LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 24 iunie 2014, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu următorul cuprins:– La articolul 75 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) prețuri reglementate pentru energia termică produsă în centralele de cogenerare;– La articolul 124 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) să pună cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție, necesare acoperirii consumului clienților casnici, inclusiv cantitățile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, în conformitate cu reglementările ANRE și cu respectarea graficului de liberalizare a prețurilor și de asigurare a gazelor naturale pentru aceștia; furnizorii și clienții noncasnici care beneficiază de aceste cantități au obligația respectării destinației acestor cantități de gaze naturale; restul producției proprii realizate de producători, mai puțin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziția pieței concurențiale;– La articolul 148 alineatul (2), litera g) se abrogă.2. La articolul I punctul 1, alineatul (3^2) al articolului 177 se modifică și va avea următorul cuprins:(3^2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la 31 decembrie 2016, furnizorii licențiați au obligația să încheie tranzacții pe piețe centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.3. La articolul I, după punctul 1 se introduc 4 noi puncte, punctele 1^1-1^4, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 177, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:(3^3) În vederea asigurării nediscriminării între aceleași categorii de consumatori, până la sfârșitul perioadei de reglementare, clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației au același tratament din punctul de vedere al asigurării cantităților și prețului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementați.1^2. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2021 pentru clienții casnici;1^3. La articolul 181 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) începând cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, în condițiile art. 179 alin. (2) lit. a), și până la 30 iunie 2021, în condițiile art. 179 alin. (2) lit. b), o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici și clienților noncasnici, producători de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației.1^4. La articolul 181, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în concordanță cu prevederile Calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 16 decembrie 2014.Nr. 174.-------