HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICProcedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testărilor efectuate, consilierul stabileşte paşii pe care persoana consiliată trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, prin accesarea celorlalte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă ce vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă."2. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Consilierul, la încheierea perioadei de informare şi consiliere profesională, redactează o recomandare pentru participarea persoanei consiliate, după caz, la: a) programe de formare profesională; b) evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale; c) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente ori pentru iniţierea unei afaceri."3. La articolul 32 alineatul (1) punctul A, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) după caz, cheltuielile de cazare, transport şi masă pentru personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de predare-instruire şi/sau membri ai comisiei de examinare în conformitate cu reglementările în vigoare pentru salariaţii autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului."4. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfăşurată de formatori din afara instituţiei nu poate fi mai mare decât suma plătită în sistemul de plată cu ora în unităţile de învăţământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învăţământ."5. După articolul 58^1 se introduce un nou capitol, capitolul 3^1, alcătuit din articolele 58^2 - 58^16, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL 3^1Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formaleArt. 58^2. - (1) Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, denumită în continuare evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, a cărei finanţare se asigură în mod gratuit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la cap. V "Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă" secţiunea a 2-a "Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă", pct. 3^1 "Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale" din lege, se realizează în conformitate cu Planul naţional de formare profesională al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) În cursul anului, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau la iniţiativa acestuia, în condiţiile asigurării resurselor financiare necesare, se poate modifica Planul naţional de formare profesională al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.Art. 58^3. - (1) Beneficiarii evaluării şi certificării competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale sunt persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 66 alin. (1) din lege. (2) Serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Gratuitatea prevăzută la alin. (2) se acordă în condiţiile prevăzute la art. 70^1 alin. (1) şi (2) din lege, precum şi la art. 58^4 şi art. 58^5. (4) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (2) şi (3) şi doresc să participe la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, organizată de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau centrele regionale de formare profesională a adulţilor, suportă contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.Art. 58^4. - (1) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale gratuite, prevăzute de respectiva lege, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi nu au mai beneficiat, de la data înregistrării, de astfel de servicii din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă sau centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; b) nu deţin certificat de competenţe profesionale, certificat de calificare sau certificat de absolvire pentru unităţile de competenţă, ocupaţia ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competenţelor profesionale; c) sunt apte din punct de vedere medical pentru practicarea ocupaţiei sau accesul la calificarea prevăzute la lit. b); d) au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională sau servicii de mediere şi în urma acestor servicii au primit recomandare în acest sens. (2) Prin recomandarea prevăzută la alin. (1) lit. d) se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). (3) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, beneficiază în mod gratuit de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) şi dovedesc că acele venituri nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.Art. 58^5. - (1) Procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis şi recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale prevăzute la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege sunt cele reglementate prin Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pot intra, în mod gratuit, în procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis prevăzut la alin. (1), numai persoanele care obţin recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale prevăzută la alin. (1). (3) Persoanele care nu obţin recomandarea prevăzută la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege şi decid să intre în procesul de evaluare propriu-zis prevăzut la alin. (1) pentru unităţile de competenţă pentru care nu au obţinut recomandare suportă contravaloarea acestuia. (4) Persoanele care nu obţin recomandarea prevăzută la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege beneficiază gratuit de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, până în ziua următoare datei întocmirii de către evaluator a recomandării de a nu intra în procesul de evaluare propriu-zis.Art. 58^6. - (1) Pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale realizată prin centrele de evaluare prevăzute la art. 70^5 alin. (1) lit. c) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12. (2) În cazul în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se realizează prin centrele de evaluare prevăzute la art. 70^5 alin. (1) lit. c) din lege selectarea acestora în vederea încheierii contractului prevăzut la alin. (1) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de regulă o singură dată pe an, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice. (3) În cazul în care în derularea activităţii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale se constată că centrul de evaluare selecţionat nu respectă prevederile contractului încheiat sau nu mai poate desfăşura activitatea ca urmare a retragerii sau expirării autorizaţiei, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă reziliază contractul şi desemnează alt centru de evaluare în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice.Art. 58^7. - (1) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în baza contractului încheiat cu centrul de evaluare selectat, solicită acestuia evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pentru persoanele care au obţinut recomandarea prevăzută la art. 58^4 alin. (1) lit. d). (2) Centrul de evaluare selectat are obligaţia să transmită agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru începerea evaluării şi certificării competenţelor profesionale solicitate, următoarele documente: a) înştiinţare cu privire la data de începere a evaluării competenţelor profesionale; b) înştiinţare cu privire la evaluatorul de competenţe profesionale, însoţită de o copie a documentului prin care se atestă certificarea evaluatorului de competenţe şi de o copie a contractului în baza căruia centrul de evaluare asigură evaluatorul de competenţe profesionale, documente certificate de centrul de evaluare pentru conformitate cu originalul; c) înştiinţare cu privire la durata procesului de evaluare, stabilită conform prevederilor legale de către centrul de evaluare selectat. (3) Centrul de evaluare selectat are obligaţia să transmită agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă următoarele: a) recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale prevăzută la art. 70^1 alin. (3) din lege, în copie, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ulterioară datei întocmirii acesteia; b) documentul legal prin care se atestă: unităţile de competenţă pentru care persoana solicită evaluarea, metodele de evaluare utilizate, planul de evaluare, programul de desfăşurare a procesului de evaluare, aprobat de centrul de evaluare, în copie certificată de acesta pentru conformitate cu originalul, în termen de 10 zile calendaristice de la data începerii evaluării şi certificării competenţelor profesionale prevăzută la alin. (2) lit. a).Art. 58^8. - (1) Cheltuielile ocazionate de evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale organizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor, autorizate ca centre de evaluare, sunt formate din cheltuielile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale şi cheltuielile cu caracter social, astfel:A. Cheltuielile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale cuprind: a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a evaluării şi certificării competenţelor profesionale; b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfăşoară activităţi de evaluare, respectiv evaluatorul de competenţe profesionale care asistă persoana în vederea obţinerii recomandării de intrare sau neintrare în procesul de evaluare propriu-zis; c) cheltuielile de personal aferente evaluatorului de competenţe profesionale pe perioada procesului de evaluare propriu-zis; d) cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, materiale şi prestările de servicii cu caracter funcţional; e) cheltuielile cu materii prime, materiale şi consumabile necesare persoanei evaluate pentru a demonstra deprinderile practice în diferite contexte de muncă specifice calificării/ocupaţiei; f) cheltuielile pentru echipamente de protecţie; g) cheltuielile de publicitate prin presă, radio şi televiziune, după caz; h) după caz, cheltuielile de cazare, transport şi masă pentru evaluatorul de competenţe profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare pentru salariaţii autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului.B. Cheltuielile cu caracter social cuprind: a) cheltuielile pentru rechizite; b) cheltuielile pentru abonamente sau bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun şi/sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condiţiile prevăzute la art. 70^2 alin. (2) lit. d) din lege; c) cheltuielile de cazare; d) cheltuielile pentru masă. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pct. B lit. b)-d) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. (3) Din bugetul asigurărilor pentru şomaj se suportă: a) cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare, a centrelor de formare profesională din subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi a centrelor regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca centre de evaluare; b) cheltuielile privind elaborarea, actualizarea şi aprobarea instrumentelor de evaluare utilizate în vederea certificării competenţelor profesionale potrivit legii.Art. 58^9. - (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă plătesc serviciile prestate de centrele de evaluare selectate, după caz: a) la finalizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, pentru persoanele care au participat la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis; b) ulterior datei întocmirii de către evaluatorul de competenţe a recomandării ca persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis. (2) Plăţile se fac corespunzător serviciilor prestate de centrul de evaluare selectat pentru persoanele care au participat la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, cu respectarea prevederilor art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege şi ale art. 58^5 din prezentele proceduri, precum şi ale alin. (3) şi (4) din prezentul articol. (3) Pentru persoanele care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale de a intra în procesul de evaluare propriu-zis, plata serviciilor prestate de centrul de evaluare selectat se face numai pentru unităţile de competenţă recomandate. (4) Virarea sumelor se face în luna următoare celei în care a fost finalizată evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale sau, după caz, s-a întocmit de către evaluatorul de competenţe profesionale recomandarea ca persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis, în baza certificării realizării serviciilor prestate, potrivit contractului încheiat cu centrul de evaluare selectat, de către responsabilul prevăzut la art. 58^10, precum şi cu respectarea celorlalte reglementări privind modalităţile de plată prevăzute la pct. 6 din contractul încheiat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12.Art. 58^10. - (1) Pentru organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite o decizie, conform anexei nr. 13, prin care se numeşte un responsabil. (2) Responsabilul prevăzut la alin. (1), în cazul în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se desfăşoară prin centre de evaluare selectate, are următoarele sarcini: a) verifică documentaţia necesară organizării evaluării şi certificării competenţelor profesionale, prezentată de centrul de evaluare selectat; b) monitorizează şi are drept de control asupra desfăşurării evaluării şi certificării competenţelor profesionale, în conformitate cu prevederile documentaţiei în baza căreia a fost selectat centrul de evaluare şi cu obligaţiile asumate prin contract; c) poate asista la procesul de evaluare propriu-zis. (3) În cazul în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se desfăşoară prin centrul de formare profesională propriu, autorizat ca centru de evaluare, sarcinile responsabilului prevăzut la alin. (1) se pot stabili de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă prin decizia prevăzută la alin. (1), în situaţia în care acestea nu sunt stabilite prin fişa postului. (4) În cazul în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se desfăşoară prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor, autorizate ca centre de evaluare, responsabilul prevăzut la alin. (1) are ca sarcină menţinerea legăturii cu centrul regional de formare profesională a adulţilor, în vederea asigurării organizării evaluării şi certificării competenţelor profesionale, potrivit parteneriatului încheiat prevăzut la art. 58^11.Art. 58^11. - (1) În scopul realizării evaluării şi certificării competenţelor profesionale prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare, între agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi aceste centre se încheie parteneriate. (2) Parteneriatele prevăzute la alin. (1) prevăd obligaţiile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă privind acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională, mediere, respectiv încadrarea în muncă a persoanelor ale căror competenţe profesionale au fost certificate, precum şi obligaţiile centrelor regionale de formare profesională a adulţilor privind evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în conformitate cu prevederile legale privind evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. (3) Centrele regionale de formare profesională a adulţilor prevăzute la alin. (1) suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. A şi B, în situaţia în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se asigură în judeţele în care îşi au sediile centrele regionale. (4) În situaţia în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se asigură de către centrele regionale de formare profesională a adulţilor prevăzute la alin. (1) în alte judeţe decât cele în care îşi au sediul în conformitate cu prevederile legale, centrele regionale de formare profesională a adulţilor suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. A, iar agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. B.Art. 58^12. - (1) Pentru înscrierea la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale persoanele prevăzute la art. 70^1 din lege vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte: a) recomandarea din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere; b) cererea de înscriere la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, conform modelului prezentat în anexa nr. 14. În situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege; c) actul de identitate, în original şi în copie; d) certificatul de naştere, în original şi în copie; e) actele de studii şi certificatele de calificare, absolvire sau de certificare a competenţelor profesionale eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie; f) declaraţia pe proprie răspundere că persoana nu deţine certificat de competenţe profesionale, certificat de calificare sau certificat de absolvire pentru unităţile de competenţă, calificarea ori ocupaţia pentru care se asigură gratuit evaluarea competenţelor profesionale; g) actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru practicarea ocupaţiei sau accesul la calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competenţelor profesionale. (2) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) şi următoarele documente: a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice; b) dovada că desfăşoară activitatea pe raza unei comune sau a unui sat, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, după caz; c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă şi domeniul în care persoana îşi desfăşoară activitatea, după caz. (3) Persoanele care nu beneficiază gratuit de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) şi chitanţa de achitare a sumei reprezentând cheltuielile pentru organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale. (4) Copiile actelor şi documentelor prezentate odată cu originalul se certifică pentru autenticitate prin înscrierea menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului public, precum şi de data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte.Art. 58^13. - (1) În cazul evaluării şi certificării competenţelor profesionale realizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor, la care evaluatorii de competenţe profesionale nu sunt angajaţii instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv centrele regionale de formare profesională a adulţilor vor asigura, în condiţiile legii, pentru derularea evaluării şi certificării competenţelor profesionale în conformitate cu prevederile legale, evaluatori de competenţe profesionale din afara instituţiei. (2) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfăşurată de evaluatorii de competenţe profesionale din afara instituţiei nu poate fi mai mare decât suma plătită în sistemul de plată cu ora în unităţile de învăţământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învăţământ.Art. 58^14. (1) Participanţii la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale au obligaţia să respecte programul de desfăşurare a evaluării şi să nu întrerupă procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale propriu-zis, inclusiv activităţile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces de evaluare, din motive imputabile. (2) Prezenţa persoanelor la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi la activităţile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces se urmăreşte de către evaluatorul de competenţe profesionale. (3) Prin întreruperea procesului sau activităţilor prevăzute la art. 70^3 din lege şi la alin. (1) din prezentul articol se înţelege absenţa de la activităţile din programul de desfăşurare a evaluării sau absenţa de la activităţile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în procesul de evaluare propriu-zis. (4) Se consideră motive neimputabile în sensul art. 70^3 alin. (2) din lege şi al alin. (1) din prezentul articol în ceea ce priveşte întreruperea procesului sau activităţilor următoarele situaţii: a) naşterea unui copil; b) căsătorie; c) îmbolnăvire; d) decesul soţului, soţiei sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv; e) îndeplinirea obligaţiilor militare; f) forţa majoră. (5) Situaţiile prevăzute la alin. (4) se probează cu acte justificative, în termen de 10 zile de la întreruperea procesului sau a activităţilor prevăzute la art. 70^3 din lege şi la alin. (1) din prezentul articol.Art. 58^15. - Se consideră refuz al locului de muncă oferit de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, corespunzător competenţelor profesionale certificate, din motive imputabile în sensul art. 70^3 din lege, situaţia în care persoana nu acceptă soluţia cu privire la încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă pe baza medierii.Art. 58^16. - (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 70^2 alin. (2) lit. d) şi e) din lege, se înţelege, după caz: a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfăşurare a evaluării competenţelor profesionale; b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte şi după programul de evaluare a competenţelor profesionale, pe traseul de la domiciliu la locul de desfăşurare a evaluării competenţelor profesionale. (2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult o deplasare dus-întors, potrivit art. 70^2 alin. (2) lit. d) şi e) din lege, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii în interesul serviciului."6. Articolul 70^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 70^4. - (1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi. (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (3) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73^1 alin. (6) din lege vor depune odată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, şi documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) şi g) din norme. (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada prevăzută la alin. (1) din prezentul articol şi, după caz, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) şi g) din norme li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte această dovadă şi, după caz, documentele respective în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. (5) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care este încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale. (6) În situaţia în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege, şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 73^1 alin. (6) din lege pentru menţinerea primei acordate, dreptul la această primă încetează prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu."7. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 71. - Beneficiarii acestei măsuri sunt şomerii care primesc indemnizaţie de şomaj, precum şi şomerii de lungă durată care sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani, şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani."8. La articolul 72, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele prevăzute la art. 71 din prezentele proceduri, care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege."9. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) În vederea acordării drepturilor, persoanele vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) din norme. (2) Copia de pe actul de identitate prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. b) din norme se certifică de către funcţionarul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă pentru conformitate cu originalul prin înscrierea pe copie a menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului şi data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar."10. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 79. - (1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii primelor de mobilitate sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi. (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (3) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege vor depune odată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, şi documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e) şi g) din norme. (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada prevăzută la alin. (1) şi, după caz, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e) şi g) din norme li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte această dovadă şi, după caz, documentele respective în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. (5) Dacă după două astfel de comunicări persoana nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care este încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale."11. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 80. - În situaţia în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al persoanei beneficiare de prima de mobilitate a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 75^1 alin. (5) din lege pentru menţinerea primei de mobilitate acordate sau se constată că într-o perioadă de 12 luni de la angajare persoana îşi schimbă domiciliul la vechiul domiciliu conform art. 46 alin. (2) din norme, dreptul la prima de mobilitate încetează prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu."12. La articolul 94, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Subvenţiile de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, se acordă cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^1) - (1^3) din lege."13. La articolul 99 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul."14. La articolul 100, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 100. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin pe perioada prevăzută la art. 83 alin. (1) din lege."15. La articolul 102, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 102. - (1) În perioada prevăzută la art. 84 din lege, în care angajatorii care beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 80 din lege sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu, se pot organiza, în condiţiile legii, pentru absolvenţii încadraţi, forme de pregătire profesională."16. La articolul 103, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială;".17. La articolul 103 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Subvenţiile de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 85 din lege, se acordă cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^1) - (1^3) din lege."18. La articolul 106 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul;"19. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 108. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă. (2) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (2) din lege şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă. (3) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) şi (2) din prezentul articol raporturile de muncă sau de serviciu încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu."20. După articolul 115 se introduce un nou capitol, capitolul 9^1, cuprinzând articolul 115^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL 9^1Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socialăArt. 115^1. - Accesul tinerilor cu risc de marginalizare socială la acompaniamentul social personalizat realizat de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială, precum şi acordarea angajatorilor de inserţie a sumelor prevăzute la art. 93^4 şi 93^6 din lege se realizează în conformitate cu prevederile art. 60^1-60^8 din norme."21. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 118. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele proceduri."22. După anexa nr. 11 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 12-14, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru dialog social,Aurelia CristeaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan Vâlcovp. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentru învăţământsuperior, cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuBucureşti, 26 noiembrie 2014.Nr. 1.073.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 12 la proceduri)CONTRACTde prestări servicii*) Notă

  ──────────

  *) Clauzele contractului sunt minime, putând fi completate.

  ──────────
  încheiat la data de ........1. Părţile contractante1.1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ...... /Municipiului Bucureşti cu sediul în ......, str. ....... nr. ..., judeţul/sectorul ....., tel. ..., fax ..., e-mail ....., cod fiscal ......, cont nr. ......, deschis la Trezoreria ......, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, şi prin ......, având funcţia de director executiv adjunct, denumită în continuare organizator,1.2. ....... cu sediul în ......, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, tel. ......., fax ......, e-mail ......, cod fiscal/cod unic de înregistrare ......., cont nr. ......, deschis la ...... autorizat ca centru de evaluare, în conformitate cu prevederile legale, pentru a desfăşura activităţi de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru ocupaţia ....... cod C.O.R. ....../calificarea ....., cod calificare ......, prin Autorizaţia seria ...... nr. ...., reprezentat prin ...... având funcţia de ...... denumit în continuare centru de evaluare,2. Obiectul contractuluiObiectul contractului îl reprezintă prestarea de către centrul de evaluare, la solicitarea organizatorului, a serviciului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale), în conformitate cu prevederile legale, pentru ocupaţia ......, cod C.O.R. ...../calificarea ....., cod calificare ...... pentru cel mult ...... persoane, în condiţiile legii şi ale prezentului contract.3. Durata contractuluiContractul este valabil pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pe care organizatorul le solicită centrului de evaluare până la data de 31 decembrie ...... .4. Valoarea contractului4.1. Valoarea estimată a contractului este de ....... lei.4.2. Taxa pentru participarea la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale este de ...... lei/persoană, din care: a) taxa pentru obţinerea recomandării evaluatorului de competenţe profesionale este de ....... lei/persoană; b) taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis este de ...... lei/persoană.Taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis reprezintă suma taxelor pentru unităţile de competenţă ale standardului. Taxa pentru fiecare unitate de competenţă a standardului este prezentată în anexa la prezentul contract.5. Obligaţiile părţilorA. Organizatorul:A.1. transmite centrului de evaluare solicitarea privind evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale şi lista cu persoanele care urmează a participa la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale;A.2. notifică centrul de evaluare cu privire la persoanele care s-au retras de la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale;A.3. plăteşte centrului de evaluare contravaloarea serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;A.4. monitorizează şi are drept de control asupra desfăşurării evaluării şi certificării competenţelor profesionale în conformitate cu prevederile documentaţiei în baza căreia a fost selectat centrul de evaluare şi cu obligaţiile asumate prin contract.B. Centrul de evaluare:B.1. începe evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în termen de cel mult ...... zile de la comunicarea de către organizator a solicitării pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale şi a listei prevăzute la pct. A subpct. A.1;B.2. pune la dispoziţia organizatorului: a) cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru începerea evaluării şi certificării competenţelor profesionale documentele prevăzute la art. 58^7 alin. (2) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare proceduri; b) în termen de 10 zile calendaristice de la data începerii evaluării competenţelor profesionale o copie a documentului legal prin care se atestă: unităţile de competenţă pentru care persoana solicită evaluarea, metodele de evaluare utilizate, planul de evaluare, programul de desfăşurare a procesului de evaluare, aprobat de centrul de evaluare, certificată de acesta pentru conformitate cu originalul; c) cel mai târziu în prima zi lucrătoare ulterioară datei întocmirii de către evaluatorul de competenţe profesionale a recomandării prevăzute la art. 70^1 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, o copie a recomandării evaluatorului de competenţe profesionale;B.3. începe evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale la data comunicată organizatorului, stabilită în perioada prevăzută la subpct. B.1;B.4. prestează serviciul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie;B.5. asigură resursele umane, materiale, tehnice sau de altă natură necesare desfăşurării activităţii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în conformitate cu prevederile legale;B.6. finalizează procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, în condiţiile legii;B.7. pune la dispoziţia organizatorului, pe parcursul evaluării şi certificării competenţelor profesionale, toate informaţiile şi documentele solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a evaluării şi certificării competenţelor profesionale;B.8. asigură evidenţa prezenţei persoanelor la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;B.9. notifică organizatorul despre: a) persoanele care au absentat de la activităţile din programul de desfăşurare a evaluării, inclusiv despre persoanele care nu au participat la activităţile care se impun în vederea obţinerii recomandării evaluatorului de competenţe profesionale, în termen de 3 zile lucrătoare; b) persoanele care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale, inclusiv unităţile de competenţă pentru care evaluatorul de competenţe profesionale recomandă să se intre în procesul de evaluare, în termenul prevăzut la pct. B.2. lit. c); c) persoanele care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale pentru anumite unităţi de competenţă şi decid să intre în procesul de evaluare şi pentru alte unităţi de competenţă, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c); d) persoanele care nu au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c); e) persoanele care nu au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale şi decid să intre în procesul de evaluare, inclusiv unităţile de competenţă pentru care intră în procesul de evaluare, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c);B.10. asigură întocmirea de către evaluatorul de competenţe profesionale a recomandării care se impune a se realiza, în conformitate cu prevederile legale.6. Modalităţi de plată6.1. Plata serviciilor prestate de centrul de evaluare se face, după caz: a) la finalizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, în situaţia persoanelor care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe de a intra în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă din acesta; b) ulterior întocmirii de către evaluatorul de competenţe a recomandării ca persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis.6.2. Organizatorul achită centrului de evaluare serviciile prestate în luna următoare celei în care au fost finalizate evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale sau, după caz, s-a întocmit de către evaluatorul de competenţe recomandarea ca persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis, pe baza facturilor emise de furnizorul de evaluare.6.3. Plăţile se fac corespunzător serviciului prestat de centrul de evaluare pentru persoanele care au participat la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, cu respectarea prevederilor art. 70^1 alin. (3)-(5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 58^9 din proceduri.6.3.1. Pentru persoanele care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale să intre în procesul de evaluare pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă din standard şi au participat la întregul proces de evaluare propriu-zis pentru care au obţinut recomandarea, plata se face pentru serviciul prestat de centrul de evaluare până la finalizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă pentru care s-a obţinut recomandarea. În această situaţie, organizatorul are obligaţia de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a), la care se adaugă taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis prevăzută la pct. 4 subpct. 4.2 lit. b), pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă pentru care s-a obţinut recomandarea.6.3.2. Pentru persoanele care au întrerupt procesul de evaluare profesională propriu-zis, respectiv au absentat de la activităţile din programul de desfăşurare a evaluării, în sensul art. 70^3 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plata se face pentru serviciile prestate de centrul de evaluare până la data întreruperii acestui proces, respectiv până la data la care se înregistrează absenţa persoanei. În această situaţie, organizatorul are obligaţia de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2. lit. a), la care se adaugă taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis prevăzută la pct. 4 subpct. 4.2. lit. b), constituită din taxele pentru unităţile de competenţă ale standardului pentru care s-a obţinut recomandarea şi pentru care s-a realizat procesul de evaluare propriu-zis, inclusiv taxa pentru unitatea de competenţă a standardului în a cărui proces de evaluare s-a înregistrat întreruperea procesului, respectiv absenţa.6.3.3. Pentru persoanele care nu au participat la activităţile care se impun în vederea obţinerii recomandării evaluatorului de competenţe profesionale ori au întrerupt participarea la aceste activităţi, organizatorul nu are obligaţia de plată faţă de centrul de evaluare pentru organizarea activităţilor care se impun în vederea obţinerii recomandării evaluatorului de competenţe profesionale, respectiv nu are obligaţia de plată a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a).6.3.4. Pentru persoanele care au participat la activităţile care se impun în vederea obţinerii recomandării evaluatorului de competenţe profesionale, dar nu au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale să intre în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă, plata se face pentru serviciile prestate de centrul de evaluare până în ziua următoare datei întocmirii de către evaluatorul de competenţe profesionale a recomandării de a nu intra în procesul de evaluare propriu-zis. În această situaţie, organizatorul are obligaţia de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, numai a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a).6.4. Facturile vor cuprinde perioada calendaristică acoperită (perioada de facturare) şi suma aferentă acestei perioade.6.5. Suma aferentă unei perioade de facturare se calculează în conformitate cu prevederile subpct. 6.3.6.6. Perioada de facturare este, după caz: a) perioada de derulare a serviciului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în situaţia în care plata se solicită şi se face la finalizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, ca urmare a obţinerii de către persoanele participante a recomandării evaluatorului de competenţe profesionale de a intra în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă şi a participării acestora la întregul proces sau o parte a acestuia; b) perioada de derulare a activităţii care se impune a se realiza, în conformitate cu prevederile legale, în vederea obţinerii de către o persoană a recomandării evaluatorului de competenţe profesionale, în situaţia în care plata se solicită şi se face ulterior întocmirii de către evaluatorul de competenţe profesionale a recomandării ca persoana respectivă să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis.7. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului7.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durată limitată. Suspendarea se consemnează în scris cu ...... zile înainte de data stabilită pentru suspendare.7.3. Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.7.3.1. În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.7.3.2. Dacă partea în culpă, în termen de ...... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul, reziliindu-l.8. Cesiunea contractului8.1. Centrul de evaluare are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.8.2. Cesiunea nu va exonera centrul de evaluare de nicio responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract.9. Penalităţi şi daune-interese9.1. Neînceperea programului de formare profesională la data prevăzută la pct. 5 subpct. B.3 atrage în sarcina centrului de evaluare plata unei penalităţi egale cu 0,06% din suma prevăzută pentru derularea programului, menţionată la pct. 4 subpct. 4.1, pentru fiecare zi de întârziere, până la împlinirea termenului prevăzut la pct. 5 subpct. B.1.9.2. Neplata în termenul prevăzut la pct. 6 subpct. 6.2 a serviciilor prestate atrage în sarcina organizatorului plata unei penalităţi egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.9.3. În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervine rezilierea pentru unul dintre motivele prevăzute la pct. 10, centrul de evaluare plăteşte o penalitate egală cu valoarea estimată a contractului, prevăzută la pct. 4 subpct. 4.1.10. Rezilierea contractuluiOrganizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina centrului de evaluare, în principal, pentru:10.1. neînceperea programului de formare profesională în termenul prevăzut la pct. 5 subpct. B.1;10.2. neremedierea deficienţelor constatate în executarea obligaţilor contractuale ale centrului de evaluare în termenul prevăzut la pct. 7 subpct. 7.3.2;10.3. retragerea sau încetarea, expirarea autorizaţiei.11. Forţa majoră11.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.11.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.11.3. Partea contractantă care, din cauza forţei majore, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.11.4. Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.11.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de ...... zile, oricare dintre părţi are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde penalităţi şi daune-interese.12. Soluţionarea litigiilor12.1. Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.12.2. Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.13. Alte clauze13.1. Oferta tehnică şi oferta financiară constituie anexe la prezentul contract.13.2. Orice comunicare între părţile contractante referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie transmisă în scris.13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.13.4. Anexele prevăzute la pct. 4 subpct 4.2 lit. b) şi subpct. 13.1 fac parte integrantă din prezentul contract.               Organizator, Centrul de evaluare,      ................................ .............................      ................................ .............................      (denumirea reprezentantului legal, (denumirea reprezentantului      numele şi prenumele) legal, numele şi prenumele)                L.S. L.S.
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 13 la proceduri)AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂA JUDEŢULUI ......../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. .... din ......În temeiul prevederilor art. 70^5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi ale art. 58^4 şi 58^10 din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare proceduri,având în vedere că:în perioada ..../..../...-.../..../.... se organizează evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale) pentru următoarele persoane:........................................................................................................................................;evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se realizează în conformitate cu Planul naţional de formare profesională, potrivit prevederilor art. 58^2 din proceduri, şi se desfăşoară prin centru de formare profesională propriu/centru regional de formare profesională a adulţilor/centru de evaluare:.........................................................................(denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal reprezentant legal, nr. autorizaţie)....,directorul executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......./Municipiului Bucureşti decide:Se numeşte responsabil privind organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale doamna/domnul ......, având funcţia ....... .Director executiv,....................(L.S.)Întocmită în ....... exemplare, din care:...... exemplare pentru Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti...... exemplar pentru ..................  +  Anexa 3 (Anexa nr. 14 la proceduri)CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului BucureştiCERERESubsemnatul/Subsemnata, ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/având reşedinţa în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ......, solicit evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale) pentru ocupaţia ......, cod C.O.R. ....../calificarea ......, cod calificare .......Menţionez că beneficiez/nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti.Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă.De asemenea, am luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce îmi revin ca urmare a participării la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.În situaţia în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, mă angajez să suport consecinţele legale, respectiv restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, dacă: a) întrerup procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale propriu-zis, inclusiv activităţile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces de evaluare, din motive imputabile; b) refuz, din motive imputabile, ocuparea unui post declarat vacant corespunzător calificării obţinute prin accesul la serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.Prezenta cerere a fost completată în faţa reprezentantului Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti şi constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului.                          Data Semnătura                         ............ .............-------