STATUTUL din 6 martie 2012 (*actualizat*)Casei Naţionale de Pensii Publice(actualizat până la data de 14 septembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) CNPP aplică politicile şi strategiile Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale şi asigură beneficiarilor săi servicii publice bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă.  +  Articolul 2 (1) CNPP are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică. (2) CNPP poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie de numărul şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul caselor teritoriale de pensii. (3) CNPP are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică.  +  Articolul 3 (1) CNPP asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora. (2) CNPP asigură coordonarea metodologică a activităţii caselor de pensii sectoriale, înfiinţate, potrivit legii, ca structuri cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.  +  Articolul 4CNPP verifică aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă.  +  Articolul 5 (1) În cadrul CNPP funcţionează Comisia centrală de contestaţii, ca organism care examinează şi soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi care urmăreşte aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice. (2) CNPP asigură Comisiei centrale de contestaţii suport tehnic şi logistic prin serviciul specializat din cadrul CNPP, constituit în acest scop.  +  Articolul 6 (1) Personalul CNPP şi al caselor teritoriale de pensii este constituit din funcţionari publici, precum şi din salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă. (2) Salarizarea personalului CNPP şi al caselor teritoriale de pensii se face conform reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Capitolul II Atribuţiile CNPP  +  Articolul 7CNPP are următoarele atribuţii:I. În domeniul organizatoric: a) elaborează Regulamentul intern al CNPP, stabileşte structura organizatorică a caselor teritoriale de pensii şi aprobă regulamentul-cadru intern al acestora; b) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale reglementarea unor aspecte din domeniul său de competenţă; c) stabileşte, în cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnică de evidenţă a contribuabililor şi beneficiarilor sistemului public de pensii, a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi a modului de colaborare cu Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date; d) organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform legii; e) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat; f) organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare provenite din declaraţiile individuale de asigurare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; g) ia măsurile necesare de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili, în aplicarea prevederilor legale naţionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă; h) stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum şi tarifele şi comisioanele pentru operaţiunile efectuate de către CNPP şi structurile sale teritoriale pentru terţi; i) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă; j) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; k) organizează şi administrează sistemul de trimitere la tratament balnear şi la odihnă şi aprobă criteriile pe baza cărora se acordă biletele de tratament balnear; l) iniţiază şi participă la elaborarea de proiecte, studii şi analize în domeniul său de activitate; m) dispune măsurile legale pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului propriu, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia; n) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu şi a personalului caselor teritoriale de pensii; o) întocmeşte planul anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul pensiilor, accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, expertizei medicale şi recuperării capacităţii de muncă, în cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice; p) organizează şi asigură evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, organizează activitatea privind aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială la care România este parte, precum şi a reglementărilor europene în domeniul propriu de competenţă; q) organizează şi dezvoltă cooperarea cu instituţii şi organisme similare din alte ţări, inclusiv prin încheierea de acorduri şi înţelegeri internaţionale, respectiv protocoale de colaborare, în domeniul său de activitate, în favoarea lucrătorilor migranţi sau în alte scopuri; r) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi, cu precădere, activitatea preventivă desfăşurată de personalul propriu sau de asociaţiile profesionale de asigurare; s) emite, respinge sau retrage autorizaţia de funcţionare pentru asociaţiile profesionale de asigurare, în condiţiile legii; ş) îndrumă şi controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi, după caz, poate constata cazurile asigurate şi stabili drepturile de asigurare; t) aplică sancţiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu îşi duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin personalul abilitat în acest scop de CNPP; ţ) organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii obligatorii administrate privat pentru asiguraţii aflaţi în evidenţa sa, conform dispoziţiilor legale în vigoare; u) controlează modul de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale de către casele teritoriale de pensii; v) îndrumă şi controlează activitatea privind acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii persoanelor care au suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces şi rambursări de cheltuieli.II. În domeniul financiar: a) înaintează anual Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat; b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat; c) repartizează caselor teritoriale de pensii, pe trimestre, bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii; d) constituie fondul de rezervă şi asigură utilizarea acestuia, conform legii; e) organizează activitatea de colectare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale pentru asiguraţii individuali şi a altor venituri, potrivit legii; f) monitorizează activitatea caselor teritoriale de pensii în ceea ce priveşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat din contribuţiile de asigurări sociale pentru asiguraţii individuali, potrivit legii; g) organizează activitatea privind calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi a impozitului asupra pensiilor pentru beneficiarii sistemului public de pensii aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii, în condiţiile legii; h) asigură plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat şi care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii; i) asigură plata unor drepturi finanţate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este ordonator principal de credite, CNPP exercitând funcţia de ordonator secundar de credite; j) încheie convenţii cu Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. şi cu bănci pentru stabilirea condiţiilor efective de plată a pensiilor şi a drepturilor prevăzute de legile cu caracter special, prin mandat poştal şi, respectiv, în cont curent sau în cont de card, în funcţie de opţiunile beneficiarilor sistemului public de pensii aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii, precum şi convenţii cu alte instituţii/organisme, în vederea aplicării actelor normative incidente competenţei sale; k) stabileşte, prin convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică, nivelul dobânzilor pentru disponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat; l) întocmeşte documentaţia şi virează lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia nominală de asigurare, de la bugetul asigurărilor sociale de stat către fiecare fond de pensii obligatorii administrat privat, suma reprezentând contribuţiile individuale datorate, potrivit legii, în baza datelor din registrul participanţilor şi din evidenţa naţională a veniturilor asigurate în sistemul public de pensii; m) finanţează la nivel naţional, în limita dispoziţiilor bugetare, studii de cercetare aplicativă, la propunerea caselor teritoriale de pensii, în vederea elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; n) asigură evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel naţional; o) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; p) decontează, în condiţiile prevăzute de lege, prestaţiile efectuate de asociaţiile profesionale de asigurare care au calitatea de prestatori de servicii; q) determină şi revizuieşte tarifele şi clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, în funcţie de riscul de accidentare şi îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv, şi stabileşte cota de contribuţie datorată corespunzător activităţilor desfăşurate în fiecare unitate; r) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor în bani, potrivit reglementărilor legale în domeniu.III. În domeniul îndrumării şi reprezentării: a) îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii; b) îndrumă şi coordonează metodologic activitatea caselor de pensii sectoriale; c) îndrumă, coordonează şi controlează persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii în domeniul propriu de competenţă; d) îndrumă, în domeniul propriu de competenţă, persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din prevederile instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, inclusiv a regulamentelor europene; e) îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare a acordurilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi a reglementărilor europene în domeniul propriu de competenţă; f) îndrumă, coordonează şi controlează modul de stabilire şi achitare a prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege, precum şi a altor drepturi prevăzute de legi speciale, care se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat de către casele teritoriale de pensii; g) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă în domeniul propriu de activitate; h) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea caselor teritoriale de pensii în ceea ce priveşte colectarea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de asiguraţii individuali, precum şi activitatea de executare silită, potrivit legii; i) îndrumă, coordonează şi controlează casele teritoriale de pensii în ceea ce priveşte activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul, precum şi modul de asigurare a accesului la informaţiile de interes public; j) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale specifice domeniului de activitate; k) propune, îndrumă, coordonează şi verifică modul de aplicare a dispoziţiilor legale cu privire la pregătirea şi formarea profesională a personalului din cadrul caselor teritoriale de pensii; l) asigură personalul de specialitate din cadrul tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea atât la nivel central, cât şi teritorial, pentru susţinerea, în calitate de lectori, a programelor de iniţiere, specializare, instruire şi perfecţionare profesională organizate de Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului în Domeniul Pensiilor Publice; m) asigură reprezentarea în relaţiile cu instituţiile şi organismele internaţionale, precum şi cu instituţiile similare din alte state; n) realizează activităţile ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, în domeniul specific de activitate; o) încheie protocoale cu organisme din ţară în domeniul său de activitate; p) îndrumă activitatea privind suspendarea dreptului la prestaţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.IV. În domeniul evidenţei, certificării şi raportării: a) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii; b) asigură evidenţa la nivel naţional a participanţilor la fondurile de pensii obligatorii administrate privat, în limitele proprii de competenţă; c) asigură evidenţa la nivel naţional a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale achitate prin intermediul caselor teritoriale de pensii pe baza codului numeric personal; d) ţine evidenţa pentru persoanele care nu deţin, potrivit legii, cod numeric personal, pe baza codului intern, gestionat de CNPP; e) certifică, la termenele stabilite prin decizie a preşedintelui CNPP, stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat, prin intermediul caselor teritoriale de pensii; f) gestionează baza de date proprie privind asiguraţii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi baza de date privind participanţii la fondurile de pensii obligatorii administrate privat şi asigură caracterul confidenţial al acestora; g) asigură gestionarea bazelor de date privind plata pensiilor din sistemul public, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi prevăzute de legi speciale, care se stabilesc şi se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii; h) asigură emiterea documentelor pentru plata pensiilor din sistemul public, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi prevăzute de legi speciale, care se stabilesc şi se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii; i) îşi corelează bazele de date proprii cu bazele de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi ale caselor de pensii sectoriale pentru realizarea unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii administrate privat; j) acordă caselor de pensii sectoriale şi ANAF, în mod gratuit şi pe bază de reciprocitate, accesul la informaţiile referitoare la declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le are în administrare; k) preia de la ANAF informaţiile transmise anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, privind veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora; l) certifică legislaţia naţională aplicabilă, în situaţia lucrătorilor migranţi, conform regulamentelor europene în vigoare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială şi acordurilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte; m) prezintă Guvernului şi partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat; n) publică anual raportul de activitate; o) răspunde sesizărilor adresate direct sau transmise de către Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum şi de alte instituţii, persoane fizice şi juridice; p) asigură, potrivit legii, schimbul de informaţii cu ANAF, ca instituţie de colectare a contribuţiilor pentru fondurile obligatorii de pensii administrate privat, cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu fondurile de pensii, precum şi cu administratorii acestora; q) în cazul unor neconcordanţe ale datelor cuprinse în fişele de declarare a bolilor profesionale (BP2), solicită instituţiilor competente clarificarea acestora şi modificarea, în consecinţă, a înregistrărilor.V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale: a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de prevenire desfăşurată la nivelul caselor teritoriale de pensii şi stabileşte priorităţile de prevenire pentru activitatea sa; b) verifică modalitatea de completare a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) şi, în caz de neconcordanţe, solicită instituţiilor modificarea acestora; c) realizează obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii; d) stabileşte programele anuale de prevenire şi acordă consultanţă cu privire la organizarea şi la măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora; e) acordă consiliere în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în funcţie de situaţiile specifice domeniului de activitate, în scopul îmbunătăţirii activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în mod direct sau în baza unor contracte încheiate în condiţiile legii; f) efectuează analize şi evaluări de riscuri pentru probleme de interes naţional, elaborează studii, analize şi asigură documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncă, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire; g) consiliază casele teritoriale de pensii cu privire la realizarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii la nivelul angajatorilor; h) elaborează forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; i) are acces şi poate consulta dosarul de cercetare al bolilor profesionale şi accidentelor de muncă, în cadrul activităţii de prevenire; j) propune ordonatorului de credite, în funcţie de identificarea unor priorităţi la nivel naţional, finanţarea de proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de prevenire necesare; k) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea privind aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate socială a lucrătorilor migranţi pentru domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; l) participă la activitatea desfăşurată de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.VI. În domeniul reabilitării medicale, recuperării capacităţii de muncă şi reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale: a) coordonează şi controlează activitatea de recuperare funcţională, protejare, reorientare şi reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru cei care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; b) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de casele teritoriale de pensii în domeniul acordării prestaţiilor şi serviciilor pentru reabilitare medicală; c) coordonează şi îndrumă activitatea caselor teritoriale de pensii legată de derularea contractelor încheiate cu spitalele; d) coordonează şi organizează activitatea privind decontarea prestaţiilor în natură pentru lucrătorii migranţi care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; e) coordonează şi organizează activitatea privind eliberarea documentelor portabile stabilite de regulamentele de securitate socială pentru domeniul accidente de muncă şi boli profesionale; f) poate încheia contracte la nivel central şi/sau teritorial cu furnizori de servicii medicale pentru realizarea activităţii de reabilitare medicală.VII. În domeniul colaborării cu casele de pensii sectoriale: a) coordonează metodologic activitatea caselor de pensii sectoriale; b) colaborează cu casele de pensii sectoriale, precum şi cu ANAF şi cu unităţile sale subordonate, cu care face schimb de informaţii privind colectarea şi, respectiv, declararea contribuţiilor de asigurări sociale; c) transmite adeverinţele de stagiu de cotizare şi punctajul realizat de asiguraţi în sistemul gestionat de CNPP, în vederea stabilirii drepturilor de pensie sau recalculării pensiei de către casele de pensii sectoriale; d) colaborează cu casele de pensii sectoriale în vederea comunicării către asiguraţi a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate; e) stabileşte, împreună cu casele de pensii sectoriale, tariful serviciului de certificare, la cererea asiguraţilor, a stagiului de cotizare realizat; f) sprijină din punct de vedere metodologic activitatea de aplicare a acordurilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi a regulamentelor comunitare în vigoare în domeniul de competenţă al CNPP; g) colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz; h) colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru stabilirea procedurilor referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti şi aprobarea lor prin ordine ale conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale; i) colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru stabilirea şi aprobarea anuală, prin ordin comun al conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale, a criteriilor pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi a nivelului contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor.VIII. În privinţa Comisiei centrale de contestaţii: a) asigură primirea şi înregistrarea contestaţiilor înaintate Comisiei centrale de contestaţii de casele teritoriale de pensii; b) asigură analiza contestaţiilor şi a documentelor înaintate Comisiei centrale de contestaţii de casele teritoriale de pensii, precum şi verificarea deciziilor de pensie contestate; c) asigură întocmirea documentaţiei tehnice, necesară examinării şi soluţionării contestaţiilor de către Comisia centrală de contestaţii; d) asigură secretariatul Comisiei centrale de contestaţii; e) asigură comunicarea în termen a hotărârilor Comisiei centrale de contestaţii părţilor interesate şi restituirea dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii; f) analizează cauzele care conduc la aplicarea eronată şi neunitară a legislaţiei referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii; g) formulează şi înaintează preşedintelui CNPP propuneri privind aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii.  +  Capitolul III Structura organizatorică şi organele de conducere  +  Articolul 8 (1) CNPP are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. (2) CNPP funcţionează cu un număr maxim de 3.476 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, dintre care 130 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Pentru aparatul central şi casele teritoriale de pensii, numărul maxim de posturi se va stabili prin ordin al preşedintelui CNPP.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 914 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012. (3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui CNPP, se pot constitui servicii, birouri şi compartimente.  +  Articolul 9 (1) Conducerea CNPP este asigurată de preşedinte şi de consiliul de administraţie. (2) Conducerea executivă a CNPP este asigurată de preşedinte, care este numit prin decizie a primului-ministru, potrivit legii. (3) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale poate delega, conform legislaţiei în domeniul finanţelor publice, preşedintelui CNPP atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru realizarea hotărârilor consiliului de administraţie şi ale consiliului tripartit, preşedintele CNPP emite decizii administrative şi decizii cu caracter normativ, în cazurile expres prevăzute de lege, precum şi ordine şi instrucţiuni. (5) Ordinele şi deciziile cu caracter normativ ale preşedintelui CNPP se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) În subordinea preşedintelui îşi desfăşoară activitatea secretariatul general al CNPP, condus de un secretar general. (7) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (8) Secretarul general coordonează funcţionarea compartimentelor aflate în subordinea sa şi asigură legătura operativă dintre preşedinte şi conducătorii acestor compartimente. (9) Secretarul general este înlocuitorul de drept al preşedintelui CNPP, în cazul în care acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile. (10) În subordinea preşedintelui CNPP se organizează, la nivel de direcţie generală, activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (11) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este condusă de preşedintele CNPP şi de un consiliu tripartit. (12) Conducerea executivă a activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurată de un director general, funcţionar public de conducere, numit, în condiţiile legii, de către preşedintele CNPP.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele consiliului de administraţie şi al consiliului tripartit este preşedintele CNPP. (2) Consiliul de administraţie este alcătuit, potrivit legii, din 23 de persoane, dintre care un preşedinte şi 22 de membri. (3) Mandatul membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani. (4) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum urmează: a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale; b) 3 reprezentanţi ai caselor de pensii sectoriale, desemnaţi de conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 132 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; c) 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; d) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; e) 4 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor. (5) Consiliul tripartit este alcătuit, potrivit legii, din 9 membri, dintre care: a) preşedintele CNPP şi directorul general, care sunt membri de drept; b) un reprezentant al ANAF, desemnat de Ministerul Finanţelor Publice; c) 3 reprezentanţi ai salariaţilor, desemnaţi, prin consens, de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; d) 3 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi, prin consens, de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional. (6) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului tripartit pot fi revocaţi numai de către cei care i-au numit, respectiv desemnat. (7) Membrii revocaţi, decedaţi sau cei care îşi prezintă demisia vor fi înlocuiţi în termen de cel mult 3 luni. (8) Mandatul noilor membri expiră la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor lor.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se întrunesc o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar şi adoptă hotărâri valabile în prezenţa a cel puţin 15, respectiv 6 membri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu condiţia ca fiecare parte, Guvern, patronat şi asiguraţi, să fie reprezentată. (2) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se convoacă de către preşedintele CNPP. Convocarea se poate face şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, respectiv al consiliului tripartit. (3) La şedinţele consiliului de administraţie sau ale consiliului tripartit pot fi invitaţi şi alţi specialişti, fără drept de vot. (4) Convocarea consiliului de administraţie şi a consiliului tripartit se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, când se aduce la cunoştinţa membrilor ordinea de zi a întrunirii. (5) La fiecare întrunire se întocmeşte un proces-verbal semnat de toţi participanţii cu drept de vot. (6) În cazul în care unii membri lipsesc nemotivat de la cel mult două şedinţe în decurs de 6 luni, preşedintele poate solicita revocarea acestora.  +  Articolul 12Preşedintele CNPP are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea şi coordonarea sistemului public de pensii, precum şi a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; b) convoacă consiliul de administraţie şi consiliul tripartit şi conduce şedinţele acestora; c) dispune controlul tuturor activităţilor din cadrul CNPP şi al caselor teritoriale de pensii; d) aprobă normele şi programele de acţiune care, potrivit legii, sunt de competenţa CNPP; e) reprezintă CNPP în relaţiile cu terţii; f) asigură promovarea imaginii CNPP; g) rezolvă conflictele de competenţă apărute în cadrul CNPP; h) aprobă înfiinţarea caselor locale de pensii; i) aprobă modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile şi componenţa consiliilor tripartite consultative; j) asigură aplicarea acordurilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi a reglementărilor comunitare şi asigură dezvoltarea cooperării cu instituţii similare din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; k) aprobă Regulamentul intern şi statul de funcţii ale CNPP, regulamentul-cadru intern şi normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii şi unităţile subordonate, în condiţiile legii; l) numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al CNPP, directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai caselor teritoriale de pensii, precum şi directorii executivi adjuncţi ai caselor locale de pensii din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti; m) numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin, directorul general, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare şi directorul economic ai INEMRCM, precum şi conducerea Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice; n) aprobă criteriile privind evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii CNPP, caselor teritoriale de pensii şi unităţilor subordonate, precum şi măsurile de asigurare a securităţii bazei de date, privind asiguraţii sistemului public de pensii şi asigurări sociale, în condiţiile legii; o) hotărăşte cu privire la donaţii sau la bunuri dobândite din alte surse, în condiţiile legii; p) aprobă, prin ordin, procedurile referitoare la efectuarea de către casele teritoriale de pensii a operaţiunilor de plată a pensiilor şi a altor drepturi sociale care se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; q) aprobă anual, prin ordin comun al preşedintelui CNPP şi al conducătorilor caselor de pensii sectoriale, criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor; r) asigură recrutarea specialiştilor şi logistica necesară bunei desfăşurări a activităţii Comisiei centrale de contestaţii; s) aprobă, prin decizie, procedurile standard după care se desfăşoară operaţiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii; ş) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 13Atribuţiile consiliului de administraţie al CNPP sunt următoarele: a) elaborează şi aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aprobă structura organizatorică-cadru a caselor teritoriale de pensii; c) aprobă propunerile privind modalităţile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din cadrul CNPP şi din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate; d) aprobă proiectul programului de investiţii pentru CNPP şi casele teritoriale de pensii; e) avizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat; f) avizează propunerea privind Statutul CNPP şi propunerile de modificare a Statutului CNPP, care se transmit Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; g) avizează Regulamentul intern al CNPP; h) avizează Regulamentul-cadru intern al caselor teritoriale de pensii şi unităţilor subordonate; i) avizează înfiinţarea caselor locale de pensii; j) avizează bilanţul contabil şi raportul anual de activitate; k) avizează utilizarea fondului de rezervă, potrivit legii; l) avizează procedurile standard după care se desfăşoară operaţiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii; m) avizează procedurile referitoare la efectuarea, de către casele teritoriale de pensii, a plăţii pensiilor şi altor drepturi sociale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; n) avizează încheierea de convenţii cu trezoreria statului sau cu bănci, pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilităţile băneşti, în condiţiile legii; o) analizează derularea contractelor cu finanţare externă, încheiate de CNPP în beneficiul sistemului public de pensii, şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii; p) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPP privind modul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite; q) analizează şi avizează raportul anual de activitate; r) analizează contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat; s) propune preşedintelui CNPP elaborarea de studii şi analize în domeniul sistemului public de pensii.  +  Articolul 14Atribuţiile consiliului tripartit al CNPP sunt următoarele: a) elaborează şi aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) analizează şi avizează propunerile de acte normative din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale; c) analizează şi avizează raportul anual de activitate; d) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPP în domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) analizează derularea programelor cu finanţare externă încheiate în beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; f) aprobă propunerile privind modalităţile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale; g) avizează majorările sau reducerile contribuţiilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; h) propune preşedintelui CNPP elaborarea de studii şi analize în domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 15Preşedintele CNPP, în calitatea sa de preşedinte al consiliului de administraţie şi al consiliului tripartit, poate delega atribuţii de reprezentare oricărui membru al acestora pe perioadă determinată, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestor consilii.  +  Capitolul IV Structura organizatorică, organele de conducere şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii  +  Articolul 16 (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de consiliul de administraţie al CNPP. Prin ordin al preşedintelui CNPP, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente. (2) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.  +  Articolul 17 (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurată de directorul executiv, care exercită o funcţie publică de conducere. (2) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii administrative. (4) Directorul executiv numeşte şi revocă din funcţie, în condiţiile legii, personalul casei teritoriale de pensii din subordinea sa, cu excepţia directorilor executivi adjuncţi. (5) Directorul executiv asigură îndrumarea şi controlul activităţii şi pentru casele locale de pensii.  +  Articolul 18Casele teritoriale de pensii au, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură evidenţa la nivel teritorial a contribuabililor la sistemul public de pensii şi furnizează CNPP informaţiile necesare gestionării acestora la nivel naţional; b) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel teritorial, pe baza codului numeric personal sau a codului intern, după caz, şi furnizează CNPP informaţiile necesare gestionării acestora la nivel naţional; codul intern reprezintă codul generat de CNPP pentru acele categorii de persoane pentru care nu a fost atribuit cod numeric personal potrivit legii; c) încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii; d) furnizează datele necesare pentru certificarea de către CNPP a stagiului de cotizare şi a punctajului pentru fiecare asigurat; e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale şi efectuează plata acestora, potrivit legii; f) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru asiguraţii individuali; g) realizează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; h) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale pentru asiguraţii individuali, potrivit legii, fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, prin organele proprii; i) reţin şi virează şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; j) numesc conducerea şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii; k) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii încredinţat, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia; l) stabilesc şi plătesc indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii; m) emit decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăresc recuperarea acestora, în condiţiile legii; n) coordonează şi controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; o) asigură execuţia bugetară în plan teritorial şi organizează contabilitatea acesteia; p) întocmesc şi înaintează CNPP, potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în plan teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii care i-au fost repartizaţi; q) asigură datele necesare pentru întocmirea evidenţei participanţilor la fondurile de pensii obligatorii administrate privat; r) îndeplinesc obligaţiile care le revin în aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi a reglementărilor comunitare în domeniul propriu de competenţă şi asigură plata în străinătate a prestaţiilor în bani, potrivit prevederilor legale în vigoare; s) distribuie persoanelor îndreptăţite biletele de tratament balnear şi de odihnă, în limita locurilor repartizate; ş) înregistrează şi soluţionează cereri, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale; t) controlează modul în care angajatorii, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale de şomaj respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi depunerea declaraţiei nominale de asigurare şi a obligaţiilor de plată, precum şi respectarea termenelor de depunere; ţ) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale specifice domeniului propriu de activitate, ori în litigiile în care parte este CNPP, pe baza împuternicirii primite din partea preşedintelui CNPP; u) asigură întocmirea documentaţiei necesare şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, inclusiv în litigiile privind hotărârile Comisiei centrale de contestaţii care au ca obiect deciziile de pensie pe care le-au emis; v) asigură punerea în executare a hotărârilor instanţelor de judecată, pronunţate inclusiv în litigiile care au avut ca obiect contestarea hotărârilor Comisiei centrale de contestaţii; w) asigură desfăşurarea activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului propriu, în conformitate cu planul de formare profesională al CNPP; x) asigură comunicarea cu asiguraţii, contribuabilii şi beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cu persoanele care fac obiectul instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, al legilor cu caracter reparatoriu, cu reprezentanţii altor autorităţi sau instituţii, precum şi cu reprezentanţii mass-media; y) asigură confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date proprii, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenţă; z) stabilesc şi plătesc drepturile conform legii pentru beneficiarii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi acordă prestaţiile aferente conform prevederilor legale; aa) asigură decontarea cheltuielilor cu reabilitarea medicală şi reconversia profesională şi încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale conform prevederilor legale; bb) asigură desfăşurarea activităţii de prevenire în conformitate cu prevederile legii şi ale programelor de prevenire; cc) asigură evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale comunicate; dd) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de preşedintele CNPP.  +  Articolul 19Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru CNPP şi instituţiile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa 1 la statutSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Casei Naţionale de Pensii PubliceNumărul maxim de posturi: 3.476(inclusiv preşedintele), din care 130aferente sistemului de asigurări pentruaccidente de muncă şi boli profesionale----------Sintagma din anexa 1 la statut a fost modificată de pct. 2 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 914 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012.*Font 8*                                    ┌────────────────────────────┐                                    │ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE ├---------------┐                                    └─────────────┬──────────────┘ |                                                  │ ┌─────────┴─────────┐                                                  │ │CONSILIUL TRIPARTIT│┌───────────────────────────────┐ ┌──────┴─────┐ └─────────┬─────────┘│COMISIA CENTRALĂ DE CONTESTAŢII├----------┤ PREŞEDINTE ├─────┐ |├───────────────────────────────┤ └──────┬─────┘ │ |│ Serviciu specializat │ │ ┌──────┴───────────┐ |└───────────────────────────────┘ │ │CABINET PREŞEDINTE│ |                                                  │ └──────────────────┘ |                                                  │ |             ┌──────────────────────────┬─────────┼──┬─────┬──────┬───────────┐ |┌────────────┴─────────────┐ │ │ | │ │ ┌──────┴──┴────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │ | │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ ││ ASIGURĂRI SOCIALE, │ │ │ | │ │ │ACCIDENTE DE MUNCĂ││ PENSII ŞI ALTE DREPTURI │ │ │ | │ │ │ ŞI BOLI ││PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE│ │ │ | │ │ │ PROFESIONALE │└────────────┬─────────────┘ │ │ | │ │ └──────────────────┘     ┌───────┴──────────┬───────┐ │ │ | │ │     │ │ │ │ │ | │ │┌────┴───┐ ┌────────────┴─────┐ │ ┌─────┴─────┐ │ | │ ││ │ │DIRECŢIA ASIGURĂRI│ │ │ DIRECŢIA │ │ | │ ││DIRECŢIA│ │ SOCIALE ŞI ALTE │ │ │ MANAGEMENT│ │ | │ └───────┐│ PENSII │ │DREPTURI PREVĂZUTE│ │ │ RESURSE │ │ | │ ││ │ │ DE LEGI SPECIALE │ │ │ UMANE │ │ | │ │└────────┘ └──────────────────┘ │ └───────────┘ │ | │ │                                │ │ | │ │                          ┌─────┴───────────┐ │ | ┌──┴───┐ ┌───────┴─────────┐                          │Serviciul control│ │ | │Audit │ │Serviciul juridic│                          │ prestaţii │ │ | │public│ │ şi contencios │                          └─────────────────┘ │ | └──────┘ └─────────────────┘                                                  │ |                                                  │ └------------------------------------┐                                          ┌───────┴────────┐ |                                          │SECRETAR GENERAL│ |                                          └───────┬────────┘ |                                                  │ |        ┌────────────┬─────────────────┬──────────┴──┬─────────┬─────────┬──────────┐ |  ┌─────┴────┐ ┌────┴───┐ ┌──────────┴───────┐ │ ┌─────┴─────┐ │ ┌─────┴───┐ |  │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ |  │COMUNICARE│ │RELAŢII │ │ INFORMATICĂ ŞI │ │ │ ECONOMICĂ │ │ │DOCUMENTE│ |  │ŞI RELAŢII│ │INTERNA-│ │EVIDENŢĂ STRATEGII│ │ │ŞI EXECUŢIE│ │ │DE PLATĂ │ |  │ PUBLICE │ │ŢIONALE │ │ DE COTIZARE │ │ │ BUGETARĂ │ │ │ │ |  └──────────┘ └────────┘ └──────────────────┘ │ └───────────┘ │ └─────────┘ |                                                     │ │ |                                                ┌────┴────┐ ┌──────┴─────┐ |                                                │Serviciul│ │Compartiment│ |                                                │ proiecte│ │ sănătate şi│ ┌--------┴-----------┐                                                │studii şi│ │ securitate │ | CASE TERITORIALE |                                                │ analize │ │ în muncă │ | DE PENSII |                                                └─────────┘ └────────────┘ └┬--┬--┬--┬--┬--┬--┬-┘                                                                                 ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴-┐                                                                                 |1||2||3||.||.||.||42|                                                                                 └-┘└-┘└-┘└-┘└-┘└-┘└--┘  +  Anexa 2 la statutParcul normat de mijloace de transport şi consumul lunarde carburanţi pentru Casa Naţională de Pensii Publiceşi instituţiile subordonate*Font 9*┌────┬────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐│Nr. │ Casa Naţională de │ Tipul │ Parcul │ Consum litri/lună/mijloc ││crt.│ Pensii Publice/ │ mijlocului │ normat │ de transport (conform ││ │ Instituţii subordonate │ de transport │ │ prevederilor Ordonanţei ││ │ │ │ │ de urgenţă a Guvernului ││ │ │ │ │ nr. 55/2010 privind unele ││ │ │ │ │ măsuri de reducere a ││ │ │ │ │ cheltuielilor publice, ││ │ │ │ │ aprobată cu modificări ││ │ │ │ │ prin Legea nr. 33/2011, ││ │ │ │ │cu modificările ulterioare)│├────┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤│ 1. │Aparat propriu │ │ 8 │ ││ │Parc auto propriu │ │ 3 │ ││ │ Preşedintele Casei Naţio-│Autoturism │ 1 │ 200 ││ │ nale de Pensii Publice │ │ │ ││ │ Secretar general │Autoturism │ 1 │ 200 ││ │ Director general │Autoturism │ 1 │ 200 ││ │Parc auto comun │ │ 5 │ ││ │ │Autoturisme │ 3 │ 150 ││ │ │Autoutilitară │ 1 │ 150 ││ │ │transport marfă │ │ ││ │ │Autoturism │ 1 │ 150 ││ │ │transport per- │ │ ││ │ │soane (delegaţii)│ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤│ 2. │Case judeţene de pensii │Autoturisme │ Câte 3 │ 150 ││ │ │ │ pentru │ ││ │ │ │ fiecare │ │├────┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤│ 3. │Casa de Pensii a Munici- │Autoturisme │ 5 │ 150 ││ │piului Bucureşti │Autoutilitară │ 1 │ 150 ││ │ │transport marfă │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤│ 4. │Institutul Naţional de │Autoturisme │ 1 │ 150 ││ │Expertiză Medicală şi │Autoutilitară │ 2 │ 150 ││ │Recuperare a Capacităţii │transport marfă │ │ ││ │de Muncă │Autosalvare │ 2 │ 150 │└────┴────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────────────────────┘-----------