DECRET nr. 328 din 29 aprilie 1966privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 31 mai 1966     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Circulaţia pe drumurile publice de pe teritoriul R.S.R. este supusă normelor cuprinse în prezentul decret şi în regulamentul de aplicare al acestuia.  +  Articolul 2Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei pe drumurile publice revine organelor militiei, care indrumeaza, supraveghează şi controlează circulaţia.  +  Articolul 3Controlul circulaţiei autovehiculelor aparţinînd Ministerului Forţelor Armate, precum şi cercetarea accidentelor de circulaţie în care au fost angajate asemenea autovehicule, se efectuează de organele militiei potrivit normelor prevăzute în instrucţiunile comune ale ministrului afacerilor interne şi ministrului forţelor armate, care vor stabili şi modul de participare la aceste activităţi a organelor anume desemnate ale Ministerului Forţelor Armate.  +  Articolul 4Orice măsura de restrictie a circulaţiei pe drumurile publice se poate lua numai cu acordul organelor militiei.  +  Articolul 5În sensul prezentului decret: a) prin "drum public" se înţelege orice alta cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, amenajată pentru circulaţia vehiculelor şi aflată în administrarea unui organ de stat, dacă este deschisă circulaţiei publice.Drumurile care nu sînt deschise circulaţiei publice vor fi marcate, la intrare, cu inscripţii vizibile din care să rezulte ca este interzisă circulaţia publică; b) prin "parte carosabilă" se înţelege partea drumului public folosită, în mod normal, pentru circulaţia vehiculelor; c) prin "banda de circulaţie" se înţelege oricare din subdiviziunile longitudinale ale părţii carosabile, materializata sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o latime corespunzătoare pentru trecerea cu usurinta a unui şir de vehicule; d) prin "intersectie" se înţelege locul de intilnire sau de incrucisare a doua sau mai multe drumuri publice, oricare ar fi unghiul sau unghiurile axelor lor; e) prin "autovehicul" se înţelege orice vehicul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplaseaza prin mijloace proprii şi care circulă în mod obişnuit pe drumurile publice, servind la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări; tramvaiul şi troleibuzul sînt considerate autovehicule.Vehiculul al cărui motor are o capacitate cilindrică pînă la 50 cm cubi inclusiv, şi care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei şi poate fi pus în mişcare cu ajutorul pedalelor, nu este considerat autovehicul; f) prin "conducător" se înţelege persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, animale de tracţiune, de povara, de calarie ori turme; g) prin "circulaţie internationala" sau "trafic internaţional" se înţelege orice circulaţie care implica trecerea cel puţin a unei frontiere; h) prin "agent de circulaţie" se înţelege ofiţerul sau subofiterul de militie însărcinat cu îndrumarea, supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.  +  Capitolul 2  +  Articolul 6Orice vehicul care circulă pe drumul public trebuie să aibă un conducător. Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă cel puţin 18 ani împliniţi, iar conducătorii celorlalte vehicule cel puţin 14 ani împliniţi.Conducătorul de bicicleta sub vîrsta de 14 ani, poate circula numai pe drumurile publice fără trafic intens.Animalele izolate sau în turma trebuie să fie însoţite pe drumurile publice de un număr corespunzător de conducatori.  +  Articolul 7Conducătorii de vehicule, de animale izolate sau în turma, pietonii, călătorii şi orice alte persoane care folosesc drumurile publice trebuie să se comporte în asa fel încît sa nu constituie un pericol sau o stinjenire pentru circulaţie. Aceştia trebuie să evite producerea de pagube materiale.  +  Articolul 8Orice conducător de vehicul trebuie să aibă cunoştinţele şi indeminarea necesare conducerii şi să fie apt pentru aceasta din punct de vedere medical. Conducătorii de autovehicule trebuie să posede şi cunoştinţe necesare acordării primului ajutor persoanelor ranite cu ocazia accidentelor de circulaţie.Conducătorii de autovehicule vor fi verificaţi din punct de vedere medical, periodic sau ori de cîte ori se constată că prin modul de comportare ar periclita securitatea circulaţiei.Verificarea se dispune de organele militiei sau de organele socialiste deţinătoare de autovehicule şi se face potrivit normelor stabilite, în acest scop, de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale.Permisul de conducere al persoanei care, la aceste verificări, este gasita inapta pentru a conduce autovehicule, va fi retras de organele militiei ori de comitetele executive ale sfaturilor populare în evidenta cărora se afla conducătorul şi nu va putea fi redobîndit decît după încetarea motivului pentru care a fost retras.  +  Articolul 9Semnele şi semnalele folosite pentru asigurarea securităţii circulaţiei pe drumurile publice sînt: a) indicatoarele pentru circulaţie; b) marcajele; c) semnalele semaforului electric; d) semnalele lampii electrice cu lumina galbena intermitenta; e) semnalele făcute de agentul de circulaţie; f) semnalele făcute de conducătorul de vehicul.Mijloacele de semnalizare rutiera prevăzute la literele a-d şi orice alte dispozitive sau lucrări care servesc la semnalizarea rutiera se executa şi se întreţin de organele de stat care administrează drumurile publice potrivit normelor legale în vigoare, instalindu-se după indicaţiile organelor militiei.Indicatorul în cruce, de atenţie la trecerile la nivel fără bariere, se instaleaza de organele de stat care administrează linia ferată, iar semafoarele electrice şi lampile electrice cu lumina galbena intermitenta, se instaleaza de comitetele executive ale sfaturilor populare.  +  Articolul 10Persoanele care folosesc drumurile publice, în orice calitate, se vor conformă regulilor de circulaţie, semnelor şi semnalelor folosite pentru asigurarea securităţii circulaţiei. Semnalele sau indicaţiile agenţilor de circulaţie vor fi respectate cu precădere, atît faţă de celelalte semne şi semnale, cît şi faţă de regulile privind dirijarea circulaţiei.  +  Articolul 11Vehiculele circula pe partea dreaptă a drumului public în direcţia de mers, iar pietonii pe partea stinga.Pe drumurile publice care au trotuare sau poteci amenajate în afară părţii carosabile, pietonii circula numai pe acestea.Circulaţia vehiculelor pe benzi se face cu respectarea semnificatiei marcajelor rutiere şi a regiunilor speciale stabilite.Vehiculele cu tracţiune animala, cele trase sau impinse cu mina, precum şi animalele izolate sau în turma, vor fi conduse cît mai aproape de marginea din dreapta a drumului public.Vehiculele cu tracţiune animala, cele trase sau impinse cu mina, precum şi animalele izolate sau în turma, nu pot fi conduse pe drumurile naţionale.Dacă nu este posibila folosirea altor cai de acces, conducerea lor se va face potrivit alineatului precedent.  +  Articolul 12Schimbarea direcţiei de mers sau depăşirea se executa numai după o prealabilă semnalizare. Conducătorii vehiculelor care schimba direcţia de mers sau se angajează în depasire, precum şi cei ce urmează a fi depasiti, vor lua toate măsurile de precautie pentru a nu periclita circulaţia celor care folosesc drumul public.  +  Articolul 13Orice conducător care se apropie de o intersectie a drumurilor publice ori de o trecere la nivel trebuie să-şi mărească atenţia pentru a evita orice accident.Prioritate de trecere la intersectie au vehiculele ce vin din dreapta conducătorului care se pregăteşte sa între în intersectie, cu excepţia cazurilor cînd semne rutiere ori reguli speciale indica altfel.  +  Articolul 14Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă în permanenta controlul asupra vitezei autovehiculelor şi să se conformeze restrictiilor de viteza.  +  Articolul 15Oprirea sau staţionarea pe drumul public este permisă numai în condiţii în care nu prezintă pericol sau stinjenire pentru circulaţie.  +  Articolul 16Autovehiculele, cu excepţia tramvaielor şi troleibuzelor, conduse de persoane care au mai puţin de un an practica de conducere, vor purta un semn distinctiv.  +  Capitolul 3  +  Articolul 17Orice autovehicul care circula pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculat şi sa poarte număr de înmatriculare.Autovehiculele se înmatriculează la organele militiei, cu excepţia celor ce aparţin Ministerului Forţelor Armate, care se înmatriculează la acest minister, şi a tramvaielor şi troleibuzelor, care se înmatriculează la întreprinderile de transport care le deţin.Pentru fiecare autovehicul înmatriculat se va elibera un certificat de înmatriculare în care este prevăzut şi numărul de înmatriculare atribuit.  +  Articolul 18Autovehiculele pot circula, pînă la înmatriculare, pe baza unei autorizaţii speciale eliberata de organul competent şi cu numărul de ordine provizoriu atribuit de acelaşi organ.  +  Articolul 19Autovehiculele se radiază din evidenta organelor la care sînt înmatriculate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 20Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai de către persoane care poseda permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.Permisul de conducere se eliberează de organele militiei, cu excepţia permisului pentru conducerea tramvaielor sau troleibuzelor, care se eliberează de comitetele executive ale sfaturilor populare.  +  Articolul 21Pregătirea conducătorilor de autovehicule, cu excepţia tractoristilor rutieri şi conducătorilor de tramvaie sau troleibuze, se face: a) în şcoli de conducatori de autovehicule pentru profesionisti şi în şcoli de conducatori de autovehicule pentru amatori, organizate de Ministerul Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene.Şcolile de conducatori de autovehicule pentru amatori vor fi organizate pe regimul mijloacelor speciale extrabugetare, iar cheltuielile de întreţinere, funcţionare şi dotare cu autovehicule se vor acoperi în întregime din taxele ce se vor incasa de la elevi; b) prin cursuri practice de conducere şi de cunoaştere a regulilor de circulaţie, organizate în ultimii doi ani de studii la facultăţile şi secţiile facultăţilor din cadrul unităţilor de învăţămînt superior care pregătesc specialişti în proiectarea, întreţinerea sau exploatarea autovehiculelor, ori în ultimul an de studii la şcolile tehnice şi de maiştri auto; c) în şcoli sau cursuri de conducatori de autovehicule, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, care vor funcţiona potrivit normelor stabilite de aceste ministere.În programul şcolilor şi cursurilor prevăzute în prezentul articol vor fi incluse şi lecţii de iniţiere în acordarea primului ajutor în caz de accidente soldate cu raniri de persoane, după tematica întocmită de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale.  +  Articolul 22Tractoristii rutieri se pregătesc în şcoli sau cursuri de mecanizatori agricoli sau de tractoristi rutieri, organizate de organele centrale care au în subordine organizaţii deţinătoare de tractoare rutiere.Conducătorii de tramvaie sau de troleibuze se pregătesc în şcoli organizate de comitetele executive ale sfaturilor populare.În programul de învăţămînt al şcolilor sau cursurilor prevăzute în prezentul articol se vor include materii şi lecţii care să asigure cunoaşterea normelor privind circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 23Organele militiei vor controla modul în care se face pregătirea conducătorilor de autovehicule în şcolile şi cursurile prevăzute în art. 21 lit. a şi b şi art. 22, în ce priveşte însuşirea normelor de circulaţie şi starea tehnica a autovehiculelor folosite pentru practica de conducere.  +  Articolul 24Absolvenţii şcolilor şi cursurilor de conducatori de autovehicule obţin permisul de conducere pe bază de examen.  +  Articolul 25Direcţia Generală a Militiei şi direcţiile militiilor regionale, iar pentru oraşul Bucureşti Direcţia Militiei Capitalei, au dreptul sa aprobe, de la caz la caz, prezentarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere a persoanelor care nu au absolvit o şcoala sau un curs de conducatori de autovehicule.  +  Articolul 26Taxele de examen în vederea obţinerii permisului de conducere, categoriile de persoane obligate la plata acestor taxe, precum şi cazurile în care se acordă scutiri de taxe, se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.  +  Capitolul 4 Starea tehnica a vehiculelor şi controlul acesteia  +  Articolul 27Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare asigurării securităţii circulaţiei. În acest scop deţinătorii de vehicule le vor întreţine în stare buna de funcţionare.  +  Articolul 28Organele militiei vor controla starea tehnica a vehiculelor şi nu vor permite circulaţia acelora care au defectiuni tehnice de natura sa pericliteze securitatea circulaţiei rutiere.Aceeaşi obligaţie revine şi organizaţiilor socialiste pentru vehiculele ce le deţin.Certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor găsite cu defectiuni tehnice vor fi retrase, pînă cînd deţinătorii vor remedia deficientele constatate.  +  Articolul 29Organele militiei controlează la autobaze, garaje, depouri de tramvaie şi troleibuze, modul în care şefii de transporturi, garaje sau depouri ori persoanele care ocupa alte asemenea funcţii, îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin cu privire la asigurarea condiţiilor tehnice cerute pentru punerea în circulaţie a autovehiculelor.  +  Capitolul 5 Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional  +  Articolul 30Autovehiculele înmatriculate în R.S.R. vor putea trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala şi dacă conducătorii lor poseda permis de conducere naţional sau internaţional, conform modelului stabilit în convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere la care R.S.R. este parte.  +  Articolul 31Circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate în alte state este permisă dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala.Autovehiculele înmatriculate în alte state, al căror certificat de înmatriculare nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere la care R.S.R. este parte, pot circula pe drumurile publice dacă certificatul lor de înmatriculare este vizat de direcţia militiei regiunii pe raza căreia se afla punctul de frontieră prin care au intrat în ţara. În acest scop, autovehiculele pot circula de la punctul de frontiera pînă la sediul militiei regionale, fără aceasta viza.  +  Articolul 32Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în R.S.R., pot conduce autovehiculele pe drumurile publice dacă poseda permis de conducere, naţional sau internaţional, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv după modelul stabilit în convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere la care R.S.R. este parte, de asociaţii afiliate la F.I.A. ori la Alianta Internationala de Turism, sau care este recunoscut valabil pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 33Persoanele care domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în R.S.R. şi deţin autovehicule înmatriculate în alte state sînt obligate ca, în termen de 30 zile, să-şi înmatriculeze autovehiculele sau, după caz, să-şi preschimbe permisele de conducere. Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimba de organele militiei.Termenul prevăzut la alineatul precedent se socoteşte: a) pentru persoanele care domiciliază în R.S.R., de la data intrării autovehiculelor sau a acestor persoane în ţara; b) pentru persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în R.S.R., de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei.  +  Articolul 34Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondentilor de presa străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, eliberate de autorităţi competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în R.S.R., pe bază de reciprocitate.  +  Capitolul 6 Infracţiuni şi pedepse  +  Articolul 35Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 200 la 2000 lei.Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 6 luni la 3 ani.  +  Articolul 36Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte acel autovehicul, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la o luna la un an sau cu amendă de la 100 la 1000 lei.  +  Articolul 37Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în singe o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau care se afla în stare de ebrietate, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 luni la 2 ani.Dacă autovehiculul serveşte pentru transportul de persoane în comun sau dacă transporta materiale care pot produce pericol public, pedeapsa este închisoarea corecţională de la 6 luni la 3 ani.Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 luni la 2 ani.  +  Articolul 38Fapta de a se îndepărta de la locul accidentului pentru a se sustrage identificarii sau stabilirii situaţiei de fapt, săvîrşită de conducătorul oricărui vehicul care a provocat ori a participat la producerea unui accident, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la o luna la un an.Obligaţia de a nu se îndepărta de la locul accidentului nu o au conducătorii vehiculelor salvării, pompierilor sau organelor operative din Ministerul Afacerilor Interne, cînd aceştia se afla în misiune.  +  Capitolul 7 Sancţiuni administrative  +  Articolul 39Contravenţiile la regimul circulaţiei pe drumurile publice, săvîrşite de persoane fizice, se sancţionează cu amendă de la 40 la 500 lei.  +  Articolul 40Organele militiei sau, după caz, comitetele executive ale sfaturilor populare care au în subordine întreprinderi de transport în comun cu tramvaie sau troleibuze, anulează permisul de conducere în cazul cînd titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă: a) pentru infracţiunile de omor sau vătămare foarte grava a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, sau pentru distrugerea unuia sau mai multor autovehicule, săvîrşite prin imprudenta, ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie; b) pentru infracţiunea de conducere a autovehiculului în stare de ebrietate ori cu îmbibaţie alcoolică în singe ce depăşeşte limita legală, sau de sustragere de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei; c) la interdicţia de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule.Permisul de conducere se poate anula şi în cazul cînd titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă pentru orice alta infracţiune dacă aceasta priveşte circulaţia pe drumurile publice sau dacă la săvîrşirea ei făptuitorul s-a folosit de un autovehicul, în calitate de conducător.În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a şi b permisul de conducere va fi reţinut, în vederea anulării, odată cu constatarea săvîrşirii infracţiunii, iar în cazurile prevăzute la alin. 1 lit. c şi alin. 2, după rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti de condamnare.  +  Articolul 41Organele care au anulat permisul de conducere pot elibera fostului titular al acestuia un nou permis, numai dacă: a) a savirsit pentru prima data infracţiunea care a atras anularea; b) paguba cauzată prin infracţiune a fost reparată în întregime ori în cazul cînd acoperirea prejudiciului se face periodic, dacă este la curent cu plata sumelor datorate; c) au trecut cel puţin 6 luni de la data anulării; d) interdicţia de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul a expirat sau a fost revocată.  +  Articolul 42Permisul de conducere al persoanei care a fost sancţionată în mod repetat pentru săvîrşirea unor contravenţii va fi reţinut pe o durata de cel mult 3 luni, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.  +  Capitolul 8 Alte dispoziţii pentru buna desfăşurare a circulaţiei  +  Articolul 43Ministerul Afacerilor Interne şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, vor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rindurile tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi în acest scop, vor prevedea, în planurile anuale, fondurile necesare.Presa, radio-televiziunea şi cinematografia vor sprijini acţiunile Ministerului Afacerilor Interne şi ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în legătură cu popularizarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice.Ministerul Învăţămîntului va lua măsuri pentru predarea în şcoli a unor lecţii avînd ca obiect cunoaşterea şi respectarea de către elevi a regulilor de circulaţie.Organizaţiile socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru ridicarea continua a calificării conducătorilor de autovehicule pe care i-au angajat, în vederea însuşirii şi respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale ce reglementează circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 44Organizaţiile socialiste şi persoanele fizice vor dota autovehiculele ce le deţin cu truse medicale de prim ajutor, conform modelului stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale pentru fiecare categorie de autovehicule în parte.  +  Articolul 45Ministerul Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene şi Comitetul de Stat al Apelor vor întocmi periodic buletine informative asupra stării vremii şi a drumurilor publice, care vor fi difuzate prin grija Comitetului de Radiodifuziune şi Televiziune, în vederea prevenirii accidentelor de circulaţie.  +  Articolul 46În îndeplinirea sarcinii de supraveghere a circulaţiei pe drumurile publice, organele militiei se pot sprijini pe concursul voluntar al unor conducatori de autovehicule.  +  Articolul 47Taxele de examinare a conducătorilor de autovehicule, de eliberare a permiselor de conducere şi amenzile pentru contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice se achită la casieriile Băncii Naţionale a R.S.R. sau la unităţile C.E.C., în contul de venituri al Ministerului Afacerilor Interne, de unde se face venit la bugetul statului, titlul XIII, paragraful 31.  +  Articolul 48Organizaţiile care întocmesc proiecte de sistematizare a localităţilor şi de construcţie a microraioanelor sau cartierelor vor tine seama la proiectare de normativul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, în vederea asigurării construirii şi amenajării de locuri de parcare şi garare, corespunzătoare sporirii continue a parcului de autovehicule, precum şi a asigurării, în perspectiva, a tuturor condiţiilor de buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice.  +  Articolul 49Semnele distinctive care se pot înscrie pe autovehicule se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 50Imbibatia alcoolică în singe atrage răspunderea penală a conducătorilor de autovehicule cînd este de cel puţin 1 % .  +  Articolul 51Modelul indicatoarelor pentru circulaţie, marcajelor, semaforului electric, al lampii electrice cu lumina galbena intermitenta şi semnalele făcute de agenţii de circulaţie sînt cele prevăzute în anexa prezentului decret.  +  Articolul 52Carnetele de conducere, precum şi permisele şi autorizaţiile de circulaţie eliberate de organele competente, potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 832/1962, rămîn valabile pînă la înlocuirea lor cu permise de conducere şi certificate de înmatriculare în termenele ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 55.Carnetele de conducere, precum şi permisele şi autorizaţiile de circulaţie nu sînt valabile în circulaţia internationala, urmînd ca, pînă la înlocuirea lor, persoanele care vor sa circule pe teritoriul altor state să obţină, în acest scop, permis de conducere internaţional eliberat de Asociaţia Automobilistilor.  +  Articolul 53Dotarea cu truse medicale de prim ajutor se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret, pentru autovehiculele de transport în comun, şi în termen de un an de la aceeaşi dată, pentru celelalte autovehicule.  +  Articolul 54Procesele penale în curs de urmărire sau de judecată pentru faptele dezincriminate prin acest decret încetează, iar cei aflaţi în curs de executare vor fi eliberaţi deindata.  +  Articolul 55Modul de aplicare a prezentului decret se va stabili prin regulament aprobat de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 56Prezentul decret intră în vigoare după 30 de zile de la publicare. Pe aceeaşi data, Decretul nr. 832 privind circulaţia pe drumurile publice, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 9 noiembrie 1962, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrarii prevederilor prezentului decret, se abroga.-------------