HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 29 decembrie 2014privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 18, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^1), cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice specifice în vigoare, reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată acestora pot fi amplasate şi în varianta supraterană, în intravilanul şi extravilanul comunelor, satelor şi localităţilor aparţinătoare oraşelor şi municipiilor."2. La articolul 28, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (3)-(9), cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice specifice în vigoare, reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată acestora pot fi amplasate şi în varianta supraterană sau, prin reutilizarea infrastructurilor existente, în intravilanul şi extravilanul comunelor, satelor şi localităţilor aparţinătoare oraşelor şi municipiilor."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul pentru societatea informaţională,Sorin GrindeanuBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 1.180.----