REGULI DE VALIDARE din 25 iunie 2014 (*actualizate*)a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi(actualizate până la data de 23 decembrie 2014*)
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • ----------Sunt invalidate următoarele cazuri:1. C01 Cazuri/Servicii ale căror date încalcă specificaţiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacientExplicaţii: această regulă include şi cazurile care încalcă criteriul "număr unic de foaie pe spital şi an", numărul unic de foaie pe spital şi an face parte din specificaţiile setului minim de date la nivel de pacient, conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare.Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date naţională din cauza existenţei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanţă cu nomenclatoarele în vigoare)2. C02 Cazuri/Servicii raportate din structuri în care nu se întocmeşte fişa de spitalizare de zi (de exemplu, cazurile care sunt raportate pe secţiile ATI, secţii paraclinice etc.), cu excepţia camerelor de gardă şi UPU/CPU.Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, foaia de spitalizare de zi se întocmeşte doar pentru pacienţii din structurile autorizate/avizate în acest sens, din secţii medicale sau chirurgicale (cu excepţia secţiilor ATI), iar pentru pacienţii din camerele de gardă, UPU/CPU se întocmeşte fişă conform modelului prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.3. C03 Cazuri/Servicii cu data vizitei în afara intervalului pentru care se întocmeşte fişa de spitalizare de zi.Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data deschiderii fişei, data închiderii fişei, data vizitei.Algoritm: În cazul fişelor de spitalizare de zi care necesită închiderea în vederea raportării, conform legislaţiei în vigoare, în situaţia în care data vizitei este în afara intervalului dintre data deschiderii şi data închiderii fişei, se invalidează fişa de spitalizare de zi. În cazul vizitelor care pot fi raportate, conform legislaţiei în vigoare, fără a fi necesară închiderea fişei, dacă data vizitei este în afara intervalului dintre data deschiderii şi data închiderii fişei (sau informaţiile similare acestora, pentru fişele de UPU/CPU/camerele de gardă), se invalidează vizita respectivă.4. C04 Cazuri/Servicii cu vârsta pacientului negativăMotiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data naşterii, data deschiderii fişei.5. C05 Cazuri/Servicii pentru care durata unei vizite este mai mare de 12 oreMotiv: Conform reglementărilor în vigoare, spitalizarea de zi necesită supraveghere medicală maximum 12 ore/vizită.6. C06 Cazuri/Servicii cu durata de spitalizare negativăMotiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data deschiderii fişei, data închiderii fişei.7. C07 Fişe de spitalizare de zi pentru acelaşi serviciu/tip de caz, în acelaşi spital, care se suprapun în timpMotiv: Într-un spital nu se pot întocmi concomitent pentru un pacient fişe de spitalizare de zi pentru acelaşi serviciu/tip de caz. Concomitenţa pentru spitalizarea de zi conform listelor B.1, B.2 şi B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la nivel de interval între data deschiderii fişei şi data închiderii fişei. Concomitenţa pentru spitalizarea de zi conform listei B.3.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la nivel de vizită.8. C08 Cazuri/Servicii pentru care nu s-au înregistrat complet datele privind tipul de asigurare CNAS al pacientului, cu excepţia celor provenite din camerele de gardă şi UPU/CPUExplicaţii: Sunt invalidate cazurile în care statutul de asigurat al pacientului - Asigurat CNAS, Asigurat CNAS şi voluntară - impune completarea tipului de asigurare. De asemenea sunt invalidate cazurile în care nu a fost completată informaţia privind casa de asigurări, deşi tipul de asigurare - Obligatorie CAS - o impune.Motiv: Informaţia privind asigurarea de sănătate a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient a cărui raportare este obligatorie. Cazurile provenite din camerele de gardă şi UPU/CPU sunt exceptate deoarece setul minim de date nu include aceste informaţii.9. C09 Cazuri/Servicii care nu îndeplinesc condiţiile finanţării din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate din punct de vedere al asigurării de sănătate, cu excepţia celor provenite din camerele de gardă, UPU/CPUMotiv: Conform legislaţiei în vigoare, serviciile spitaliceşti furnizate pacienţilor neasiguraţi, pacienţilor titulari de card european valabil, pacienţilor beneficiari ai formularelor/ documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, bolilor cu potenţial endemoepidemic şi naşterii.10. C10 Cazuri rezolvate pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informaţiile cu privire la tipul afecţiunii/ diagnosticului, respectiv la procedura chirurgicală/procedura asociatăExcepţii: fişele de tip serviciu întocmite pentru serviciile medicale prevăzute în lista B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi fişele de tip caz rezolvat chirurgical pentru care tipul de caz rezolvat este "Chiuretaj cu biopsia de col uterin şi/sau endometru"Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, cazurile rezolvate de tip medical (M) trebuie să aibă un diagnostic din lista B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare, iar cazurile rezolvate de tip chirurgical (C) trebuie să aibă o procedură din lista B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Algoritm: Se invalidează cazurile de tip M care nu au specificat tipul afecţiunii medicale din lista B.1, respectiv pentru care nu există niciun diagnostic din lista B.1 raportat pentru fişa respectivă. Se invalidează cazurile de tip C care nu au specificat tipul caz rezolvat intervenţii chirurgicale din lista B.2, respectiv pentru care nu există nicio procedură din lista B.2 raportată pentru fişa respectivă.11. C11 Servicii pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informaţiile cu privire la tipul acestoraExcepţii: fişele de tip caz rezolvat întocmite pentru serviciile medicale prevăzute în listele B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioareMotiv: Conform reglementarilor în vigoare, pentru fişele de spitalizare de zi de tip serviciu (S), tipul acestuia trebuie să fie inclus în lista B.3.1/B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.12. C12 Cazuri/Servicii pentru care nu s-au înregistrat complet datele despre cetăţenia pacientului, cu excepţia celor provenite din camerele de gardă şi UPU/CPUExplicaţii: Se aplică exclusiv cazurilor cu cetăţenie străină sau dublă (română şi străină) pentru care nu s-a înregistrat şi ţara.Motiv: Informaţia privind cetăţenia pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient a cărui raportare este obligatorie. Cazurile provenite din camerele de gardă şi UPU/CPU sunt exceptate deoarece setul minim de date nu include aceste informaţii.13. C13 Cazuri rezolvate (medicale sau chirurgicale) pentru care nu s-a înregistrat tipul de finanţareMotiv: Informaţia privind tipul de finanţare este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient a cărui raportare este obligatorie.14.C14 Cazuri rezolvate/Servicii pentru care data deschiderii fişei de spitalizare de zi este aceeaşi cu data internării corespunzătoare unei foi de observaţie clinică generală pentru spitalizare continuă pentru acelaşi pacient în cadrul aceluiaşi spitalMotiv: Conform art. 90 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă.Conform art. 5 alin. (4) din anexa 23 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile ocazionate de serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi în structurile organizate în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat (DRG)/tarifului mediu pe caz rezolvat (nonDRG) aferent spitalizării continue, în situaţiile în care cazurile sunt internate în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi în care asiguratul a beneficiat de servicii medicale în regim de spitalizare de zi. Serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi decontate prin tarif pe caz rezolvat/serviciu medical sunt considerate cazuri/servicii acordate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă.15. C15 Cazuri rezolvate/Servicii raportate pentru perioada în care există deschisă o foaie de spitalizare continuă pentru acelaşi pacient în cadrul aceluiaşi spitalAlgoritm: Conform legislaţiei în vigoare se invalidează fişele de spitalizare de zi care trebuie închise în vederea raportării şi pentru care există o perioadă cuprinsă între data deschiderii şi data închiderii fişei (sau a informaţiilor similare acestora, pentru fişele de UPU/CPU/camerele de gardă), în care pacientul respectiv a avut deschisă şi o altă foaie de observaţie clinică generală de spitalizare continuă în acelaşi spital; în mod asemănător se invalidează vizitele raportate conform legislaţiei în vigoare (fără ca fişa să fie închisă) şi pentru care există o perioadă cuprinsă între data de început şi data de sfârşit de vizită, în care pacientul respectiv a avut deschisă şi o altă foaie de observaţie clinică generală de spitalizare continuă în acelaşi spital.16. C16 Fişe de tip serviciu raportate din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă UPU/CPU, cu criteriul de internare altul decât "urgenţă"Motiv: Conform legislaţiei în vigoare, în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă UPU/CPU criteriul de internare este urgenţa.17. C17 Fişe de tip serviciu raportate din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea se face din bugetul Ministerului SănătăţiiMotiv: În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile furnizate în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea se face din bugetul Ministerului Sănătăţii nu se decontează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.------