PROCEDURĂ din 23 decembrie 2014de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014     +  Capitolul I Dispoziţii generale1. Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 152^4 din Codul fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană, regim denumit în continuare regim non-UE.2.(1) Persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 152^5 din Codul fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în statele membre de consum, dacă persoanele impozabile nu sunt stabilite în aceste state membre, regim denumit în continuare regim UE. (2) Regimul UE poate fi utilizat şi de către persoanele impozabile care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România şi aleg România ca stat membru de înregistrare. Persoanele impozabile sunt ţinute să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză şi în următorii 2 ani calendaristici. (3) Regimul UE nu se poate utiliza de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care şi-au stabilit sediul activităţii economice sau un sediu fix în România, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune care au locul prestării în România. Îndeplinirea obligaţiilor fiscale rezultate din prestarea acestor servicii se realizează potrivit regulilor generale aplicabile în materie de TVA, fără utilizarea regimului special.3. Prezenta procedură se aplică pentru îndeplinirea obligaţiilor de înregistrare şi de declarare a taxei pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile care optează să utilizeze unul dintre regimurile speciale prevăzute la pct. 1 sau 2 şi aleg România ca stat membru de înregistrare pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune ori televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană.4.(1) Competenţa pentru administrarea fiscală a persoanelor impozabile care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute la pct. 1 sau 2 şi aleg România ca stat membru de înregistrare revine Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, denumită în continuare organ fiscal competent. (2) Organul fiscal competent gestionează activitatea de înregistrare şi de declarare cu ajutorul sistemului informatic pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Capitolul II Prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal  +  Secţiunea 1 Înregistrarea în vederea utilizării regimului1. La data începerii operaţiunilor taxabile, persoana impozabilă care optează pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale de la cap. I pct. 1 sau 2, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii la organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 152^4 alin. (3) şi art. 152^5 alin. (3) din Codul fiscal.2.(1) Declaraţia de începere a activităţii trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poştală, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul naţional de înregistrare fiscală, după caz. (2) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună şi o declaraţie prin care se confirmă că persoana nu este înregistrată în scopuri de TVA în Uniunea Europeană. (3) Persoana impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România şi care şi-a stabilit sediul activităţii economice sau un sediu fix în România, care optează pentru utilizarea regimului UE cu stat de înregistrare România, care are sedii fixe şi în alte state membre, înscrie în declaraţia de începere a activităţii şi datele de identificare ale tuturor sediilor fixe din alte state membre.3. Modelul declaraţiei de începere a activităţii este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile. În plus, cu titlu informativ, în declaraţie se înscrie şi natura serviciilor pe care persoana impozabilă intenţionează să le presteze prin utilizarea regimului special.4. Declaraţia se completează şi se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de către orice persoană impozabilă care intenţionează să utilizeze unul dintre regimurile speciale, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare.5. Semnarea declaraţiei de începere a activităţii se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.6. Certificatul utilizat pentru semnarea declaraţiei de începere a activităţii trebuie înregistrat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 8 din Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, cu modificările ulterioare.7.(1) Persoana impozabilă este înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative: a) nu este deja înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale într-un alt stat membru; b) nu se află în perioada în care i s-a interzis să utilizeze unul sau ambele regimuri speciale (perioada de carantină definită la secţiunea a 2-a lit. D). (2) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea regimului UE este înregistrată pentru utilizarea acestui regim dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România şi dacă şi-a stabilit sediul activităţii economice în România sau, dacă nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, are totuşi un sediu fix în România. (3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul contribuabililor, având TVA înscrisă în vectorul fiscal, cu excepţia următoarelor categorii: a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal; b) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate direct în scopuri de TVA în România conform art. 156 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, prin utilizarea formularului de declaraţie 090 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct"; c) persoanele impozabile nerezidente care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se înregistrează în scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" şi care au declarat, ca stat de rezidenţă, un alt stat membru al Uniunii Europene.8. În situaţia în care persoana impozabilă nu îndeplineşte condiţiile pentru utilizarea regimului prevăzut la pct. 7, aceasta este informată, prin intermediul mesajelor electronice, asupra deciziei de respingere a cererii de începere a activităţii. Decizia cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept, precum şi menţiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală.9. Dacă persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru utilizarea regimului special, acesteia i se comunică, prin intermediul mesajelor electronice, decizia de acceptare/ aprobare a cererii de înregistrare pentru utilizarea regimului special şi data acestei decizii.10. Persoanei impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care alege România ca stat de înregistrare pentru utilizarea regimului non-UE i se atribuie un cod de înregistrare special în scopuri de TVA (utilizând formatul EU) care se comunică acesteia, pe cale electronică.11. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România şi care optează să utilizeze regimul UE, vor utiliza, pentru operaţiunile impozabile efectuate în condiţiile acestui regim, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 153 din Codul fiscal.12. Informaţiile privind persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului special solicitat sunt înscrise în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, evidenţă organizată pentru fiecare regim în parte.13. Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 153 din Codul fiscal şi pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE se înscrie în vectorul fiscal, la rubrica "Taxă pe valoarea adăugată", calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE. Calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE nu anulează obligaţiile de declarare şi plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal.14. Persoana impozabilă aplică regimul special începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declaraţiei de începere a activităţii, corect completate.15. Prin excepţie, în cazul în care prima prestare de servicii care poate face obiectul aplicării regimului special este efectuată înainte de prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declaraţiei de începere a activităţii, regimul special se aplică începând cu data primei prestări, cu condiţia ca persoana impozabilă să notifice organul fiscal cu privire la începerea activităţilor sale care pot face obiectul regimului special, până pe data de 10 a lunii următoare primei prestări. Notificarea se face prin depunerea, în format electronic, a declaraţiei de începere a activităţii prevăzute la pct. 2.16. Informaţiile care permit identificarea persoanelor impozabile care utilizează regimul UE sau regimul non-UE, având România ca stat de înregistrare, se transmit de către organul fiscal celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, conform specificaţiilor tehnice transmise de Comisia Europeană şi implementate de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.17. Informaţiile furnizate de persoana impozabilă la momentul începerii activităţii sunt transmise, pe cale electronică, de către organul fiscal celorlalte state membre ale Uniunii Europene, cât mai curând posibil, fără a depăşi un termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pe parcursul căreia au fost primite de la persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea regimului special.18. Mesajul electronic comun este cel prevăzut de anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012.  +  Secţiunea a 2-a Modificări ulterioare începerii activităţii supuse regimului specialA. Modificarea datelor de identificare declarate cu ocazia înregistrării1. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal şi care utilizează regimul special UE notifică organul fiscal cu privire la modificarea datelor declarate iniţial, prin depunerea declaraţiei de menţiuni, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală.2. Ca urmare a depunerii declaraţiei de menţiuni, datele de identificare se modifică în Registrul contribuabililor, se preiau cu ajutorul aplicaţiei informatice în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, şi se transmit celorlalte state membre, potrivit pct. 16-18 din secţiunea 1.3. Persoanele impozabile care utilizează regimul special nonUE notifică organul fiscal cu privire la modificarea informaţiilor declarate iniţial, prin depunerea, în format electronic, a unei noi declaraţii, corect completate, potrivit modelului prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012.4. Pentru modificarea datelor declarate iniţial, persoana impozabilă notifică organul fiscal până la data de 10 a lunii următoare celei în care a survenit modificarea.B. Renunţarea la utilizarea regimului, la cererea persoanei impozabile (excluderea voluntară)1.(1) Persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale trebuie să notifice organului fiscal competent dacă optează să renunţe la utilizarea regimului special, indiferent dacă prestează în continuare servicii care pot fi eligibile pentru aplicarea regimului special. (2) Notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntară cu cel puţin 15 zile înainte de sfârşitul trimestrului calendaristic anterior celui în care persoana impozabilă intenţionează să renunţe la utilizarea regimului. (3) Cererea se completează şi se transmite prin intermediul portalului electronic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Încetarea aplicării regimului devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor. (5) Obligaţiile privind TVA aferente prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune care rezultă după data la care încetarea a devenit efectivă sunt îndeplinite direct către autorităţile fiscale ale fiecărui stat membru de consum.2.(1) În situaţia în care persoană impozabilă îşi mută sediul activităţii economice sau sediul fix într-un alt stat membru şi îndeplineşte în continuare condiţiile pentru aplicarea regimului, trebuie, pentru a continua să utilizeze regimul, să declare ca stat de înregistrare nou noul stat membru în care şi-a stabilit sediul activităţii economice sau noul stat membru în care are un sediu fix. (2) Persoana impozabilă notifică organului fiscal competent intenţia de a schimba statul membru de înregistrare. (3) Notificarea se realizează potrivit pct. 1 alin. (3), cel mai târziu până în a zecea zi a lunii următoare celei în care a avut loc schimbarea sediului. (4) Persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit regulilor specifice acelui stat. (5) Schimbarea statului de înregistrare se aplică începând cu data la care persoana impozabilă încetează să aibă sediul activităţii economice sau un sediu fix în România.3.(1) În situaţia în care persoana impozabilă care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar dispune de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană şi are ca stat de înregistrare România intenţionează să îşi aleagă un alt stat de înregistrare, poate schimba statul de înregistrare cel mai devreme începând cu 1 ianuarie al celui de-al treilea an calendaristic următor celui în care s-a înregistrat în România pentru utilizarea regimului special. (2) Persoana impozabilă notifică organului fiscal competent intenţia de a schimba statul membru de înregistrare, potrivit pct. 1 alin. (2) şi (3), şi procedează la înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit regulilor specifice acelui stat.4. În situaţia în care persoana impozabilă consideră că nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a utiliza regimul special trebuie să notifice organului fiscal cu privire la renunţarea de a utiliza regimul special. Încetarea utilizării regimului devine efectivă începând cu data de la care persoana nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a utiliza respectivul regim special.5. Persoana impozabilă care se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 1-4 este scoasă din Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, cu data la care încetarea aplicării regimului devine efectivă. Informaţiile privind istoricul înregistrării în evidenţă se arhivează electronic.6. Informaţiile privind încetarea voluntară de utilizare a regimului special sau schimbarea statului membru de înregistrare, după caz, se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012.C. Excluderea de la aplicarea regimului special, din oficiu, de către organul fiscal1. Persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale va fi scoasă din evidenţă de către organul fiscal competent, potrivit dispoziţiilor art. 152^4 alin. (6) şi art. 152^5 alin. (5) din Codul fiscal, în oricare dintre următoarele situaţii: a) persoana impozabilă informează organul fiscal că nu mai prestează servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune; b) organul fiscal competent constată că operaţiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat; c) persoana impozabilă nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a i se permite utilizarea regimului special; d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special.2.(1) În sensul pct. 1 lit. b), în situaţia în care persoana impozabilă nu a prestat, pentru o perioadă de 8 trimestre calendaristice consecutive, serviciile pentru care s-a înregistrat pentru utilizarea regimului special, se consideră că persoana impozabilă a încetat activităţile impozabile pentru care aplica regimul special. (2) Încetarea activităţii potrivit alin. (1) nu împiedică persoana impozabilă să utilizeze regimul special dacă desfăşoară din nou activităţi care fac obiectul regimului special.3. În sensul pct. 1 lit. c), se consideră că persoana impozabilă nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru utilizarea regimului special în situaţii cum ar fi: a) persoanei impozabile care utilizează regimul non-UE i se solicită înregistrarea în scopuri de TVA într-un stat membru; b) persoana impozabilă care utilizează regimul UE nu mai are cod de înregistrare în scopuri de TVA valid, potrivit legii.4. În sensul pct. 1 lit. d), se consideră că persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special în sensul art. 152^4 alin. (6) lit. d) sau art. 152^5 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal, în cel puţin una dintre următoarele situaţii: a) persoanei impozabile i s-au trimis notificări pentru depunerea declaraţiei speciale de TVA în ultimele trei trimestre calendaristice şi declaraţia specială de TVA nu a fost depusă, pentru fiecare dintre aceste trimestre calendaristice în termen de 10 zile de la trimiterea fiecărei notificări; b) persoanei impozabile i s-au trimis notificări pentru efectuarea plăţii în ultimele trei trimestre calendaristice şi aceasta nu a achitat, pentru fiecare dintre aceste trimestre, suma totală a TVA declarată, în termen de 10 zile de la trimiterea fiecărei notificări, cu excepţia cazului în care suma datorată pentru fiecare trimestru este mai mică de 100 euro; c) dacă, în urma unei solicitări din partea statului membru de înregistrare sau a statului membru de consum şi, în termen de o lună de la primirea unei notificări ulterioare din partea statului membru de înregistrare, persoana impozabilă nu a pus la dispoziţie evidenţele sale, pe cale electronică.5. În situaţia în care persoana impozabilă se află în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 1 care atrag excluderea de la aplicarea regimului special, organul fiscal transmite acesteia, pe cale electronică, decizia de excludere de la regimul special. Decizia cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept, precum şi menţiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală.6. Excluderea devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care decizia de excludere se comunică pe cale electronică persoanei impozabile, dată cu care persoana impozabilă este scoasă din Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare. Informaţiile privind istoricul înregistrării în evidenţă se arhivează electronic.7. Informaţiile privind excluderea de la aplicarea regimului special se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, potrivit lit. B pct. 6.D. Perioada de carantină1. În funcţie de motivele renunţării sau excluderii, persoanei impozabile i se interzice să folosească fie regimul special aplicat, fie ambele regimuri, pentru o anumită perioadă de timp, denumită perioada de carantină.2. Perioada de carantină se instituie numai în următoarele situaţii: a) dacă persoana impozabilă informează statul membru de înregistrare că nu mai prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică, se aplică o perioadă de carantină de două trimestre calendaristice, începând de la data încetării. Carantina se aplică numai pentru regimul utilizat de persoana impozabilă; b) dacă persoana impozabilă renunţă la regim din propria iniţiativă, se aplică o perioadă de carantină de două trimestre calendaristice începând de la data încetării. Carantina se aplică numai pentru regimul utilizat de persoana impozabilă; c) dacă persoana impozabilă încalcă în mod repetat normele referitoare la regimul special, se aplică o perioadă de carantină de 8 trimestre calendaristice începând de la data încetării. Carantina se aplică pentru ambele regimuri.3. Perioada de carantină nu se aplică în următoarele situaţii: a) dacă persoana impozabilă este exclusă deoarece nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru utilizarea regimului special respectiv; b) dacă se presupune că persoana impozabilă şi-a încetat activităţile din cadrul unui regim special deoarece nu a prestat servicii aferente regimului respectiv timp de 8 trimestre calendaristice consecutive; c) dacă persoana impozabilă solicită schimbarea statului de înregistrare pentru utilizarea regimului special.4. Persoanele impozabile aflate în perioada de carantină nu pot utiliza regimul special în niciun stat membru al Uniunii Europene.5. În situaţia în care persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru instituirea perioadei de carantină, organul fiscal transmite acesteia un mesaj electronic de informare cu privire la această situaţie.6. Informaţiile privind instituirea perioadei de carantină se preiau cu ajutorul sistemului informatic şi în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare şi se transmit celorlalte state membre.7. La data încetării perioadei de carantină, organul fiscal transmite persoanei impozabile un mesaj electronic de informare cu privire la această situaţie. Informaţiile privind încetarea perioadei de carantină se preiau cu ajutorul sistemului informatic şi în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare şi se transmit celorlalte state membre.8. Informaţiile privind instituirea/încetarea perioadei de carantină se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, potrivit lit. B pct. 6.  +  Capitolul III Prevederi privind declararea taxei pe valoarea adăugată aferente serviciilor prestate în cadrul unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal  +  Secţiunea 1 Completarea şi transmiterea declaraţiei speciale de TVA1. Persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale depune la organul fiscal competent, pe cale electronică, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii în perioada de raportare, în termen de 20 de zile de la încheierea perioadei fiscale, potrivit art. 152^4 alin. (7) sau art. 152^5 alin. (6) din Codul fiscal.2. Modelul declaraţiei speciale de TVA este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012.3. Semnarea declaraţiei speciale de TVA se face utilizând certificatul digital calificat, în condiţiile prevăzute la cap. II, secţiunea 1, pct. 5 şi 6.4. În declaraţia specială de TVA se declară informaţii precum: a) codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 153 din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile care utilizează regimul UE sau codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile care utilizează regimul non-UE; b) valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile şi valoarea corespunzătoare a taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă; c) valoarea totală a taxei datorate în statele membre de consum.5. Sumele din declaraţiile speciale de TVA se înscriu cu valoarea exactă, fără a se rotunji în plus sau în minus la cel mai apropiat număr întreg.6. Informaţiile prevăzute la pct. 4 lit. b) se completează separat, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată taxa pe valoarea adăugată.7. În situaţia în care, în statul membru de consum a fost modificată cota de TVA aplicabilă în cursul trimestrului de raportare, în declaraţia specială de TVA se completează separat, pentru acelaşi stat de consum, informaţiile prevăzute la pct. 4 lit. b) pentru fiecare cotă de TVA aplicabilă în acel trimestru.8. În cazul în care persoana impozabilă care utilizează regimul UE deţine unul sau mai multe sedii fixe în alte state membre, de la care sunt prestate servicii, declaraţia specială de TVA conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la pct. 4, valoarea totală a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune care fac obiectul acestui regim special, calculată pentru fiecare stat membru în care persoana deţine un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv şi defalcată pe fiecare stat membru de consum.9. În ipoteza în care persoana impozabilă aplică regimul special cu data primei prestări, în condiţiile prevăzute la cap. II, secţiunea 1, pct. 15, aceasta depune o declaraţie separată pentru trimestrul calendaristic în care a avut loc prima prestare.10. Persoana impozabilă exclusă/care a solicitat retragerea din unul dintre regimurile speciale şi care, în cursul aceluiaşi trimestru calendaristic, este înregistrată în celălalt regim special depune declaraţiile speciale de TVA pentru fiecare regim în parte, în raport cu prestările efectuate şi cu perioadele acoperite de regimul respectiv.11. Persoana impozabilă care îşi schimbă statul membru de înregistrare în cursul unui trimestru calendaristic depune declaraţiile speciale de TVA atât la organul fiscal competent din România, cât şi în noul stat membru de înregistrare, referitoare la prestările efectuate în perioadele respective în care statele membre au fost stat membru de înregistrare.12. În cazul în care o persoană impozabilă care utilizează un regim special nu prestează servicii în cadrul regimului special în niciun stat membru de consum în cursul unei perioade de declarare, aceasta trebuie să depună o declaraţie specială de TVA în care să indice că nu au avut loc prestări de servicii în cursul perioadei respective (declaraţie specială de TVA "zero"). În declaraţia specială de TVA "zero" se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA/codul de înregistrare special în scopuri de TVA şi perioada la care se referă declaraţia, iar la rubrica "Valoarea totală a TVA care trebuie plătită" se înscrie "0".  +  Secţiunea a 2-a Gestionarea declaraţiilor speciale de TVA1. După completarea şi transmiterea de către persoana impozabilă, cu ajutorul aplicaţiei informatice, a unei declaraţii speciale de TVA, acesteia i se alocă un număr unic de referinţă format din codul de ţară, codul de înregistrare în scopuri de TVA şi perioada de declarare.2. Numărul unic de referinţă este utilizat atât de persoana impozabilă în procesul de plată a sumelor declarate sau pentru rectificarea informaţiilor declarate în declaraţia întocmită eronat, cât şi de organul fiscal pentru gestionarea declaraţiilor şi pentru transmiterea informaţiilor către statele membre de consum.3. Informaţiile conţinute de declaraţia specială de TVA se transmit de organul fiscal fiecărui stat membru de consum/stat membru în care persoana impozabilă deţine sedii fixe menţionat în această declaraţie, prin intermediul reţelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cât mai curând posibil, fără a depăşi un termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pe parcursul căreia au fost primite de la persoana impozabilă.4. Persoanele impozabile care nu au depus declaraţia specială de TVA în conformitate cu art. 152^4 alin. (7) sau cu art. 152^5 alin. (6) din Codul fiscal sunt notificate, prin mijloace electronice, cu privire la obligaţia de a depune declaraţia respectivă. Notificarea se transmite în cea de-a zecea zi de la data la care ar fi trebuit depusă declaraţia.5. Informaţiile cu privire la transmiterea unei notificări pentru nedepunerea declaraţiei speciale de TVA se transmit şi celorlalte state membre prin mijloace electronice.6. În situaţia în care persoana impozabilă nu depune declaraţia specială de TVA după primirea notificării, notificările ulterioare şi măsurile luate în vederea stabilirii şi a colectării TVA intră în responsabilitatea statului membru de consum în cauză.7. Declaraţia specială de TVA completată după primirea notificării iniţiale transmise de statul de înregistrare sau după primirea notificărilor ulterioare transmise de statul/statele de consum se depune în statul de înregistrare, dacă declaraţia se depune în cel mult 3 ani de la data la care declaraţia trebuia depusă. În ipoteza în care declaraţia se depune după această perioadă, declaraţia este înaintată direct statului/statelor membru/membre de consum pentru care sunt declarate informaţiile.  +  Secţiunea a 3-a Rectificarea declaraţiilor speciale de TVA1. Modificarea informaţiilor înscrise eronat într-o declaraţie specială se face prin completarea şi transmiterea unei declaraţii rectificative, în termen de 3 ani de la data la care trebuia depusă declaraţia iniţială.2. În declaraţia rectificativă se înscrie, în mod obligatoriu, numărul unic de referinţă alocat declaraţiei iniţiale, care nu se poate modifica. În declaraţia rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.3. Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.4. Informaţiile modificate prin declaraţiile rectificative se transmit de către organul fiscal, cu ajutorul sistemului informatic, fiecărui stat membru de consum în cauză/stat membru în care persoana deţine sedii fixe.-------