PROCEDURĂ din 11 iunie 2014 (*actualizată*)de emitere a acordului pentru exceptare(actualizată până la data de 5 ianuarie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------  +  Articolul 1 (1) Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) activitatea principală sau una dintre activităţile secundare se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 3 la «Orientările privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020», elaborate de Comisia Europeană, denumite în continuare Orientări; c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) asigură realizarea în mod independent de către experţi acreditaţi a activităţii de auditare energetică, anterior aplicării măsurilor de eficienţă energetică şi ulterior realizării acestora. Auditul iniţial reflectă stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică şi/sau planul de măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică rezultate din respectivul audit şi asumate de beneficiar. Ulterior, auditul energetic se realizează cu o periodicitate de 4 ani, cu excepţia auditului energetic final care se realizează în ultimul an de valabilitate a schemei; e) pe durata schemei, menţin activitatea în Spaţiul Economic European şi eventualele disponibilizări nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor la momentul calificării în schema de sprijin; f) încheie şi desfăşoară parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în domenii de activitate precum: şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc., finanţează dotări de laboratoare din învăţământul liceal şi universitar, programe de pregătire profesională pentru elevi şi profesori, în vederea reducerii decalajului dintre teorie şi practică şi creşterii nivelului profesional şi atragerii de personal calificat. (2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului pentru exceptare.----------Art. 1 din procedură a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015.  +  Articolul 2 (1) În vederea obţinerii acordului pentru exceptare, solicitantul transmite Ministerului Economiei o cerere de emitere a acordului pentru exceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative: a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; b) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; d) dovada contractării auditului energetic iniţial prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d); e) documentele aferente formulei de calcul prevăzute la art. 2 alin. (5) din hotărâre care să ateste încadrarea în procentele prevăzute la art. 2 alin. (4) din hotărâre; f) documentele care atestă numărul angajaţilor, conform criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e); g) documentele care atestă încheierea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ, conform criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. f).----------Alin. (1) al art. 2 din procedură a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. (2) Cererea de emitere a acordului pentru exceptare, prevăzută la alin. (1), include şi angajamentul solicitantului de a prezenta anual Ministerului Economiei stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică în conformitate cu recomandările auditurilor energetice prevăzute la art. 1 lit. d). (3) În vederea emiterii acordului pentru exceptare, Ministerul Economiei va verifica încadrarea în unul dintre sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului de stat, în baza domeniului principal sau/şi domeniului secundar de activitate menţionate în certificatul constatator prezentat conform alin. (1) lit. a). (4) Cererea de acord pentru exceptare se completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă ştampila şi semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.  +  Articolul 3 (1) Prin ordin al ministrului economiei, emis şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Economiei în termen de 5 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, se desemnează direcţia responsabilă ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia. (2) Cererea de acord pentru exceptare completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei, menţionându-se pe plic "Schema de ajutor de stat sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile". (3) Cererea de acord pentru exceptare este înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de stat, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a cererii. (4) Înregistrarea cererilor de acord pentru exceptare începe după intrarea în vigoare a ordinului ministrului economiei prevăzut la alin. (1). (5) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru exceptare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. (6) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru exceptare, Ministerul Economiei transmite întreprinderilor solicitante, după caz: a) acordul pentru exceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare;----------Lit. a) a alin. (6) al art. 3 din procedură a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. b) o înştiinţare prin care se precizează că cererea pentru exceptare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau că există neconcordanţe între informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare de acord pentru exceptare curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 495/2014. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării; c) o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru exceptare în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 sau a expirat perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în care se pot emite acorduri pentru exceptare. (7) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor prevăzute la art. 104-106 din Orientări pe site-ul Ministerului Economiei.----------Alin. (7) al art. 3 din procedură a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015.  +  Anexa 1 la procedurăData înregistrării: ............Numărul înregistrării: .........CEREREde emitere a acordului pentru exceptareSubscrisa, ......................, având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna .............., având calitatea de ......................., solicit exceptarea de la plata unui procent de ....... din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii de achiziţie a certificatelor verzi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare.I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ......................................Data înregistrării întreprinderii: .............................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ........Codul de identificare fiscală: .................................Adresa: ....................., cod poştal: .....................Telefon: ...................., fax: ............................E-mail: ........................................................Forma juridică: ................................................Tipul întreprinderii: ..........................................IMM*1): [] Notă

  ──────────

  *1) IMM sunt definite, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ca societăţi cu numărul mediu scriptic de personal până la 250 (inclusiv) de angajaţi raportat în anul anterior, care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau care deţin active totale ce nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

  ──────────
  Societăţi mari*2): [] Notă

  ──────────

  *2) Societatea mare este acea societate care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.

  ──────────
  Obiectul principal de activitate: ..............................Cod CAEN: .....................Obiectul secundar de activitate pentru care se solicită exceptarea*3): ...................... Notă

  ──────────

  *3) Se completează dacă exceptarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

  ──────────
  Cod CAEN: .....................Numărul de angajaţi la data înregistrării cererii de emitere a acordului pentru exceptare: .............II. Situaţia întreprinderii în absenţa acordării exceptăriiSuma estimată de plată pentru certificatele verzi: .................... leiConsumul estimat de energie: ............................... MW/hEstimare privind ponderea certificatelor verzi în costul total cu energia electrică: ........... %Datele de la pct. II sunt aferente anului în care se depune cererea de emitere a acordului pentru exceptare.III. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. .........., eliberat de ............ la data de ........., cu domiciliul în localitatea ................., str. ............... nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ....................., declar pe propria răspundere că: a) întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata sumei prevăzute la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare; b) întreprinderea se angajează să prezinte anual Ministerului Economiei stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică asumate în conformitate cu recomandările auditurilor energetice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele care atestă îndeplinirea în continuare a celorlalte criterii de eligibilitate prevăzute la acelaşi articol; c) întreprinderea se angajează să menţină evidenţa contabilă separată pentru obiectivul secundar de activitate*4); Notă

  ──────────

  *4) Se completează dacă exceptarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

  ──────────
  d) toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte.Înţeleg că orice incorectitudine în prezentarea informaţiilor şi a documentelor ataşate în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Numele: ...........................................Funcţia: ..........................................Semnătura autorizată şi stampila solicitantului*5): ............ Notă

  ──────────

  *5) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

  ──────────
  Data semnării: ...............................----------Anexa 1 la procedură a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa 1 din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2 la procedurăMINISTERUL ECONOMIEIUnitatea de implementare....................................................Data înregistrării: ..............Numărul înregistrării: ...........ACORDpentru exceptare*1) Notă

  ──────────

  *1) Se completează de către unitatea de implementare.

  ──────────
  DESTINATAR:Denumirea întreprinderii: .......................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .........Codul de identificare fiscală: ..................................Adresa: ..........................................................................................................................Telefon: ..................., fax: ..............................E-mail: .......................................Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. .......... din data de ........... vă comunicăm Acordul pentru exceptare nr. ......... din data de .........., prin care ................ este exceptată de la plata unui procent de ...... % din numărul de certificate verzi aferente cotei obligatorii.Prezentul acord de exceptare este valabil până la expirarea schemei de ajutor de stat, sub rezerva constatării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în cadrul verificărilor anuale realizate de către unitatea de implementare.Ministrul economiei,...........................----------Anexa 2 la procedură a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.------