HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 29 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, verificări suplimentare de fundamentare a certificării la solicitarea Comisiei Europene, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de coeziune, la mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi la Mecanismul financiar norvegian, inclusiv activităţi de asigurare a funcţionării şi capacităţii administrative a Ministerului Fondurilor Europene, desfăşurate de structurile suport;"2. La articolul 1, după litera r) se introduc şase noi litere, literele s)-v), cu următorul cuprins:"s) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumită în continuare UCAAPI - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnată:(i) ca autoritate de audit atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014;(ii) să îndeplinească activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de certificare şi plată, la solicitarea Comisiei Europene. ş) Direcţia de audit public intern, denumită în continuare DAPI - structură din cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată să îndeplinească activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene; t) operator de program - entitate publică cu responsabilitate în pregătirea şi implementarea programelor gestionate în cadrul Mecanismului financiar Spaţiul Economic European şi/sau Mecanismului financiar norvegian; ţ) Compartimentul de audit pentru programe europene, denumit în continuare CAPE - structură în cadrul Serviciului audit intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, desemnată să îndeplinească atribuţiile de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, conform art. 14 alin. (6), art. 29 şi 30 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat; u) evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale - ansamblul proceselor şi procedurilor implementate semestrial, prin aprecierea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă şi a obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile prevăzute în fişa postului; v) structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control fonduri europene prevăzută la art. 1 lit. e);"3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. DAPI şi UCAAPI, pentru activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, pe perioada pentru care s-a dispus verificarea;"4. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:"15^1. structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative;"5. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"16. structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică care fac parte integrantă din activităţile de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menţionate la pct. 1-15, 20 şi 21;"6. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 18 se introduc patru noi puncte, punctele 19-22, cu următorul cuprins:"19. structura din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;20. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;21. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;22. structura din cadrul CAPE cu rol de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013."7. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcţii asimilate acestora şi personalului încadrat la cabinetele demnitarilor."8. La articolul 4, alineatele (1)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detaşate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o funcţie pentru care au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor numite sau reîncadrate în funcţie în condiţiile legii, precum şi celor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi care provin de la aceeaşi/altă structură din cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), unde au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pentru personalul promovat în funcţie în condiţiile legii, precum şi pentru personalul promovat temporar în funcţii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege. (5) Pentru personalul pentru care se menţine avizul iniţial acordat potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale. (6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menţinerii calificativului după prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale. (7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către: a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a fondurilor structurale şi de coeziune, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, pentru personalul din CAPE, precum şi pentru personalul din DAPI şi UCAAPI responsabil cu activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene; b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile cu soluţionarea contestaţiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, cât şi pentru Mecanismul financiar norvegian şi pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale."9. La articolul 5, literele d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6, 20 şi 21 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;.............................................................. h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, 20 şi 21, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei;"10. La articolul 5, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) ordinul de dispunere a activităţii de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, pentru structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 2^1, emis de ministrul finanţelor publice."11. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României, precum şi prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale se realizează numai în scopul stabilirii numărului de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare ale personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) în funcţie de gradul de atingere a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă din perioada evaluată, prin raportare la atribuţiile specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile din fişa postului. (2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie pentru semestrul I şi 1 iulie şi 31 decembrie pentru semestrul II din anul pentru care se face evaluarea semestrială. (3) Perioada de evaluare semestrială este cuprinsă între data de 1 şi 10 a primei luni din semestrul următor perioadei evaluate. (4) În urma evaluării semestriale a activităţilor/performanţelor profesionale individuale, personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător». (5) Evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale nu se aplică personalului debutant. (6) Procedura de evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde stabilirea obiectivelor evaluate, criteriile de evaluare, formatele standard, calificativele obţinute şi modul în care acestea se corelează cu prevederile legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României."12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - După evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare pot fi menţinute, crescute, diminuate ori neacordate, până la următoarea evaluare semestrială, fără a se depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut de art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a) în cazul obţinerii calificativului «foarte bine», majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; b) în cazul obţinerii calificativului «bine», majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; c) în cazul obţinerii calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială."13. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la revenirea pe funcţie după o perioadă de suspendare potrivit legii sau la expirarea perioadei de mutare/detaşare/promovare temporară pe alt post, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat şi numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale."  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Fondurilor Europene, va supune Guvernului, spre adoptare, ordinul privind procedura de evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, în conformitate cu dispoziţiile art. 6^1 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 1.181.-------