ORDIN nr. 5.204 din 22 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015    În baza prevederilor art. 137, art. 340 alin. (2) lit. a) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind înscrierea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) a informaţiilor privind calificările universitare de licenţă şi master, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională pentru Calificări, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.703/2011 privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 13 decembrie 2011, precum şi orice dispoziţie contrară prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuBucureşti, 22 decembrie 2014.Nr. 5.204.  +  AnexăMETODOLOGIE 22/12/2014METODOLOGIE 22/12/2014