HOTĂRÂRE nr. 912 din 17 decembrie 1998pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 22 decembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 151/1997, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 135/1998 privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Consiliul pentru ReformaPetre Diaconu,secretar de statMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 METODOLOGIAde monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar  +  Articolul 1În vederea stabilirii cauzelor reale ale blocajului financiar al agenţilor economici cu capital majoritar de stat, Fondul Proprietăţii de Stat, ministerele de resort, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi vor mandata reprezentanţii în consiliile de administraţie ale agenţilor economici sa aducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Institutul de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului va gestiona unitar toate informaţiile primite de la agenţii economici, oferindu-le posibilitatea sa transmită datele de la sediul lor folosind tehnologia INTERNET.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, agenţii economici cu capital majoritar de stat sunt obligaţi să se conecteze prin INTERNET la baza de date a Institutului de Management şi Informatica şi sa transmită datele privind plăţile restante mai vechi de 30 de zile, cu valoare mai mare de 25 milioane lei, precum şi alte plati restante specificate mai jos, după cum urmează: a) denumirea şi codul fiscal ale agentului economic raportor; b) denumirea şi codul fiscal ale agentului economic furnizor/beneficiar faţă de care agentul economic raportor are de plătit/încasat; c) numărul şi data emiterii facturii de către agentul economic furnizor/beneficiar; d) valoarea facturii care urmează a fi încasată de agentul economic raportor de la agentul economic beneficiar; e) valoarea facturii care urmează a fi plătită de agentul economic raportor agentului economic furnizor; f) volumul creditelor nerambursate în termen către băncile finanţatoare, inclusiv dobânzile aferente; g) volumul debitelor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi al taxelor neachitate în termen, inclusiv penalizările.  +  Articolul 4După introducerea în sistem a datelor prevăzute la art. 3, agentul economic are obligaţia să le actualizeze operand zilnic modificările survenite.  +  Articolul 5Filialele judeţene ale Fondului Proprietăţii de Stat se vor conecta la baza de date a Institutului de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului şi vor acţiona în vederea determinării societăţilor comerciale să respecte întocmai instrucţiunile de participare la sistemul de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta.  +  Articolul 6În termen de 15 zile de la introducerea datelor iniţiale conform prevederilor art. 3, managerii agenţilor economici participanţi vor confirma autenticitatea datelor furnizate printr-o declaraţie pe propria răspundere a managerului, depusa la filialele judeţene ale Fondului Proprietăţii de Stat, ministerele de resort, consiliile judeţene sau la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 7Nerespectarea cerinţelor privind corectitudinea datelor solicitate, potrivit declaraţiilor pe propria răspundere a managerului, atrage după sine răspunderea civilă în conformitate cu prevederile Legii contractului de management nr. 66/1993, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Sistemul de identificare a blocajului financiar este deschis oricărui agent economic înregistrat pe teritoriul României, cu condiţia respectării prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 9Comitetul interministerial pentru monitorizarea stadiului deblocarii financiare, constituit prin Decizia primului-ministru nr. 237/1998, va prezenta lunar primului-ministru analize asupra blocajului economico-financiar, precum şi măsuri pentru diminuarea acestuia. -----------