ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014    Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgență a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune monitorizări a activității operatorilor economici care desfășoară livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii, direct către populație,pentru instituirea unor pârghii care să conducă la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu,pentru întărirea supravegherii și controlului acestor activități,pentru creșterea gradului de încredere a populației în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, precum și în colectarea corectă de către organele fiscale de specialitate a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat,pentru a genera și menține ritmuri ridicate de creștere economică pe termen lung sunt necesare eforturi susținute pentru dezvoltarea unei economii competitive prin diminuarea economiei subterane prin reducerea componentei de neraportare a veniturilor de către întreprinderi.Pentru stimularea competitivității și reducerea evaziunii fiscale, cu scopul creșterii capacității previzionale a autorităților în perspectiva aplicării bugetării multianuale, pentru crearea premiselor pentru fiscalizarea economiei informale, precum și pentru creșterea veniturilor încasate din T.V.A.,situația extraordinară este justificată de actuala situație economică și bugetară a României deoarece creșterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creșterea presiunii fiscale asupra mediului economic și/sau a cetățenilor, din cauza faptului că aceasta poate deveni atât antieconomică, cât și ineficientă, iar frauda și evaziunea fiscală limitează capacitatea unui stat de a colecta venituri și de a-și pune în aplicare politica economică, sumele nedeclarate și neimpozitate reducând veniturile publice și afectând indicatorii bugetari și macroeconomici asumați de România cu organismele financiare internaționale.Luând în considerare faptul că aceste situații aduc atingere interesului public general și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,prezenta ordonanță de urgență a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998, referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei și României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, precum și de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factura.(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizația prevăzută la art. 5 alin. (2).(4) În baza autorizației de distribuție, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.(5) Distribuitorul autorizat are obligația să asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât și pentru cele comercializate prin intermediul unităților acreditate pentru comercializare.(6) Distribuitor autorizat poate fi producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca, în momentul constatării defecțiunii, să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea acreditată pentru service a acestui distribuitor autorizat.(7) O unitate este acreditată dacă se află pe lista unităților propuse pentru acreditare pentru comercializarea și/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar această listă a fost acceptată de Comisie și a fost cuprinsă în autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(8) Până la repunerea în funcțiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi.(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienților documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepția situației prevăzute la alin. (8).(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10)."2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activități:a) comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;b) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;c) transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;d) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;e) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;f) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;g) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;h) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;i) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;k) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;l) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional, prestate de societăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;n) activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcționează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede și conțin un sistem de contorizare electronic și/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidențierea și controlul sumelor încasate, cu excepția livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;q) comerțul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile."3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - În situațiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație, în cazul activităților prevăzute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), k) și l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanțe, în condițiile legii."4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În sensul dispozițiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și afișajul client.(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate și casele de marcat electronice fiscale și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă care permite integrarea într-un sistem informatic;(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcții esențiale:a) conservarea datelor prin acumulări progresive, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);b) imprimarea și emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1);c) imprimarea, memorarea și emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză și rapoarte memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);d) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică și a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate și evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);e) blocarea automată a funcționării aparatului când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau când sunt îndeplinite condițiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare și supraveghere a acestora, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);f) asigurarea continuității funcționării și înregistrării datelor, coerenței structurii de date și a documentelor emise, precum și asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greșite sau de erori de sistem, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2).(4) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau șterse, precum și conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 10 ani de la data înlocuirii acesteia.(5) În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale se vor stoca următoarele date: denumirea și codul de identificare fiscală a emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul și seria fiscală ale aparatului, precum și datele prevăzute la alin. (3) lit. d). În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la alin. (2) memoria fiscală mai conține identificatorul jurnalului electronic, precum și datele provenite din securizarea jurnalului electronic.(6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanțelor Publice.(7) Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția de specialitate realizează, gestionează și publică pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizați și a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care aceștia le comercializează, precum și o listă a unităților acreditate pentru comercializarea și/sau service-ul respectivelor aparate, inclusiv a tehnicienilor de service înregistrați, cu specificarea elementelor de identificare ale acestora."5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se întocmește în formă electronică un registru național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, după caz, denumit în continuare Registru.(2) Informațiile conținute în Registru, metodologia și procedura de înregistrare a acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Supravegherea și monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii.(4) În vederea realizării supravegherii și monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.(5) Pentru realizarea operațiunii de supraveghere și monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale Agenția Națională de Administrare Fiscală emite, până la data de 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale."6. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puțin: denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; prețul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă elementele definite la alin. (1) și următoarele elemente: unitatea de măsură, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.(3) Rola-jurnal emisă cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale și se păstrează în arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.(4) Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) este setul de fișiere electronice securizate, existente în dispozitivul de memorare, care conține toate datele din bonurile fiscale, precum și toate operațiunile din regimul de înregistrare.(5) Jurnalul electronic se păstrează în dispozitivul de memorare, în arhiva operatorilor economici, timp de 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.(6) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care conține date de sinteză cu caracter fiscal: denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data și ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operațiunilor efectuate și totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.(7) Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă datele definite la alin. (6) și următoarele date: numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul și valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum și sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziția operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă și, de asemenea, în soldul de la sfârșitul zilei de lucru.(8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.(9) Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) și (2), la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum și în cazul în care aceștia își încetează activitatea, sunt obligați să asigure păstrarea și arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 10 ani.(10) Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului;b) la schimbarea formei de constituire a societății fără modificarea denumirii acesteia;c) la modificarea denumirii și/sau adresei societății dacă se păstrează codul de identificare fiscală;d) la mutarea unui punct de lucru aparținând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeași adresă;e) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;f) în cazul inactivității temporare a utilizatorilor, anunțată organelor fiscale, potrivit legii;g) în cazul unor erori constatate după fiscalizare privind înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal.(11) La înlocuirea memoriei fiscale obligatoriu se efectuează și schimbarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic.(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligați:a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență și să asigure arhivarea datelor;c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori și să asigure arhivarea datelor;e) să asigure funcționarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;f) să permită intervenția tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operațiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înțelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanțelor Publice privind distribuitorii autorizați, unitățile acreditate pentru comercializare și/sau service și tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;g) în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, în fața organelor fiscale;h) să întocmească documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.(13) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, în mod direct sau prin unitățile acreditate, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații.(14) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, operatori economici producători, importatori sau comercianți, sunt obligați să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (12) lit. d)."7. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea autorizării distribuitorilor și înregistrării unităților de comercializare și/sau service propuse spre acreditate de către aceștia, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, denumită în continuare Comisie.(2) Comercializarea, service-ul și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României sunt permise numai după obținerea autorizației de distribuție emise de Comisie.(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum și cu o broșură cu pagini numerotate, care conține evoluția exploatării aparatului, denumită carte de intervenții. Utilizatorii aparatelor sunt obligați să păstreze cartea de intervenții, iar împreună cu unitățile acreditate pentru service răspund de completarea și de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului și la intervențiile service efectuate. În cazul revânzării aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de intervenții însoțește aparatul.(4) Operatorii economici sunt admiși la procedura de autorizare numai pentru aparatele de marcat electronice fiscale care se încadrează în prevederile prezentei ordonanțe de urgență și pentru care asigură service pentru perioada de garanție, postgaranție și piese de schimb.(5) Distribuitorii autorizați, precum și unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru service, după caz, au obligația să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum și înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată.(6) Distribuitorii autorizați, precum și unitățile de service acreditate sunt obligați să dea curs solicitării organelor cu competență în domeniul controlului, în vederea realizării activității de control a aparatelor livrate.(7) Pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) distribuitorii au obligația să pună la dispoziția organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire și verificare a jurnalului electronic, precum și instrucțiunile de utilizare.(8) Distribuitorii autorizați, precum și unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat electronice fiscale nu pot avea calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate.(9) În vederea autorizării ca distribuitor de aparate de marcat electronice fiscale, operatorul economic trebuie să dețină avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal pe care dorește să îl distribuie.(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se eliberează de către instituția publică/instituția de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informațională.(11) Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului pentru societatea informațională.(12) Distribuitorii autorizați sau unitățile acreditate pentru service sunt obligați să țină evidența intervențiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de asistență tehnică pentru fiecare aparat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu efectuarea intervenției tehnice asupra aparatului în cauză. Intervențiile tehnice și/sau reparațiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității acreditate pentru service se notează în dosar sub formă de tabel. Dosarul se păstrează la sediul distribuitorilor autorizați sau unităților acreditate pentru service, după caz, pe toată perioada de funcționare a aparatului.(13) Pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (9) se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale instituției publice/instituției de drept public prevăzute la alin. (10) și se actualizează anual, în funcție de rata inflației, prin ordin al ministrului pentru societatea informațională.(14) Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2016."8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Distribuitorii autorizați care își încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și cei cărora li s-a retras autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligațiile ce le revin pe o perioadă de 5 ani de la data încetării comercializării aparatelor.(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale își încetează activitatea, precum și în cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizați.(3) În cazul distribuitorilor autorizați care au încetat activitatea sau au fost radiați din registrul comerțului și nu au cedat drepturile și obligațiile ce le revin în condițiile legii pentru efectuarea operațiunilor de service la aparatele de marcat electronice fiscale livrate, utilizatorii se pot adresa oricărui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urmă să comunice în scris Comisiei preluarea obligației privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în cauză.(4) Distribuitorii autorizați care își încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale au obligația ca în termen de 10 zile de la data încetării activității să notifice acest fapt în scris Comisiei.(5) În situația în care distribuitorii prevăzuți la alin. (1) nu își mai onorează obligațiile ce le revin pentru aparatele livrate după perioada prevăzută la alin. (1), utilizatorii se pot adresa oricărui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urmă să comunice în scris Comisiei preluarea obligației privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în cauză."9. Articolul 9 se abrogă.10. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:a) comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deține autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau fără a face parte din rețeaua de unități acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;b) neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepția prevăzută la art. 1 alin. (8);c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;e) neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;f) emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare prevăzut la art. 1 alin. (11);i) nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);k) încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (14);l) încălcarea de către distribuitorii autorizați și de către unitățile acreditate a dispozițiilor art. 4 alin. (13);m) nerespectarea obligațiilor ce revin distribuitorilor autorizați, precum și unităților din rețeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a înlocui memoria fiscală sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazurile și în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);n) nerespectarea de către distribuitorii autorizați care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și de către cei cărora li s-a retras autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență pentru aparatele livrate;o) nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepția activității de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special;p) nerespectarea obligației de a păstra, de a completa și de a actualiza cartea de intervenții prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistență tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);q) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8);r) nerespectarea obligației de a păstra și arhiva memoria fiscală, precum și dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiții care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) și (2), care nu sunt sigilate potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (6);ș) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);t) comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configurație și un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizația de distribuție;ț) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuție obținut de distribuitorul autorizat în baza autorizației;u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea și în prezența organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;w) nerespectarea de către utilizatori a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h);x) nerespectarea obligației distribuitorilor autorizați prevăzute la art. 5 alin. (6) de a da curs solicitării organelor cu competență în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activității de control;y) nerespectarea de către distribuitorii autorizați, a obligației de a pune la dispoziția organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire și verificare a jurnalului electronic, precum și instrucțiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2);z) nerespectarea de către distribuitorii autorizați, precum și de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederilor art. 5 alin. (8); aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați, sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2016; bb) nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1); cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2); dd) continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucru; ee) încălcarea de către operatorii economici a dispozițiilor prevăzute la art. 1 alin. (9); ff) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor prevăzute la art. 3^1 alin. (4); gg) deținerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanțe."11. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:a) cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), i), s), ș), t), ț), v), aa) și gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum și cu:(i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contravenția prevăzută la lit. gg);(ii) confiscarea veniturilor obținute, pentru contravenția prevăzută la lit. ț);b) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) și ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu:(i) confiscarea veniturilor obținute, pentru contravenția prevăzută la lit. a);(ii) suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcție de gravitatea faptelor, pentru contravenția prevăzută la lit. cc);c) cele prevăzute la art. 10 lit. j), k), n) și r), cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;d) cele prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) și dd), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum și cu:(i) confiscarea sumelor încasate, pentru contravenția prevăzută la lit. dd);(ii) suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcție de gravitatea faptelor, pentru contravențiile prevăzute la lit. b), c), d) și e).(2) Contravenția prevăzută la art. 10 lit. g) se sancționează cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei, care se aplică persoanelor fizice.(3) Pe durata de suspendare a activității, unitatea este sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unității, se afișează la loc vizibil un anunț cu privire la această situație. Anunțul va fi scris cu litere de tipar având înălțimea minimă de 10 cm. Procedura de aplicare a acestei prevederi se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 1 martie 2015.(4) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se fac venit la bugetul de stat."12. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliței Române și organele sale subordonate.(2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(4) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea nu suspendă executarea în cazul sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) și cc).(5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, avertismentul ca sancțiune contravențională principală nu se aplică în cazul contravențiilor prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) și dd).(6) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."13. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 10 lit. m), odată cu aplicarea amenzii contravenționale organele de control propun comisiei retragerea autorizației de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unității acreditate în rețeaua acestuia, excluderea unității din rețeaua de service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.(2) În cazul constatării nerespectării dispozițiilor art. 5 alin. (8), organele de control propun comisiei retragerea dreptului de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unității acreditate în rețeaua acestuia, excluderea unității din rețeaua de comercializare și/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.(3) Prin retragerea dreptului de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se înțelege modificarea autorizației prevăzute la art. 5 alin. (2).(4) Prin excluderea unității din rețeaua de comercializare și/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se înțelege modificarea listei unităților acreditate pentru comercializarea și/sau service-ul respectivelor aparate."14. Articolul 14 se abrogă.  +  Articolul II(1) Începând cu data de 1 octombrie 2015, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu data de 1 aprilie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Începând cu data de 1 iulie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Începând cu data de 1 noiembrie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizați sau către operatori economici care sunt direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu condiția păstrării și arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului pentru societatea informațională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 august 2015.(8) Dispozițiile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 august 2015.(9) Modelul autorizației prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice până la data de 1 februarie 2015.(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(11) Informațiile conținute în registrul prevăzut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 31 august 2015.  +  Articolul IIIÎn termen de 240 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice modifică și completează în mod corespunzător prevederile normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VDispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanțelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul economiei,comerțului și turismului,Mihai TudoseMinistrul pentru societatea informațională,Sorin Mihai GrindeanuBucurești, 23 decembrie 2014.Nr. 91.-------