LEGE nr. 246 din 21 decembrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 22 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85 din 23 decembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d), g), h), i) şi l) vor avea următorul cuprins:"c) veniturile realizate în baza unor contracte de locatie de gestiune, de mandat, de concesiune şi de cesiune; d) veniturile realizate din valorificarea, sub orice formă, potrivit legii, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de către orice persoane care au dobândit acest drept prin moştenire;" ................................................................................ .."g) veniturile realizate din executarea de lucrări şi prestări de servicii pentru agricultura, precum şi din organizarea activităţii în asociaţiile agricole fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. m); h) veniturile realizate din activităţi sportive desfăşurate în mod independent, precum şi din organizarea de activităţi artistice, distractive sau sportive; i) premiile şi orice câştiguri în bani sau în natura, acordate de o entitate plătitoare, care depăşesc suma de 3.000.000 lei, cu excepţia celor supuse impozitului pe salarii;" ................................................................................ ...................."l) alte venituri realizate în mod permanent sau intamplator, nominalizate la cap. V din prezenta ordonanţă de urgenţă;"2. La articolul 2 alineatul (1), litera j) se abroga.3. La articolul 3, literele a), b), d), e), f), i), l), m) şi n) vor avea următorul cuprins:"a) dobânzile aferente titlurilor de stat sau oricărui alt titlu, precum şi cele aferente depunerilor la vedere şi în depozite la termen la bănci, cooperative de credit, case de ajutor reciproc şi la alte instituţii financiare şi de credit; b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donaţie, moştenire, sponsorizare şi mecenat, potrivit legii, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă;" ................................................................................ ...................."d) sumele care se primesc în baza contractelor de asigurări de bunuri, de persoane şi de răspundere civilă; e) pensiile de orice fel şi ajutoarele primite în cadrul sistemului asigurărilor sociale, alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii; f) bursele acordate celor care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare profesională în forme instituţionalizate;" ...................................................................................."i) veniturile realizate de veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război şi văduvele nerecăsătorite ale eroilor-martiri ai Revoluţiei române din decembrie 1989, din practicarea pe cont propriu şi în mod singular a unei meserii sau profesii, precum şi din închirierea unei singure locuinţe, cu excepţia veniturilor obţinute exclusiv din activitatea de comerţ;" .............................................................."l) veniturile obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare, potrivit încadrării Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România; m) veniturile realizate din vânzarea produselor agricole în stare naturala, obţinute din producţie proprie, din creşterea animalelor şi a pasarilor, din vânzarea produselor provenite din silvicultura, sericicultura, apicultura şi piscicultura, în stare naturala, precum şi din vânzarea produselor culese din flora şi fauna spontana; n) veniturile realizate de persoanele fizice în vârsta de peste 65 de ani împliniţi - femeile şi 70 de ani împliniţi - bărbaţii, invalizii de gradul I şi persoanele cu handicap asimilabile gradului I de invaliditate, care realizează venituri din practicarea pe cont propriu şi în mod singular a unei meserii sau profesii, cu excepţia veniturilor obţinute exclusiv din activitatea de comerţ."4. La articolul 3, după litera n) se introduc literele o) şi p), cu următorul cuprins:"o) premiile acordate sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor pentru realizarea următoarelor obiective de înaltă performanta:- clasarea pe podiumul de premiere al campionatelor mondiale, europene şi al jocurilor olimpice;- calificarea şi participarea la campionatele europene, mondiale şi la jocurile olimpice; p) premiile acordate oamenilor de cultura, ştiinţa şi arta la festivaluri sau la alte concursuri internaţionale."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Contribuabilii prevăzuţi la art. 1, autorizaţi potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv realizat, venitul impozabil determinandu-se ca diferenţa între totalul veniturilor încasate, în bani şi în natura, din activitatea desfăşurată şi cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele plătite pentru asigurările de bunuri, asigurările de răspundere civilă şi pentru asigurările de accidente pentru salariaţi, legate de activitatea desfăşurată, pe baza documentelor justificative."6. La articolul 7 alineatul (1), literele d) şi f) vor avea următorul cuprins:"d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevăzută de Legea sponsorizarii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare;" ..........................................................."f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile încasate pentru delegare şi detaşare, inclusiv cheltuielile cu mijloace de transport, proprietate individuală a contribuabilului, când acestea sunt utilizate în scopul realizării veniturilor, precum şi cheltuielile de întreţinere, chirie şi telefon, când activitatea se desfăşoară la locuinta proprie;"7. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Meseriaşii care prestează servicii sau executa lucrări în mod singular sau în asociaţii familiale în ateliere stabile se impun pe bază de norme anuale de venit, ce se vor stabili prin hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Normele de venit se reduc după cum urmează: a) 40% pentru bărbaţii între 60 şi 65 de ani şi pentru femeile între 55 şi 60 de ani; b) 50% pentru bărbaţii între 65 şi 70 de ani şi pentru femeile între 60 şi 65 de ani; c) 50% pentru persoanele care au calitatea de salariat, angajat cu contract de muncă, cu norma întreaga. Pentru asociaţiile familiale se aplică un coeficient de majorare a normelor de venit de 50%, pentru fiecare membru al acestora."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Reducerile şi scutirile, acordate potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică începând cu anul următor celui în care contribuabilii împlinesc limitele de vârsta menţionate, respectiv cu luna următoare depunerii actelor doveditoare pentru invalizi şi persoane cu handicap."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de comerţ ambulant şi în puncte volante, cărăuşii cu mijloace de transport cu tracţiune animala şi meseriaşii ambulanti se supun plăţii unui impozit forfetar trimestrial, stabilit prin hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti."10. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Contribuabilii care se impun pe baza venitului efectiv realizat sunt obligaţi să depună declaraţia anuală de impunere pentru veniturile realizate în anul fiscal precedent, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal."11. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cazul unei cresteri sau reduceri de peste 20% a venitului realizat în cursul anului, organele fiscale vor recalcula, o singură dată pe an, în cursul semestrului II, impozitul provizoriu, în funcţie de venitul efectiv realizat de la începutul anului de impunere, repartizand impozitul rezultat în urma recalcularii pe termenele de plată următoare."12. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În cazul constatării de către organele fiscale a unor abateri de la legislaţia în vigoare, pe linia nedeclararii veniturilor, a evidenţierii şi declarării nereale a veniturilor şi cheltuielilor, în scopul sustragerii de la plata impozitului, sau neconducerii evidentelor obligatorii prevăzute de lege, pe lângă aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare în materie de abateri de la disciplina financiară, organele fiscale vor proceda la impunerea, din oficiu, pe baza metodelor stabilite prin instrucţiunile prevăzute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, iar în caz de abateri repetate sau în cazul deţinerii nejustificate a autorizaţiei de funcţionare, prin lipsa de activitate a contribuabililor pe o perioadă de 6 luni, organele fiscale vor proceda la reţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi la înaintarea acestora, în procedura de urgenta, autorităţilor care le-au eliberat, în vederea anulării."13. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Impozitul pe veniturile realizate din valorificarea, sub orice formă, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de către orice persoane care au dobândit aceste drepturi prin moştenire"14. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Veniturile realizate din utilizarea sau exploatarea unei opere de creaţie intelectuală ori a unei prestaţii artistice, inclusiv cele care provin din remuneraţia compensatorie pentru copia privată sau din dreptul de suita, se supun anual impunerii de către unitatea plătitoare sau, după caz, prin organismele de gestiune colectivă, înfiinţate potrivit legii."15. La articolul 18 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) 35% în cazul operelor ştiinţifice, precum şi al operelor şi prestaţiilor artistice, indiferent de gen, cu excepţia operelor prevăzute la lit. a) şi b);"16. La articolul 18 alineatul (1), litera e) se abroga.17. La articolul 18, alineatul (2) se abroga.18. La articolul 18, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul operelor de arta monumentala, la care cheltuielile efective depăşesc cota forfetara stabilită la alin. (1) lit. a), venitul anual impozabil se determina prin scăderea din venitul brut realizat a acestor cheltuieli, pe bază de documente justificative. (4) Cotele prevăzute mai sus nu se aplică în cazul moştenitorilor."19. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Impozitul pe veniturile din închirieri, din subinchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaţie, precum şi din contractele de mandat şi cesiune"20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Veniturile realizate de persoanele fizice, în mod permanent sau temporar, direct sau prin agenţi economici specializaţi, din închirieri, din subinchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaţie, precum şi din contractele de mandat şi cesiune se supun impozitării conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Venitul anual impozabil se determina prin scăderea din veniturile încasate în decursul unui an a impozitelor şi taxelor datorate potrivit legii pentru bunurile cedate spre folosinţă, care sunt în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, cu excepţia impozitului stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a comisionului reţinut de intermediari şi a primelor de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosinţă. (2) În cazul inchirierilor şi subinchirierilor de camere mobilate, se mai deduce o cota forfetara de 20% din venitul rămas după scăderea cheltuielilor menţionate la alin. (1). (3) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru."22. La articolul 26, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Agenţii economici, instituţiile publice şi orice alte entităţi sunt obligate sa calculeze, sa retina şi sa verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru servicii prestate şi lucrări executate de acestea, precum şi pentru orice activitate desfăşurată în afară unităţii la care este salariata persoana fizica beneficiara de venit, prin aplicarea următoarelor cote:"23. La articolul 26 alineatul (2), litera a) se abroga.24. La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) 15%, în cazul celor care livreaza mărfuri sau vand bunuri în regim de consignaţie, cu excepţia bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice deponente;"25. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Sumele reţinute ca impozit reprezintă impozit definitiv şi se virează la bugetul consiliului local pe a cărui raza teritorială plătitorii de venituri menţionaţi la art. 26 îşi au domiciliul sau sediul. Vărsarea impozitului se face până la data de 15 inclusiv a lunii următoare plăţii."26. La articolul 27, alineatul (2) se abroga.27. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Veniturile, altele decât cele realizate în baza unui contract individual de muncă încheiat conform legii, obţinute de sportivi şi de alte categorii asemănătoare de persoane, profesionisti sau amatori, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5, realizate prin intermediul unor persoane juridice, ca urmare a participării la spectacole, concursuri, campionate şi la alte manifestări, cu excepţia premiilor, se impozitează cu cotele menţionate la art. 26 alin. (1)."28. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizează venituri din premii şi orice câştiguri de aceeaşi natura au obligaţia sa plătească impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depăşeşte plafonul neimpozabil menţionat la art. 2 alin. (1) lit. i)."29. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În cazul veniturilor realizate prin încasări repetate de la aceeaşi unitate plătitoare de venit, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, impozitul se calculează prin cumularea veniturilor realizate în cadrul aceleiaşi luni, deducandu-se impozitul reţinut pentru plăţile anterioare."30. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Consiliile locale şi judeţene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive temeinic justificate, eşalonări de plati în cel mult 12 rate lunare, amânări de plati până la sfârşitul anului calendaristic."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN----------------