LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2014, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2015, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. FINANŢE PUBLICE ŞI ECONOMIE:1. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;2. modificarea şi completarea Legii nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;4. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii;5. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009;6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;7. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;8. modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;9. modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;10. modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale.II. DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ:1. reglementarea unor măsuri în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale;2. reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor externe nerambursabile;3. reglementarea unor măsuri în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, lucrărilor publice şi construcţiilor;4. reglementarea unor măsuri în domeniul funcţiei publice;5. reglementarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice locale.III. SĂNĂTATE, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ:1. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;3. reorganizarea şi funcţionarea activităţii de plată a beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a activităţii de inspecţie socială;4. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;5. modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.IV. FONDURI EUROPENE:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;2. măsuri necesare pentru pregătirea şi implementarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020;3. aprobarea condiţiilor generale şi a condiţiilor speciale de contract pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice (FIDIC).V. JUSTIŢIE:- reglementări privind statutul personalului de probaţiune.VI. TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ:1. modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare;4. măsuri pentru aprobarea Master planului general de transport în vederea îndeplinirii condiţionalităţii ex-ante necesare aprobării de către Comisia Europeană a fondurilor structurale pentru infrastructura de transport;5. măsuri pentru dezvoltarea transportului intermodal în România, necesare în vederea accesării de fonduri structurale în perioada de programare 2014-2020;6. măsuri necesare pentru eficientizarea absorbţiei fondurilor structurale din Programul operaţional sectorial de transport - POS, pentru stabilirea măsurilor în vederea asigurării finanţării sumelor necesare finalizării proiectelor în domeniul exInstrument structural preaderare - ISPA din sectorul transporturi, precum şi alte măsuri pentru stabilirea cadrului instituţional pentru perioada de programare 2014-2020;7. modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul executării lucrărilor de construcţie şi stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea derulării lucrărilor de construcţie de interes naţional în domeniul transporturilor;8. înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară;9. reglementarea mecanismului de derulare CEF (asistenţa acordată de Uniunea Europeană prin Connecting Europe Facility);10. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare;11. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003.VII. EDUCAŢIE ŞI CERCETARE:- modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.VIII. AGRICULTURĂ ŞI MEDIU:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;2. gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile şi a celor de la bugetul de stat alocate domeniului agricol, dezvoltării rurale, maritim şi pentru pescuit, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;3. aprobarea schemelor de plăţi directe care se acordă în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare.IX. PROROGAREA SAU MODIFICAREA UNOR TERMENE PREVĂZUTE ÎN ACTE NORMATIVE CU PUTERE DE LEGEX. MĂSURI DE CORELARE LEGISLATIVĂ CE POT INTERVENI ÎN REGLEMENTAREA DOMENIILOR PREVĂZUTE LA PCT. I-X  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2015. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 184.-----