LEGE nr. 168 din 16 decembrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 12, punctul 2 se abrogă.2. La articolul 12, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:Art. 18^1. - Veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior pot fi utilizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru reabilitări şi consolidări aprobate prin planul operaţional."3. La articolul 12 punctul 3, alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere, funcţionare şi a indemnizaţiilor se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale."4. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 16 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:«g^1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii obligatorii sau voluntare la organizaţiile constituite în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, prin Ministerul Sănătăţii, în limita bugetului aprobat;»".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 16 decembrie 2014.Nr. 168.----