HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 29 decembrie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 30 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui. (2) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 193/1 din 1 iulie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei. (3) Schema aplică prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) schemă de ajutoare - înseamnă orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită; b) întreprindere - în baza art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei se consideră orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Sunt considerate, de asemenea, întreprinderi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale implicate în activităţi agricole, persoanele fizice care deţin certificat de producător potrivit Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare/atestat de producător potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, care desfăşoară în mod regulat o activitate economică; c) "IMM-uri" sau "microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii" înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei; d) registru genealogic - conform pct. 48 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei, înseamnă orice inventar, registru, fişier sau suport de stocare a datelor:(i) care este ţinut de o organizaţie/asociaţie a crescătorilor recunoscută în mod oficial sau de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, denumită în continuare ANARZ;(ii) în care sunt înscrise sau înregistrate animalele de reproducţie din rasă pură, dintr-o anumită rasă, cu menţionarea ascendenţilor lor; e) întreprindere aflată în dificultate - înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:(i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (24), iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;(ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.  +  Articolul 3Ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b) şi c), respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.  +  Articolul 4Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii care se află în una dintre următoarele situaţii: a) fac obiectul unui decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale; b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. e).  +  Articolul 5Ajutorul de stat se acordă pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi ecvine.  +  Capitolul II Criterii de eligibilitate, intensitatea ajutorului de stat şi valoarea ajutorului  +  Articolul 6Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt persoane juridice conform legislaţiei în vigoare; b) sunt acreditaţi de către ANARZ pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a raselor de animale; c) efectuează serviciile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a) şi/sau lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei; d) realizează parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al rasei pentru care solicită sprijinul financiar.  +  Articolul 7 (1) Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi la art. 27 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei este: a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice; b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului şi a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui. (2) Cheltuielile eligibile pentru acordarea ajutorului de stat în cazul serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt condiţionate de realizarea următoarelor activităţi: a) colectarea şi gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data naşterii, data însămânţării, data ieşirii din efectiv şi cauza acesteia, evaluarea animalelor de către expert, actualizarea şi prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice; b) activităţile administrative care au legătură cu înregistrarea datelor relevante privind animalele în registrele genealogice; c) actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor în registrele genealogice; d) publicarea informaţiilor cu privire la registrele genealogice şi a datelor din registrele genealogice; sau e) alte activităţi conexe întocmirii şi menţinerii registrului genealogic. (3) Cheltuielile eligibile pentru acordarea ajutorului de stat în cazul serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt condiţionate de realizarea următoarelor activităţi: a) efectuarea testelor sau a controalelor; b) activităţi conexe colectării şi evaluării datelor obţinute din testele şi controalele respective care vizează evaluarea genetică a animalelor pentru punerea în aplicare a unor tehnici avansate de reproducere şi pentru menţinerea diversităţii genetice; sau c) alte activităţi conexe serviciilor de determinare a calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. (4) TVA facturată de prestatorii de servicii către beneficiarii ajutorului de stat, aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (2) şi (3), este eligibilă în cazul în care este nedeductibilă potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la beneficiari. În acest sens, beneficiarii trebuie să transmită prestatorilor de servicii care sunt înregistraţi în scopuri de TVA o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de dreptul de deducere a TVA. (5) Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) este de maximum: a) 30 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine; b) 10 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine şi porcine. (6) Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an pentru cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (3) este de maximum: a) 80 lei, în cazul controlului performanţelor producţiei de lapte, şi 20 lei, în cazul controlului producţiei de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine şi bubaline; b) 15 lei, în cazul controlului performanţelor producţiei de lapte, 5 lei, în cazul producţiei de carne, 3 lei, în cazul producţiilor de lână, pentru rasele cu lână fină, şi 4 lei, în cazul producţiei de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine şi caprine; c) 10 lei, în cazul controlului performanţelor de producţie la rasele de animale din specia porcine.  +  Capitolul III Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 8 (1) Cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanţi, avizate de către ANARZ, se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2015, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanţi, avizate de către ANARZ, se depun până în data de 15 ianuarie 2015. (3) Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, este însoţită de următoarele documente: a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare; b) acreditarea solicitantului pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANARZ; c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va menţiona "întreprindere nou-înfiinţată"; d) copia contractelor încheiate de solicitant cu beneficiarii cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora; e) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare; f) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (2), pentru anul de aplicare, avizată de ANARZ. (4) Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, este însoţită de următoarele documente: a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare; b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, eliberată de ANARZ; c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va menţiona "întreprindere nou-înfiinţată"; d) copia contractelor încheiate de solicitant cu beneficiarii cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora; e) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale sau adeverinţă eliberată de ANARZ, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare; f) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3), pentru anul de aplicare, avizată de ANARZ.  +  Articolul 9 (1) În 10 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a cererilor iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat, prevăzut la art. 8 alin. (1), centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică, aprobă şi centralizează cererile şi transmit la APIA situaţiile centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei şi pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, al căror model este prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b. (2) APIA centralizează situaţiile prevăzute la alin. (1) şi comunică centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti cuantumul ajutorului ce poate fi acordat cu încadrarea în sumele aprobate anual în buget cu această destinaţie. (3) În cazul în care sumele solicitate depăşesc plafonul alocat prin buget, APIA determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanţilor, şi îl comunică centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. (4) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti aprobă suma anuală pentru cererile iniţiale anuale de solicitare şi notifică în scris fiecărui solicitant suma ce poate fi încasată sub forma ajutorului de stat.  +  Articolul 10Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile: a) memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANARZ; b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (2) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANARZ; c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; d) copia certificatului de producător/copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată.  +  Articolul 11Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4b, se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile: a) memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANARZ; b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANARZ; c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat; e) copia certificatului de producător/copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care solicitanţii prevăzuţi la art. 6 primesc sprijin şi din surse comunitare pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, iar prin cumulare se depăşeşte intensitatea prevăzută la art. 7 alin. (1), din valoarea ajutorului cuvenit se deduce suma primită din surse comunitare. (2) În cazul în care există situaţii conform celor prevăzute la alin. (1) solicitanţii ajutorului de stat completează o declaraţie pe propria răspundere la care anexează documentele doveditoare.  +  Articolul 13 (1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, după verificarea documentelor justificative, aprobarea cererilor de plată a ajutoarelor de stat şi după caz, deducerea din drepturile de plată a sumelor rezultate din declaraţia prevăzută la art. 12 alin. (2), întocmesc şi transmit la APIA centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice ale raselor de animale şi centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5a şi 5b. (2) APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice ale raselor de animale şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 14În baza situaţiei centralizatoare a cererilor de plată a formelor de ajutor de stat, transmisă de APIA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de Situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 15După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care alimentează conturile de subvenţii ale centrelor judeţene sau al municipiului Bucureşti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării şi plăţii ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul. (2) Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către solicitanţii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi.  +  Articolul 17ANARZ verifică respectarea îndeplinirii normelor tehnice pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 şi realizarea parametrilor tehnici ai programului de ameliorare, etapizat pentru fiecare an de acordare a ajutorului de stat.  +  Capitolul IV Durata de aplicare şi bugetul schemei de ajutor de stat  +  Articolul 18Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 881.100 mii lei, din care 267.000 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 614.100 mii lei pentru speciile ovine şi caprine.  +  Articolul 19 (1) Ajutorul de stat a cărui valoare este prevăzută la art. 18 se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru plata ajutoarelor de stat în anii 2015-2020 se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 20Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 21 (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri. (2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora se recuperează cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22În baza prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de ajutor de stat şi a condiţiilor de eligibilitate, aprobate prin decizia directorului general al APIA şi avizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proceduri aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile APIA şi pe site-ul oficial al instituţiei.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 1.179.  +  Anexa 1AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Judeţean .........................Nr. ........ din ...............AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORAREŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIEAvizatCerere iniţială anuală de solicitare aajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmireşi menţinere a registrului genealogic al rasei ...............Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care întocmeşte şi menţine registrul genealogic ....................Sediul ..........................................................Codul unic de înregistrare ......................................Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ..............................Cont trezorerie nr. ....................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ......................┌──────┬────────────┬───────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────┐│ Nr. │ │ │ Nr. de femele │ Valoarea │ Valoarea ││ crt. │ Specia │ Rasa │ adulte de │ estimată pe │ totală ││ │ │ │reproducţie înscrise│ femelă pe an │ estimată ││ │ │ │ în registrul │ (lei) │(col. 3 x ││ │ │ │ genealogic │ │ col. 4) ││ │ │ │ │ │ (lei) │├──────┼────────────┼───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────┼────────────┼───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────────┼───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────────┼───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │ │└──────┴────────────┴───────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────┘Solicit plata ajutorului de stat: lunar [] trimestrial []Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.Data ...................Semnătura şi ştampila........................  +  Anexa 2AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Judeţean ...............................Nr. ........ din ...............AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORAREŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIEAvizatCerere iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de statpentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţiigenetice a raselor de animaleDenumirea organizaţiei sau asociaţiei care efectuează servicii de determinare a calităţii genetice a raselor de animale ..................................Sediul ..................................................Codul unic de înregistrare ..............................Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (dacă este cazul) .......................Cont trezorerie nr. ....................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ............................*Font 8*┌──────┬───────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐│ Nr. │ │ │ Denumirea │Nr. de animale│ │ Valoarea │ Valoarea ││ crt. │ Specia │ Rasa │asociaţiei sau │ care fac │Producţia │estimată pe │ totală ││ │ │ │ organizaţiei │ obiectul │controlată│cap de animal│ estimată ││ │ │ │care întocmeşte│ serviciului │ │ pe an │(col. 4 x ││ │ │ │ şi menţine │ (capete) │ │ (lei) │ col. 6) ││ │ │ │ registrul │ │ │ │ (lei) ││ │ │ │ genealogic │ │ │ │ ││ │ │ │ al rasei │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘Solicit plata ajutorului de stat: lunar [] trimestrial []Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.Data .....................Semnătura şi ştampila..........................  +  Anexa 3aAGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Judeţean .............................Nr. ........ din .............................Situaţia centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuareaserviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei┌──────┬─────────────────────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────┐│ Nr. │ Denumirea │ │ Numărul de │ Suma solicitată ││ crt. │ solicitantului │ Rasa │ animale (capete) │ (lei) │├──────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ ... │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │└──────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────┘Director executiv,............................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 3bAGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Judeţean .................................Nr. ............ din ...................Situaţia centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuareaserviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale┌──────┬────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┐│ Nr. │ Denumirea │ Denumirea │ │Numărul de │Suma solicitată││ crt. │ solicitantului │ asociaţiei │ Rasa │ animale │ (lei) ││ │ │sau organizaţiei│ │ (capete) │ ││ │ │care întocmeşte │ │ │ ││ │ │ şi menţine │ │ │ ││ │ │ registrul │ │ │ ││ │ │ genealogic │ │ │ ││ │ │ al rasei │ │ │ │├──────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤│ ... │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │ │└──────┴────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┘Director executiv,............................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 4aAGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Judeţean .........................Nr. ........... din ..................Verificat şi aprobatpentru suma de ............. leila data de .............Director executiv,..................Cerere de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şimenţinere a registrului genealogic al rasei pentru luna ..............Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care efectuează servicii de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei ......................Sediul ...............................................Cod unic de înregistrare ...........................Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (dacă este cazul) ........................Cont trezorerie nr. ............., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ...........................*Font 8*┌──────┬───────────┬─────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐│ Nr. │ │ │Nr. de animale│ Alte ajutoare │ Valoarea │Intensitatea│ Valoarea ││ crt. │ Specia │ Rasa │ care fac │ declarate │cheltuielilor│ ajutorului │ ajutorului││ │ │ │ obiectul │conform art. 12│ efectuate │ │ de stat ││ │ │ │ serviciului │ din hotărâre │ (lei) │ │ solicitat ││ │ │ │ │ (lei) │ │ │[(col. 5 - ││ │ │ │ │ │ │ │col. 4) x ││ │ │ │ │ │ │ │ col. 6] ││ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │├──────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────────┴─────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.Data ...................Semnătura şi ştampila........................  +  Anexa 4bAGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Judeţean ...............................Verificat şi aprobatpentru suma de .......................... leila data de .........................Director executiv,..................Cerere de plată a ajutorului de stat pentru serviciile dedeterminare a calităţii genetice a raselor de animalepentru luna ......................Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care efectuează servicii de determinare a calităţii genetice a raselor de animale .......................Sediul ...............................................Codul unic de înregistrare ..........................Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (dacă este cazul) .......................Cont trezorerie nr. ...................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică .........................*Font 7*┌──────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐│ Nr. │ │ │ Denumirea │ Nr. de │ │ Alte ajutoare │ Valoarea │Intensitatea│ Valoarea ││ crt. │ Specia │ Rasa │asociaţiei │ animale │Producţia│ declarate │cheltuielilor│ ajutorului │ ajutorului││ │ │ │ sau orga- │(capete) │ contro- │conform art. 12│ efectuate │ │ de stat ││ │ │ │ nizaţiei │ │ lată │ din hotărâre │ (lei) │ │ solicitat ││ │ │ │ care │ │ │ (lei) │ │ │[(col. 7 - ││ │ │ │întocmeşte │ │ │ │ │ │col. 6) x ││ │ │ │şi menţine │ │ │ │ │ │ col. 8] ││ │ │ │ registrul │ │ │ │ │ │ (lei) ││ │ │ │genealogic │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ al rasei │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.Data ........................Semnătura şi ştampila..............................  +  Anexa 5aAGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Judeţean ...............................Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de statpentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelorgenealogice ale raselor de animale pentru luna ..............┌──────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬────────────┐│ Nr. │ │ │ │ Nr. de │ Valoarea ││ crt. │Denumirea solicitantului │ Specia │ Rasa │ animale│ ajutorului ││ │ │ │ │(capete)│ de stat ││ │ │ │ │ │pentru plată││ │ │ │ │ │ (lei) │├──────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │ │└──────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────┘Director executiv,............................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 5bAGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Judeţean ...............................Centralizatorul cererilor de plată aajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţiigenetice a raselor de animale pentru luna ...................*Font 9*┌──────┬────────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────┬────────────┐│ Nr. │ Denumirea │ │ │ Denumirea │ Nr. de │ Valoarea ││ crt. │ solicitantului │ Specia │ Rasa │ asociaţiei │ animale│ ajutorului ││ │ │ │ │ sau orga- │(capete)│ de stat ││ │ │ │ │ nizaţiei │ │pentru plată││ │ │ │ │ care │ │ (lei) ││ │ │ │ │ întocmeşte │ │ ││ │ │ │ │ şi menţine │ │ ││ │ │ │ │ registrul │ │ ││ │ │ │ │ genealogic │ │ ││ │ │ │ │ al rasei │ │ │├──────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │└──────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────┴────────────┘Director executiv,...........................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 6AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. ........../..................Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de statpentru serviciile de întocmire şi menţinere aregistrelor genealogice ale raselor de animale şi pentruserviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale*Font 9*┌──────┬────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────────┐│ Nr. │ │ Denumirea │ Serviciile │ │ │Nr. de │ Valoarea ││ crt. │Judeţul │solicitantului │ pentru care se │ Specia │ Rasa │animale │ ajutorului ││ │ │ │ acordă ajutorul│ │ │(capete)│ de stat ││ │ │ │ │ │ │ │pentru plată││ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │├──────┼────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────┼────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤│TOTAL:│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │└──────┴────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────────┘Director general,.........................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 7MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALESituaţia centralizatoare a ajutorului de stat┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Nr. │ │ ││ crt. │ Denumirea serviciilor pentru care se acordă ajutor de stat │ Valoarea │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1 │Serviciile de întocmire şi menţinere a registrului │ ││ │genealogic şi de determinare a calităţii genetice a raselor │ ││ │de animale │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│TOTAL:│ │ │└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AprobatOrdonator principal de credite,...............................-------