DECIZIE nr. 640 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015        Augustin Zegrean - preşedinte    Valer Dorneanu - judecător    Toni Greblă - judecător    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Puskas Valentin Zoltan - judecător    Tudorel Toader - judecător    Andreea Costin - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, excepţie ridicată de Constantin Georgian Stan în Dosarul nr. 6.508/120/2013 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 440D/2014.2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate, prin critica formulată, urmăreşte, în realitate, modificarea şi completarea actului normativ. Dacă se va trece peste acest aspect, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece ordonanţa de urgenţă criticată se aplică tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 11 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.508/120/2013, Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, excepţie ridicată de Constantin Georgian Stan într-o cauză având ca obiect "refuz soluţionare cerere - restituire timbru de mediu".5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că întreaga ordonanţă de urgenţă este neconstituţională, pentru că încalcă egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Consideră că timbrul de mediu, astfel cum este definit prin art. 2 lit. m) din ordonanţa de urgenţă, fiind o taxă pentru emisii produse de autovehicule, ar trebui suportată de toţi cei care produc asemenea emisii. Însă din analiza art. 4 al ordonanţei de urgenţă criticate rezultă că nu toţi cei care produc emisii provenite de la autovehicule sunt subiecţii acestei taxe, ci doar cei care înmatriculează sau transcriu autovehicule din categoria celor la care se referă actul normativ criticat. Astfel, cei care deţin autovehicule înmatriculate sau transcrise anterior datei de 1 ianuarie 2013, şi care, în mod evident, produc emisii poluante, nu plătesc această taxă şi nici nu au plătit-o în trecut, sau dacă au plătit-o au recuperat-o prin acţiuni în justiţie întemeiate pe dreptul Uniunii Europene. Mai arată că autovehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau transcrierii în România nu sunt supuse acestei taxe, cu toate că produc emisii poluante pe teritoriul naţional. În acest sens, cu titlu exemplificativ, este indicată situaţia autovehiculelor înmatriculate în Bulgaria dar folosite de utilizatori români pe teritoriul României, pentru care nu s-a plătit şi nu se plăteşte niciun fel de taxă pe poluare către statul român. Prin aceasta se creează o discriminare pozitivă a utilizatorilor de rea-credinţă care folosesc în România autovehicule înmatriculate în Bulgaria faţă de cei de bună-credinţă care şi-au înmatriculat şi transcris autovehiculele în România.6. În continuare arată că art. 4 din ordonanţa de urgenţă criticată încalcă egalitatea cetăţenilor în faţa legii, precum şi aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Consideră că această taxă ar putea fi reglementată ca o taxă anuală rutieră, pe principiul "poluatorul plăteşte", astfel încât nimeni nu ar fi discriminat şi toţi posesorii de autovehicule puse în circulaţie în România ar plăti această taxă, fără a se mai pune problema retroactivităţii legii în privinţa celor care şi-au înmatriculat autovehiculele înainte de intrarea în vigoare a actului normativ criticat. Mai arată că există şi persoane care nu mai produc emisii poluante, deoarece au înstrăinat autovehiculul pentru care au plătit timbrul de mediu pentru întreaga durată de viaţă estimată a acestuia, însă această taxă nu li se restituie, chiar dacă dobânditorul autovehiculului este cel care produce aceste emisii. Prin urmare, primul proprietar care a plătit timbrul de mediu este cel care plăteşte pentru poluarea produsă de altul.7. De altfel, astfel cum rezultă din art. 7 al ordonanţei de urgenţă criticate, în situaţia în care autovehiculul este scos ulterior plăţii acestei taxe din parcul naţional auto, această taxă i se restituie ultimului proprietar şi nu celui care a plătit iniţial taxa.8. Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se apreciază că Ordonanţa de urgenţă criticată nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 115 alin. (1), câtă vreme în preambulul actului normativ s-a precizat că aceasta a fost adoptată în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie şi este motivată pe aspectul că, în caz de neadoptare, în regim de urgenţă se vor limita sever tranzacţiile cu autoturisme existente în parcul naţional, cu impact direct asupra populaţiei, precum şi asupra finanţării unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului. Instanţa mai reţine că celelalte argumente invocate se referă la nelegalitatea ordonanţei de urgenţă, acestea putând fi examinate pe calea contenciosului administrativ şi nu în procedura de invocare a neconstituţionalităţii actului normativ.9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.10. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013.14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi ale art. 56 privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale.15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate invocată, Curtea Constituţională reţine că autorul acesteia susţine, în esenţă, că întreaga ordonanţă de urgenţă este neconstituţională pentru că încalcă egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Arată că timbrul de mediu, fiind o taxă provenită de la autovehicule, ar trebui plătită de toţi cei care produc emisii provenite de la autovehicule, în baza principiilor constituţionale ale egalităţii în faţa legii şi a aşezării juste a sarcinilor fiscale. Astfel, Curtea constată că nici din considerentele încheierii de sesizare, şi nici din notele scrise depuse nu rezultă invocarea şi nici motivarea de către autorul excepţiei a neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 prin raportare la art. 115 alin. (1) din Constituţie.16. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate raportată la art. 115 alin. (1) din Constituţie, reţinută de instanţa de judecată, nu cuprinde motivarea ca element al său, iar din textul constituţional invocat nu se poate desluşi în mod rezonabil vreo critică de neconstituţionalitate datorită generalităţii sale. În acest sens, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, a stabilit că simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale sau convenţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate. Dacă ar proceda la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanţa de control constituţional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituţionalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă, în condiţiile în care art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 precizează că sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi.17. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate formulată prin raportare la art. 16 şi 56 din Constituţie, Curtea urmează să o respingă, ca inadmisibilă, deoarece autorul excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci solicită, în realitate, completarea dispoziţiilor de lege criticate, în sensul lărgirii sferei de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013. O asemenea solicitare nu intră, însă, în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.18. Astfel, aşa cum rezultă din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, aceasta vizează, pe de o parte, aspecte ce ţin de modificarea ordonanţei de urgenţă criticate, iar, pe de altă parte, aspecte ce ţin de modul de aplicare a acesteia.19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, excepţie ridicată de Constantin Georgian Stan în Dosarul nr. 6.508/120/2013 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 11 noiembrie 2014.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Andreea Costin-------