ORDIN nr. 4.023 din 23 decembrie 2014pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014    Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile,ţinând cont de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice, modificat prin Regulamentele nr. 967/2012 şi 1.042/2013 ale Consiliului Uniunii Europene,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) şi al art. 152^4 şi 152^5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 71^1, 71^2 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului ordin, noţiunile "persoană impozabilă nestabilită", "stat membru de înregistrare" şi "stat membru de consum" au sensul definit la art. 152^4, respectiv la art. 152^5 din Codul fiscal, după caz.  +  Articolul 3 (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.  +  Articolul 5Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Gelu-Ştefan DiaconuBucureşti, 23 decembrie 2014.Nr. 4.023.  +  AnexăPROCEDURA 23/12/2014