HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 10 decembrie 2014pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi definiţii  +  Articolul 1Prezenta hotărâre aprobă obligaţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) unitate sanitară - unitate sanitară care are în structură secţie/compartiment/unitate de specialitate obstetrică-ginecologie şi neonatologie/pediatrie sau care oferă servicii medicale pentru copii; b) copil în situaţie de risc de părăsire în unitatea sanitară - copilul al cărui părinte sau, după caz, alt ocrotitor legal ori însoţitor nu participă la activităţile de îngrijire, nu vizitează copilul care necesită spitalizare prelungită sau nu menţine legătura cu acesta, nu se prezintă la data comunicată de medicul curant pentru externarea acestuia, copilul care nu are naşterea înregistrată, copilul internat singur în unitatea sanitară în care este permisă însoţirea acestuia, copilul fără însoţitor transferat dintr-o altă unitate sanitară; c) copil părăsit - copilul pentru care s-a întocmit proces-verbal de constatare a părăsirii, în condiţiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) gravidă/mamă în situaţie de risc social - gravida/mamă care se poate afla în imposibilitatea de a declara naşterea copilului şi/sau de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea acestuia întrucât nu deţine certificat de naştere sau act de identitate; e) însoţitor - persoana, alta decât părintele sau, după caz, ocrotitorul legal al copilului, care îl însoţeşte pe acesta pe perioada internării în unitatea sanitară; f) bilet de învoire - documentul administrativ eliberat de medicul curant în baza căruia părintele sau, după caz, ocrotitorul legal sau însoţitorul copilului poate părăsi unitatea sanitară o perioadă determinată de timp; g) referat de constatare a revenirii - documentul administrativ întocmit de asistentul social din unitatea sanitară prin care se constată revenirea mamei sau, după caz, a ocrotitorului legal sau însoţitorului, în unitatea sanitară, în situaţia în care mama a revenit după momentul sesizării direcţiei, dar înainte de întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului; h) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului - documentul administrativ întocmit în condiţiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, reprezentantul poliţiei şi al unităţii sanitare, prin care se atestă părăsirea copilului de către mamă o perioadă mai mare de 24 de ore; i) procesul-verbal de constatare a revenirii părintelui sau, după caz, a ocrotitorului legal sau însoţitorului - documentul administrativ semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, reprezentantul poliţiei şi al unităţii sanitare, prin care se atestă revenirea mamei în unitatea sanitară după întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului; j) ocrotitor legal - persoana care exercită, potrivit legii, autoritatea părintească asupra unui copil.  +  Articolul 3 (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, serviciul public de asistenţă socială desemnează cel puţin un asistent social care are obligaţia să efectueze demersurile necesare înregistrării naşterii copilului părăsit în unitatea sanitară, iar direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului desemnează cel puţin un asistent social care are obligaţia să efectueze demersurile pentru preluarea acestuia în sistemul de protecţie a copilului, atunci când starea de sănătate îi permite. (2) În unitatea sanitară, asistentul social sau, după caz, persoana desemnată în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a aplica prevederile prezentei hotărâri. (3) Personalul desemnat prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a colabora cu asistentul social din unitatea sanitară sau, după caz, cu persoana cu atribuţii de asistenţă socială, precum şi cu persoanele desemnate de organele de poliţie şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în condiţiile art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Unităţile sanitare au obligaţia să încheie protocoale de colaborare cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care acestea funcţionează în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În protocol sunt nominalizate persoanele desemnate pentru urmărirea şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi atribuţiile ce revin fiecărei instituţii. (2) Conducerea unităţilor sanitare are obligaţia de a se asigura că atribuţiile ce revin personalului din secţiile în care sunt internaţi copii conform prevederilor prezentei hotărâri, precum şi prevederilor protocoalelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în fişele de post. (3) Lista cu coordonatele de contact ale tuturor persoanelor desemnate de fiecare autoritate este pusă la dispoziţia persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Serviciile publice de asistenţă socială sau, după caz, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii pentru prevenirea părăsirii copilului în unităţi sanitare: a) colaborează cu medicul/medicii de familie, cu asistenţii medicali comunitari sau, după caz, cu mediatorii sanitari din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării precoce a gravidei în situaţie de risc social; b) verifică dacă gravida în situaţie de risc social este înscrisă pe lista unui medic de familie sau, după caz, facilitează înscrierea acesteia pe lista unui medic de familie; c) sprijină şi acompaniază gravida în situaţie de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de înregistrare a naşterii şi de obţinere a actului de identitate; d) monitorizează gravida identificată în situaţie de risc social pe parcursul perioadei de graviditate şi efectuează vizite lunare la domiciliul acesteia în ultimele două luni de sarcină; e) colaborează cu asistentul social din unitatea sanitară în care gravida urmează să nască, pe perioada internării acesteia; f) informează gravida şi familia acesteia cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea viitorului copil; g) informează gravida şi familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenţă socială şi serviciile disponibile pe plan local; h) însoţeşte, la solicitarea acestuia, medicul de familie şi/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate conform prevederilor art. 46 alin. (6) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un părinte sau, după caz, ocrotitor legal al copilului, faţă de care are suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de risc de părăsire a copilului în unitatea sanitară, este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.  +  Capitolul II Prevenirea părăsirii copilului în unitatea sanitară  +  Articolul 7 (1) La internarea în unitatea sanitară personalul medical din compartimentul de primire a urgenţelor sau, după caz, din unitatea de primire a urgenţelor are obligaţia de a solicita gravidei actul de identitate şi de a realiza o copie faţă/verso a acestuia, care se ataşează la Foaia de observaţie. (2) În situaţia internării copilului, personalul medical din compartimentul de primire a urgenţelor sau, după caz, din unitatea de primire a urgenţelor are obligaţia de a solicita părintelui sau, după caz, ocrotitorului legal sau însoţitorului atât actul de identitate al acestuia, cât şi certificatul de naştere al copilului şi de a realiza copii ale acestora, care se ataşează la Foaia de observaţie. În situaţia în care părintele sau, după caz, ocrotitorul legal sau însoţitorul nu prezintă actul de identitate sau, după caz, certificatul de naştere al copilului sunt aplicabile prevederile art. 9 lit. b).  +  Articolul 8 (1) Dacă la momentul internării gravida/mama se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 2 lit. d), medicul/asistentul medical/asistentul social din compartimentul de primire a urgenţelor sau, după caz, din unitatea de primire a urgenţelor are următoarele obligaţii: a) să solicite gravidei/mamei completarea Formularului-declaraţie prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; b) să ataşeze la Foaia de observaţie formularul prevăzut la lit. a); c) să fotografieze gravida/mama şi să aplice fotografia pe Formularul-declaraţie; d) să solicite organului de poliţie competent la care este arondată unitatea sanitară desemnarea unui reprezentant care să se deplaseze de urgenţă la sediul unităţii sanitare în vederea identificării gravidei/părintelui/ocrotitorului legal/însoţitorului care nu deţine act de identitate. (2) În situaţia în care gravida/mama, din pricina infirmităţii, a bolii sau din orice alte cauze nu poate completa Formularul-declaraţie, asistentul medical completează formularul şi face menţiunea despre această împrejurare, menţiunea astfel făcută ţinând loc de semnătură.  +  Articolul 9Medicul/asistentul medical din compartimentul de primire a urgenţelor sau, după caz, din unitatea de primire a urgenţelor are următoarele obligaţii: a) să completeze în Foaia de observaţie adresa din cartea de identitate a gravidei/mamei, iar în situaţia în care aceasta a fost transportată cu ambulanţa se consemnează adresa intervenţiei conform Fişei de urgenţă prespitalicească şi se anexează o copie a acesteia la Foaia de observaţie; b) să consemneze în Foaia de observaţie sintagma "În atenţia asistentului social", dacă persoana internată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. d); c) să informeze asistentul social din unitatea sanitară sau, după caz, persoana desemnată cu privire la internarea unei gravide/mame care se află în situaţie de risc social; d) să informeze asistentul social din unitatea sanitară sau, după caz, persoana desemnată cu privire la internarea unui copil ce prezintă semne de abuz/neglijare/exploatare; e) în situaţia prevăzută la lit. d), să consemneze în Foaia de observaţie sintagma "În atenţia asistentului social - copil victimă a abuzului/neglijării/exploatării".  +  Articolul 10 (1) Asistentul social din unitatea sanitară are următoarele obligaţii: a) să analizeze la începutul programului de lucru foile de observaţie din ziua precedentă sau, după caz, registrul de internare şi cel de evidenţă naşteri în vederea preluării în evidenţa sa a tuturor gravidelor/mamelor aflate în situaţie de risc social; b) să informeze imediat gravida/mama internată fără act de identitate cu privire la obligaţia prezentării actului de identitate şi, după caz, a certificatului de naştere al copilului în termen de 24 de ore de la internare; c) să informeze gravida/mama cu privire la faptul că nu poate părăsi unitatea sanitară fără bilet de învoire semnat de medicul curant al copilului şi, după caz, medicul curant al mamei sau fără biletul de externare; d) să informeze gravida/mama într-un limbaj clar şi accesibil cu privire la consecinţele legale ce derivă din declararea unei identităţi false, în conformitate cu prevederile art. 326 şi 327 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii şi la falsul privind identitatea; e) să informeze gravida/mama cu privire la:1. obligaţia declarării naşterii copilului în termen de 15 zile de la naştere;2. documentele necesare pentru declararea naşterii copilului: certificatul medical constatator al naşterii, actul de identitate al mamei, actul de identitate al declarantului, certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ sau certificatul de divorţ şi certificatele de naştere ale părinţilor;3. datele de contact ale serviciului de stare civilă căruia trebuie să i se adreseze pentru înregistrarea naşterii copilului;4. consecinţele nedeclarării naşterii copilului, conform prevederilor art. 63 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. tipurile de beneficii/servicii de care pot beneficia pentru creşterea şi îngrijirea copilului; f) să solicite în scris serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor la care este arondată unitatea sanitară confirmarea veridicităţii datelor privind identitatea înscrise în Formularul-declaraţie, în situaţia în care gravida/mama nu prezintă actul de identitate în termenul prevăzut la lit. b); g) să solicite în scris serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul declarat sau, după caz, de la locuinţa declarată al/a gravidei/mamei care se află în situaţie de risc o informare cu privire la situaţia familială a acesteia, inclusiv detalii cu privire la familia extinsă; h) să informeze în scris serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul/locuinţa gravidei/mamei înregistrată ca fiind în risc social în cel mult 24 de ore de la externarea copilului în familie; i) să sesizeze imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la internarea unui copil ce prezintă semne de abuz/neglijare/exploatare, în vederea iniţierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri; j) să transmită direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului situaţia centralizatoare a copiilor internaţi fără acte de identitate, a celor pentru care a fost întocmit proces-verbal de constatare a părăsirii copilului în primele 5 zile ale fiecărei luni, în vederea identificării unei soluţii pentru preluarea acestora în cadrul sistemului de protecţie specială; k) să monitorizeze menţinerea relaţiei mamei sau a membrilor familiei acesteia cu copilul, în situaţia spitalizării prelungite a acestuia, prin păstrarea unei evidenţe a vizitelor acestora. În acest sens întocmeşte un tabel de vizite în care consemnează toate vizitele mamei sau ale membrilor familiei; l) să solicite serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul declarat sau, după caz, de la locuinţa declarată a mamei sprijin pentru facilitarea menţinerii relaţiilor personale cu copilul care necesită spitalizare prelungită, dacă în urma analizării tabelului de vizite prevăzut la lit. k) constată că nu a menţinut legătura cel mult 7 zile; m) să urmărească situaţia copilului internat în unitatea sanitară sau, după caz, a celui transferat de la o altă unitate sanitară fără a fi însoţit de mamă, în vederea prevenirii apariţiei situaţiei de risc de părăsire a acestuia; n) să redacteze procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului în unitatea sanitară şi procesul-verbal de constatare a revenirii părintelui. (2) Prevederile alin. (1) lit. g) sunt aplicabile şi în situaţia copilului internat sau, după caz, transferat din altă unitate sanitară fără acte de identitate. (3) Prevederile alin. (1) lit. g) şi h) sunt aplicabile şi în situaţia în care gravida sau, după caz, mama sau ocrotitorul legal al copilului în unitatea sanitară se află în una dintre următoarele situaţii:1. este minor;2. este victimă a violenţei în familie;3. este sau a fost beneficiar al sistemului de protecţie specială;4. a avut/are copii în sistemul de protecţie specială;5. a avut/are copii polispitalizaţi, care nu se află în evidenţă cu diagnostice ce presupun dependenţă de îngrijiri medicale;6. este consumator de droguri şi/sau dependent de consumul de alcool;7. prezintă o dizabilitate sau o boală cronică gravă;8. orice altă cauză similară care poate conduce la imposibilitatea acesteia de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea copilului. (4) În situaţia în care asistentul social consideră că mama are nevoie de consiliere psihologică, solicită sprijinul psihologului din unitatea sanitară.  +  Articolul 11Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi serviciul public de asistenţă socială comunică unităţii sanitare rezultatul verificărilor, telefonic, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f) şi g) şi în termen de 72 de ore în scris.  +  Articolul 12 (1) Asistentul medical-şef al secţiei în care este internat copilul sau, după caz, personalul medical desemnat de acesta are obligaţia de a informa asistentul social din unitatea sanitară cu privire la: a) dispariţia mamei sau, după caz, a ocrotitorului legal/însoţitorului; b) revenirea mamei sau, după caz, a ocrotitorului legal/însoţitorului; c) eliberarea biletelor de învoire pentru mamă/ocrotitor legal/însoţitor sau transferul în altă unitate sanitară; d) internarea unui copil singur sau prin transfer din altă unitate sanitară fără însoţitor; e) orice altă informaţie relevantă pentru prevenirea şi intervenţia în situaţiile de risc de părăsire a copilului. (2) În situaţia în care se constată absenţa părintelui sau, după caz, a ocrotitorului legal ori însoţitorului din unitatea sanitară pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, medicul curant sau, după caz, medicul de gardă consemnează acest lucru în Foaia de observaţie şi, după caz, în documentele administrative de predare/primire a turei, cu specificarea orei şi a împrejurărilor în care s-a constatat lipsa. Medicul curant sau, după caz, medicul de gardă consemnează în Foaia de observaţie şi revenirea mamei sau, după caz, a ocrotitorului legal/însoţitorului. (3) Înainte de a efectua transferul unui copil internat fără acte de identitate, asistentul medical-şef al secţiei din care urmează să fie transferat copilul sau, după caz, personalul medical desemnat de acesta are obligaţia să verifice realizarea demersurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) şi să anunţe asistentul social cu privire la transfer. (4) Asistentul social care are în evidenţă un copil internat fără acte de identitate are obligaţia de a transmite fotocopia dosarului social al copilului asistentului social din unitatea sanitară în care acesta este transferat.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care, în urma primirii rezultatului verificărilor efectuate de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor conform prevederilor art. 11, se confirmă inexistenţa actului de naştere al mamei, asistentul social din cadrul unităţii sanitare are obligaţia de a asigura informarea şi consilierea acesteia în vederea iniţierii demersurilor legate de înregistrarea tardivă a naşterii. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), asistentul social din unitatea sanitară informează în scris serviciul public de asistenţă socială sau, după caz, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a sectorului municipiului Bucureşti de la domiciliu sau, după caz, de la locuinţa declarată a mamei în vederea continuării şi finalizării demersurilor legate de înregistrarea naşterii. (3) În situaţia în care mama internată fără acte de identitate nu deţine carte de identitate valabilă sau aceasta este furată/pierdută, asistentul social din cadrul unităţii sanitare are obligaţia de a informa şi consilia mama în vederea realizării demersurilor legale necesare eliberării cărţii de identitate. (4) Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul declarat al mamei care a născut şi nu are înregistrată naşterea sau, după caz, nu are carte de identitate valabilă are obligaţia de a o sprijini să depună acţiunea de înregistrare tardivă a naşterii şi de a urmări eliberarea actului de identitate pentru mamă şi, ulterior, înregistrarea naşterii copilului.  +  Articolul 14 (1) În cazul constatării absenţei nemotivate, respectiv fără bilet de învoire a mamei/ocrotitorului legal/însoţitorului, asistentul social din unitatea sanitară are obligaţia de a sesiza imediat telefonic şi în maximum 24 de ore în scris direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi organul de poliţie competent în a căror rază de competenţă funcţionează unitatea sanitară. (2) În situaţia în care se cunoaşte domiciliul mamei care a părăsit unitatea sanitară fără bilet de învoire sau există informaţii/indicii cu privire la acesta, asistentul social din unitatea sanitară solicită telefonic şi în maximum 24 de ore în scris serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul mamei sau, după caz, de la locuinţa declarată a acesteia informaţii cu privire la situaţia familială a acesteia. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a contacta în regim de urgenţă mama/familia acesteia şi de a o sprijini în vederea externării copilului, a declarării naşterii copilului şi monitorizării evoluţiei acestuia.  +  Articolul 15 (1) Serviciul public de asistenţă socială monitorizează situaţia mamelor care au fost înregistrate în situaţie de risc social în spital cel puţin un an de la externare, prin vizite semestriale la domiciliu, şi întocmeşte rapoarte cu privire la modul de creştere şi îngrijire a copilului. Vizitele semestriale se efectuează şi pentru situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (3). (2) Dacă în urma vizitelor efectuate în baza prevederilor alin. (1) se constată că viaţa, integritatea corporală sau sănătatea copilului este pusă în pericol, sesizează de urgenţă direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.  +  Articolul 16Personalului unităţii sanitare îi este interzis să furnizeze altor persoane date şi informaţii cu privire la copilul aflat în situaţie de risc de părăsire sau părăsit, cu excepţia personalului unităţii sanitare care oferă servicii medicale acestuia, părinţilor, membrilor familiei extinse şi reprezentanţilor serviciului public de asistenţă socială sau ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului responsabili cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Capitolul III Protecţia copilului părăsit în unitatea sanitară  +  Articolul 17 (1) În termen de 5 zile de la sesizarea prevăzută la art. 14 alin. (1) se întocmeşte procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului se întocmeşte în 4 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru serviciul de stare civilă. (3) De la momentul sesizării dispariţiei mamei până la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, reprezentantul fiecărei instituţii semnatare iniţiază acţiuni specifice de identificare a acesteia: a) reprezentantul poliţiei realizează, în regim de urgenţă, verificări specifice; b) asistentul social desemnat de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului solicită de urgenţă serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul declarat de mamă/ocrotitor legal/însoţitor în Formularul-declaraţie realizarea evaluării iniţiale a acesteia şi transmiterea rezultatelor evaluării în cel mult 24 de ore. (4) În situaţia în care mama/ocrotitorul legal/însoţitorul revine în unitatea sanitară, în vederea externării copilului, până la momentul încheierii procesului-verbal prevăzut la alin. (1), asistentul social din unitatea sanitară anunţă imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi reprezentantul poliţiei şi întocmeşte un referat de constatare a revenirii mamei/ocrotitorului legal/însoţitorului, ce va fi contrasemnat de medicul curant sau, după caz, medicul şef de secţie. (5) În situaţia în care mama/ocrotitorul legal/însoţitorul revine în unitatea sanitară după momentul încheierii procesului-verbal prevăzut la alin. (1) şi îşi exprimă intenţia de a externa copilul, asistentul social din unitatea sanitară anunţă imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi reprezentantul poliţiei şi întocmeşte un proces-verbal de constatare a revenirii acesteia. (6) Procesul-verbal de constatare a revenirii mamei se întocmeşte în 3 exemplare originale şi va fi semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, reprezentantul poliţiei şi al unităţii sanitare. (7) În termen de cel mult 48 de ore lucrătoare de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, dacă starea de sănătate a copilului permite externarea, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul sau, după caz, sectorul de la domiciliul mamei, dacă aceasta a fost identificată de poliţie, are obligaţia de a dispune plasamentul în regim de urgenţă şi asigurarea transportului în vederea preluării copilului. (8) În situaţia în care la expirarea termenului de la alin. (7) nu se cunoaşte domiciliul mamei/ocrotitorului legal/însoţitorului, obligaţia de a dispune plasamentul în regim de urgenţă şi de a prelua copilul revine direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează unitatea sanitară. (9) Dacă în termen de 3 zile de la dispunerea plasamentului în regim de urgenţă direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului primeşte de la poliţie informaţii cu privire la domiciliul mamei, iar acesta nu se află în aria de competenţă a acesteia, anunţă imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul în care domiciliază aceasta în vederea instituirii măsurii plasamentului în regim de urgenţă pe raza sa de competenţă. (10) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul mamei are obligaţia de a prelua copilul în regim de urgenţă, astfel încât măsura de plasament în regim de urgenţă să fie revocată în condiţiile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (11) În situaţia în care starea de sănătate a copilului nu permite externarea, termenul de la alin. (7) curge de la momentul deciziei medicului curant privind externarea copilului.  +  Articolul 18Prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarii acestora, alţii decât persoanele vizate, sunt obligaţi să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia acestora, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 19 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2); c) nerespectarea prevederilor art. 11 de către serviciul public de asistenţă socială; d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4); e) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1); f) nerespectarea prevederilor art. 16; g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (7)-(10) (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei cea prevăzută la lit. a)-e); b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei cele prevăzute la lit. f) şi g). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii în acest sens din cadrul: a) Ministerului Sănătăţii pentru contravenţiile de la alin. (1) lit. b) şi f); b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru contravenţiile de la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi g).  +  Articolul 20Dispoziţiile art. 19 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Ordinul ministrului sănătăţii şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 756/276/2005 privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2005; b) orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,Gabriela ComanMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuBucureşti, 10 decembrie 2014.Nr. 1.103.  +  Anexă UNITATEA SANITARĂ                                                                ┌──────────────┐                                                                │Loc pentru │                                FORMULAR-DECLARAŢIE │fotografie │                                                                └──────────────┘    Subsemnata, ..........................., născută la data de ................în ..........., judeţul ..........., domiciliată în localitatea ...............,str. .............. nr. .., bl. .., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul.................., fiica lui ...... şi a .........., domiciliaţi în localitatea............., str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....,judeţul/sectorul ...., declar pe propria răspundere că acestea sunt datele melede identificare.    Actul de identitate nu îl am asupra mea întrucât acesta este:    [] pierdut;    [] furat;    [] deteriorat;    [] expirat;    [] nu am întocmit act de identitate.    Am luat cunoştinţă de prevederile legii privind declararea unei identităţifalse.    Declar că mă aflu/nu mă aflu în următoarele situaţii:    [] deţin/nu deţin certificat de naştere    Date despre tatăl copilului:    Numele şi prenumele ..................    Domiciliul în localitatea .........................., str. .................nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....    Declar pe propria răspundere că voi externa copilul la data precizată demedicul curant.    Am luat cunoştinţă că în cazul în care nu externez copilul la dataprecizată de medicul curant, va fi anunţată direcţia generală de asistenţăsocială şi protecţia copilului din judeţul sau, după caz, sectorul de domiciliusau cea de care aparţine unitatea sanitară.    Persoana care însoţeşte gravida/mama:    Numele .............. prenumele ............, cu domiciliul în localitatea..............., str. ................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., judeţul/sectorul ....., se legitimează cu B.I./C.I. seria ...........nr. ......, eliberat/eliberată de ............. la data de .......... .    A fost transportată cu auto - marca .... nr. de înmatriculare ....                               Asistent medical,                      ...................................                             (numele şi prenumele)                        ...............................    Data ......    Ora prezentării ......--------