HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (**republicată**)pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 noiembrie 2002     +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul general de urbanism prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Primării municipiilor, orașelor și comunelor vor lua măsuri pentru elaborarea și/sau actualizarea documentațiilor de urbanism și le vor supune spre aprobare consiliilor locale, municipale, orășenești și comunale și, respectiv, Consiliului General al Municipiului București, după caz.(2) Fondurile necesare pentru elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism se asigura potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Finanțarea elaborării și/sau actualizării acestor documentații se face conform Normelor metodologice privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și regulamentelor locale de urbanism prevăzute în anexa nr. 2.(3) Conținutul-cadru al planului urbanistic general, care se va stabili pe categorii de mărime și complexitate a localităților, se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.  +  Articolul 3Controlul aplicării Regulamentului general de urbanism se efectuează de către compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale și județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, după caz, și de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform prevederilor legale.  +  Articolul 4Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului va aproba, prin ordin al ministrului, în termen de doua luni, un ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale.------------Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 273 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.  +  Articolul 5Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM  +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICEprivind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism