ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă(actualizată până la data de 29 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii de urgenţă, ca structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Serviciile de urgenţă sunt servicii de urgenţă profesioniste şi servicii de urgenţă voluntare. (3) Serviciile de urgenţă profesioniste se constituie în judeţe şi în municipiul Bucureşti ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. (4) Serviciile de urgenţă voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor. (5) Inspectoratul General se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 2 (1) Serviciile de urgenţă şi Inspectoratul General au ca scopuri principale: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă. (2) Serviciile de urgenţă şi Inspectoratul General fac parte din forţele de protecţie ale sistemului de securitate naţională.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri.  +  Articolul 3Serviciile de urgenţă şi Inspectoratul General asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă, potrivit competenţelor stabilite prin legile în vigoare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Capitolul 2Serviciile de urgenţă pentru situaţii de urgenţă----------Titlul capitolului 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 4 (1) Serviciile de urgenţă profesioniste judeţene şi al municipiului Bucureşti se înfiinţează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, a brigăzilor şi grupurilor de pompieri militari. (2) Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează ca inspectorate judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. (3) Serviciul de urgenţă profesionist organizat în municipiul Bucureşti are competenţă teritorială în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.----------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 5 (1) Serviciile de urgenţă voluntare se organizează în subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili şi a formaţiunilor de protecţie civilă din subordinea acestora.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unei denumiri. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. (2) Activitatea serviciilor de urgenţă voluntare constituite în subordinea consiliilor locale este condusă de profesionişti în domeniu, salariaţi ai administraţiei publice locale.----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 6 (1) Principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (2) Structura organizatorică şi dotarea serviciilor de urgenţă se realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor de urgenţă se întocmesc pe baza regulamentuluicadru elaborat de Inspectoratul General şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 7 (1) Activitatea serviciilor de urgenţă este coordonată de prefect, la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi de primar, la nivelul comunelor, oraşelor şi celorlalte municipii. (2) În cazul serviciului de urgenţă profesionist organizat în municipiul Bucureşti, coordonarea se exercită, după caz, de prefectul municipiului Bucureşti sau al judeţului Ilfov, în funcţie de zona afectată sau potenţial a fi afectată.----------Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Capitolul 3 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  +  Articolul 8 (1) Inspectoratul General se organizează şi funcţionează ca structură unificată, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protecţiei Civile şi a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor, şi este ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 9Inspectoratul General are sediul în municipiul Bucureşti.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 10În subordinea Inspectoratului General funcţionează instituţii de învăţământ, studii şi experimentări, unităţi şi subunităţi specializate, baze, ateliere şi depozite de asigurare tehnica, logistica şi de reparaţii.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 11 (1) Inspectoratul General, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, emite metodologii, norme, regulamente şi proceduri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Inspectoratul General şi serviciile de urgenţă fac parte din sistemul naţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă, potrivit legii. (3) Inspectoratul General asigură coordonarea şi controlul de specialitate al serviciilor de urgenţă.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 12Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul General colaborează cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 13Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului General se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar statul de organizare al acestuia, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Capitolul 4Personalul serviciilor de urgenţă----------Titlul capitolului 4 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 15 (1) Personalul serviciilor de urgenţă, al Inspectoratului General şi al unităţilor şi instituţiilor subordonate acestuia trebuie să îndeplinească cerinţele de calificare potrivit standardelor de pregătire şi ocupaţionale pentru profesiile respective şi să participe la programele specifice de formare profesională continua.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. (2) În cadrul serviciilor de urgenţă, al Inspectoratului General şi al unităţilor subordonate acestuia funcţionează structuri specializate, încadrate cu ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, militari angajaţi pe baza de contract, militari în termen, cu termen redus şi personal civil.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. (3) Ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi la alin. (2) li se aplică prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 16Personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, al Inspectoratului General, al unităţilor şi instituţiilor subordonate acestuia se compune din:----------Partea introductivă a art. 16 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. a) ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de protecţie civilă, pompieri şi specialişti;----------Lit. a) a art. 16 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. b) funcţionari publici calificaţi în specialităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice; c) personal contractual operativ de execuţie, atestat în meseriile de protecţie civilă, pompieri şi alte specialităţi; d) personal contractual auxiliar.  +  Articolul 17Selecţionarea, pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sancţionarea, transferul şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului serviciilor de urgenţă profesioniste se realizează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărei categorii de personal.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 18Personalul serviciilor de urgenţă profesioniste şi al Inspectoratului General cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a respectării legii privind protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor, precum şi de intervenţie, desemnat potrivit legii, este investit, pe timpul îndeplinirii serviciului, cu exerciţiul autorităţii publice.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri.  +  Capitolul 5 Asigurarea financiară şi materială  +  Articolul 19Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care înfiinţează servicii de urgenţă potrivit prezentei ordonanţe vor prevedea, distinct, în proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionarii şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile respective şi vor exercita controlul folosirii acestora conform atribuţiilor legale.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri.  +  Articolul 20 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii inspectoratelor judeţene şi al municipiului Bucureşti se asigură atât din bugetul de stat, cât şi din bugetele locale, astfel: a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, se finanţează categoriile de cheltuieli reprezentând cheltuielile de personal, drepturile cu caracter social, hrana, medicamentele de uz veterinar şi materialele sanitare pentru animale, materialele şi prestările de servicii cu caracter funcţional, obiectele de inventar de mică valoare sau de scurtă durată, echipamentul, alte cheltuieli, transferurile consolidabile şi neconsolidabile, lucrările de investiţii, achiziţiile de bunuri, dotările independente şi alte cheltuieli de investiţii; b) anual, prin anexă la legea bugetului de stat, din unele venituri ale bugetului de stat, se alocă bugetelor proprii ale judeţelor sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi gospodărie, pentru reparaţii curente şi reparaţii capitale, precum şi pentru achiziţionarea de cărţi şi publicaţii. (2) Din fondurile publice locale, precum şi din cele gestionate în afara bugetului local, autorităţile administraţiei publice locale pot să cofinanţeze şi categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepţia cheltuielilor de personal. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente Inspectoratului General, instituţiilor şi unităţilor subordonate acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se completează cu donaţii, sponsorizări şi contribuţii ale societăţilor şi ale caselor de asigurare sau de reasigurare, potrivit legii.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 23 (1) Serviciile de urgenţă şi Inspectoratul General au în înzestrare autospeciale şi utilaje de intervenţie, de descarcerare şi acordare a primului ajutor, echipament şi aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenţă, alertare-înştiinţare, de informatica, de identificare riscuri şi de protecţie a personalului, mijloace de transport, substanţe şi alte materiale tehnice specifice, precum şi animale de căutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Personalul serviciilor de urgenţă şi al Inspectoratului General are dreptul la uniforma, în condiţiile legii. Uniforma, echipamentul de protecţie, tehnica şi clădirile au însemne distinctive specifice.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului, aflate în folosinţa Comandamentului Protecţiei Civile, a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi a structurilor subordonate acestora, se transmit în folosinţa Inspectoratului General şi a structurilor subordonate acestuia, cu acelaşi titlu, pe bază de proces-verbal.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 25 (1) Personalul actual încadrat în marile unităţi, unităţile şi subunităţile de pompieri şi protecţie civilă se transfera sau se detaşează în interesul serviciului în structurile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Inspectoratului General, instituţiilor şi unităţilor subordonate acestuia.----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. (3) Cadrele militare şi militarii angajaţi pe baza de contract, transferaţi sau detaşaţi în condiţiile prevederilor alin. (1), îşi păstrează drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice. (4) Militarii în termen din marile unităţi, unităţile, subunităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) îşi continuă executarea serviciului militar în structurile serviciilor pentru situaţii de urgenţă, iar înlocuirea acestora se va face eşalonat, cu personal profesionist.----------Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. (5) Propunerile de efective pentru încorporare şi încadrare cu personal profesionist se fac de către Inspectoratul General.----------Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 25 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 26 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 26 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. (2) Statutul personalului din serviciile de urgenţă, Inspectoratul General şi structurile subordonate acestuia se aproba prin lege.----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. (3) Profesionalizarea serviciilor de urgenţă prevăzute la art. 5 se va realiza eşalonat, o data cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.----------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 28 (1) Obligaţiile şi acţiunile internaţionale privind integrarea euroatlantică, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asumate de Comandamentul Protecţiei Civile şi de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se îndeplinesc de către Inspectoratul General. (2) Inspectoratul General este punct de contact naţional în relaţia cu organizaţiile internaţionale de profil.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 29Inspectoratul General şi serviciile de urgenţă profesioniste asigură planificarea şi mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi război.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004.  +  Articolul 30Prezenta ordonanţa intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmâncăp. Ministru de interne,Abraham Pavel,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1L I S T ACuprinzând actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe1. Legea protecţiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările ulterioare2. Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 19963. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 431/20015. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările ulterioare6. Hotărârea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 20017. Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare8. Hotărârea Guvernului nr. 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 19979. Hotărârea Guvernului nr. 210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 199710. Ordonanţa Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu modificările ulterioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 448/2001.------