ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014    Având în vedere situaţia extraordinară creată de solicitările unor angajatori de a li se asigura forţă de muncă calificată profesional, printr-un proces la care să participe activ, motiv ce determină urgenţa introducerii în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar a formei de pregătire profesională organizată în sistem dual, începând cu anul şcolar următor, pentru care fundamentarea cifrei de şcolarizare şi promovarea ofertei educaţionale, în comun, sunt urgente, realizându-se în luna februarie 2015,deoarece admiterea în sistem dual se desfăşoară începând cu luna mai, anul curent, în vederea selectării viitorilor elevi, pe baza ofertei educaţionale, promovate, în comun, de către şcoli în parteneriat cu operatori economici,având în vedere situaţia excepţională determinată de încetarea de drept, în luna februarie 2015, a contractelor de muncă ale unui număr semnificativ de cadre didactice cu grad de asistent/lector ce nu şi-au obţinut titlul de doctor până la această dată, desfăşurarea procesului educaţional din învăţământul superior, în anul universitar 2014-2015, fiind grav afectată, instituţiile de învăţământ superior neputând asigura în condiţii optime procesul de învăţământ,luând în considerare faptul că, la sfârşitul anului 2014, expiră perioada în care Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior funcţionează legal şi derularea activităţii acestei agenţii devine imposibilă, ceea ce reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate suferi amânare,cunoscând importanţa deosebită a funcţionării Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, instituţie publică autonomă, de interes naţional, a cărei misiune este de a efectua evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ superior şi de alte organizaţii furnizoare de programe de studiu iniţial şi de formare continuă, specifice învăţământului superior, care operează în România,având în vedere faptul că ARACIS intră, începând cu luna ianuarie 2015, în proces de monitorizare din partea ENQA şi EQAR, iar pentru demararea acestui proces trebuie implementate, de urgenţă, recomandările formulate cu ocazia evaluărilor efectuate în vederea reacreditării ARACIS în ENQA şi, respectiv, reînscrierii acesteia în registrul EQAR,luând în considerare necesitatea funcţionării, în condiţii optime a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, se impune stabilirea unui număr optim de membri în raport cu resursele financiare gestionate şi pentru menţinerea dreptului de a realiza evaluări academice conform standardelor europene, situaţii a căror reglementare nu poate fi amânată,ţinând seama de necesitatea imperioasă de asigurare a calităţii şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în anul universitar 2014-2015 şi pentru a permite accesul absolvenţilor învăţământului obligatoriu din anul şcolar curent, care finalizează clasa a X-a în iunie 2015, la forma de pregătire profesională organizată, în parteneriat cu operatorii economici, în sistem dual în vederea asigurării de personal calificat profesional,în vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului naţional de învăţământ,ţinând cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare şi funcţionare a sistemului naţional de învăţământ predictibil şi funcţionabil,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Învăţământul profesional şi tehnic este format din: învăţământ profesional învăţământ liceal tehnologic şi învăţământ postliceal."3. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional, care se desfăşoară pe bază de contract de muncă şi combină pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea privind organizarea şi funcţionarea este partajată între operatorul economic şi unitatea de învăţământ."4. La articolul 31, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaţională a liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative: consorţii regionale şi comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice".5. La articolul 33, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alineatele (5^1)-(5^6), cu următorul cuprins:"(5^1) La solicitarea operatorilor economici, învăţământul profesional se poate organiza în sistem dual, ca parte a sistemului naţional de învăţământ, după învăţământul obligatoriu.(5^2) Organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional în sistem dual, durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională sunt reglementate prin metodologie specifică, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, prin consultare cu operatorii economici.(5^3) Pregătirea prin învăţământul profesional în sistem dual se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau pe baza standardelor ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.(5^4) Absolvenţii învăţământului profesional în sistem dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.(5^5) Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin metodologie specifică, prin consultare cu operatorii economici.(5^6) Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (5), fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional în sistem dual, pentru anul şcolar 2015-2016, se realizează conform unei metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice."6. La articolul 33, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puţin un program de pregătire profesională organizat în sistem dual în vederea dobândirii unei calificări profesionale."7. La articolul 33, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ profesional sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional şi tehnic."8. La articolul 33, alineatele (8) şi (9) se abrogă.9. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) După absolvirea gimnaziului, elevii urmează învăţământul liceal sau învăţământul profesional."10. La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Admiterea în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional se realizează după următoarea procedură:".11. La articolul 94 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, spre aprobare, cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ, a autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate de către consorţiile regionale şi comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social şi transmise de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti;".12. La articolul 168, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:"(7^1) Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice renunţarea la titlul în cauză. În acest caz Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ia act de renunţare printr-un ordin de revocare emis în acest scop.(7^2) Actul administrativ constatator al titlului ştiinţific se anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunţare la titlu, precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului ştiinţific se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice."13. La articolul 217, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la includerea în bugetul aferent Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare - gestionat de UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizează, după caz, de către Senatul universităţii la propunerea consiliului de administraţie, respectiv de către prezidiul Academiei Române. Încasarea acestei taxe se efectuează, după caz, de către instituţiile de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat sau de către Academia Română."14. La articolul 223, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(12) Prin contractele instituţionale şi contractele complementare se realizează distribuirea fondurilor de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior. Finanţarea suplimentară se alocă prin contractul instituţional, iar finanţarea complementară prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se aprobă de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice."15. La articolul 300, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cererea pentru susţinerea examenului de abilitare este adresată IOSUD."16. La articolul 300, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Dosarul cu documentele originale aferente şi teza de abilitare, în format tipărit şi electronic, se înaintează CNATDCU pentru validare."17. La articolul 362, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Termenele prevăzute la alin. (1)-(6) se prorogă până la încheierea anului universitar 2014-2015, respectiv 30 septembrie 2015."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 19, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se înnoieşte prin scoaterea la concurs, de regulă, a 1/3 din numărul de mandate de membru în Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupă pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19^1 alin. (5). Noul consiliu îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele."2. La articolul 19^1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de membri, din care: a) 17 sunt cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare; b) 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar; c) un reprezentant al patronatului; d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior; e) reprezentanţii menţionaţi la lit. b)-d) sunt nominalizaţi pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIS şi publicate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul IIIArticolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 30 decembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - În cursul anului 2015, Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior funcţionează legal cu numărul de membri selectaţi în urma concursului organizat în anul 2013, până la ocuparea, în condiţiile legii, a locurilor devenite vacante ca urmare a expirării mandatelor membrilor numiţi provizoriu."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 94.-------