ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014    Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant,ţinând seama că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este impusă de necesitatea respectării termenelor şi condiţiilor asumate de Guvernului României în angajamentele internaţionale privind implementarea de reforme structurale care să permită creşterea competitivităţii economiei româneşti, reforme care presupun imperativ respectarea termenelor de privatizare realizată prin utilizarea mecanismelor pieţei de capital româneşti,luând în considerare faptul că Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că procedurile de admitere la tranzacţionare privind anumite societăţi deţinute de stat vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2014,luând în considerare faptul că întârzierea măsurilor de modificare a legislaţiei primare va genera consecinţe negative care se vor răsfrânge nu numai asupra pieţei de capital, ci şi asupra economiei naţionale şi relaţiilor internaţionale ale României, în contextul în care piaţa de capital, în general, şi bursele de valori, în special, ar trebui să reprezinte o alternativă viabilă la creditarea bancară (marcată de reticenţă în finanţarea proiectelor investiţionale, ca urmare a crizei financiare), respectiv principala sursă de finanţare a companiilor (prin majorări de capital şi emisiune de acţiuni sau obligaţiuni),având în vedere faptul că progresul legislaţiei secundare şi al pieţei de capital sunt oprite de sistemul legal instituit de un act normativ ce a suferit modificări minore în ultimii 10 ani,ţinând cont de faptul că situaţiile concrete apărute în practică ulterior adoptării Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, reclamă modificarea, în regim de urgenţă, a unor prevederi existente astfel încât să se asigure facilitarea accesului investitorilor străini la piaţa de capital românească şi sporirea integrării României în economia europeană, respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor investitorilor, guvernanţa corporativă a emitenţilor şi transparenţa acestora, simplificarea regimului ofertelor publice şi al listărilor de acţiuni şi obligaţiuni astfel încât piaţa de capital naţională să devină o piaţă funcţională şi competitivă cu pieţele de capital ale celorlalte state membre,având în vedere necesitatea trecerii pieţei de capital din România la statutul de piaţă emergentă, clasificare ce va atrage fluxuri de capital importante în România şi care se va putea realiza numai dacă barierele legislative sunt înlăturate de urgenţă, înaintea expirării termenelor impuse de lege şi de angajamentele externe asumate,în condiţiile în care neadoptarea urgentă a acestui act normativ ar conduce la conservarea unui sistem legal neadaptat în raport cu întreaga evoluţie în planul legislaţiei secundare şi a cerinţelor participanţilor la piaţa de capital,în acest sens orice întârziere în alinierea legislaţiei primare cu nevoile actuale ale pieţei şi ale legislaţiei secundare ar conduce la menţinerea nepermisă a unor neconcordanţe între prevederile legale din această materie, prin perpetuarea acelor norme care trebuie expres abrogate, fiind perimate sau chiar în contradicţie cu noile realităţi sociale,în condiţiile în care modificarea legislaţiei pieţei de capital se impune pentru a asigura înlăturarea formalismului legat de reprezentarea acţionarilor în adunările generale şi pentru a asigura o transpunere mai fidelă a dispoziţiilor Directivei 2003/71/CE referitoare la comunicatele cu caracter publicitar, precum şi pentru uniformizarea terminologică a noţiunilor ce creează dificultăţi în interpretarea şi aplicarea prevederilor legale,având în vedere că lămurirea aplicării practice a tuturor acestor probleme tehnice este necesară pentru crearea unui cadru legislativ stabil şi previzibil pentru toţi participanţii la piaţa de capital şi pentru crearea tuturor premiselor în vederea simplificării procedurii de listare şi accelerarea investiţiilor la nivel naţional,în vederea creării premiselor legale pentru modificarea actelor constitutive ale operatorilor de piaţă, în concordanţă cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 33, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titluri de stat, negociabile pe piaţa de capital;"2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 37, cu următorul cuprins:"37. administrare de portofolii individuale - gestionarea discreţionară şi individualizată de portofolii incluzând unul sau mai multe instrumente financiare, în cadrul unui mandat acordat de client."3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. (2) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu se angajează să subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă unul sau mai multe dintre următoarele servicii va dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro: a) preluarea şi transmiterea ordinelor investitorilor privind unul sau mai multe instrumente financiare; b) executarea ordinelor investitorilor, cu privire la instrumente financiare; c) administrarea portofoliilor de investiţii individuale în instrumente financiare. (3) S.S.I.F. care execută ordinele investitorilor referitoare la instrumente financiare poate să deţină asemenea instrumente în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) asemenea poziţii apar numai ca rezultat al incapacităţii societăţii de a executa întocmai ordinele investitorilor; b) valoarea totală de piaţă a tuturor poziţiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15% din capitalul iniţial al societăţii; c) societatea îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 92-95 şi partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; d) asemenea poziţii au caracter accidental şi provizoriu şi sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacţia în cauză. (4) S.S.I.F. dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro în cazul în care nu este autorizată să tranzacţioneze pe cont propriu sau să subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi nu deţine fondurile sau instrumentele financiare ale clienţilor. (5) Deţinerea de către o S.S.I.F. de poziţii pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacţionabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacţionare în legătură cu serviciile prevăzute la alin. (2) sau în cazurile prevăzute la alin. (3). (6) S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze numai consultanţă de investiţii şi/sau să preia şi să transmită ordinele investitorilor, fără a deţine fondurile sau instrumentele financiare ale clienţilor lor şi care din acest motiv nu se pot afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi, dispun după caz de: a) un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro; b) asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanţie comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijenţă profesională, reprezentând cel puţin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire şi în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau c) o combinaţie de capital iniţial şi asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) şi b). (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze servicii de administrare a portofoliilor individuale, fără a deţine fondurile sau instrumentele financiare ale clienţilor lor şi care din acest motiv nu se pot afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi, conform prevederilor legislaţiei Uniunii Europene. (8) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2) - (7), vor dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei a 730.000 euro. (9) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia Uniunii Europene, A.S.F. modifică, prin hotărâre a Consiliului A.S.F., nivelul capitalului iniţial al S.S.I.F. (10) Cursul de referinţă la care se face referire în acest articol se stabileşte anual conform prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."4. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 129. - (1) Niciun acţionar al unui operator de piaţă nu poate deţine, direct sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot. (2) Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţă, care conduce la o deţinere de 20% din totalul drepturilor de vot, este notificată operatorului de piaţă în termenul stabilit prin reglementările emise de A.S.F. şi este supusă în prealabil aprobării A.S.F. (3) Orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţă care conduce la scăderea sub pragul de deţinere de 20% este notificată operatorului de piaţă şi A.S.F., în termenul prevăzut de reglementările emise de A.S.F. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele cu privire la dobândirea de acţiuni aferente pragului prevăzut la alin. (2), astfel cum sunt stabilite prin reglementările emise de A.S.F., sau se omite obţinerea aprobării A.S.F., dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 283. (5) În situaţia în care acţiunile emise de operatorul de piaţă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, obligaţia notificării operatorului de piaţă cu privire la înstrăinarea acţiunilor sale revine şi depozitarului central, în termenul şi în condiţiile prevăzute de reglementările emise de A.S.F."5. La articolul 146, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Emitenţii pentru care se efectuează operaţiuni de depozitare încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează şi operaţiuni de registru pentru aceştia, furnizând informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Depozitarul central este competent să furnizeze informaţii autorităţilor competente cu privire la acţionarii emitenţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Depozitarul central furnizează emitenţilor informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii de valori mobiliare, inclusiv în ceea ce priveşte distribuirea de dividende sau alte sume care se plătesc de către emitenţi în legătură cu respectivele valori mobiliare ca urmare a deciziilor organelor societare."6. La articolul 146, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Acţionarii sau, după caz, intermediarii au obligaţia de a transmite depozitarului central copia cărţii de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare sau un document din care să rezulte constituirea entităţii sau un document similar conform dreptului naţional al acţionarului."7. La articolul 146, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Emitenţii efectuează plata dividendelor şi a oricăror altor sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul compensare-decontare şi registru."8. La articolul 173, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 173. - (1) Orice persoană care intenţionează să facă o ofertă publică înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documentului de ofertă, însoţit de un anunţ, în cazul ofertei publice de cumpărare, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F."9. La articolul 175 alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 175. - (1) Anunţul de ofertă publică poate fi lansat după emiterea deciziei de aprobare a documentului de ofertă de către A.S.F. şi trebuie publicat potrivit reglementărilor emise de A.S.F. (2) Anunţul de ofertă publică va conţine informaţii privind modalităţile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului."10. La articolul 175 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului sau, după caz, al intermediarului ofertei;"11. Articolul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 176. - (1) Oferta publică de cumpărare devine obligatorie la data la care sunt publicate anunţul şi documentul de ofertă, iar în cazul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementărilor emise de A.S.F. (2) Prospectul sau documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului ulterior aprobării acestuia de către A.S.F., în forma şi având conţinutul în care a fost aprobat."12. Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 177. - Perioada de derulare a ofertei este cea prevăzută în prospect, în cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare sau în anunţul şi documentul de ofertă, în cazul ofertelor publice de cumpărare de valori mobiliare, dar nu poate depăşi termenele stabilite prin reglementările emise de A.S.F. La expirarea perioadei de derulare, oferta publică devine caducă."13. Articolul 178 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 178. - (1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se referă la o ofertă publică de valori mobiliare sau la admiterea unor valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să respecte prevederile prezentului articol. Alineatele (2)-(5) nu se aplică în cazul în care oferta publică de valori mobiliare nu se află sub incidenţa obligativităţii de publicare a unui prospect. (2) Comunicatele cu caracter publicitar anunţă că un prospect/document de ofertă a fost sau va fi publicat şi indică locul şi data din/de la care investitorii pot sau vor putea procura respectivul prospect/document de ofertă. (3) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, anterior emiterii deciziei de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, este interzisă. (4) Informaţiile furnizate în cadrul comunicatelor cu caracter publicitar trebuie să fie corecte, complete şi precise. De asemenea, informaţiile trebuie să fie în concordanţă cu cele precizate în cadrul prospectului/documentului de ofertă, în cazul în care respectivul prospect/document de ofertă a fost deja publicat sau în concordanţă cu informaţiile care trebuie să figureze în acesta, în cazul în care respectivul prospect/document de ofertă se publică ulterior. (5) Orice informaţie difuzată oral sau în scris, inclusiv în format electronic, în ceea ce priveşte oferta publică sau admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, chiar dacă aceasta nu are caracter publicitar, trebuie să fie în concordanţă cu informaţiile prevăzute în prospectul/documentul de ofertă. (6) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităţi decurgând din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă, care viciază tranzacţiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare. (7) În cazul în care publicarea unui prospect nu este obligatorie în sensul prezentei legi, informaţiile importante furnizate de către un emitent sau un ofertant şi adresate investitorilor calificaţi sau categoriilor speciale de investitori, inclusiv cele difuzate cu ocazia reuniunilor care au legătură cu ofertele de valori mobiliare, se comunică tuturor investitorilor calificaţi sau categoriilor speciale de investitori cărora această ofertă li se adresează în exclusivitate. În cazul în care publicarea prospectului este obligatorie, aceste informaţii figurează în prospect sau într-un supliment la prospect, în conformitate cu prevederile art. 179. (8) A.S.F. este împuternicită să verifice că desfăşurarea activităţilor publicitare privind oferta publică sau admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată de valori mobiliare este conformă cu prevederile alin. (2)-(5) şi alin. (7)."14. La articolul 179, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Acest amendament este aprobat de A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare cu respectarea aceleiaşi proceduri aplicabile în cazul aprobării prospectului şi este adus la cunoştinţa publicului în aceleaşi condiţii în care prospectul a fost adus la cunoştinţa publicului."15. La articolul 180, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) să dispună interzicerea sau suspendarea difuzării comunicatelor cu caracter publicitar aferente unei oferte publice de câte ori consideră necesar, pe o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de A.S.F.;"16. La articolul 183, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul este întocmit potrivit prevederilor titlului I - Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital."17. La articolul 184, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În cazul i^n care prospectul se referă la admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a unor titluri, altele decât cele de capital, cu o valoare nominală care reprezintă cel puţin echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, nu este obligatorie furnizarea unui rezumat, cu excepţia cazului în care un stat membru solicită acest lucru, în conformitate cu legislaţia aplicabilă a respectivului stat membru. În cazul în care admiterea se realizează pe o piaţă reglementată din România, se va redacta un rezumat în limba română."18. La articolul 185, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Un emitent care are deja aprobată de către A.S.F. fişa de prezentare poate întocmi şi transmite spre aprobare numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în situaţia în care intenţionează lansarea unei oferte publice sau de admitere a respectivelor valori la tranzacţionare pe o piaţă reglementată."19. La articolul 189, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 189. - (1) În situaţia în care preţul final de ofertă şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse în cadrul prospectului, la data aprobării acestuia, prospectul conţine: a) criteriile şi/sau condiţiile pe baza cărora preţul final de ofertă şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate sau, în cazul preţului, valoarea maximă a acestuia; sau b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate în cel puţin două zile lucrătoare de la data când preţul final şi numărul valorilor mobiliare oferite au fost înregistrate la A.S.F. şi aduse la cunoştinţa publicului conform art. 175 alin. (3)."20. Articolul 190 se abrogă.21. După articolul 211 se introduce un nou articol, articolul 211^1, cu următorul cuprins:"Art. 211^1. - (1) Odată cu înaintarea cererii de aprobare de către A.S.F. a prospectului în vederea admiterii la tranzacţionare, persoana care solicită admiterea la tranzacţionare depune prospectul şi la operatorul pieţei reglementate, împreună cu, cererea provizorie de admitere la tranzacţionare şi toate celelalte documente solicitate potrivit reglementărilor emise de operatorul pieţei reglementate. (2) Cererea finală de admitere la tranzacţionare este înaintată către operatorul pieţei reglementate după emiterea deciziei de aprobare a prospectului de admitere la tranzacţionare de către A.S.F."22. La articolul 238, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 238. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor.................................................................................................. (3) În cazul în care adunarea generală a acţionarilor nu stabileşte data plăţii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere."23. La articolul 240, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 240. - (1) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care deţin cel puţin 2/3 din drepturile de vot. (2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente."24. La articolul 243, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale."25. La articolul 243, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6^1)-(6^5), cu următorul cuprins:"(6^1) Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile.(6^2) Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.(6^3) Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societăţii, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.(6^4) Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (6^2) de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: a) este un acţionar majoritar al societăţii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar; b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a); c) este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a); d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).(6^5) Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi."26. La articolul 243, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Societăţile au obligaţia să întocmească proceduri care să dea acţionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă."27. La articolul 243, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) şi (9^2), cu următorul cuprins:"(9^1) În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.(9^2) Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală."28. După articolul 286^2 se introduce un nou articol, articolul 286^3, cu următorul cuprins:"Art. 286^3. - Condiţiile de cvorum şi de majoritate de vot necesare desfăşurării adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor unui operator de piaţă şi adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul II (1) Operatorii de piaţă iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea alinierii la prevederile art. 129 şi 286^3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piaţă, exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile art. 129 şi art. 286^3 se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, ulterior obţinerii autorizaţiei din partea A.S.F. (3) Nerespectarea de către membrii Consiliului de administraţie unui operator de piaţă a obligaţiilor de modificare a statutelor sau a actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. (4) Ulterior îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 286^3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor alin. (1), operatorii de piaţă pot stipula în actul constitutiv cerinţe de cvorum şi de majoritate mai mari.  +  Articolul III (1) Prevederile art. 173 alin. (1), art. 175 alin. (1) şi (2), art. 175 alin. (3) lit. c), art. 176, art. 177, art. 178 alin. (1^1)-(3^1) şi alin. (5) teza a doua, art. 179 alin. (2), art. 180 lit. e), art. 184 alin. (5), art. 185 alin. (3) şi art. 189 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică ofertelor publice al căror prospect/document de ofertă este aprobat după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Prevederile art. 178 alin. (5) teza I din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică operaţiunilor derulate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Prevederile art. 211^1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în cazul cererilor de aprobare a prospectului depuse la A.S.F. după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune următoarele directive ale Uniunii Europene:1. prevederile art. 4 alin. (1) pct. 9 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului;2. prevederile art. 1, 15, 16 şi 21 din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE;3. prevederile art. 10 alin. (1) şi alin. (3) şi ale art. 12 din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă;4. prevederile art. 28, 29 şi 31 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 23 decembrie 2014.Nr. 90.-------