REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM din 27 iunie 1996 (**republicat**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 noiembrie 2002     +  Capitolul 1 Principii generale  +  Articolul 1Rolul Regulamentului general de urbanism(1) Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice și juridice care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum și a regulamentelor locale de urbanism.(2) Regulamentul general de urbanism stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și a amenjărilor aferente acestora.(3) Planurile de amenajare a teritoriului sau, după caz, planurile urbanistice și regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare(1) Regulamentul general de urbanism se aplica în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât și în extravilan.(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) construcțiile și amenajările cu caracter militar și special, care se autorizează și se executa în condițiile stabilite de lege.  +  Capitolul 2 Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor  +  Secţiunea 1 Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit  +  Articolul 3Terenuri agricole din extravilan(1) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite de lege.(2) Autoritățile administrației publice locale vor urmări, la emiterea autorizației de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita prejudicierea activităților agricole.  +  Articolul 4Terenuri agricole din intravilan(1) Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament.(2) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective:a) completarea zonelor centrale, potrivit condițiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având prioritate instituțiile publice, precum și serviciile de interes general;b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare;c) amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.(3) Prin autorizația de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.  +  Articolul 5Suprafețe împădurite(1) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenuri cu destinație forestieră este interzisă. În mod excepțional, cu avizul organelor administrației publice de specialitate, se pot autoriza numai construcțiile necesare întreținerii pădurilor, exploatărilor silvice și culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcții se va avea în vedere dezafectarea unei suprafețe cât mai mici din cultura forestieră.(2) Cabanele și alte construcții și amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Turismului*).(3) Delimitarea pe județe a terenurilor cu destinație forestieră, stabilită în condițiile legii, de către organele de specialitate ale administrației publice, se comunica consiliilor județene prin ordinul ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor*).  +  Articolul 6Resursele subsolului(1) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării și prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisă.(2) Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării și prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile județene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.(3) În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localității, modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.(4) Zonele care conțin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunica la consiliile județene prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare județ.  +  Articolul 7Resurse de apa și platforme meteorologice(1) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apa și în cuvetele lacurilor este interzisă, cu excepția lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate și drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa, precum și a lucrărilor de gospodărire a apelor.(2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu avizul primarului și al autorităților de gospodărire a apelor și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafața și subterane, de respectare a zonelor de protecție față de malurile cursurilor de apa și față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.(3) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zona de protecție a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorității competente pentru protecția mediului.(4) Zonele de protecție sanitară se delimitează de către autoritățile administrației publice județene și a municipiului București, pe baza avizului organelor de specialitate ale administrației publice.  +  Articolul 8Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate(1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatica etc. - depreciază valoarea peisajului este interzisă.(2) Autorizarea executării construcțiilor în parcuri naționale, rezervații naturale, precum și în celelalte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conformal Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.(3) Consiliile județene vor identifica și vor delimita, în funcție de particularitățile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesita protecție pentru valoarea lor peisagistică și vor stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.  +  Articolul 9Zone construite protejate(1) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes național, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.(2) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre a consiliului județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate ministerelor prevăzute la alin. (1).(3) Autorizarea executării lucrărilor de construcții, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor*), în condițiile stabilite prin ordin al ministrului culturii și cultelor.  +  Secţiunea 2 Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public  +  Articolul 10Expunerea la riscuri naturale(1) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpada, dislocări de stânci, zone inundabile și altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.  +  Articolul 11Expunerea la riscuri tehnologice(1) Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructura este interzisă.(2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.  +  Articolul 12Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.(2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice se stabilește prin ordin comun al ministrului industriei și resurselor, ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrului apelor și protecției mediului, ministrului sănătății și familiei*), ministrului dezvoltării regionale și turismului, ministrului apărării naționale și ministrului de interne*).------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.  +  Articolul 13Asigurarea echipării edilitare(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.(2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.  +  Articolul 14Asigurarea compatibilității funcțiunilor(1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominanta a zonei, stabilită printr-o documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominanta tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.(2) Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul localității sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Articolul 15Procentul de ocupare a terenuluiAutorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.  +  Articolul 16Lucrări de utilitate publică(1) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentației de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.  +  Capitolul 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor  +  Secţiunea 1 Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii  +  Articolul 17Orientarea față de punctele cardinaleAutorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.  +  Articolul 18Amplasarea față de drumuri publice(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:a) construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;b) parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);c) conducte de alimentare cu apa și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen.(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranța și fâșiile de protecție.(2^1) În scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. c), inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare*).--------------Alin. (2^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011.(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2^1), cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice specifice în vigoare, rețelele de comunicații electronice și infrastructura asociată acestora pot fi amplasate și în varianta supraterană, în intravilanul și extravilanul comunelor, satelor și localităților aparținătoare orașelor și municipiilor.----------Alin. (2^2) al art. 18 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.180 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014.(3) Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.(4) În sensul prezentului regulament, prin funcțiuni de locuire se înțelege: locuințe, case de vacanta și alte construcții cu caracter turistic, spații de cazare permanenta sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamiliști, sanatorii, cămine pentru organizarea de șantier, cămine de garnizoana.  +  Articolul 19Amplasarea față de cai navigabile existente și cursuri de apa potențial navigabile(1) În zona căilor navigabile și a cursurilor de apa potențial navigabile se pot autoriza, cu avizul conform al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, următoarele lucrări:------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.a) construcții și instalații aferente căilor navigabile, de deservire, de întreținere și de exploatare;b) semnale vizuale, auditive și faruri, precum și alte amenajări referitoare la siguranța navigației;c) construcții pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de depozitare, drumuri de circulație, clădiri, construcții hidrotehnice pentru șantierele navale, gări fluviale și alte lucrări similare;d) traversări sau subtraversări ale căilor navigabile și ale canalelor și cursurilor de apa potențial navigabile cu conducte de presiune (apa, gaze, țiței, abur) de linii electrice și de telecomunicații, precum și traversările cu poduri și lucrările de amenajări hidroenergetice și de arta;e) adăposturi de iarna pentru nave, stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie;f) instalații de captare a apei din albia căilor navigabile și instalații de evacuare a apelor reziduale sau de alta natura;g) apărări de maluri de orice natura, diguri longitudinale și transversale și alte lucrări similare.(2) În sensul prezentului regulament, prin zona fluviala se înțelege fâșia de teren situata în lungul țărmului apelor interioare navigabile sau potențial navigabile. Zona fluviala se stabilește de către autoritatea de stat competenta, potrivit legii. În porturi, zona căilor navigabile coincide cu incinta portuara.  +  Articolul 20Amplasarea față de cai ferate din administrarea Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.(1) În zona de protecție a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului:------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.a) construcții și instalații aferente exploatării și întreținerii liniilor de cale ferată;b) construcții și instalații pentru exploatarea materialului rulant și a mijloacelor de restabilire a circulației;c) instalații fixe pentru tracțiune electrica;d) instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații, transmisiuni de date și construcțiile aferente acestora.(2) Construcțiile care se amplasează în zona de protecție a infrastructurii feroviare situata în intravilan se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.(3) În sensul prezentului regulament, prin zona de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte și de alta a caii ferate.(4) Lucrările de investiții ale agenților economici și ale instituțiilor publice, care afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, și anume:------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.a) cai ferate industriale;b) lucrări hidrotehnice;c) traversarea caii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;d) subtraversarea liniilor de cale ferată de rețele de telecomunicații, energie electrica, conducte sub presiune de apa, gaze, produse petroliere, termotehnologice și canale libere.(5) În zona de protecție a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:a) amplasarea oricăror construcții, depozite de materiale sau înființarea de plantații care împiedica vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare;b) efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de construcții sau care modifica echilibrul pânzei freatice subterane;c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecție a infrastructurii căilor ferate române, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului.(6) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanțe sau deșeuri de felul celor prevăzute la alin. (5) lit. c) este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite de Compania Națională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.(7) Amenajările și instalațiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substanțelor sau deșeurilor prevăzute la alin. (6) se pot realiza pe baza de studii privind implicațiile asupra activității feroviare și de mediu executate de unități de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. și cu autorizația Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.(8) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitiva a terenului din patrimoniul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru lucrările de interes public, atât în intravilan cât și în extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.  +  Articolul 21Amplasarea față de aeroporturiAutorizarea executării construcțiilor în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilor și a culoarelor de siguranța stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.  +  Articolul 22Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat(1) Autorizarea executării construcțiilor în extravilan se face numai la distanta de 500 m față de fâșia de protecție a frontierei de stat, către interior.(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) punctele de control pentru trecerea frontierei, cu construcțiile-anexa, terminalele vamale și alte construcții și instalații care se pot amplasa cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice și cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat a României.  +  Articolul 23Amplasarea față de aliniament(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:a) în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;b) retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respecta coerența și caracterul fronturilor stradale.(2) În ambele situații, autorizația de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depășește distanta măsurată, pe orizontala, din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.  +  Articolul 24Amplasarea în interiorul parceleiAutorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respecta:a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil;b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.  +  Secţiunea 2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  +  Articolul 25Accese carosabile(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.(2) În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.(3) Numărul și configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determina conform anexei nr. 4 la prezentul regulament.(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.  +  Articolul 26Accese pietonale(1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigura accese pietonale, potrivit importantei și destinației construcției.(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.  +  Secţiunea 3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară  +  Articolul 27Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare și de energie electrica.(2) De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:a) realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;b) beneficiarul se obliga să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua centralizata publică, atunci când aceasta se va realiza.(3) Pentru celelalte categorii de construcții se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obliga să prelungească rețeaua existenta, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obliga fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplica, în mod corespunzător, autorizării executării construcțiilor în localitățile unde nu exista rețele publice de apa și de canalizare.  +  Articolul 28Realizarea de rețele edilitare(1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale.(2) Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suporta în întregime de investitor sau de beneficiar.(3) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură*).--------------Alin. (3) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011.(4) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (3), se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice*).--------------Alin. (4) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011.(5) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură*).--------------Alin. (5) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011.(6) Montarea rețelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane*).--------------Alin. (6) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011.(7) Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea*).--------------Alin. (7) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011.(8) Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii*).--------------Alin. (8) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011.(9) Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea rețelei stradale, precum și a drumurilor de interes local, județean și național situate în extravilanul localităților, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c). În situația drumurilor de interes local, județean și național situate în extravilanul localităților, canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului*).--------------Alin. (9) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (3)-(9), cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice specifice în vigoare, rețelele de comunicații electronice și infrastructura asociată acestora pot fi amplasate și în varianta supraterană sau, prin reutilizarea infrastructurilor existente, în intravilanul și extravilanul comunelor, satelor și localităților aparținătoare orașelor și municipiilor.----------Alin. (10) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.180 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 29Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare(1) Rețelele de apa, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, orașului sau județului, dacă legea nu dispune altfel.(2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) și (2), indiferent de modul de finanțare, intra în proprietatea publică.  +  Secţiunea 4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor  +  Articolul 30Parcelarea(1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igiena și de protecție a mediului.(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respecta cumulativ următoarele condiții:a) front la strada de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;b) suprafața minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;c) adâncime mai mare sau cel puțin egala cu lățimea parcelei.(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2).  +  Articolul 31Înălțimea construcțiilor(1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat învecinate.(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.  +  Articolul 32Aspectul exterior al construcțiilor(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.(2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.  +  Secţiunea 5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri  +  Articolul 33Parcaje(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spații de parcare se emite numai dacă exista posibilitatea realizării acestora în afară domeniului public.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire de către delegațiile permanente ale consiliilor județene sau de către primari, conform legii.(3) Suprafețele parcajelor se determina în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.  +  Articolul 34Spații verzi și plantateAutorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.  +  Articolul 35Împrejmuiri(1) În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcției.  +  Capitolul 4 Dispoziții finale  +  Articolul 36Autorizarea directa(1) Regulamentele locale de urbanism vor urmări detalierea articolelor cuprinse în prezentul regulament, conform condițiilor specifice fiecărei localități și caracteristicilor unităților teritoriale de referința.(2) Până la aprobarea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism, autorizarea executării construcțiilor se va face numai în condițiile stabilite de prezentul regulament.  +  Articolul 37Destinația unui teren sau a unei construcțiiÎn sensul prezentului regulament, prin destinația unui teren sau a unei construcții se înțelege modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.  +  Articolul 38Organele administrației publice competenteOrganele administrației publice competente la care se face trimitere în prezentul regulament, pentru a da avize în procedura de eliberare a autorizațiilor, se determina periodic, în funcție de organizarea concretă a administrației publice, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului administrației publice.-----------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.  +  Articolul 39LitigiileLitigiile dintre solicitanții de autorizații și autoritățile administrației publice sunt de competenta instanțelor judecătorești, în condițiile Legii contenciosului administrativ.  +  Articolul 40Anexele regulamentuluiAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulamentAMPLASAREAconstrucțiilor, în funcție de destinația acestora,în cadrul localității1.1. - Construcții administrative1.1.1. - Sediul Parlamentului1.1.2. - Sediul Președinției1.1.3. - Sediul Guvernului1.1.4. - Sediul Curții Supreme de Justiție1.1.5. - Sediul Curții Constituționale1.1.6. - Sediul Consiliului Legislativ1.1.7. - Sedii de ministereAmplasament: capitala României, în zona centrala1.1.8. - Sedii de prefecturi1.1.9. - Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centraleAmplasament: municipii reședința de județ, în zona centrala sau pe principalele artere de circulație1.1.10. - Sedii de primăriiAmplasament: municipii, orașe sau comune, în zona centrala1.1.11. - Sedii de partid - sediul centralAmplasament: capitala României, în zona centrala sau pe principalele artere de circulație– filialeAmplasament: municipii, orașe, reședințe de comuna, în zona centrala sau pe principalele artere de circulație1.1.12. - Sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc.Amplasament: municipii, orașe, reședințe de comuna, în zona centrala sau pe principalele artere de circulație1.1.13. - Sedii de birouriAmplasament: municipii, orașe, reședințe de comuna, în zona centrala, pe principalele artere de circulație sau în zone de interes.1.2. - Construcții financiar-bancare1.2.1. - Sediul Băncii Naționale a României - sediul centralAmplasament: capitala României, în zona centralaAmplasament: sectoarele municipiului București, municipii reședința de județ, municipii, orașe, în zona centrala1.2.2. - Sedii de bănci - sediul centralAmplasament: capitala României, municipii reședința de județ, în zona centrala– filialeAmplasament: sectoarele municipiului București, municipii și orașe, în zona centrala sau pe principalele artere de circulație1.2.3. - Sedii de societăți de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori și mărfuriAmplasament: în zona centrala/de interes.1.3. - Construcții comerciale1.3.1. - Comerț nealimentarAmplasament: în zonele de interes comercial1.3.2. - Magazin generalAmplasament: în zona centrala/zona rezidențială/centrul de cartier● se va evita amplasarea în vecinătatea aeroporturilor sau a industriilor nocive1.3.3. - Supermagazin (supermarket)Amplasament: în zona centrala/zona rezidențială/centrul de cartier●● se va evita amplasarea în vecinătatea aeroporturilor sau a industriilor nocive1.3.4. - Piața agroalimentarăAmplasament: în zona de interes comercial sau minimum 40 m față de clădiri având alte funcțiuni decât cea comercială1.3.5. - Comerț alimentarAmplasament: în zona de interes comercial●● se va evita amplasarea în zonele puternic poluate1.3.6. - Alimentație publicăAmplasament: în zonele rezidențiale sau de interes comercial, în zonele turistice și de agrement●● se admite amplasarea la parterul locuințelor numai în condițiile asigurării izolării totale a aburului, mirosului și zgomotului1.3.7. - ServiciiAmplasament: în zona centrala, comercială, rezidențială sau de agrement●● se interzice amplasarea atelierelor poluante în zona de locuit●● se interzice amplasarea în zone industriale pentru alte servicii decât cele industriale1.3.8. - AutoserviceAmplasament: la limita zonei industriale●● se vor evita sursele de poluare chimica, posturile trafo și zonele de afluență a publicului.1.4. - Construcții de cult1.4.1. - Lăcașe de cultAmplasament: alăturarea de lăcașe de cult noi în incinta sau în vecinătatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale1.4.2. - Mânăstiri1.4.3. - SchituriAmplasament: în afară localităților●● extinderea mănăstirilor vechi - monumente istorice - se va face cu respectarea prevederilor legale1.4.4. - CimitireAmplasament: la marginea localității●● extinderea cimitirelor se face cu respectarea prevederilor legale.1.5. - Construcții de cultura1.5.1. - Expoziții1.5.2. - Muzee1.5.3. - Biblioteci1.5.4. - Cluburi1.5.5. - Săli de reuniune1.5.6. - Cazinouri1.5.7. - Case de cultura1.5.8. - Centre și complexe culturale1.5.9. - Cinematografe1.5.10. - Teatre dramatice, de comedie, de revista, opera, operetă, de păpuși1.5.11. - Săli polivalenteAmplasament: în zona destinată dotărilor pentru cultura, educație sau în zona verde●● este posibila amplasarea în zona comercială, administrativă, religioasă sau de agrement●● se va evita amplasarea în vecinătatea unităților poluante1.5.12. - CircAmplasament: în zona de agrement/zona verde.1.6. - Construcții de învățământ1.6.1. - Învățământ preșcolar (grădinițe)Amplasament: în zonele rezidențiale, distanta maxima de parcurs 500 m1.6.2. - Școli primare1.6.3. - Școli gimnaziale1.6.4. - Licee1.6.5. - Școli postliceale1.6.6. - Școli profesionaleAmplasament: în zonele și cartierele de locuit, distanta maxima de parcurs 1000 m1.6.7. - Învățământ superiorAmplasament: în funcție de condițiile și exigențele profilului de învățământ.1.7. - Construcții de sănătate1.7.1. - Spital clinic universitarAmplasament: în campusurile universitare sau adiacent facultăților de profil●● se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)1.7.2. - Spital general (județean, orășenesc, comunal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic)1.7.3. - Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioși, oncologie, urgență, reumatologie, clinici particulare)Amplasament: în zona destinată dotărilor pentru sănătate, în funcție de profilul spitalului●● se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)1.7.4. - Asistența de specialitate (boli cronice, handicapați, recuperări funcționale, centre psihiatrice)Amplasament: în zone extraorășenești, în zone în care formele de relief și vegetația permit crearea de zone verzi (parcuri, grădini etc.)●● se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)1.7.5. - Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultații/zi]Amplasament: independent sau în cadrul unor construcții pentru sănătate/locuințe1.7.6. - Dispensar urban (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie)1.7.7. - Dispensar rural (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie)Amplasament: independent sau în cadrul unor construcții pentru sănătate/locuințe●● se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)1.7.8. - Alte unități (centre de recoltare sânge, medicina preventivă, stații de salvare, farmacii)Amplasament: în cadrul unor construcții pentru sănătate sau independent, în funcție de profilul unității1.7.9. - Creșe și creșe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., n grupe)Amplasament: în cadrul unor construcții publice/locuințe● se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)●● se recomanda amplasarea în zone de relief și cadru natural favorabil1.7.10. - Leagăn de copiiAmplasament: în general în zone extraorășenești●● se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu).1.8. - Construcții și amenajări sportive1.8.1. - Complexuri sportive1.8.2. - Stadioane1.8.3. - Săli de antrenament pentru diferite sporturiAmplasament: în zone verzi, nepoluate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apa1.8.4. - Săli de competiții sportive (specializate sau polivalente)1.8.5. - Patinoare artificialeAmplasament: de preferința în zonele rezidențiale sau în vecinătatea complexurilor sportive și de agrement1.8.6. - Poligoane pentru tir1.8.7. - PopicăriiAmplasament: în zone nepoluate, bogat plantate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apa.1.9. - Construcții de agrement1.9.1. - Locuri de joaca pentru copiiAmplasament: în cadrul zonei de locuit●● se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de zgomote puternice și de vibrații (aeroporturi, zone industriale, artere de trafic greu)1.9.2. - Parcuri1.9.3. - ScuaruriAmplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de zgomote puternice și de vibrații (aeroporturi, zone industriale, artere de trafic greu).1.10. - Construcții de turism1.10.1. - Hotel *-*****1.10.2. - Hotel-apartament *-*****1.10.3. - Motel *-**1.10.4. - Vile **-*****Amplasament: în zone nepoluate, bogat plantate●● se pot amplasa și în vecinătatea altor dotări turistice●● se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de poluare (zone industriale, artere de trafic greu)1.10.5. - Bungalouri *-***Amplasament: în perimetrul campingurilor, satelor de vacanta sau ca spații complementare unităților hoteliere1.10.6. - Cabane categoria *-***Amplasament: în zone montane, rezervații naturale, în apropierea stațiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic1.10.7. - Campinguri *-****1.10.8. - Sate de vacanta **-***Amplasament: în locuri pitorești, cu microclimat favorabil, ferite de zgomot sau de alte surse de poluare, precum și de orice alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea turiștilor (linii de înalta tensiune, terenuri sub nivelul marii, zone inundabile).1.11. - Construcții de locuințeAmplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de noxe, zgomote puternice și vibrații (aeroport, zone industriale, artere de trafic greu).  +  Anexa nr. 2la regulamentPROCENTULde ocupare a terenurilorProcentul maxim de ocupare a terenurilor se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasată construcția și de condițiile de amplasare în cadrul terenului, după cum urmează:2.1. - Destinația zonei în care urmează să fie amplasată construcția:    2.1.1. - Zone centrale - 80%    2.1.2. - Zone comerciale - 85%    2.1.3. - Zone mixte - 70%    2.1.4. - Zone rurale - 30%    2.1.5. - Zone rezidențiale           - zona exclusiv             rezidențială cu             locuințe             P, P+1, P+2 - 35%           - zona rezidențială             cu clădiri cu mai             mult de 3 niveluri - 20%           - zona predominant             rezidențială             (locuințe cu dotări             aferente) - 40%2.1.6. - Zone industriale - pentru cele existente– nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului– pentru cele propuse– procentul maxim de ocupare a terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate2.1.7. - Zone de recreere– nu este prevăzut un grad maxim de ocupare a terenului.2.2. - Condiții de amplasare în cadrul terenului2.2.1. - Construcții de cultura și alte construcții ce cuprind săli de reuniuniPentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament, la pct. 1.5.5, 1.5.7-1.5.12, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.5, având un număr de minimum 200 de locuri, se va prevedea un spațiu amenajat, exterior construcției, cu o suprafața de 0,6 mp/loc, în afară spațiului destinat circulației publice. La aceasta se va adauga suprafața necesară spațiilor verzi și plantațiilor, dimensionată conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.2.2.2. - Construcții de învățământAmplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcție de capacitatea unității de învățământ, după cum urmează:– zona ocupată de construcție;– zona curții de recreație, de regula asfaltată;– zona terenurilor și instalațiilor sportive;– zona verde, inclusiv grădina de flori.Pentru învățământul preșcolar (grădinițe) se va asigura o suprafața minima de teren de 22 mp/copil, iar pentru școli primare, gimnaziale, licee, școli postliceale și școli profesionale, o suprafața minima de 20 mp/elev.Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menționate:– 25% teren ocupat de construcții– 75% teren amenajat (curte recreație și amenajări sportive, zona verde, grădina de flori) din terenul total.2.2.3. - Construcții de sănătateAmplasament organizat în trei zone, dimensionate în funcție de capacitatea construcției, după cum urmează:– zona ocupată de construcții;– zona accese, alei, parcaje;– zona verde, cu rol decorativ și de protecție.Capacitatea construcțiilor cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.5-1.7.7 se stabilește pe baza populației arondate pentru care se acorda în medie 7,5 consultații pe an de locuitor, pentru un număr de 280 de zile lucrătoare.Suprafața minima a terenului care va cuprinde cele trei zone funcționale este de 5 mp/consultație.Se recomanda organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente.Pentru construcțiile de creșe și creșe speciale amplasamentul trebuie să asigure o suprafața de minimum 25 mp/copil pentru creșe și de 40 mp/copil pentru creșele speciale organizate în patru zone:– zona ocupată de construcții;– zona ocupată de spații de joaca (nisip, bazin, plaja, gazon);– zona pentru spațiu tehnico-gospodăresc;– zona verde de parc și alei.Procentul maxim de ocupare a terenului pentru construcții va fi de 20%.2.2.4. - Construcții și amenajări sportivePentru construcțiile și amenajările sportive cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1-1.8.5, amplasamentul trebuie să permită organizarea în trei zone funcționale, dimensionate conform capacității construcției:– zona pentru construcții;– zona pentru spații verzi;– zona pentru alei, drumuri și parcaje.Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de:– 50% pentru construcții și amenajări sportive;– 20% pentru alei, drumuri și parcaje;– 30% pentru spații verzi.2.2.5. - Construcțiile și amenajările cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1-1.5.3, 1.7.8-1.7.10, 1.9, 1.10 și 1.11 vor respecta condițiile specifice date de destinația zonei în care urmează să fie amplasate.  +  Anexa nr. 3la regulamentORIENTAREAconstrucțiilor față de punctele cardinale3.1. - Construcții administrative și financiar-bancarePentru toate categoriile de construcții administrative și financiar-bancare se recomanda orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.3.2. - Construcții comercialePentru toate categoriile de construcții comerciale se recomanda orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.Se recomanda orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.3.3. - Construcții de cultCondițiile de orientare sunt date de specificul cultului.3.4. - Construcții de cultura3.4.1. - Construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1-1.5.3 și 1.5.8 vor avea spațiile de lectura și sălile de expunere orientate nord, nord-est, nord-vest.Acolo unde încadrarea în zona nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectura și a sălilor de expunere, rezolvările de fațadă vor evita însorirea.3.4.2. - Pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.9-1.5.12 nu se impun condiții de orientare față de punctele cardinale.3.5. - Construcții de învățământPentru toate categoriile de construcții de învățământ, orientarea sălilor de clasa va fi sud, sud-est, sud-vest.Bibliotecile, sălile de ateliere și laboratoare se vor orienta nord.Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud.3.6. - Construcții de sănătate3.6.1. - Construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.4 vor avea:– saloanele și rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest;– laboratoarele și serviciile tehnice medicale orientate nord;– cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.3.6.2. - Construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.5-1.7.8 vor avea aceeași orientare pentru cabinete, laboratoare și servicii tehnice.3.6.3. - Dormitoarele și spațiile de joaca din creșe, creșe speciale și leagăne de copii vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest.3.7. - Construcții și amenajări sportiveVor fi luate măsuri de protecție împotriva însoririi excesive:– copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru competiții;– plantații de arbori și arbuști cât mai uniforme ca densitate și înălțime, pe toate laturile terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de discontinuitate luminoasa;– parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereții vitrați orientați sud-vest sau vest ai holurilor pentru public sau ai sălii de sport.Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcția nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.Piscinele descoperite și acoperite (înot, sărituri, polo) vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcția nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau est.Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcția nord-sud, țintele fiind amplasate spre nord.Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientată nord, nord-est.3.8. - Construcții de agrementSălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.3.9. - Construcții de turismPentru toate categoriile de construcții de turism se recomanda orientarea nord a spațiilor tehnice și a anexelor.3.10. - Construcțiile de locuințeSe recomanda evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.  +  Anexa nr. 4la regulamentACCESE CAROSABILEStabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I și a II-a, ca și localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluența circulației.4.1. - Construcții administrative4.1.1. - Construcțiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevăzute cu:– accese carosabile directe din străzi de categoria I și a II-a, după caz;– accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, după cum urmează:●● accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principala a clădirii;●● accesele carosabile pentru personal și cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente;●● aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.4.1.2. - Construcțiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinației și capacității acestora, avându-se în vedere separarea de circulația publică.4.2. - Construcții financiar-bancare4.2.1. - Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I și a II-a, după caz.4.2.2. - Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.4.3. - Construcții comerciale4.3.1. - Pentru construcțiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal și aprovizionare.4.3.2. - În funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute:– alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului;– platforme de depozitare și accese mașini și utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.4.4. - Construcții de cultPentru construcțiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legătura cu rețeaua de circulație majoră.4.5. - Construcții de cultura4.5.1. - Pentru toate categoriile de construcții de cultura se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal și aprovizionare.4.5.2. - În funcție de destinația construcției sau a amenajării vor fi prevăzute:– alei carosabile în interiorul amplasamentului și parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din străzi de categoria I sau a II-a;– parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din străzi de categoria a III-a.4.6. - Construcții de învățământ4.6.1. - Pentru toate categoriile de construcții de învățământ se vor asigura accese carosabile de legătura cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun.4.6.2. - Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgență (cutremure, inundații, incendii).4.7. - Construcții de sănătate4.7.1. - Pentru toate categoriile de construcții de sănătate se va asigura legătura cu rețeaua de circulație majoră prin doua accese carosabile separate.4.7.2. - Accesele carosabile ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră de categoria I și a II-a vor fi realizate prin:●● străzi de categoria a IV-a de deservire locală;●● străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigura accesul vehiculelor și al persoanelor acționând în domeniul sănătății, salubrității și P.S.I.4.7.3. - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:●● cu o banda de circulație de 3,5 m lățime pentru cele cu o lungime maxima de 10,00 m;●● cu doua benzi de circulație de 7 m lățime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.4.7.4. - Accesul carosabil rezervat salvării sau intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal și pacienți.4.8. - Construcții și amenajări sportive4.8.1. - Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive se vor asigura accese carosabile separate pentru public, sportivi și personalul tehnic de întreținere.4.8.2. - În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:●● circulația carosabilă separată de cea pietonala;●● alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcție de capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puțin de 7 m lățime;●● alei carosabile de circulație curenta de minimum 3,5 m lățime;●● alei carosabile de serviciu și întreținere de minimum 6 m lățime.4.9. - Construcții și amenajări de agrementPentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul se serviciu și de întreținere.4.10. - Construcții de turism4.10.1. - Pentru construcțiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de întreținere.4.10.2. - Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lățime minima de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere.4.10.3. - Numărul acceselor și conformarea lor se vor face în funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic.4.11. - Construcții de locuințe4.11.1. - Pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu se vor asigura:●● accese carosabile pentru locatari;●● acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;●● alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lățime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere;●● în cazul unei parcelări pe doua rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):– cele cu o lungime de 30 m - o singura banda de 3,5 m lățime;– cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latura și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.4.11.2. - Pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:●● accese carosabile pentru locatari;●● accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;●● în cazul unei parcelări pe doua rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):– cele cu o lungime de maximum 30 m - o singura banda de 3,5 m lățime;– cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latura; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.4.11.3. - Locuințele colective cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:●● accese carosabile pentru locatari;●● accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;●● accese la parcaje și garaje.4.12. - Toate categoriile de construcțiiPentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minima de 3 m și o înălțime de 3,5 m.Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanenta.  +  Anexa nr. 5la regulamentPARCAJENecesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, în funcție de categoria localității în care sunt amplasate construcțiile.5.1. - Construcții administrative5.1.1. - Pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevăzute:a) câte un loc de parcare pentru 10-40 salariați;b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează:– un spor de 10% pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.7;– un spor de 30% pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.7-1.1.10;– atunci când construcțiile cuprind săli de conferințe și alte spații destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.5.1.2. - Pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați.5.2. - Construcții financiar-bancare5.2.1. - Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți.5.2.2. - În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public.5.3. - Construcții comerciale5.3.1. - Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:●● un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de până la 400 mp;●● un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de 400-600 mp;●● un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;●● un loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.5.3.2. - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masa.5.3.3. - La acestea se vor adauga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.5.4. - Construcții de cultPentru construcțiile de cult numărul spațiilor de parcare va fi stabilit în funcție de obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare.5.5. - Construcții culturale5.5.1. - Pentru construcțiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori și personal, după cum urmează:●● pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 și 1.5.2, câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;●● pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.3-1.5.12, un loc la 10-20 de locuri în sala.5.6. - Construcții de învățământ5.6.1. - Pentru toate categoriile de construcții de învățământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.5.6.2. - Pentru învățământul universitar, la cele rezultate conform pct. 5.6.1 se va adauga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.5.6.3. - Pentru sedii ale taberelor școlare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform capacității de cazare.5.7. - Construcții de sănătate5.7.1. Pentru construcții de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:●● pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.7, câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;●● pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.8-1.7.10, câte un loc de parcare la 10 persoane angajate.5.7.2. - Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.5.8. - Construcții sportive5.8.1. - Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de parcare pentru personal, pentru public și pentru sportivi, în funcție de capacitatea construcției, după cum urmează:●● pentru construcții cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1, 1.8.3 și 1.8.4, un loc de parcare la 5-20 de locuri;●● pentru construcții cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.2, 1.8.5-1.8.7, un loc de parcare la 30 de persoane.5.8.2. - La cele rezultate conform punctului 5.7.1 se va adauga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.5.9. - Construcții și amenajări de agrement5.9.1. - Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcție de capacitatea construcției, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane.5.9.2. - Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3-10 membri ai clubului.5.10. - Construcții de turism5.10.1. - Pentru toate categoriile de construcții de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcție de tipul de clădire și de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.5.10.2. - Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.5.11. - Construcții de locuințe5.11.1 - Pentru construcții de locuințe, în funcție de indicele de motorizare a localității, vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:●● câte un loc de parcare la 1-5 locuințe unifamiliale cu lot propriu;●● câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun;●● câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuințe colective cu acces și lot în comun.5.11.2. - Din totalul locurilor de parcare pentru locuințele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60-100%.5.12. - Construcții industrialeVor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității, după cum urmează:●● activități desfășurate pe o suprafața de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;●● activități desfășurate pe o suprafața de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;●● activități desfășurate pe o suprafața mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafața de 100 mp.5.13. - Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații,pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.  +  Anexa nr. 6la regulamentSPAȚII VERZI ȘI PLANTATE6.1. - Construcții administrative și financiar-bancare6.1.1. - Pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ, minimum 15% din suprafața terenului.6.1.2. - Pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 și 1.2 vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minimum 10% din suprafața totală a terenului.6.1.3. - Conformarea și dimensionarea spațiilor verzi, a plantațiilor și a mobilierului urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice.6.2. - Construcții comercialePentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.6.3. - Construcții de cultPentru construcțiile de cult vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de protecție, dimensionate în funcție de amplasarea în localitate și de condițiile impuse prin regulamentul local de urbanism.6.4. - Construcții culturalePentru toate categoriile de construcții culturale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihna, în funcție de capacitatea construcției - 10-20% din suprafața totală a terenului.6.5. - Construcții de sănătate6.5.1. - Pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.8 vor fi prevăzute spații verzi și plantate în interiorul incintei, după cum urmează:– aliniamente simple sau duble, cu rol de protecție;– parc organizat cu o suprafața de 10-15 mp/bolnav.6.5.2. - Pentru construcțiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.9-1.7.10 vor fi prevăzute spații verzi și plantate de 10-15 mp/copil.6.6. - Construcții și amenajări sportivePentru construcții și amenajări sportive vor fi prevăzute spații verzi și plantate, minimum 30% din suprafața totală a terenului.6.7. - Construcții de turism și agrementPentru construcții de turism și agrement vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.6.8. - Construcții de locuințePentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 mp/locuitor.6.9. - Construcții industrialePentru construcțiile industriale vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție, în funcție de categoria acestora, dar nu mai puțin de 20% din suprafața totală a terenului.