informaţii referitoare la împrumut, astfel:- coloanele 5 şi 6 cuprind soldul împrumutului la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;- în coloana 7 se înscriu tragerile efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor;- în coloana 8 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor;- în coloana 9 se stabileşte soldul împrumutului la sfârşitul anului, în valuta tranzacţiilor, ca diferenţă între suma soldului de la începutul anului (coloana 5) cu tragerile efectuate (coloana 7) şi rambursările de rate de capital (coloana 8);- în coloana 10 se înscrie contravaloarea în lei a soldului împrumutului la sfârşitul anului, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;- lit. A «Total în valută» se completează astfel:- în coloanele 3, 5 şi 9 se înscrie valoarea împrumuturilor, totalizată pe feluri de valute, şi anume: dolari SUA, euro etc.;- în coloanele 4, 6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea valorilor respective;- lit. B «Totalul în euro şi în lei» se completează în coloanele 3, 5 şi 9 în euro, iar în coloanele 4, 6 şi 10 în lei, astfel:- totalul în euro se stabileşte astfel: valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, cu excepţia împrumuturilor pentru care împrumutătorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric;- totalul în lei se calculează utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare.----------Paragraful al doilea al pct. 8 din Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008.9. Modul de completare a Contului general al datoriei publice localeContul general al datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale se completează pe baza datelor raportate lunar de ordonatorii principali de credite (preşedinţi de consilii judeţene şi primari).Contul general al datoriei publice locale se întocmeşte de direcţia de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor.Contul general al datoriei publice locale este însoţit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice locale directe.10. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice------------------------ model -REGISTRUL DATORIEI PUBLICE a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directea.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale┌───┬───────────┬────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│Nr.│Baza legală│Identificare│Valoarea nominală│ Data │ Data │ ││crt│ │ împrumut │ a împrumutului │emisiunii│scadenţei│Observaţii││ │ │ ├───────┬─────────┤ │ │ ││ │ │ │ Lei │ Valută │ │ │ │└───┴───────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat*Font 8*┌────┬─────────────┬──────────┬──────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────┐│Nr. │Identificarea│Valoarea │Valuta │ Data │ Data │Nivelul │Nr. de │Curs │Valoarea │ ││crt.│emisiunii de │emisiunii │emisiunii │emisi-│scaden-│dobânzii│zile │istoric│nominală a│Obser-││ │ titluri │de titluri│de titluri│unii*)│ţei**) │ (%) │până la │ │emisiunii │vaţii ││ │ de stat │de stat │ de stat │ │ │ │scadenţă│ │de titluri│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de stat │ │└────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴──────┘------------*) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de vânzare.**) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de scadenţă.----------Pct. a.2) din anexa 1 a fost modificat conform anexei 1 din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010, în baza pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe-leasing financiar┌──┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────┬────────┬───────────┬─────────┬──┐│Nr│Data/ │Denumire│ │Obiectul,│ │ │Nivelul │Perioada │O ││c │Act nor│creditor│Denumire│scopul │ Suma│Valuta │dobânzii, │de graţie│b ││r │mativ/ │Număr │împrumu-│finanţă- │-lei-│ de │comisioa- │Perioada │s.││t.│Act adi│contract│ tat │ rii │ │contract│nelor şi │de ram- │ ││ │ţional │ Data │ │ │ │ │ alte │bursare │ ││ │ │ │ │ │ │ │ costuri │ │ │└──┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────┴────────┴───────────┴─────────┴──┘a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe-împrumuturi şi alte instrumente de datorie┌───┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┐│Nr.│Data │Denu- │Denu- │Nr. de│Denu- │Valoa-│ │ │ │ │ ││c │sem- │mirea │mirea │ordine│mirea │ rea │Nive-│Peri- │ Numă-│Nr. şi│Obs. ││r │nării │ şi │cre- │ şi │împru-│finan-│lul │oada │ rul │ data │ ││t. │con- │scopul│dito- │ data │muta- │ţării │do- │ de │ şi │acte- │ ││ │trac- │finan-│rului/│con- │tului │ │bân- │graţie│ data │ lor │ ││ │tului │ţării │finan-│trac- │ │(valu-│zii, │şi pe-│acor- │ adi- │ ││ │ │ │ţato- │tării │ │ta de │comi-│rioada│dului │ţio- │ ││ │ │ │rului │finan-│ │con- │sioa-│ de │ de │nale │ ││ │ │ │ │ţării │ │tract)│nelor│rambur│împru-│ la │ ││ │ │ │ │ │ │ │ şi │sare │ mut │acor- │ ││ │ │ │ │ │ │ │alte │ │ sub- │duri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ cos-│ │sidiar│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │turi │ │ │ │ │└───┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe-instrumente de cash management┌───┬───────────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│Nr.│Nr. si data│Denumirea instituţiei│Valoarea│ Nivelul │Perioada │ ││crt│convenţiei │ de credit │depozi- │dobânzii │ de ram- │Observaţii││ │ │ │tului │ (%) │ bursare │ ││ │ │ │ (lei) │ │ │ │└───┴───────────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┘ b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantateb.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale┌───┬───────────────────┬────────┬──────────────┬──────┬────────────┬──────────┐│Nr.│Nr. act adiţional, │Legea │ Valoare │ Tip │ Termen de │ ││crt│data/ Nr. scrisoare│specială│ │valută│valabilitate│Observaţii││ │de garanţie, data/ │ data ├─────┬────────┤ │ explicaţii │ ││ │poziţia în cadrul │ │ Lei │ Valută │ │ │ ││ │ scrisorii │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────┴────────┴─────┴────────┴──────┴────────────┴──────────┘----------Pct. b.1) din anexa 1 a fost modificat conform anexei 2 din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010, în baza pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi şi alte instrumente de datorie┌───┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┐│Nr.│Data │Denu- │Nr. de│Denu- │Denu- │ │ │ │ │ │ ││c │sem- │mirea │ordine│mirea │mirea │Suma │Nive-│Peri- │ Numă-│Nr. şi│Obs. ││r │nării │ şi │ şi │garan-│credi-│garan-│lul │oada │ rul │ data │ ││t. │finan-│scopul│ data │tatu- │toru- │tată │do- │ de │ şi │acte- │ ││ │ţării │finan-│emite-│lui │lui │ │bân- │graţie│ data │ lor │ ││ │ │ţării │rii │ │ │(valu-│zii, │si pe-│con- │ adi- │ ││ │ │ │garan-│ │ │tă de │comi-│rioada│ven- │ţio- │ ││ │ │ │ţiei/ │ │ │con- │sioa-│ de │ţiei │nale │ ││ │ │ │Baza │ │ │tract)│nelor│rambur│ de │ la │ ││ │ │ │legală│ │ │ │ şi │sare │garan-│acor- │ ││ │ │ │ │ │ │ │alte │ │ tare │duri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ cos-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │turi │ │ │ │ │└───┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ c) Subregistrul datoriei publice locale directe┌───┬─────────┬──────┬─────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────────┬────┐│Nr.│Nr. si │Denu- │ │Denu- │ │ │ │Nr. si │ ││c │dată │mire │Denumire │mire │Valoare │Nivel │Peri- │ data act │Obs ││r │semnare │ şi │finanţare│împru │finan- │dobânzi│oada │adiţional │ ││t. │contract │scop │ │mutat/│ţare │comisi-│ de │la contract│ ││ │/acord │finan-│ │bene- │ │oane şi│graţie│ acord │ ││ │finanţare│ţare │ │ficiar│Valută │alte │şi pe-│ finanţare │ ││ │ │ │ │ │ de │costuri│rioada│ │ ││ │ │ │ │ │contract│ │ de │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │rambur│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sare │ │ │├───┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │└───┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────────┴────┘ d) Subregistrul datoriei publice locale garantate┌───┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┐│Nr.│Nr. si│Nr. si│Denu- │Denu- │Unitate│Denu- │Valoa-│ │ │ │ │ ││c │dată │dată │mire │mire │admi- │mire │ re │Nivel│Peri- │ │Nr. şi│Obs. ││r │semna-│semna-│ şi │finan-│nistra-│garan-│finan-│ │oada │Număr │ dată │ ││t. │re con│re con│scop │ţator │tiv- │tat │ţare │do- │ de │ şi │act │ ││ │tract/│tract/│finan-│ │terito-│ │garan-│bân- │graţie│ dată │adiţi-│ ││ │acord │acord │ţare │ │rială │ │tată │zi, │si pe-│act │onal │ ││ │finan-│garan-│ │ │gatantă│ │Valuta│comi-│rioada│adiţi-│la con│ ││ │ţare │tare │ │ │ │ │de con│sioa-│ de │onal │tract/│ ││ │ │ │ │ │ │ │tract │ne si│rambur│la con│acord │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │alte │sare │tract/│garan-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │cos- │ │ acord│tare │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │turi │ │finan-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţare │ │ │├───┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │└───┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘  +  Anexa 2 -------la normele metodologice------------------------ model -FORMULARUL 1RAPORTprivind finanţările rambursabile primite(date generale aferente finanţării rambursabile)Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare .......................Descrierea finanţării rambursabile ......................................Nr. de referinţă al finanţării rambursabile .............................Creditor/Finanţator ............. Ţara ..................................Data semnării .........................................................Data intrării în vigoare ...... Data estimativă a ultimei trageri .......Suma finanţării rambursabile ............................................Valuta de contract ......................................................Obiectul finanţării rambursabile .......................................Denumirea operatorului economic împrumutat/Autoritatea administraţiei publice locale împrumutată/CUI (în cazul în care este altul decât cel care raportează) ................Sectorul economic al beneficiarului finanţării ..........................Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar şi garanţie - nr. ......./dataPentru garanţiile acordate de Guvernul României se completează:Numărul garanţiei .......................................................Data emiterii garanţiei ................................................Banca administrator al finanţării rambursabile ..........................Convenţia de garantare nr. ......../.....................................Durata finanţării rambursabile ............., din care:perioada de graţie .....................................................perioada de rambursare .................................................I. Rambursare:- tip (rate egale, rate inegale, într-o singură rată);- moneda;- periodicitate (trimestrial, semianual, anual, neregulat etc.);- locul plăţii;- datele de plată.II. Dobânda percepută:- tip (variabilă sau fixă);- rata aplicabilă sau procentul;- marja aplicabilă;- nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);- periodicitate (lunar, trimestrial, semianual);- data şi locul de stabilire (pentru dobânda variabilă - cu X zile înainte de scadenţă etc);- datele de plată;- convenţia aplicabilă privind ziua lucrătoare pentru efectuarea plăţii (anterioară/următoare etc).III. Comisioane aferente împrumutului:- tip (iniţial, de angajament, de management, de risc, de amânare, de anulare, de suspendare, de plată anticipată etc);- comisionul la fondul de risc;- procent sau suma absolută;- nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);- periodicitate (unic - precizându-se, după caz, datele exacte de plată, lunar, trimestrial, semianual etc);- baza la care se aplică (total împrumut, valoare tranşă etc).IV. Penalizări percepute de finanţator pentru neachitarea la scadenţă a serviciului datoriei publice sau a altor obligaţii asumate în cadrul împrumutului (tip, procent, bază de calcul, mod de calcul etc).Pentru creditele furnizor sau oriunde este cazul se completează în plus cu: numele asigurătorului (agenţia de credit de export) tranzacţiei din partea creditorului, prima de asigurare percepută, locul plăţii.Numele persoanei care poate fi contactată pentru informaţii ulterioare:Numele ................ Funcţia .............Adresa ................ Telefon .............Fax ............... Telex ..............Data .......... SemnăturaNumele ......................................Funcţia ......................................Adresa ......................................Telefon ......................................Fax .........................................Anexe: - Contractul de împrumut/credit;- (Formularul 1A "Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al plăţilor aferente finanţării rambursabile")Modul de completare a formularului 11. Formularul 1 se întocmeşte şi se raportează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a creditului şi ori de câte ori apar modificări în ceea ce priveşte datele menţionate, împreună cu următoarele anexe:- Contractul de împrumut/credit;- Scadenţarul estimativ al plăţilor de dobânzi şi comisioane;- Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al plăţilor de capital;- actele adiţionale.2. "Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului/a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale care raportează finanţarea rambursabilă.3. "Descrierea finanţării rambursabile": se înscriu informaţii referitoare la tipul instrumentului de datorie, denumirea finanţării din acordul de finanţare, inclusiv destinaţia acesteia.4. "Nr. finanţării rambursabile": se înscrie codul de identificare al împrumutului alocat de banca creditoare.5. "Creditor/Finanţator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanţatorului.Dacă este un grup de bănci, se indică numele băncii conducătoare (principale)."Ţara": se înscrie denumirea ţării în care este localizat creditorul. Se înscrie ţara de reşedinţă, şi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mult de un creditor localizat în ţări diferite se menţionează cuvântul "multiple". În cazul unui organism financiar internaţional nu trebuie menţionată ţara în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului.6. "Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanţare.7. "Împrumutat/Debitor/CUI": se înscrie denumirea beneficiarului finanţării rambursabile, care semnează acordul/contractul de finanţare în cazul finanţărilor garantate de stat sau acordul de împrumut subsidiar în cazul finanţărilor rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate şi asigură derularea finanţării rambursabile, precum şi codul unic de înregistrare.8. "Data intrării în vigoare": se înscrie data intrării în vigoare a acordului de finanţare, comunicată de banca finanţatoare.9. "Data estimativă a ultimei trageri": se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanţare.10. "Suma finanţării rambursabile": se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi de zecimale, aşa cum este prevăzută în acordul de finanţare.11. "Valuta de contract": se înscrie valuta în care se va acorda finanţarea rambursabilă, prevăzută în acordul de finanţare.12. "Denumirea operatorului economic împrumutat": se înscrie denumirea beneficiarului finanţării rambursabile.13. "Sectorul economic al beneficiarului finanţării": se indică sectorul din economie căruia îi este destinată finanţarea şi scopul acesteia.14. "Banca română administrator al finanţării rambursabile": se înscrie denumirea băncii române prin care se va derula finanţarea rambursabilă.15. "Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar şi garantare/Convenţia de garantare": se înscriu numărul şi data contractului/convenţiei încheiat/încheiate între beneficiarul finanţării şi garant.16. "Durata finanţării rambursabile": se înscrie perioada pentru care este acordată finanţarea, în cadrul căruia se specifică atât perioada de graţie, cât şi perioada de rambursare.17. "Rambursare": se indică condiţiile de rambursare prevăzute în acordul de finanţare, indiferent de denumirea acestuia, şi în plus se anexează graficul de rambursare stabilit cu finanţatorul.18. "Dobânda": se indică datele aferente dobânzii percepute, astfel cum sunt prevăzute în acordul de finanţare, indiferent de denumirea acestuia.19. "Comision": se indică comisoanele percepute conform termenilor prevăzuţi în acordul de finanţare, indiferent de denumirea acestuia.20. "Numărul garanţiei": se înscrie numărul din Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.21. "Data emiterii garanţiei": se înscrie data înregistrată în Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.22. "Numele persoanei care poate fi contactată pentru informaţii ulterioare": se înscriu numele persoanei care face raportarea, funcţia acesteia, adresa, telefonul, faxul, telexul, data completării formularului, precum şi semnătura raportorului, iar la primire, numele persoanei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care asigură ţinerea evidenţei finanţării rambursabile, funcţia acesteia, adresa, telefonul, faxul. La prezentarea formularului completat la Ministerul Economiei şi Finanţelor se înscriu de către acesta data primirii şi numărul finanţării rambursabile atribuit prin Subregistrul datoriei publice guvernamentale.FORMULARUL 1ASCADENŢARUL ESTIMATIVal tragerilor şi al plăţilor aferente finanţării rambursabileOperatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare .......................Denumirea finanţării rambursabile ...................................Numărul de referinţă al finanţării rambursabile .....................Creditor/Finanţator ................ Ţara ...........................Data semnării ......................................................Data estimativă a ultimei trageri ..................................Suma finanţării (în valuta de contract) ............................1. Trageri stabilite conform acordului de finanţare sau estimate de operatorul economic raportor, după caz: a) [] pentru întreaga sumă a creditului există o singură schemă de amortizare; b) [] pentru fiecare tragere există câte o schemă de amortizare.Graficul estimativ al tragerilor:         ┌────────────┬───────────┬──────────────┐         │ Tragere │ Data │ Valoare │         ├────────────┼───────────┼──────────────┤         ├────────────┼───────────┼──────────────┤         ├────────────┼───────────┼──────────────┤         │ Total │ │ │         └────────────┴───────────┴──────────────┘2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite:Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi de zecimale). a) Graficul de amortizare:       ┌────────────┬───────┬──────────┬─────────────────┐       │ Rata de │ Data │ Valoare │ % din valoarea │       │ capital │ │ │ împrumutului │       ├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤       ├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤       ├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤       │ Total │ │ │ │       └────────────┴───────┴──────────┴─────────────────┘Modul de completare a formularului 1AFormularul 1A se întocmeşte şi se raportează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a creditului şi ori de câte ori apar modificări în ceea ce priveşte informaţiile prevăzute în acesta."Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului economic/a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale care raportează finanţarea rambursabilă."Denumirea finanţării rambursabile": se completează cu informaţii referitoare la tipul instrumentului de datorie, denumirea finanţării din acordul de finanţare, inclusiv destinaţia acesteia."Numărul de referinţă al finanţării rambursabile": se înscrie codul de identificare al împrumutului, alocat de banca creditoare."Creditor/Finanţator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanţatorului.Dacă este un grup de bănci, se va indica numele băncii conducătoare (principale)."Ţara": se înscrie denumirea ţării în care este localizat creditorul. Se înscrie ţara de reşedinţă, şi nu cea de origine a creditorului. Pentru finanţările cu mai mult de un creditor localizat în ţări diferite se menţionează cuvântul "multiple". În cazul unui organism financiar internaţional nu trebuie menţionată ţara în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului."Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanţare."Data estimativă a ultimei trageri": se înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanţare."Suma finanţării (în valuta de contract)": se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi de zecimale, aşa cum este prevăzută în acordul de finanţare."Trageri": se va bifa una dintre cele doua variante: a) sau b).FORMULARUL 2SITUAŢIAfinanţării rambursabile la data de .............Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare .......................Creditor/Finanţator.............. Ţara ..........Denumire finanţare ......Nr. de referinţă al finanţării/nr. scrisorii de garanţie .....Data semnării ...................Data estimativă a ultimei trageri ..................Suma finanţării rambursabile (în valuta de contract) ...........Aferent finanţării rambursabile ...... sau tragerii în valoare de ....... din data ......Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare .....Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi de zecimale). a) Trageri/Utilizări efective:    ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────┐    │ Tragere │ Plăţi către contractanţi │    ├────────────┬─────────────────┼──────────────┬─────────────────┤    │ Data │ Suma trasă │ Data plăţii │ Plata efectivă │    │ │ (valuta │ │ în lei │    │ │ de contract) │ │ │    ├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │ Total │ │ Total │ │    │ cumulat │ │ cumulat │ │    └────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────┘ b) Trageri/Utilizări estimative pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:    ┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐    │ Tragere estimată │ Plăţi estimative către │    │ │ contractanţi │    ├─────────────────────┬─────────────────┼──────────────┬─────────────────┤    │ │ Suma trasă │ Data plăţii │ Plata în lei │    │ Perioada │ (valuta │ │ │    │ │ de contract) │ │ │    ├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │Pentru luna următoare│ │ │ │    │(lunii pentru care se│ │ │ │    │face raportarea) ... │ │ │ │    ├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │Pentru următoarele │ │ │ │    │3 luni cumulat │ │ │ │    ├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │ Total │ │ Total │ │    │ cumulat │ │ cumulat │ │    └─────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────┘ c) Plăţi efectuate la scadentă:    ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┐    │ Rata de │ Data │ Valoare │% din valoarea │    │ capital │ scadenţei │ │finanţării │    ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤    ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤    ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │Total cumulat │ │ │ │    └──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────┘┌──────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐│ Plăţi de │ Suma la │ % care │ Interval │ Data │ Valoare ││ dobânzi şi │ care se │ se aplică │ │ scadenţei │ (în valuta ││ comisioane │ aplică │ │ │ │ de contrac) │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ Dobânda │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ .. │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ Total cumulat│ │ │ │ │ ││ dobânzi │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ .. │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ Comision de │ │ │ │ │ ││ angajament │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ .. │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ Total cumulat│ │ │ │ │ ││ comision de │ │ │ │ │ ││ angajament │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ .. │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ Alte │ │ │ │ │ ││ comisioane │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ .. │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ Total alte │ │ │ │ │ ││ comisioane │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ .. │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ Total general│ │ │ │ │ │└──────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘ d) Plăti aflate la scadenţă şi neefectuate:    ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┐    │ Rate de │ Data │ Valoare │% din valoarea │    │ capital │ scadenţei │ │finanţării │    ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤    ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤    ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │Total cumulat │ │ │ │    └──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────┘    ┌─────────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┐    │Plăţi de dobânzi │ Suma │ Data │Suma neplătită │    │şi comisioane │ datorată │ scadenţei │(în valuta de │    │ │ │ │ contract) │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │Dobânda │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │.. │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │Total dobânzi │ │ │ │    │cumulate │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │.. │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │Comision de │ │ │ │    │angajament │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │.. │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │Total comision │ │ │ │    │de angajament │ │ │ │    │cumulat │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │.. │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │Alte comisioane │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │.. │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │Total alte │ │ │ │    │comisioane │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │.. │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤    │Total general │ │ │ │    │cumulat │ │ │ │    └─────────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┘ e) Plăţi de arierate:Rate de capital/Dobânzi/Comisioane    ┌───────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐    │Rata de capital│ Suma datorată │ Data │ Data plăţii│Suma plătită │    │ │ │ scadenţei │ arieratei │ │    ├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    ├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    ├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │Total cumulat │ │ │ │ │    └───────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘    ┌─────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐    │Plăţi de dobânzi │ Suma datorată │ Data │ Data plăţii│Suma plătită │    │şi comisioane │ │ scadenţei │ arieratei │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │Dobânda │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │Total dobânzi │ │ │ │ │    │cumulate │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │Comision de │ │ │ │ │    │angajament │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │Total comision │ │ │ │ │    │de angajament │ │ │ │ │    │cumulat │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │Alte comisioane │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │Total alte │ │ │ │ │    │comisioane │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤    │Total general │ │ │ │ │    │cumulat │ │ │ │ │    └─────────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘ f) Comisionul de risc pentru împrumuturi cu garanţia statului/subîmprumuturi:Sold la începutul perioadei de raportare ............Plăţi în perioada de raportare ...............Sold la sfârşitul perioadei de raportare ............Modul de completare a formularului 2Formularul 2 se întocmeşte şi se raportează lunar în termen de 15 zile de la închiderea lunii de raportare. Dacă este specific unei anumite trageri, se va specifica tragerea în valoare de ......... din data ......... . Pentru lunile în care nu au fost efectuate trageri şi/sau plăţi se vor raporta tragerile şi/sau plăţile efectuate până la închiderea lunii de raportare."Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului economic/a autorităţii administraţiei publice locale care raportează finanţarea."Denumire finanţare": se înscrie denumirea finanţării din acordul de finanţare."Nr. de referinţă al finanţării/nr. scrisorii de garanţie": se înscrie codul de identificare al finanţării alocat de banca creditoare/nr. scrisorii de garanţie alocat de Ministerul Economiei şi Finanţelor."Creditor/Finanţator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanţatorului. Dacă este un grup de bănci, se indică numele băncii conducătoare (principale)."Ţara": pentru împrumuturile externe se înscrie denumirea ţării în care este localizat creditorul. Se înscrie ţara de reşedinţă, şi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat în ţări diferite se menţionează cuvântul "multiple". În cazul unui organism financiar internaţional nu trebuie menţionată ţara în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului."Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanţare."Data estimativă a ultimei trageri": se înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanţare."Suma finanţării (în valuta de contract)": se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi de zecimale, aşa cum este prevăzută în acordul de finanţare. a) "Trageri/Utilizări": se completează data şi suma exactă pentru fiecare tragere efectuată în luna pentru care se face raportarea, precum şi valoarea cumulată a tragerilor efectuate de la intrarea în vigoare a finanţării. Utilizările se completează în cazul creditelor care se rambursează de la bugetul de stat, cu sumele în lei plătite efectiv din sumele trase către contractanţii angajaţi pentru realizarea proiectului finanţat din finantarea rambursabilă respectivă; data utilizării se va considera data plăţii efective către contractant, dovedită cu ordin de plată. b) "Trageri estimative": se completează pe bază de estimări în funcţie de stadiul derulării proiectului. c) "Plăţi efectuate la scadenţă": se completează data şi suma exactă a plăţii pentru fiecare rată de capital, dobândă sau comision plătit în luna pentru care se face raportarea, precum şi total plăţi la scadenţă efectuate de la intrarea în vigoare a finanţării. d) "Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate": se completează cu data şi suma exactă scadentă şi neplătită în contul ratelor de capital, dobânzilor sau al comisioanelor în luna pentru care se face raportarea, precum şi total plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate de la intrarea în vigoare a finanţării. e) "Plăţi de arierate": se completează în cazul în care una dintre plăţile raportate într-o lună anterioară este efectuată în luna pentru care se face raportarea, precum şi total plăţi de arierate efectuate de la intrarea în vigoare a finanţării şi total plăţi (la scadenţă şi de arierate) efectuate de la intrarea în vigoare a finanţării. f) "Comisionul de risc pentru finanţări rambursabile cu garanţia statului/subîmprumuturi": datele solicitate se referă la comisionul de risc prevăzut să fie plătit în convenţia de garanţie/acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar şi garanţie încheiată/încheiat între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi beneficiarul finanţării.FORMULARUL 2AOrdonator principal de crediteUnitatea de management al proiectului/Direcţia credite externeProiect/împrumutEXECUŢIE BUGETARĂaferentă cheltuielilor cu intrările din credite interne şiexterne în luna .... şi cumulat, precum şi cheltuieliestimative pentru perioada următoare*Font 7*┌────┬────┬────┬──────┬───┬────┬─────────────────────────────────┬───────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Grupa/│Ar-│Ali-│ Denumire indicator │Plan │Cheltuieli │Cheltuieli │Cheltuieli │Cheltuieli │Disponibil││pi- │ca- │ra- │Titlu │ti-│neat│ │conform│pe luna ... │cumulate de la│estimative │estimative │până la ││tol │pi- │graf│ │col│ │ │progra-│ │începutul anu-│pentru luna │pt următoa- │sfârşitul ││ │tol │ │ │ │ │ │mului │ │lui până la...│următoare │rele 3 luni │anului │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┬─────┼──────┬───────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ lei │Plăţi │Plăţi│Plăţi │ Plăţi │Plăţi │Plăţi│Plăţi │Plăţi│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │efec- │efec-│efec- │ efec- │efec- │efec-│efec- │efec-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tive │tive │tive │ tive │tive │tive │tive │tive │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │valută│lei │valută│ lei │valută│lei │valută│lei │ │├────┴────┴────┴──────┴───┴────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ A │ B │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┬────┬────┬──────┬───┬────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│5006│ │ │ │ │ │CREDITE EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 20│ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 55│ │ │TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 57│ │ │TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 70│ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 71│ │ │TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │Capitol ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ 13│Indemnizaţii de delegare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │03 │ │Contribuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │02 │Contribuţii de asigurări de şomaj│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │04 │Contribuţii de asigurări pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │07 │Contribuţii la Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │garantare a creanţelor salariale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │02 │Materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │03 │Încălzit, iluminat şi forţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │motrică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │04 │Apă, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tv, internet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ 30│Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │intreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 02│ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 05│ │Bunuri de natura obiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 06│ │Deplasări, detaşări, transferări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │01 │Deplasări interne, detaşări, tran│ferări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 11│ │Cărţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │documentare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 12│ │Consultanţă şi expertiză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 13│ │Pregătire profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 16│ │Studii şi cercetări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 24│ │Comisioane şi alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │aferente împrumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │01 │Comisioane şi alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │aferente împrumuturilor externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 30│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 55 │ │ │TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 01│ │A. Transferuri interne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 57 │ │ │TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 01│ │Asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 02│ │Ajutoare sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ 71 │ │ │TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ 01│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │03 │Mobilier, aparatură birotică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │alte active corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ 30│Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴────┴──────┴───┴────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘Notă: cheltuieli estimative la nivel de capitole, titluri, articole şi alineate.  +  Anexa 3 -------la normele metodologice------------------------ model -SITUAŢIAprivind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului,sau garantată de unitatea administrativ-teritorială1. Nr. şi dată semnare contract/acord: ..........................................2. Dată intrare în vigoare: .....................................................3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: ...................4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: .............................5. Dată intrare în vigoare: .....................................................6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: ...................7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: .......................8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail .........................................9. Persoană împuternicită: ......................................................10. Garantat: ...................................................................11. Finanţator: .................................................................12. Destinaţie finanţare rambursabilă: ..........................................13. Valoare finanţare (în valuta de contract): ..................................14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): ....................., din care:- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): ...............................- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): ...........................15. Trageri/Utilizări din finanţare:    ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────┐    │ Tragere │ Plăţi către contractori │    ├────────────┬─────────────────┼──────────────┬─────────────────┤    │ Data │ Suma trasă │ Data plăţii │ Suma plătită │    │ tragerii │ (în valuta │ │(echivalent lei) │    │ │ de contract) │ │ │    ├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │ ... │ ... │ ... │ ... │    ├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │ ... │ ... │ ... │ ... │    ├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │ ... │ ... │ ... │ ... │    ├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤    │ Total │ │ Total │ │    │ cumulat │ │ cumulat │ │    └────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────┘16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:    ┌─────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐    │ │ Estimare sumă trasă │Estimare sumă plătită │    │ Perioada │ (în valuta de contract) │ (echivalent lei) │    ├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤    │trimestrul... anul...│ │ │    ├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤    │trimestrul... anul...│ │ │    ├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤    │trimestrul... anul...│ │ │    ├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤    │trimestrul... anul...│ │ │    ├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤    │ Total │ │ │    └─────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘17. Plăţi efectuate la scadenţă:┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │├─────────┬────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┤│ Data │ Valoare│ % │ Data │ Valoare │ % │ Data │ Valoare │ % ││scadenţei│ (în │ din │plăţii│(în valuta│aplicat│plăţii│(în valuta│aplicat││ │ valuta │valoare│ │ de │ │ │ de │ ││ │ de con-│ finan-│ │contract) │ │ │contract) │ ││ │ tract) │ ţare │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│Total │ │ │Total │ │ │Total │ │ ││cumulat │ ... │ ... │cumu- │ ... │ x │cumu- │ ... │ x ││ │ │ │lat │ │ │lat │ │ │└─────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┘18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │├─────────┬────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┤│ Data │ Valoare│ % │ Data │ Valoare │ % │ Data │ Valoare │ % ││scadenţei│ (în │ din │plăţii│(în valuta│aplicat│plăţii│(în valuta│aplicat││ │ valuta │valoare│ │ de │ │ │ de │ ││ │ de con-│ finan-│ │contract) │ │ │ contract)│ ││ │ tract) │ ţare │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│Total │ │ │Total │ │ │Total │ │ ││cumulat │ ... │ ... │cumu- │ ... │ x │cumu- │ ... │ x ││ │ │ │lat │ │ │lat │ │ │└─────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┘19. Plăţi de arierate:┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │├─────────┬────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┤│ Data │ Valoare│ % │ Data │ Valoare │ % │ Data │ Valoare │ % ││scadenţei│ (în │ din │plăţii│(în valuta│aplicat│plăţii│(în valuta│aplicat││ │ valuta │valoare│ │ de │ │ │ de │ ││ │ de con-│ finan-│ │contract) │ │ │ contract)│ ││ │ tract) │ ţare │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤│Total │ │ │Total │ │ │Total │ │ ││cumulat │ ... │ ... │cumu- │ ... │ x │cumu- │ ... │ x ││ │ │ │lat │ │ │lat │ │ │└─────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┘20. Plăţi aferente împrumutului garantat:*Font 7* ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐ │Încasări comision la fondul de│ Plăţi efectuate de unitatea │ Sume recuperate de la │Data la care s-au │ │ risc constituit de unitatea │ administrativ-teritorială, │ beneficiarul de garanţie │ efectuat 3 plăţi │ │ administrativ-teritorială │ în calitate de garant │ │succesive de către│ ├─────────────┬────────────────┼─────────────┬────────────────┼─────────────┬────────────────┤ unitatea │ │ Data │ Valoare │ Data │ Valoare │ Data │ Valoare │ administrativ- │ │ încasării │ (în valuta │ plăţii │ (în valuta │ plăţii │ (în valuta │ teritorială, în │ │ │ de contract) │ │ de contract) │ │ de contract) │calitate de garant│ ├─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────┤ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ├─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────┤ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ├─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────┤ │Total cumulat│ ... │Total cumulat│ ... │Total cumulat│ ... │ │ └─────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────┘Data: ..........Semnătura ordonatorului principal de crediteSemnătura contabilului/directorului economicModul de completare a formularuluiFormularul se întocmeşte pentru fiecare tip de instrument al datoriei publice locale prevăzut la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, intern ori extern, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială, fără garanţia statului, sau garantat de o unitate administrativ-teritorială, pe perioada utilizării şi rambursării finanţării respective, şi se raportează direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea, de către autoritatea executivă a administraţiei publice locale. În formular, avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unităţii administrativ-teritoriale se asimilează operaţiunii de garantare de către respectiva unitate administrativ-teritorială a împrumuturilor contractate de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea acesteia.În titulatura formularului, la poziţia "Nr. şi dată semnare contract/acord" se completează numărul şi data contractului sau acordului aferent finanţării rambursabile contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială, iar la poziţia "Dată intrare în vigoare" se înscrie data intrării în vigoare a contractului sau acordului respectiv, comunicată de finanţator."Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord": se completează, dacă este cazul, numărul şi data semnării actului/actelor adiţional/adiţionale la contractul/acordul menţionat."Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare": se completează numărul şi data contractului sau acordului de garantare numai în cazul garantării de către unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia."Dată intrare în vigoare": se înscrie data intrării în vigoare a contractului sau acordului de garantare, comunicată de finanţator, numai în cazul garantării de către unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia."Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord": se completează, dacă este cazul, numărul şi data semnării actului/actelor adiţional/adiţionale la contractul/acordul de garantare, numai în cazul garantării de către unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia."Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă": se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale care a contractat sau garantat finanţarea rambursabilă."Adresă completă, telefon/fax, e-mail": se completează datele de contact ale autorităţii executive a administraţiei publice locale care raportează."Persoană împuternicită": se înscriu numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale pentru care se raportează."Garantat": se completează denumirea operatorului economic sau a serviciului public din subordinea unităţii administrativ-teritoriale doar în cazul unui împrumut contractat de acesta cu garanţia unităţii administrativ-teritoriale."Finanţator": se înscrie denumirea sau numele finanţatorului/împrumutătorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica denumirea băncii conducătoare sau principale."Destinaţie finanţare rambursabilă": se înscrie investiţia publică de interes local pentru a cărei realizare a fost contractată/garantată finanţarea rambursabilă internă/externă."Valoare finanţare": se completează suma exactă şi valuta de contract a finanţării. Valuta de contract este valuta în care sa acordat finanţarea rambursabilă internă/externă, prevăzută în contractul/acordul semnat."Durată finanţare": se înscrie perioada pentru care este acordată finanţarea rambursabilă, în luni, în cadrul căreia se specifică atât perioada de graţie, cât şi perioada de rambursare. Totodată, se precizează datele, iniţială şi finală, ale perioadelor respective."Trageri/Utilizări din finanţare": se completează, în ordine cronologică, data şi suma exactă pentru fiecare tragere, în valuta de contract, şi la "Total cumulat" se înscrie valoarea cumulată, la data raportării, a tragerilor efectuate de la intrarea în vigoare a contractului/acordului aferent respectivei finanţări. Utilizările se completează în cazul finanţărilor care se rambursează din bugetul local, cu sumele în lei plătite efectiv, din sumele trase, către contractanţii angajaţi pentru realizarea investiţiei finanţate, data plăţii efective către contractant fiind cea din ordinul de plată."Estimări trageri/utilizări din finanţare": se înscriu atât sumele estimate a fi trase din finanţarea respectivă, trimestrial, pe o perioadă de un an următoare raportării, aşa cum sunt prevăzute în contractul/acordul aferent finanţării, cât şi plăţile estimate a se efectua către contractori din sumele estimate a fi trase. În lipsa unor astfel de prevederi contractuale, se înscriu valorile estimate de autoritatea executivă a administraţiei publice locale care raportează."Plăţi efectuate la scadenţă": se completează, în ordine cronologică, data şi suma exactă a plăţii pentru fiecare rată de capital, dobândă sau comision plătit, în valuta de contract, şi la "Total cumulat" se înscrie valoarea cumulată, la data raportării, a plăţilor respective. La "% din valoare finanţată" se înscrie valoarea ponderii fiecărei rate de capital rambursate, respectiv valoarea ponderii cumulate a ratelor de capital rambursate, în valoarea finanţării. În cazul dobânzilor şi comisioanelor, la "% aplicat" se înscriu rata dobânzii şi nivelul comisionului, pe baza cărora au fost determinate valorile plătite efectiv."Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate": se completează, în ordine cronologică, data şi suma exactă scadentă şi neplătită în contul ratelor de capital, al dobânzilor sau al comisioanelor."Plăţi de arierate": se completează în cazul în care una dintre plăţile raportate într-o lună anterioară la pct. 18 din formular este efectuată în luna pentru care se face raportarea, precum şi totalul cumulat al plăţilor de arierate efectuate de la intrarea în vigoare a contractului/acordului aferent finanţării rambursabile."Plăţi aferente împrumutului garantat": se completează pentru împrumutul garantat de unitatea administrativ-teritorială, în cazul unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia. În raportare se înscriu valorile anuale pentru perioada 2008-2011 şi valorile lunare începând cu anul 2012. Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant se completează dacă este cazul.Situaţia raportată se datează şi se semnează de ordonatorul principal de credite.----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 672 din 15 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4 --------la normele metodologice------------------------ model -CONTUL GENERALal datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ...........Contul general al datoriei publice guvernamentale directeSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - valuta de contractB - valoare contractată - valuta de contract (mil.)C - valoare contractată - suma (mil. lei)D - valuta tranzacţieiE - soldul la începutul anului - valuta tranzacţiei (mil.)F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei)G - rulajul anului în valuta tranzacţiei (mil.) - trageri/angajamente noiH - rulajul anului în valuta tranzacţiei (mil.) - rambursări/refinanţăriI - soldul la finele anului - valuta tranzacţiei (mil.)J - soldul la finele anului - suma (mil. lei)*Font 9* ┌───┬────────────────────────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┬───┐ │Nr.│ Denumirea finanţării/baza │Perioada │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ │crt│legală/destinaţia finanţării│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi denumirea creditorului/ │care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Numărul de referinţă al │angajează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ finanţării rambursabile │finanţarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│11=7+│ 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9-10 │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ A.│Certificate de trezorerie: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în valuta tranzacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ B.│Obligaţiuni de stat emise pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │piaţa internă şi externă: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în valuta tranzacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ C.│Împrumuturi de la instituţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare româneşti sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │străine: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în valuta tranzacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ D.│Împrumuturi de la guverne şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii guvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │străine, instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau de la alte organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în valuta tranzacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ E.│Împrumuturi de la UE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[Regulamentul (CE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 332/2002 al Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din 18 februarie 2002 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înfiinţare a unui mecanism │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de asistenţă financiară pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │termen mediu pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │balanţele de plăţi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │statelor membre]: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în valuta tranzacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ F.│Împrumuturi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │disponibilităţile contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Trezoreriei Statului: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ G.│Instrumente structurate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în valuta tranzacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ H.│Leasing financiar: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în valuta tranzacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ I.│Instrumente de cash │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ J.│Plasamente private │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în valuta tranzacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ K.│Total datorie în valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┤ │ L.│Total datorie: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┘----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5 --------la normele metodologice------------------------ model -SITUAŢIAgaranţiilor guvernamentaleI. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor specialeSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - sold la începutul anuluiB - intrări garanţii noiC - ieşiri*Font 8*┌──────┬──────────────────────────────┬───┬───┬───┬──────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ │ │ │ │ Din care: │Soldul ││crt. │ Acte normative în baza │ A │ B │ C ├────┬──────────┬──────────────────┤ la ││ │ cărora au fost emise │ │ │ │Anu-│Rambursări│ Execuţii │finele ││ │ garanţiile │ │ │ │lări│ ├─────────┬────────┤anului ││ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │Plata │ ││ │ │ │ │ │ │ │garantată│efectivă│ ││ │ │ │ │ │ │ │aferentă │ MFP │ ││ │ │ │ │ │ │ │execuţiei│ -lei- │ │├──────┼──────────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9=2+3-4│├──────┼──────────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤│ 1 │Act normativ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a) garanţii emise în lei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │b) garanţii emise în valută │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(mii unităţi valută) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │c) echivalent lei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Total general │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a) garanţii emise în lei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │b) garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │emise în valută │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │c) echivalent │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- în lei (mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────────────────────────┴───┴───┴───┴────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┘II. Alte garanţii guvernamentaleSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - termen de valabilitate a garanţieiB - valuta de contract sau a tranzacţieiC - valoarea garanţiei emise - valută (mil.)D - valoarea garanţiei emise - suma (mil. lei)E - soldul la începutul anului - valută (mil.)F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei)G - rulajul în anul - trageri (mil. valută)H - rulajul în anul - rambursări (mil. valută)I - soldul la finele anului - valută (mil.)J - soldul la finele anului - suma (mil. lei)K - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc (mil. lei)┌────┬───────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬─────┬────┐│Nr. │Baza legală/Beneficiar/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ga- │ Creditor │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K ││ran │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11=7+ │ 12 │ 13 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9-10 │ │ │├────┼───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────┤│ │A. Garanţii acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rambursabile contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tate de operatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economici: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- în valuta tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────┤│ │B. Garanţii acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rambursabile contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- în valuta tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────┤│ │C. Total în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────┤│ │D. Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴─────┴────┘----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6 -------la normele metodologice------------------------- model -CONTUL GENERALal datoriei publice locale la data de 31 decembrie .......*Font 7*┌───────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────┐│ │ │ Soldul la │Soldul la│ Rulajul │Rulajul anului│ │ ││ │ │ începutul │începutul│anului ... în│... în valuta │Soldul la finele│ Soldul ││Denumire judeţ, instrument │ Valuta │ anului în │ anului │ valuta │ tranzacţiei │anului în valuta│la finele ││ de datorie, valută │tranzacţiei│ valuta │ (mil. │ tranzacţiei │ (mil.) │ tranzacţiei │ anului ││ │ │tranzacţiei│ lei) │ (mil.) │ Rambursări │ (mil.) │(mil. lei)││ │ │ (mil.) │ │ Trageri │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=3+5-6 │ 8 │├───────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│A. Titluri de valoare - │ │ │ │ │ │ │ ││obligaţiuni municipale │ │ │ │ │ │ │ ││ a) în lei │ │ │ │ │ │ │ ││ b) în valută │ │ │ │ │ │ │ ││B. Împrumuturi de la bănci │ │ │ │ │ │ │ ││ a) în lei │ │ │ │ │ │ │ ││ b) în valută │ │ │ │ │ │ │ ││C. Alte tipuri de finanţare│ │ │ │ │ │ │ ││ a) în lei │ │ │ │ │ │ │ ││ b) în valută │ │ │ │ │ │ │ ││D. Total în valutele │ │ │ │ │ │ │ ││tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ ││E. Total în euro şi în lei │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────┘----------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 1 la ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008, conform pct. 5 al art. unic din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 7 -------la normele metodologice------------------------ model -SITUAŢIAgaranţiilor locale la data de 31 decembrie .......*Font 7*┌────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐│ │ │ │ │ Soldul │ Soldul │ Rulajul │ Rulajul │ Soldul │ Soldul ││ Denumire judeţ, │ Valuta │Valoarea │ Valoarea │ finanţării │ finanţării │ finanţării │ finanţării │finanţării│finanţării││ instrument │ de contract │garanţiei│garanţiei │garantate la│garantate la│garantate în│ garantate în│garantate │garantate ││ de datorie, valută │ sau │ emise │ emise │ începutul │ începutul │anul .......│anul ....... │la finele │la finele ││ │a tranzacţiei│în valută│(mil. lei)│ anului │ anului │ în valută │ în valută │ anului │ anului ││ │ │ (mil.) │ │ în valută │ (mil. lei) │ (mil.) │ (mil.) │în valută │(mil. lei)││ │ │ │ │ (mil.) │ │ Trageri │ Rambursări │ (mil.) │ │├────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤│A. Total în valută │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││B. Total în euro şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘----------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 2 la ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008, conform pct. 5 al art. unic din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 8 -------la normele metodologice------------------------ model -REGISTRUL DE EVIDENŢĂa datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale*Font 9*┌────┬─────────┬────┬────┬──────┬────┬────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────┬───┐│Nr. │Denumire │Des-│De- │ Va- │Pe- │Pe- │ │ │ │Nr. │Ob-││crt.│document │ti- │nu- │loare │ri- │ri- │ │ │ │şi │ser││ │încheiat,│na- │mi- │finan-│oa- │oa- │ │ │ │da- │va-││ │nr. şi │ţie │re │ţare │dă │dă │ │ │ │tă │ţii││ │dată │fi- │şi │(valu-│de │de │ Dobândă │ Comisioane │Alte costuri│act │ ││ │semnare │nan-│se- │ta de │gra-│ram-│ │ │ │adi- │ ││ │Hotărâre │ţa- │diu │con- │ţie │bur-│ │ │ │ţio- │ ││ │consiliu │re │fi- │tract)│ │sa- │ │ │ │nal │ ││ │local/ │ │nan-│ │ │re │ │ │ │con- │ ││ │judeţean/│ │ţa- │ │ │ │ │ │ │tract│ ││ │Consiliul│ │tor │ │ │ │ │ │ │ / │ ││ │General │ │ │ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤acord│ ││ │al Muni- │ │ │ │ │ │Nivel│Termen│Nivel│Termen│Nivel│Termen│ │ ││ │cipiului │ │ │ │ │ │ (%) │ de │ (%) │ de │ (%) │ de │ │ ││ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │plată │ │plată │ │plată │ │ │├────┼─────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15│└────┴─────────┴────┴────┴──────┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───┘REGISTRUL DE EVIDENŢĂa garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale*Font 9*┌────┬─────────┬────┬────┬────┬──────┬────┬────┬────────────┬────────────┬─────┬────┐│Nr. │Denumire │De- │Des-│De- │ Va- │Pe- │Pe- │ │ │Nr. │Ob- ││crt.│document │nu- │ti- │nu- │loare │ri- │ri- │ │ │şi │ser-││ │încheiat,│mi- │na- │mi- │finan-│oa- │oa- │ │ │da- │va- ││ │nr. şi │re │ţie │re │ţare │dă │dă │ │ Comisioane │tă │ţii ││ │dată │ga- │fi- │şi │garan-│de │de │ Dobândă │ şi │act │ ││ │semnare │ran-│nan-│se- │tată │gra-│ram-│ │alte costuri│adi- │ ││ │Hotărâre │tat │ţa- │diu │(valu-│ţie │bur-│ │ │ţio- │ ││ │consiliu │ │re │fi- │ta de │ │sa- │ │ │nal │ ││ │local/ │ │ │nan-│con- │ │re │ │ │con- │ ││ │judeţean/│ │ │ţa- │tract)│ │ │ │ │tract│ ││ │Consiliul│ │ │tor │ │ │ │ │ │ / │ ││ │General │ │ │ │ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┤acord│ ││ │al Muni- │ │ │ │ │ │ │Nivel│Termen│Nivel│Termen│ │ ││ │cipiului │ │ │ │ │ │ │ (%) │ de │ (%) │ de │ │ ││ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │plată │ │plată │ │ │├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │└────┴─────────┴────┴────┴────┴─────-┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────┘  +  Anexa 9 -------la normele metodologice-----------------------Formularul 1 "Prima casă"Garanţiile acordate de către FNGCIMM la data de .....┌──┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│N │ Denumirea │ Valuta de │Valoarea │Valoarea │Echivalentul│ ││r.│ instituţiei │ contract │garantată │garantată │în lei al │Observaţii││c │ de credit │a creditelor│în valuta │în valuta │garanţiilor │ ││r │ │ garantate │de contract│de contract │emise în │ ││t.│ │ │........ în│.......... │luna de │ ││ │ │ │luna de │cumulat de │raportare │ ││ │ │ │raportare │la începutul│ │ ││ │ │ │ │anului │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │Banca 1 │euro │ │ │ │ ││ │ │lei │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │Total Banca 1│ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │Banca 2 │euro │ │ │ │ ││ │ │lei │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │Total Banca 2│ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │...... │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │Total general│euro │ │ │ │ ││ │ │lei │ │ │ │ │└──┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv, fără promisiunile de garantare.Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit şi pe valuta de contract a creditelor garantate.Echivalentul în lei al garanţiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanţiei.Totalul pe instituţie de credit şi totalul general se calculează în coloanele 4 şi 5 pe fiecare valută de contract şi în coloana 6 în lei.Formularul 1A "Prima casă"Scadenţarul rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM la data de .....- în valuta de contract -┌──┬─────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬─────────────┐│N │ Denumirea │ Valuta de │Rambursări │ │Rambursări │Rambursări de││r.│instituţiei │ contract │de rate de │ │de rate de │rate de ││c │ de credit │a creditelor│capital în │ ...... │capital în │capital în ││r │ │ garantate │primul an │ │anul 29 al │anul 30 al ││t.│ │ │al contrac-│ │contractului│contractului ││ │ │ │tului de │ │de credit │de credit ││ │ │ │credit │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │ Banca 1 │ euro │ │ │ │ ││ │ │ lei │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │Total Banca 1│ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │ Banca 2 │ euro │ │ │ │ ││ │ │ lei │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │Total Banca 2│ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │ ..... │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │Total general│ euro │ │ │ │ ││ │ │ lei │ │ │ │ │└──┴─────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴─────────────┘Mod de completarePentru garanţiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, în valuta de contract, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.Formularul 2 "Prima casă"Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM la data de .....- în valuta de contract -┌────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │Denumirea instituţiei│Valuta de │Rambursări de │ Total rambursări ││crt.│ de credit │contract a│rate de capital │ de rate de capital ││ │ │creditelor│efectuate în │ ││ │ │garantate │luna de raportare│ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Banca 1 │ euro │ │ ││ │ │ lei │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Total Banca 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Banca 2 │ euro │ │ ││ │ │ lei │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Total Banca 2 │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │ ...... │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Total general │ euro │ │ ││ │ │ lei │ │ │└────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează rambursările de rate de capital efectuate în contul garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la data garantării.Informaţiile referitoare la plăţile efectuate se raportează agregat pe instituţii finanţatoare, în valuta de contract, atât pentru plăţile efectuate în luna de raportare, cât şi pentru plăţile cumulate de la data contractării creditelor garantate.----------Anexa 9 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.492 din 17 august 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10 -------la normele metodologice------------------------ model -Formularul 1 "Mihail Kogălniceanu"Situaţia utilizării plafonuluide garantare la data de ...                                                             - lei -┌────┬─────────────────────┬──────────┬──────┬───────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea instituţiei│ Număr │Plafon│ Valoarea │Plafon ││crt.│ de credit │contracte │alocat│garanţiilor│neutilizat││ │ │ în │ │ acordate │ ││ │ │derulare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │Banca 1 │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │Banca 2 │ │ │ │ ││ │............ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │Total general │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────────┴──────┴───────────┴──────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 2 "Mihail Kogălniceanu"Situaţia garanţiilor acordate decătre FNGCIMM - S.A. IFN la data de ........                                                                  - lei -┌────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │Denumirea instituţiei│Valoarea │ Valoarea │ Observaţii ││crt.│ de credit │garantată │garantată cumula-│ ││ │ │în luna de│ tă de la │ ││ │ │raportare │începutul anului │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Banca 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Banca 2 │ │ │ ││ │....... │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Total general │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv.Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 3 "Mihail Kogălniceanu"Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capitalaferente împrumuturilor garantate deFNGCIMM - S.A. IFN la data de ....................                                                                  - lei - ┌────┬───────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │Nr. │Denumirea │Rambursări de capital │Rambursări de capital│ Total │ │crt.│instituţiei│ în primul an │în al doilea an al │rambursări│ │ │de credit │calendaristic al │ contractului de │de capital│ │ │ │contractului de credit│ credit │ │ ├────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 = 3 + 4│ ├────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤ │ │Banca 1 │ │ │ │ │ │Banca 2 │ │ │ │ │ │....... │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤ │ │Total │ │ │ │ │ │general │ │ │ │ └────┴───────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴──────────┘Mod de completarePentru garanţiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, în lei, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.Formularul 4 "Mihail Kogălniceanu"Rambursările de capital efectuate în contulîmprumuturilor garantate de cătreFNGCIMM - S.A. IFN la data de .........                                                                    - lei - ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea instituţiei│ Rambursări de capital │Total rambursări│ │crt.│ de credit │efectuate în luna de raportare│ de capital │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Banca 1 │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Banca 2 │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ │....... │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Total general │ │ │ └────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.Formularul 5 "Mihail Kogălniceanu"Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilorla plată la data de .......*Font 9*                                                                              - lei - ┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐ │Nr. │Denumirea │Nr. contracte │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ │crt.│instituţiei│anulate în luna│garanţiilor│ garanţiilor │garanţiilor│garanţiilor │ │ │de credit │de raportare │ anulate │ anulate │respinse la│respinse la │ │ │ │ │în luna de │cumulat de la│ plată în │ plată │ │ │ │ │raportare │ începutul │ luna de │cumulat de la│ │ │ │ │ │ anului │raportare │ începutul │ │ │ │ │ │ │ │ anului │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │...........│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │general │ │ │ │ │ │ └────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor/rezilierilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 6 "Mihail Kogălniceanu"Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ......                                                                       - lei - ┌────┬───────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Valoarea │ Valoarea │Plată efectivă│Plată efectivă│ │crt.│instituţiei│ garantată │ garantată │ în luna de │ cumulat de │ │ │de credit │ aferentă │ aferentă │ raportare │la începutul │ │ │ │execuţiilor │ execuţiilor │ │ anului │ │ │ │- în luna de│- cumulat de la │ │ │ │ │ │raportare │începutul anului│ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ │Banca 1 │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │.......... │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ │Total │ │ │ │ │ │ │general │ │ │ │ │ └────┴───────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.----------Anexa 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 11 -------la normele metodologice------------------------ model -Formularul 1Situaţia utilizării plafonului degarantare la data de .........                                                             - lei -┌────┬─────────────────────┬──────────┬──────┬───────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea instituţiei│ Număr │Plafon│ Valoarea │Plafon ││crt.│ de credit │contracte │alocat│garanţiilor│neutilizat││ │ │ în │ │ acordate │ ││ │ │derulare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │Banca 1 │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │Banca 2 │ │ │ │ ││ │............ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │Total general │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────────┴──────┴───────────┴──────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 2Situaţia garanţiilor acordate de cătreFNGCIMM - S.A. IFN la data de ........                                                                  - lei -┌────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │Denumirea instituţiei│Valoarea │ Valoarea │ Observaţii ││crt.│ de credit │garantată │garantată cumulat│ ││ │ │în luna de│ de la │ ││ │ │raportare │începutul anului │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Banca 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Banca 2 │ │ │ ││ │....... │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │Total general │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv.Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 3Scadenţarul estimativ al rambursărilorde capital aferente împrumuturilor garantatede FNGCIMM - S.A. IFN la data de .............                                                                      - lei - ┌────┬───────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea │Rambursări de │.........│Rambursări de │Total rambursări│ │crt.│instituţiei│capital în │ │capital în anul│ de capital │ │ │de credit │primul an al │ │ .... al │ │ │ │ │contractului de│ │contractului │ │ │ │ │credit │ │ de credit │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │Banca 1 │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │Banca 2 │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │......... │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │Total │ │ │ │ │ │ │general │ │ │ │ │ └────┴───────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴────────────────┘Mod de completarePentru garanţiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.Formularul 4Rambursările de capital efectuateîn contul împrumuturilor garantatede către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........                                                                    - lei - ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea instituţiei│ Rambursări de capital │Total rambursări│ │crt.│ de credit │efectuate în luna de raportare│ de capital │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Banca 1 │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Banca 2 │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ │....... │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Total general │ │ │ └────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.Formularul 5Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilorla plată la data de ......*Font 9*                                                                              - lei - ┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐ │Nr. │Denumirea │Nr. contracte │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ │crt.│instituţiei│anulate în luna│garanţiilor│ garanţiilor │garanţiilor│garanţiilor │ │ │de credit │de raportare │ anulate │ anulate │respinse la│respinse la │ │ │ │ │în luna de │cumulat de la│ plată în │ plată │ │ │ │ │raportare │ începutul │ luna de │cumulat de la│ │ │ │ │ │ anului │raportare │ începutul │ │ │ │ │ │ │ │ anului │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │...........│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │general │ │ │ │ │ │ └────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor/rezilierilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 6Situaţia executării garanţiilorde stat la data de ......                                                                       - lei - ┌────┬───────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Valoarea │ Valoarea │Plată efectivă│Plată efectivă│ │crt.│instituţiei│ garantată │ garantată │ în luna de │ cumulat de │ │ │de credit │ aferentă │ aferentă │ raportare │la începutul │ │ │ │execuţiilor │ execuţiilor │ │ anului │ │ │ │- în luna de│- cumulat de la │ │ │ │ │ │raportare │începutul anului│ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ │Banca 1 │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │.......... │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ │Total │ │ │ │ │ │ │general │ │ │ │ │ └────┴───────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.----------Anexa 11 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014, având conţinutul anexei 4 din acelaşi act normativ.-------------