ORDIN nr. 1.609 din 23 decembrie 2014privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2015
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 29 decembrie 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.633/2014 al Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2014                                                                   - mii lei - ┌────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ│ Buget de │ Venituri │ Total │ │ │ stat │ proprii │ │ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de boli │ 208.709│ 222.024│ 430.733│ │transmisibile, din care: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de imunizare │ 64.909│ 23.985│ 88.894│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de supraveghere şi │ │ │ │ │control al bolilor transmisibile │ │ │ │ │prioritare │ 2.736│ 4.601│ 7.337│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de supraveghere şi │ │ │ │ │control al infecţiei HIV │ 134.765│ 169.403│ 304.168│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de supraveghere şi │ │ │ │ │control al tuberculozei │ 6.140│ 23.166│ 29.306│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de supraveghere şi │ │ │ │ │control al infecţiilor nosocomiale şi │ │ │ │ │monitorizarea utilizării antibioticelor │ │ │ │ │şi a antibiotico-rezistenţei │ 159│ 869│ 1.028│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de monitorizare a │ │ │ │ │factorilor determinanţi din mediul de │ │ │ │ │viaţă şi muncă │ 382│ 1.426│ 1.808│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de securitate │ │ │ │ │transfuzională │ 80.084│ 41.582│ 121.666│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programele naţionale de boli │ │ │ │ │netransmisibile, din care: │ 57.565│ 74.285│ 131.850│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de depistare precoce │ │ │ │ │activă a cancerului de col uterin │ 2.937│ 15.207│ 18.144│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de sănătate mintală │ │ │ │ │şi profilaxie în patologia psihiatrică │ 25│ 868│ 893│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de transplant de │ │ │ │ │organe, ţesuturi şi celule de origine │ │ │ │ │umană │ 54.603│ 57.670│ 112.273│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de tratament pentru │ │ │ │ │boli rare │ 0│ 400│ 400│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de management al │ │ │ │ │registrelor naţionale │ 0│ 140│ 140│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de evaluare şi │ │ │ │ │promovare a sănătăţii şi educaţie pentru│ │ │ │ │sănătate │ 7│ 1.934│ 1.941│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Programul naţional de sănătate a femeii │ │ │ │ │şi copilului │ 7.330│ 24.804│ 32.134│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Total buget programe naţionale de │ │ │ │ │sănătate publică 2014 │ 354.077│ 366.055│ 720.132│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │MS- acţiuni centralizate │ 0│ 3.330│ 3.330│ ├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │TOTAL BUGET: │ 354.077│ 369.385│ 723.462"│ └────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘2. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile", titlul 2 "Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", subtitlul C "Activităţi", punctul 4 "Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş"", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) asigură achiziţionarea reactivilor şi consumabilelor necesare pentru managementul cazurilor de EBOLA."3. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul D "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"D. Indicatori de evaluare:INSP: a) indicatori fizici:a.1. număr de activităţi desfăşurate/trimestru în sensul de suma activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului: 150/trimestru; b) indicatori de eficienţă:b.1. cost mediu pe activitate desfăşurată/trimestru: 400 lei;DSPJ: a) indicatori fizici:a.1. număr de activităţi desfăşurate/trimestru în sensul de suma activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului: 1.200/trimestru;a.2. număr de focare depistate, raportate şi investigate/ trimestru: 400 focare/trimestru;a.3. număr total de gravide testate serologic pentru sifilis în laboratorul DSPJ, din care număr de gravide depistate pozitiv/trimestru: 15.000/trimestru;a.4. număr cupluri mamă-nou-născut testate VDRL cantitativ pentru depistarea sifilisului congenital/trimestru: 200/trimestru;a.5. număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu raportate: 5/trimestru. b) indicatori de eficienţă:b.1. cost mediu pe activitate desfăşurată/an ca raport între cheltuielile efective din anul respectiv şi suma activităţilor desfăşurate în anul respectiv: 2.000 lei/activitate/an;b.2. cost mediu test depistare sifilis la gravidă: 10 lei;b.3. cost mediu test depistare sifilis congenital: 25 lei;b.4. cost mediu focar de boală transmisibilă depistat, raportat şi investigat/an: 1.000 lei/an.Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" a) indicatori fizici:a.1. număr persoane suspecte/confirmate de infectare cu virus Ebola investigate: 40;a.2. număr contacţi ai persoanelor suspecte/confirmate de infectare cu virus Ebola investigate: 400. b) indicatori de eficienţă:b.1. cost mediu/persoană suspectă/confirmată de infectare cu virus Ebola investigată: 2.477 lei.b.2. cost mediu/contact al persoanelor suspecte/confirmate de infectare cu virus Ebola investigată: 2.477 lei."  +  Articolul IISe prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 2015.  +  Articolul IIIAsigurarea continuităţii în derularea programelor naţionale de sănătate publică prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 se realizează din sumele aferente programelor naţionale de sănătate publică, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 şi alocate după cum urmează: a) instituţiilor publice şi furnizorilor de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii; b) furnizorilor de servicii medicale din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi furnizorilor de servicii medicale privaţi, în baza actelor adiţionale la contractele încheiate în anii 2013-2014 cu direcţiile de sănătate publică sau, după caz, cu instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul IVDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statBucureşti, 23 decembrie 2014.Nr. 1.609.-----