ORDONANŢĂ nr. 1 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel: a) 2,00 - pentru marii mutilaţi; b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate; d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate; e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate."2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata."3. La articolul 4^1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) se vor acorda în baza certificatului şi a unei adeverinţe tipizate.................................................................................................. (3) Dovada datei la care a fost depusă cererea pentru certificatele preschimbate se va face cu adeverinţa, eliberată şi transmisă de secretariatul de stat direct plătitorilor de drepturi."4. La articolul 4^3, alineatul (1) se abrogă.5. Articolul 5^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - Sumele reprezentând indemnizaţii, rămase neîncasate de către titularul decedat pentru luna în care a avut loc decesul, şi, după caz, sumele cuvenite şi neachitate până la deces se plătesc moştenitorilor, în condiţiile legii."6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru dobândirea titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)."7. La articolul 9^3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9^3. - (1) Indemnizaţiile prevăzute de prezenta lege se achită persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, începând cu 1 ianuarie 2015, după emiterea noilor tipuri de certificate şi transmiterea adeverinţelor tipizate conform art. 92 alin. (8)."8. La articolul 9^3, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul II (1) În anul 2015 copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în cuantum de 2020 lei. (2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) şi alin. (6) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă începând cu luna ianuarie a anului 2015. (3) În anul 2015 Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de indemnizaţie lunară de gratitudine în cuantum de 2020 lei. (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiei se menţine la nivelul lunii decembrie a anului 2014, până la obţinerea certificatelor şi transmiterea adeverinţelor tipizate către casele teritoriale de pensii. (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi obţin certificat potrivit prevederilor art. 20 din aceeaşi lege, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie a anului 2015.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, alin. (2) al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretariatul de stat pentrurecunoaşterea meritelor luptătorilorîmpotriva regimului comunist instauratîn România în perioada 1945-1989,Adrian Sanda,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 1.-----