LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Academia Oamenilor de Știință din România este for național, de consacrare știintifică, care reunește personalități reprezentative ale științei.(2) Academia Oamenilor de Știință din România, denumita în continuare AOSR, este instituție de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.(3) AOSR este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România care a funcționat în perioada 1936-1948 și al Asociației Oamenilor de Știință din România, înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care și-a schimbat titulatura din Asociația Oamenilor de Știință din România în Academia Oamenilor de Știință din România prin Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptata de Judecătoria Sectorului 1 București.  +  Articolul 2Sediul central al AOSR este în municipiul București, Splaiul Independentei nr. 54, sectorul 5.  +  Articolul 3Principalele atribuții ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea și protejarea științei sub toate formele, acțiunile și metodele directe, indirecte sau adiacente.  +  Articolul 4În realizarea atribuțiilor sale, AOSR recunoaște Academia Română ca cel mai înalt for național de consacrare știintifică și culturală și colaborează cu academiile de profil de ramură, cu Ministerul Educației și Cercetării, cu instituții și organizații științifice academice, de cercetare și învățământ, din țară și din străinătate.  +  Capitolul II Organizare și funcționare  +  Articolul 5(1) AOSR se reorganizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi și statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.(2) AOSR reunește personalități științifice reprezentative, cu o înaltă ținută spirituală și morala, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și promovarea prestigiului instituțiilor academice, precum și instituții care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea științei și creației intelectuale.(3) AOSR întrunește în componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți și membri asociați.(4) Membrii de onoare sunt cetățeni români sau străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul științei sau prin contribuții aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR și a prestigiului AOSR.(5) Membrii titulari și corespondenți sunt cetățeni români aleși pe viață dintre personalitățile prevăzute la alin. (2). Numărul maxim de membri titulari și corespondenți este de 250, din care 150 sunt membri titulari. Membrii fondatori ai AOSR sunt membri titulari de drept ai Academiei. Numărul de membri de onoare, rezidenți în țară, este de maximum 40. (la 02-07-2009, Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (6) Membrii asociați sunt acele persoane fizice sau juridice care prin activitatea știintifică realizata ori prin contribuții materiale susțin și sprijină dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR și a prestigiului AOSR.(7) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.  +  Articolul 6AOSR poate acordă și titlul de membru de onoare post-mortem unor personalități marcante ale științei.  +  Articolul 7Criteriile de selecție sau de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statut, iar procedurile, prin regulamentul propriu. (la 11-11-2007, Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. )  +  Articolul 8(1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizație lunară brută de 2.000 lei, iar membrii corespondenți primesc o indemnizație lunară brută de 1.400 lei, dacă aceștia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizații academice. Membrii de onoare primesc o indemnizație lunară brută de 1.000 lei. (la 02-07-2009, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (2) Membrii prezidiului AOSR, ai consiliului onorific, precum și membrii consiliului științific beneficiază de o indemnizație lunară majorată cu 20%. (la 11-11-2007, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (3) Indemnizațiile lunare se indexează anual cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistica pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor și se iau în calculul pensiei de stat.(4) Membrii titulari ai AOSR care sunt și membri ai altor academii optează pentru o singura indemnizație.(5) Soțul supraviețuitor, precum și copiii minori, urmași ai membrilor titulari ai AOSR, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soțul supraviețuitor și pentru urmașii membrilor Academiei Române.------------Alin. (5) al art. 8 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.(6) Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul AOSR, în țară sau în străinătate.(7) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(6) se acordă în limita bugetului aprobat AOSR. (la 02-09-2013, Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. )  +  Articolul 9(1) Pentru buna desfășurare a activității AOSR, în subordinea acesteia se organizează secții științifice de specialitate și filiale teritoriale, potrivit statutului propriu. (la 02-07-2009, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (2) AOSR poate înființa filiale în afara tarii și poate fi membru al unor organisme și organizații științifice din alte țări sau internaționale.(3) În subordinea AOSR funcționează, ca unități cu sau fără personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre științifice și culturale ale țării, precum și institute și centre de cercetare științifică. Organizarea și funcționarea filialelor teritoriale și ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut. (la 11-11-2007, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (4) Filiala este condusă de un președinte, membru titular al AOSR, remunerat, ales prin vot de adunarea generală a membrilor filialei. Mandatul președintelui este de 4 ani, putând fi reales. Numărul mandatelor nu este limitat. (la 02-07-2009, Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (5) Filiala își constituie dintre membrii săi un birou de conducere, format din: președintele filialei, un secretar și 1-3 membri, aleși prin vot. Hotărârile biroului de conducere se ratifică în plenul adunării membrilor filialei. (la 11-11-2007, Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (6) Președintele filialei are următoarele atribuții:a) reprezintă filiala în toate relațiile acesteia și rezolvă problemele curente;b) asigură legătura dintre AOSR și filială;c) convoacă și conduce ședințele filialei și ale biroului filialei;d) urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării membrilor filialei și a biroului de conducere al filialei;e) prezintă anual dări de seamă asupra activității filialei;f) coordonează activitatea aparatului de lucru al filialei și emite decizii, potrivit statutului, privind personalul din subordine. (la 11-11-2007, Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. )  +  Capitolul III Conducerea AOSR  +  Articolul 10Conducerea activității AOSR se asigură de adunarea generala, consiliul științific, prezidiul AOSR și președinte.  +  Articolul 11(1) Adunarea generala este forul suprem de activitate al AOSR și este alcătuită din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare. La adunarea generala participa și directorii generali ai instituțiilor științifice, precum și ai altor instituții subordonate AOSR.(2) Adunarea generala are următoarele atribuții principale:a) adopta statutul AOSR, modificările și completările ulterioare ale acestuia, care se supun aprobării Guvernului României, prin hotărâre;b) aproba darea de seama și bugetul anual al AOSR, precum și programele de activitate știintifică anuala și de perspectiva;c) aproba alegerea membrilor AOSR validați de prezidiul AOSR, la propunerea consiliului onorific;d) alege președintele, vicepreședinții și secretarul științific dintre membri titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul aleșilor este de 4 ani, putând fi reînnoit o singură dată; (la 11-11-2007, Litera d) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (3) Adunarea generala se întrunește în sesiuni ordinare o data pe an și ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui AOSR, a consiliului științific sau a doua treimi din numărul membrilor AOSR.(4) Adunarea generala este legal constituită în prezenta a doua treimi din numărul membrilor săi și adopta hotărâri valabile cu votul majorității simple a membrilor AOSR prezenți. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de doua treimi din numărul de membri ai AOSR, în termen de 30 de zile se convoacă o noua adunare generala, care se considera legal constituită cu numărul membrilor prezenți.(5) Adunarea generala hotărăște asupra modalității de vot. În ceea ce privește alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face în adunarea generala, prin vot secret.  +  Articolul 12(1) Consiliul științific asigură conducerea AOSR intre sesiunile adunării generale.(2) Consiliul științific este alcătuit din membrii prezidiului, președinții secțiilor științifice și președinții filialelor.(3) Consiliul științific se întrunește semestrial și ori de câte ori este necesar și se convoacă de către președintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de doua treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 13(1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă și este constituit din președinte, vicepreședinți și secretarul științific.(2) Prezidiul AOSR se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar și se convoacă de președintele AOSR sau de un număr de doua treimi din numărul membrilor săi.(3) Membrii prezidiului AOSR au funcția de bază în cadrul AOSR. În perioada mandatului lor nu pot exercita funcții de conducere în afara AOSR. (la 02-07-2009, Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. )  +  Articolul 14(1) Președintele AOSR reprezintă AOSR în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice și este ordonator principal de credite.----------Alin. (1) al art. 14 a revenit la forma avută la publicare, prin abrogarea pct. 2 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013 de către pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014.(2) Președintele AOSR este președintele consiliului științific și al prezidiului AOSR și conduce lucrările adunării generale și ale structurilor AOSR la care participa.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele AOSR emite decizii.(4) În cazul în care președintele AOSR nu își poate exercita prerogativele pe o perioada mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre vicepreședinți, desemnat, după caz, de către președinte sau de către prezidiul AOSR.  +  Articolul 15La nivelul președintelui AOSR funcționează un consiliu onorific, structura consultativa alcătuită conform statutului, menită să vegheze la stabilitatea și continuitatea activității AOSR.  +  Articolul 16(1) Vicepreședinții AOSR îndeplinesc atribuțiile specifice coordonării secțiilor științifice, filialelor, relațiilor externe, precum și alte atribuții stabilite de președintele AOSR și cele stabilite prin Statutul AOSR.(2) Secretarul științific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor funcționale intre secțiile științifice, intre acestea și filialele teritoriale, precum și cele cu terțe persoane și îndeplinește atribuțiunile încredințate de președintele AOSR și cele stabilite prin Statutul AOSR.  +  Articolul 17Mandatul președintelui AOSR, al vicepreședinților și al secretarului științific încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleși sau prin hotărârea adunării generale a AOSR, dacă aceștia sunt în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile sau își depun demisia.  +  Articolul 18Atribuțiile specifice ale AOSR, ale consiliului științific, ale prezidiului AOSR, ale președintelui AOSR, ale consiliului onorific și modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul AOSR.  +  Articolul 18^1Veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior pot fi utilizate, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru reabilitări și consolidări aprobate prin planul operațional. (la 21-12-2014, Art. 18^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014, care introduce pct. 2^1 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. )  +  Capitolul IV Aparatul de lucru al AOSR și al unităților din subordine  +  Articolul 19(1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central și la nivelul filialelor teritoriale.(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central și la nivelul filialelor, precum și a institutelor și centrelor de cercetare aflate în subordinea AOSR se aprobă de către prezidiul AOSR, iar statele de funcții, de președintele AOSR, la propunerea secretarului științific. (la 11-11-2007, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (2^1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru unitățile din subordine se aprobă de președintele AOSR, la propunerea secretarului științific, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru AOSR prin legile bugetare anuale.------------Alin. (2^1) al art. 19 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu și salarizarea personalului de la nivel central și din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispozițiile legale aplicate personalului bugetar și se aproba de către președintele AOSR, la propunerea secretarului științific.------------Alin. (3) al art. 19 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.  +  Capitolul V Finanțarea și patrimoniul AOSR  +  Articolul 20(1) Finanțarea cheltuielilor de întreținere, funcționare și a indemnizațiilor se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale. (la 21-12-2014, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014, care modifică pct. 3 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. ) (2) Veniturile proprii ale AOSR provin din: programe de cercetare, donații, sponsorizări, taxe, chirii, publicații, studii, prestații editoriale, consultații științifice, studii pentru avize, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile și imobile din patrimoniul propriu, precum și din alte activități realizate. (la 02-09-2013, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. ) (2^1) Centrele de cercetare din cadrul secțiilor științifice de specialitate funcționează având la bază criteriul rentabilității și principiul autofinanțării. Din fondurile atrase - granturi, sponsorizări, donații, alte bunuri - și din veniturile realizate de acestea, 80% rămân la dispoziția exclusivă a centrelor de cercetare pentru susținerea și finanțarea activității proprii, iar restul de 20% constituie venit propriu al AOSR. (la 11-11-2007, Alin. (2^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (2^2) Activitatea institutelor și a centrelor de cercetare științifică din cadrul AOSR se organizează ca activitate finanțată integral din venituri proprii și este supusă legislației privind finanțele publice. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din veniturile proprii se aprobă odată cu bugetul AOSR. (la 02-07-2009, Alin. (2^2) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (2^3) Funcția de președinte este retribuită la nivel de membru al Guvernului, iar funcțiile de vicepreședinte și secretar științific, la nivel de secretar de stat.------------Alin. (2^3) al art. 20 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.(2^4) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se vor acorda pentru funcțiile de execuție, conform prevederilor referitoare la funcțiile de execuție din administrația publică centrală de specialitate din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001 , cu modificările și completările ulterioare, iar funcțiile de conducere beneficiază și de drepturile salariale prevăzute în anexa nr. VI/1a din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007.------------Alin. (2^4) al art. 20 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.(2^5) Abrogat. (la 02-09-2013, Alin. (2^5) al art. 20 a fost abrogat de pct. 4 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. ) (3) Patrimoniul AOSR este alcătuit din:a) bunuri mobile și imobile;b) bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosință în condițiile legii;c) alte bunuri dobândite potrivit legii.  +  Articolul 21(1) AOSR are în dotare un parc auto propriu.(2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei funcționări a structurilor AOSR și consumul lunar de carburanți se stabilesc prin statutul propriu, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobata cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.------------Art. 21 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 22(1) Sintagma Academia Oamenilor de Știință din România nu poate fi folosită de nicio alta instituție publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.(2) Sigla AOSR este cea sub care a funcționat Academia de Științe din România în perioada 1936-1948 și va fi redată grafic în Statutul AOSR.(3) AOSR poate elabora proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.------------Alin. (3) al art. 22 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.  +  Articolul 23În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generala a AOSR va adopta și va supune aprobării Guvernului României statutul propriu.Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 15 ianuarie 2007.Nr. 31.------