LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)-(4) şi art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,8%, iar în anul 2016 de -1,1%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 6,8% în anul 2015 şi de 6,6% în anul 2016. (3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2015 şi 2016, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii.  +  Articolul 3 (1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2015, este de 40,5% din produsul intern brut. (2) În anul 2015 plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. (3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, şi nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucţie şi dezvoltare economică a Balcanilor - HIPERB. (4) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, este de 8.000,0 milioane lei. (5) În anul 2015 plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (7) În anul 2015 plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.474,7 milioane lei. (8) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1)-(7) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 şi reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.  +  Articolul 4Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de un nivel al plafonului soldului structural anual al administraţiei publice pe anul 2015, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 5Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 182.  +  Anexa 1Plafoanele nominale ale cheltuielilor totaleşi ale cheltuielilor de personal pe anul 2015*)                                                              - milioane lei - ┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐ │ │ Cheltuieli │ din care: │ │ │ totale ├────────────┤ │ │ │ Cheltuieli │ │ │ │ de personal│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul general consolidat │ 220.590,1│ 48.373,4│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul de stat │ 115.138,6│ 20.048,0│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul general centralizat al unităţilor │ │ │ │administrativ-teritoriale**) │ 58.694,8│ 20.323,8│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 54.795,5│ 168,0│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 1.486,4│ 102,7│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul Fondului naţional unic de asigurări │ │ │ │sociale de sănătate**) │ 22.728,5│ 154,0│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate │ │ │ │integral şi/sau parţial din venituri proprii**) │ 16.036,8│ 7.350,9│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Alte bugete componente ale bugetului general │ │ │ │consolidat**) │ 8.316,0│ 226,0│ └─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori.

  **) Estimări.

  ──────────
   +  Anexa 2Plafoanele nominale ale soldului bugetului generalconsolidat şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2015                                                              - milioane lei - ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │Bugetul general consolidat, │ -13.004,0│ │din care: │ │ │Bugetul de stat │ -19.119,5│ │Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 211,8│ │Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 224,0│ │Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau│ │ │parţial din venituri proprii │ 1.233,3│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 3Plafoanele soldului structural anual al administraţiei publice                                                                 - % din PIB - ┌─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┐ │ │2012*)│2013*)│2014*)│2015*) │2016*)│2017*)│ ├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤ │Sold structural anual al │ -2,5 │ -1,7 │ -1,6 │-1,0**)│ -1,0 │ -1,0 │ │administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Estimări.

  **) La care se adaugă 0,25 puncte procentuale ajustor pentru cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri europene.

  ──────────
  -----